LISTA SORTIRANIH VLAŠKIH FRAZA

   a, ă, b, ţ, č, ć, d, , ğ, đ, ď, e, f, g, h, i, î, ĭ, k, l, ļ, m, n, ń, o, p, r, s, ş, ś, t, ť, u, v, z, ž, ź,

Svega vlaških fraza : 9981
Svega reči u vlaškim frazama : 111588

a

1 a adauga fir la fir 718
2 a aduna pĭatra đi pi luok 184
3 a aduna unu ku duoĭ 184
4 a avut aĭ miĭ în sat doă skruafe șî un maskur 4218
5 a batut apa-n mal ș-a fakut mînkatură adînkă în prund 4063
6 a batut în parĭaćiļi muori doă kuś đi kuorn uskat 4226
7 a batut klopîtu, șî tuoț șkolari a statut în rînd 4043
8 a batut la pruńe ku o suopă lungă 4540
9 a batut muĭarĭa pănă n-a slućito 3919
10 a batut pin krĭanźe un aburĭel kald 90
11 a batut pĭatra grîu, l-a fakut fļeś 2048
12 a batut pĭatra, ș-a ramas pi luok numa turuĭaźe guaļe 4459
13 a batut un țankuș sî înțapeńaskă sakurĭa în držală 1020
14 a baut apă rîaśe, śă-l îngļimpă-n gît, a raśit sî ĭară o sî-ĭ sa umfļe śerbiśi 3380
15 a baut prîamult, ș-akuma ĭe buzmeńit 833
16 a baut prĭa mult, șî akuma iĭ amunka 355
17 a baut rakiu tuata ĭarna, șî butuońu s-a goļit 3884
18 a baut tuata nuapća, ș-a veńit la kasă bat 4209
19 a beļit lubari ku sakurĭa, ĭ-a însamnat đi taĭat 661
20 a beļit pĭaļa 661
21 a beļit pula 661
22 a bîrbarit drumu pi kulmĭe 623
23 a boboșat salka, ažuns primovara 1528
24 a brĭe ćuzuļe, așa tu vorbĭeșć đi mińe? 1166
25 a da đi rușîńe 4000
26 a danaśit prĭa puțîn, s-a însurat ćinîr 1176
27 a darîmat ļamńiļi, da darîmatura a lasato-n drum 1198
28 a dat dunga dupa skapît 1285
29 a dat đi șćetă 4253
30 a dat fuga đi frikă kă-l prind 3288
31 a dat în fĭară 1915
32 a dat în laț 5016
33 a dat ku kapu-n parĭaće, ș-a spart truaka 2744
34 a dat ku kuasa în bușćan, ș-a frînto đin kalkîń 3079
35 a dat ku pĭatra, a spart ferĭasta 2397
36 a dat la ibomńikă numa la sărutat, kă s-a grabit, da a fuost tare dorńik đi țukaćiļi iĭ 4667
37 a dat mare zuort, ama ĭară n-a gaćit lukru 3911
38 a dat mită la apsanźiu, să-l kaće kîta măĭ bun 142
39 a dat pista poćakă, să skurće drumu 2927
40 a dat pĭaļa 600
41 a dat suariļi, zapada s-a moĭat șî poćaka ĭe tuată śir, nu măĭ mĭerź 2333
42 a dîrîmat frunḑă, șă nu faśe brațu botur la botur, numa krĭanźiļi brățuĭe ăntulćișat 2611
43 a doĭļa 300
44 a drumait tuata nuapća, șî la koļibă ažuns în varsatu zorilor 3951
45 a duoĭļa uară lu tata a operesît uokĭu 1262
46 a durmit ku evangeļa supt kîpatîń 2747
47 a dus đi fuok numa ńișći gruoș, nu-ĭ măĭ sparźe ńima 2662
48 a dus la muoș koźa mare buș đi ĭaskă 3378
49 a dus o gramadă đi țrĭepurĭ, șî ĭa lasat l-înga gard 1076
50 a dus o pļuadă đin lumĭa albă, o ĭapă fućićuasă fara parĭake în aritu nuostru 1953
51 a dus pĭesîk mazarat, nuĭe bun đi mîltîresît 2617
52 a dus pluaĭa ńișći pomîntarĭ, ș-akuma ĭe kolovuozu pļin đi dîlmurĭ 1211
53 a ḑakut trînćit đi buală apruape o stamînă đi ḑîļe 4283
54 a ḑîaśeļa ḑîuă buturirîm la o kasă 1387
55 a ḑîăśiļa uorĭ ț-am prospus, da tu înga n-aĭ luvat la kap 1387
56 a ḑîs muma sî veńiț mîńe la pomană 1384
57 a fakut adapatuare đin butuarkă 126
58 a fakut bașćauă lînga rîu, ku mare drag kă n-o să fiĭe nakaz ku udatu, ama a veńit pouodu ș-a luvat tuot 3671
59 a fakut borđiu la luok înkis, n-a fuost țug đestul să tragă fumu, șî ma mir kum nu ĭa kĭorît gluaćiļi đ-atîta fumaćeu 1124
60 a fakut bun șî pintru mińe, șî pintru ćińe 4872
61 a fakut drum đi kară pănă la munće, ama drumu ĭe prĭa strîmt la o kĭaĭe, đi nu puot duauă kare sî sa petrĭakă 4400
62 a fakut gard mare pi lînga strungă, sî sa sigurĭaḑă đi lupĭ 4460
63 a fakut gaura la mižluoku blăńi 2884
64 a fakut koļașă bună, a śinat faĭn, șî s-a kulkat să duarmă 4403
65 a fakut koļiba în vîru śuośi, să nol îńaśe fumu đi la kamin 4291
66 a fakut la uom în kuzńiță arnă-barnă, ș-a skapat ńibatut 1251
67 a fakut ļigatură đi ćiĭ, șî ku ĭa a ļegat snuopi đi grîu 4331
68 a fakut mare bińe 557
69 a fakut nuntă mare, a fuost pista doasuće đi nuntaș 3256
70 a fakut o buskofĭală đi ḑamă, pućem numa s-o lupadăm la puorś 822
71 a fakut pîsarika un kuĭbiț supt streșînă la kasa batrînă 3893
72 a fakut puod înalt, sî no-l ĭa apa mare 2968
73 a fakut rîaļe, șî lumĭa l-a blîstamat 615
74 a fakut un kopil đi kuopil, n-a fuost kununată 2955
75 a fakut vro skripsuare ku furiș, ș-a trîmĭeso pi pîkurarĭ la uoț în padurĭe, să fugă kă vin potîrńiśi bugarilor să-ĭ omuară 4781
76 a fakut țoļiță đi kopilaș kare a pļekat la șkuală 70
77 a fatat kapriļi, ama n-a fakut ńiś o ĭadă, tuoț puĭ sînt ĭeḑ 2040
78 a fatat vaka, a fakut un vițăl ku păru roșkaćik 3213
79 a fĭert skimburļi ș-a umplut suoba đi aburĭ, nu puoț să sufļi đi suđală 4894
80 a frînt držaļa la sakurĭe 3079
81 a frînt mîna șî ku frîntura-ĭa nu s-a dus la dupturĭ, șî ĭ-a ramas mîna sakă 3080
82 a frînt piśuoru la žuakă, ș-akuma fîrîmat ḑaśe în pat 1809
83 a frînt un bît lunguț đin đin ļiemn, șî s-a pus ku bataĭa pi kopilașo-la 2324
84 a fuost arkaș bun, a putut ku pĭatra să putrîvĭaskă pasîrĭa pănă zbuară 3323
85 a fuost aźutat đin tuaće părțîļi, șî ĭară ńimika 1773
86 a fuost bîksală, șî ĭa, saraka, fusă apipiĭată đin tuaće părțîļi 752
87 a fuost bulnaviśuos, șî n-a putut sî sa însuare, a ramas, saraku, bekĭar, baĭat batrîn, ș-așa șî a do murit, ńinsurat 933
88 a fuost bun lăutarĭ kare a șćut mulće kînćiśe fećeșć 4317
89 a fuost bun șkolarĭ, adîns la skrisuare ńima nu l-a putut întreśa 4780
90 a fuost buń păĭtaș 3250
91 a fuost buńe păĭtașîță đi la kopilariĭe, pănă la muarće 3253
92 a fuost ćinîr șî naruod, ș-a mĭers đin greșală în greșală 2712
93 a fuost đemult un fĭeļ îi soļńiță, fakută ka kućiĭa ku kapak, șî s-a țînut atîrnată în kuń pi parĭaće 3506
94 a fuost đeparće, ńa trăbuit un śas șî măĭ tare 4
95 a fuost fraț dăspră mumî-sa 1678
96 a fuost fuamiće mare, n-avut alta đi mînkare, numa a mînkat kuažă đi śaruoń 4062
97 a fuost fugarĭ đi vrĭamĭa đi namț 638
98 a fuost graśin đi la ursa înga în śasu kînd s-a naskut 2710
99 a fuost guoșć măĭ puțîń đikîț śe s-a așćetat, ș-a ramas multă bĭare ńibaută 4954
100 a fuost în apsă pintru furaluk 143
101 a fuost kăńală adînsă ku kare muĭeriļi a kăńit păru în ńegru 4663
102 a fuost kopiĭ puțîń pi śuakă, đes ńiś đi puarkă n-a fuost źukatuorĭ đ-aźuns 4281
103 a fuost krśumarĭ, ama bakșîșu a fuost puțîn, kă lumĭa n-avut bań 959
104 a fuost kulkat ku gogoļaĭa spartă 889
105 a fuost kutariță în tot fĭeļu: măĭ miś, đi dus pi mînă, șî đ-aļi marĭ, đi kuļes la kukuruḑ 2840
106 a fuost la klakă șî s-a omorît đi lukru: a tuors numa un flokiț đi lînă 2053
107 a fuost la nuoĭ golîmbĭ lupĭeșć, kĭemaț așa kî a kîntat un-lup! un-lup!", șî golîmbĭ popĭeșć, guļeraț 1533
108 a fuost lovit în kap đintîń, minće kî s-a lovit la lukru 4869
109 a fuost martur la sud, ș-a spus sluobîd tuot kum a fuost 4359
110 a fuost mik kînd s-a întîńit măĭ întîń ku așa nakaz 3206
111 a fuost mik ș-a putut să lukre numa vrun lukru pruost 3960
112 a fuost ńipîkatuos, șî avut muarće ușuoră 2942
113 a fuost olarĭ kare a fakut bļidurĭ đi pomînt 680
114 a fuost patru fĭelurĭ đi kaśuļ batrîńe: kaśulă ku bițurĭ, kalabăț, kaśulă ku urĭekĭ, șî stragană 3680
115 a fuost pi la uńi luokurĭ o suartă đi strugurĭ ku buobe miś, tarĭ șă akri, a kĭemato aĭ batrîń ćibrik 4973
116 a fuost prĭaćiń buń, akuma sînt đipartaț ka śerĭu ku pomîntu 1469
117 a fuost rău la șkuală, n-a-nvațat să skriĭe frumuos, numa skîržîĭe pi arćiĭe śuaua śe ńiś ĭel nu-nțaļaźe 4789
118 a fuost rușîńe suokru să vadă păru lu nuora ćinîră, șî ĭa întra ĭel ńiśkînd n-a fuost đispurpađită 3044
119 a fuost săk đ-o mînă, i-s-a uskat mîna đi vro buală 4382
120 a fuost sigurat kă trĭaśe pista apă ku piśoruaźiļi, ama la žumataća rîuluĭ matka la trînćit, șî la luvat 4207
121 a fuost sîrbatuorĭ babĭeșć, șî sîrbatuorĭ popĭeșć, lumĭa măĭ mult a țînut pĭ-aļi babĭeșć 4059
122 a fuost sus, la luok mare, akuma ĭe dubarît  1221
123 a fuost tare frumuasă ș-a katato baĭețî đin oraș, ama ĭa la urmă s-a mîritat dupa un pomînćan 77
124 a fuost tuont la mumî-sa șî tare đi kap la tatî-su, șî đ-aĭa nu ĭ-a mĭers șkuala 3867
125 a fuost uom bun, tuata lumĭa s-a plîns dupa ĭel 3239
126 a fuost uom labdat șă kunoskut 4182
127 a fuost uom sîrbaćik, a-npuļit vro fećiță șî ĭ-a rupt primĭeḑu 4322
128 a fuost uom śinstît, poșćeńit șî kurat ka sfîntu 2657
129 a fuost uskat ka bîtu, da đi kînd ĭe pi mînkarĭa-mĭa, sa boboșaḑă frumuos 1528
130 a fuost ustańit, și la furat suomnu 2208
131 a fuost vrĭańik, șî aźuns să fiĭe la luok mare 342
132 a furat înpreuna, d-akum unu labdă vina unu la altu 4242
133 a fuźit đi la uom 3270
134 a fuźit frikoșat đi duraĭală supt vrun ļemn, ș-akolo la gasît trasńit, muort 3144
135 a fuźit în duos, k-a vaḑut ńiskaĭ lumĭe ńikunoskută kum trĭaśe pi lînga koļibă 4920
136 a fuźit, da miĭe mĭ-a lasat să sparg kapu ku nakazu a ĭiĭ, parke n-am đestul nakazurĭ đ-a mĭaļe 4855
137 a gaćit lukru 384
138 a gaćit șkuala șă puaće ku făduļiĭe să ĭasă-n lume 2199
139 a gaćit șkuala, ama tuot ĭ-a ramas kapu guol 3879
140 a gasît baba spînḑurată đi kļanță la ușa koļibi 4610
141 a gasît bań 460
142 a gasît în alt sat o fată așa draguță đi n-are parĭakĭe la nuoĭ 1436
143 a gasît în padurĭe o guagă đi žuavină ńikunoskută 889
144 a gasît kă ĭe lukru luĭ sufļikat, șî nu ĭ-a plaćit ńimika 3946
145 a gasît luok frumuos đi ođină supt un ļemn ku umbră gruasă 3856
146 a gasît muma un kopil đin ńam bun kare vrĭa sî sa înfrațîaskă ku nana, șî s-a dus la înfrațîĭe la morminț 4503
147 a gasît o gramadă đi banuș, kare a pitulat vrunu đa-ĭ luĭ đa-ĭ batrîń, ama s-a aratat kă nau ńiś un vrĭad 3455
148 a ginđit bun, numa a fakut opaśit 2651
149 a ginđit la altśeva 328
150 a grabit ku sađitu, să nu-ĭ prindă pluaĭa 4673
151 a îngrađit ļivađa ku spiń 4325
152 a ĭeșît anu 356
153 a ĭeșît apșuara, akuș sa nașće 146
154 a ĭeșît Ćimuoku pîn la kîășîļi lu Dumitrașkońi 1357
155 a ĭeșît đi-ntr-o gaură în oźak ńișći furńikuță galbińe, am turnat apă fĭartă pi ĭaļe, șî ńimika, ĭaļe ĭasă șî ĭasă 2249
156 a ĭeșît đin kasă, șî s-a dus 1465
157 a ĭeșît đin tufă ku sakurĭa rîđikată, a statut đinainća luĭ, șî nu ĭ-a dat sî trĭakă 1835
158 a ĭeșît în fața luokuluĭ, adunat marturi, ș-aratat k-a vorbit đ-adaverĭe 2043
159 a ĭeșît ku uoiļi la dunga krși, a kolo ĭastă skradă đi paskut 1755
160 a ĭeșît suariļi, șî pîkurari așćată numa kîta ĭarba sî sa zbiśaskă đi ruauă, șî sî mîńe uoĭiļi 4465
161 a kaḑut astupușu đi la kilă, șî bĭarĭa s-a varsat 420
162 a kaḑut bruma 542
163 a kaḑut đi pi bîsamaku al đi sus, ș-a frînt kraśi 918
164 a kaḑut đin ļemn ș-a frînt doa kuașće 4928
165 a kaḑut đin ļemn, ș-a frînt kraśi amînduoĭ 4236
166 a kaḑut đin ļiemn șî s-a fîrîmat tuot 1807
167 a kaḑut đin ļiemn, șî a ramas uloźit ku osu spinărĭ frînt 3081
168 a kaḑut în baltă, ș-a veńit la kasă tuot morśiluos 3027
169 a kaḑut în brînś, a kaḑut în patru 1557
170 a kaḑut în kur 3906
171 a kaḑut în pat, ḑaśe pi muarće 1389
172 a kaḑut la fund, ńima nu-l măĭ fuarmîĭe đi ńimika 1867
173 a kaḑut pi șîaļe 4620
174 a kaḑut ș-a vîtamat buka kuruluĭ 1560
175 a kaḑut, a dat ku kapu în pĭatră șî-n frunće ĭ-a ĭeșît un kukuoĭ ka uou 3988
176 a kaḑut, ș-a frînt drĭava la umăr 1352
177 a kaḑut, ș-a frînt fluiru piśuoruluĭ 2288
178 a kaḑut, ș-akuma ĭe tuată modură pi șuold 2109
179 a kaḑut, ș-akuma mĭarźe ku nasu beļit 661
180 a kaskat să ḑîkă, ama s-a muśkat đi ļimbă la vrĭame 4067
181 a kîpatat ărpĭ 163
182 a kîpatat o palmă đi la uom, kî s-a spart la kapu-luĭ pănă ĭel a durmit 4855
183 a kîpatat rîndu muĭerĭesk, nuĭe înkarkată 4043
184 a kolo nuĭe ńimik, tuot barnă 1249
185 a koluo ĭe alt vilaĭt, alta ļimbă, alt puort, alta mînkarĭe, alta lume 3238
186 a kostîșat șćumpu prĭa mult, gardu o să șća strîmbaćik 4931
187 a krapat ḑîua, o să fiĭe o đimińață frumuasă 1420
188 a kreskut în padure ka žuavina, uom fara ńiś o sîmțîĭe 4495
189 a kriśit kă nu puaće să vină, kă are vrun zuort 3911
190 a kriśit să n-o așćeț, kă nuĭe sigurată kî vińe 4207
191 a krĭeskut bîrabar unu ku altu 620
192 a krĭeskut fećița, akuma ĭe o fataluankă întrĭagă 1875
193 a krĭeskut fećița, bună ĭe đi țukat 1073
194 a krĭeskut în kasă domńaskă, ș-akuma puaće sî sa bîzguaĭe kît vrĭa 970
195 a kroit pĭaļa đi opinś, a ramas numa să înpungă găurļi 3887
196 a kuļes kukuruḑu, ș-a ramas numa tuļeńi pi luok 2701
197 a kuļes un sak đi luobîdă sî đa la puorś, kî ĭe luobîda un fĭeļ đi ĭarbă kare puorśi mult o manînkă 2136
198 a kuļes viĭa, da n-a dus un skalan đi strugurĭ sî đa la kopiĭ 3401
199 a kumparat la bîlś đi la sarafĭ un ińeluș ĭepćin, la dat la fećiță să-l pună la źeĭśtu papușî 3559
200 a kumparat un krśag đi la olarĭ, șî s-a-nbatat vrunđeva ka kurka; pi drum a kaḑut, șî krśagu s-a ćokńit la un luok, nuĭe măĭ đi trĭabă 1145
201 a kumparat un vig đi śuarik șă un vig đi pînḑă 4036
202 a kumparat șî đi mińe 1675
203 a kumpărat la muĭere ață ďe kusut 1518
204 a lasat buoĭi đižugaț în marźina luokuluĭ, șî iĭ s-a bagat în kukuruḑ 1732
205 a lasat điskarkatura-n mižluoku drumuluĭ 1746
206 a lasat kasa fara kasar 3892
207 a lasat kopilu sîngur la kasă, șî ĭ-a spus kă nu kućaḑă să mișće đ-aśiĭa pănă ĭa nu sa-ntuarśe 4916
208 a lasat novina đispăturată pi astal a fară, șî vîntu ĭa skimotoșît fuoiļi 1690
209 a lasat ogluoń dă ļeamńe-n mižluoku drumuluĭ 2452
210 a lasat uomu, șî s-a prontuors la mumî-sa 3197
211 a lasato mumî-sa să rostîaskă kasa, kă vin guoșći, da ĭa s-a dus în proîmblare 4385
212 a lasato naĭka, șî ĭa numa ușćaḑă dupa jel 3837
213 a lălă, kată kum ploaĭe uzuoń, tuornă ka ku gaļata 3398
214 a lor țîkă tot ńișći oțomań đi kînd lumĭa țîńe minće 3547
215 a lukrat ḑîua-nuapća, șî la urmă ĭar’ ńimika 1383
216 a lukrat đestul, s-a dus la ođină 53
217 a lukrat ka kalu ḑîua-nuapća, da la urmă a kîpatat pi ńetku 3730
218 a lukrat ku furiș, ama ĭară la urmă a dat în fĭară 2207
219 a lukrat mulț ań în Mńemțîĭe, într-o fărbariĭe mare 1844
220 a lukrat o țîră la rudńik, șî s-a lasat 2898
221 a luvat apa 116
222 a luvat đi kurînd bań înprumut đi la mińe, ș-akuma ĭară a veńit sî măĭ kaće 3364
223 a luvat karbuńiļi, ș-a tras o vargă ńagră pi blană, ka un sămn unđe trăbe s-o taĭe 3037
224 a luvat lupu la uokĭ, a pokńit, șî gļuonțu a putrîvit lupu đirĭept în kap 3061
225 a luvat mau, mĭarźe đisfrînat pin sat da kopiĭ bat kanta dupa ĭel 1582
226 a luvat numa kît duśe în brață 530
227 a luvat o palugă boznakîtă, ș-a-nśeput sî bată 839
228 a luvat partaļiļi șî s-a dus drakuluĭ 4171
229 a luvat pluaĭa drumu, a ramas numa žuampă lînga žuampă 3932
230 a luvat uoĭļi đi la ḑîkatuarĭe șă ļi mînă la pașće 2513
231 a luvato ku lungu, să vadă ku kare sa-npreună 2321
232 a luvato ku vuorbe dulśe, șî ĭa a kaḑut la fărbuitu luĭ kopilarĭesk 1843
233 a ļegat ață la ață, ș-akuma ĭe ața lunźită, ama are nuodurĭ 2320
234 a ļegat sfuara întra duoĭ șćumpĭ, ș-atîta a strînso đi stă drînd, numa śe nu pokńiașće 1290
235 a ļeșînat đi rîs 4327
236 a ļins strakina ku pasuĭ pănă la fund, ș-a măĭ katat șîmăĭ 4410
237 a ļins uala, ńiś atîtuśka n-a lasat đi nuoĭ 2278
238 a marturisît pi strîmb, ș-a mînat uomu la robiĭe dakă n-a fuost ńimik đivină 4676
239 a masurat lunźimĭa ku pașu 2323
240 a măĭ ramas kîta đin śuarik, șî s-a rugat đi kroĭtuorĭ să-ĭ fakă șî o burkiță đi fiu-su 864
241 a măĭ ramas śeva puțîn pănă la urmă 2603
242 a măĭ ramas śinsprîaśe ḑîļe, pă sa-nkĭaĭe anu 2066
243 a mințițo k-o țukă frațîașće, a fuost amînat kînd a-nțaļes kă minće ka kîńiļi 4499
244 a mințît lumĭa kă do fak drumu înga asta-vară, vuorbe guaļe, tunarăm în ĭarnă da đin drum ńimik 4531
245 a mințît lumĭa, ļ-a fakut kîće drîkoviń, șî la urmă l-a dudait đi la lukru 1246
246 a mînat karu noroḑîașće, șă la vrun koveĭ a zburat đin drum afară 3430
247 a mînat ruata ku lanțu strîns, șî lanțu a pokńit 4392
248 a mînkat 384
249 a mînkat brînḑă sarată, șî kînd a-nśeput însîtoșa, un krśag đi apă nu la sîturat 4377
250 a mînkat ka puorku, akuma ḑaśe înbuĭbat ș-abĭa suflă 3995
251 a mînkat puame pîșkoviće, șî l-a lovit o urđinatură đi tuot s-a stuors 3192
252 a mĭers bîrabar pi drum 620
253 a mĭers đeskulț, șî s-a-nbrukat într-un spińe 4859
254 a mĭers înśet, nu ĭ-a uḑît ńima 4048
255 a mĭers ku gura kaskată, șî ĭ-a skapat vro guangă pi gît 2728
256 a mĭers ku iĭ la șkuală 3390
257 a mĭers ku ĭa đi soțîĭe, să nu mĭargă sîngură pin padure 4686
258 a mĭers ku karu pănă la un luok, ș-a dat pista o sugrumatură kare nu ļ-a dat sî măĭ mĭargă înainće 4548
259 a mĭers ku tagîrțîļi în trastă đin sat în sat 3228
260 a mĭers miriuor, paș dupa paș 4051
261 a mĭers mult în đal ș-ažuns la un tapșan, unđe a uđińit kalumĭa 3174
262 a mĭers pin pluaĭe baĭatu ku fata đi dupa kap șî ĭa trasńit: fata a kaḑut trasńită șî ĭ-a ĭeșît sufļitu, da luĭ n-a fuost ńimika 3144
263 a mĭers tot pinga ogaș, pănă n-ažuns la rîu 4095
264 a mĭers țîgańi pi đal ku kăneļe đi fărbuit lîna 4662
265 a mĭeu 384
266 a mĭeu, a tĭeu, a luĭ, a luor: tot una ĭe 2888
267 a motîrșito ku vuorbe guaļe, pănă nu ĭ-a krapat uoki ku kare are trĭabă 3922
268 a murit dă frikă kînd auḑît kă đumińață o să-l dukă la șkuală 2346
269 a murit đi frig, a-ngețat în zapadă 2377
270 a murit în strinataće đi duoru kășî 4742
271 a murit moșu Ļubi, să-ĭ fiĭe țarîna ușoră, a fost un omoćeu ku tot 5001
272 a murit muoșu, mult a tras, akuma sa do uśuĭat 3836
273 a murit uom ćinăr 1150
274 a noroḑît, mĭarźe a ĭevi ku drîgalașu-ĭeĭ đi supt mînă 1378
275 a notat pi Dunîre, a notat, șî kînd a ĭeșît la uskat, ĭel a kaḑut în źanunkĭ, șî a mulțamit la svići Ńikola kă la skuos la marźină 2999
276 a notat ustańit, șî la prins zgîrśu, sa fi fuost apa măĭ adînkă, sa fi îńekat sigurat 3900
277 a nunțît vro șapće ḑîļe, șî ĭar nu ļa fuost đestul 3268
278 a nunțît, șî s-a kîsîtorit 3268
279 a nuostru 300
280 a ńegrit śerĭu, vińe pluaĭa ku naslap 3104
281 a ńigurat, ș-am lasat fînu kupițît, ku nađiažđa kî n-o sî đa pluaĭa pista nuapće 2851
282 a ogoit vićiļi, șî s-a dat pi o parće să uđińaskă 3877
283 a oltańit źeĭśtu 1
284 a omorît lumĭa, șî a fakut mulće đ-alalalće rîaļe 2715
285 a patru-ļa ḑî 2538
286 a patruḑăśiļa ḑî pluaĭa a statut 2556
287 a pikat bobiku đi la kluopît, șî s-a pĭerdut vrunđiva pi munće 1570
288 a pikat brațarĭa la kapatîńu lu skamnu karuluĭ 531
289 a pitulat bańi în butuarkă 668
290 a pĭerdut aramașu 236
291 a pĭerdut puorśi în munće, ĭ-a katat triĭ ḑîļe șă ńiś krak đi puork n-a gasît 4236
292 a pĭerdut vaśiļi, șî ļ-a gasît tuma a triĭ-ļa ḑî 3947
293 a ploĭat ka kînd aĭ turnat ku gaļata, șî ļivĭeḑîļi pi pođiń sînt pļińe đi boruź 791
294 a ploĭat triĭ ḑîļe șî triĭ nuopț, șî s-a fakut atîta pouod đi mare đi a luvat tuot ś-a fuost pi vaļe 3399
295 a ploĭat șî apa ń-a luvat drumu, a ramas numa ńișći dulurĭ koļa-koļa 1339
296 a pļeka greuańe 3223
297 a pļekat baĭatu la źuok, ku kaśula strîmbată la urĭakĭe 4443
298 a pļekat dă la noĭ 1283
299 a pļekat dă la parinț, ș-akuma ĭe o ușńerkă guală kare mĭarźe dă la ușă la ușă, șî sa kulkă ku fiĭe kare, kare-ĭ dă un kuodru dă pîńe 3036
300 a pļekat în bankă să skimbe galbińi, ama pi drum l-a apaurît uoțî 4765
301 a pļekat înbrakat ușuor, ma pi drum s-a skimbat vramĭa, șî kînd la razbit źeru, s-a-ntuors la kasă ḑînḑaind 4462
302 a pļekat ku karu pi drum în đal 2419
303 a pļekat ku un lunguļiaće đi baĭat, nalt șî supțîrĭe ka pražîna 2326
304 a pļekat totodată đin sat, pĭeurmă unu a tîbarît, șî s-a-ntuors la kasă 3549
305 a primit plata șî s-a dus sî sa visaļaskă ku fîrtațî 4829
306 a prinso ku ibuomńiku la gramadă, ș-a batuto așa noroḑîașće đi, tuată frîntă, ku ḑîļiļi nu s-a skulat đin pat 3430
307 a pus apă-n lapće șî atîta la supțîĭat đi nuĭe đi mînkare 3941
308 a pus fĭarîļi în urma lupuluĭ 1915
309 a pus în ḑamă numa ńișći odolańe 99
310 a pus în lăturĭ karńa fara grasîme 4821
311 a pus în ļegume numa ńișći bolboćiń 981
312 a pus kare a pus în ḑamă ńișći buĭeḑ, șî ĭa sa amarî 322
313 a pus oo în ćoksoĭ, și s-a dus 4203
314 a pus pe fuok șarpĭelu, să fakă dă prînḑ 3514
315 a pus pĭaļa în luoku luĭ 600
316 a pus potluog în papuś, să no-l bată 20
317 a pus prînḑu la luok furńikuos, șî s-a umplut ļegumĭa đi furńiś 2834
318 a pus un fofik đi lînă la furkă, șî sa faśe maruasă, parke ĭe torkatuare mare 1996
319 a puvestît aĭ batrîń kă kînd a veńit aiśa sî sa kăsătorĭaskă, n-a fuost ńima pusta, numa sîrbaśiĭe în tuaće părțĭļi 4419
320 a puvestît aĭ batrîń kă kînd tună sîaśita mare, țîńe șapće ań una-ntruuna, șî dupa ĭa tună foameluku đi lumĭa nare alta-śe mînka, numa skuarță đi śaruoń 1903
321 a puvestît numa un darap đin povastă, kă n-a șćut măĭ mult 4164
322 a ramas đi la mama o furkă đi tuors ku skobituriļi lu dĭeda 4449
323 a ramas đi la mama o gramadă đi țîsaturĭ, am đi gînd să ļi vind, să nu ļi manînśe muoļi 2523
324 a ramas fara pućare, șă ažuns măĭ la urmă 3915
325 a ramas în munće să traĭaskă sîngur sîngurĭel ka kuku 4583
326 a ramas în pĭaļa guală 600
327 a ramas înkarkată ku vrunu, șî kînd a veńit vrĭamĭa, s-a kopiļit sîngură vrunđiva în munće 2956
328 a ramas o kuamă ńikosîtă întra kosîtuorĭ, ma duk s-o do kosîăsk 2781
329 a ramas o mortaśină kîńaskă în mižluoku drumuluĭ, nu sa puaće treśa đi putuare 3509
330 a ramas povasta kă poļikra bîlaban a kîpatat kă a fuost uom mare, țapîn șî nu s-a dat la ńima 824
331 a ramas satu pustîń, s-a dus ćińerișu în țară strină 4741
332 a ramas sîngur ka kuku, stă în pragu kășî șî plînźe đi sa skutură 2095
333 a ramas skimburļi uđe pi gard, a dat źeru ș-atîta skimburļi a-ngețat đi s-a fakut pĭatră 4999
334 a ramas ușa đeșkisă, șă puorśi a tunat în koļibă 3224
335 a raśit rău, șî sa pus frigur-ļi pi ĭel: numa sa vaĭtă k-ăĭ frig, iĭ trămură đințî-n gură, ăl trîaśe apa, are fuok mare 2379
336 a rașît sî dubuară đi la śuakă, să traĭaskă pi vaļe 3107
337 a rașît tata să skopĭaskă maskuru, ș-a kĭemat komșîĭļi să-ĭ ažuće 4654
338 a rămîns în pťeļa goală 600
339 a rîđikat grĭeu, ș-a-nkļeștat șîaļiļi 1747
340 a rîđikat źeĭśtu bîzdîk, șî numa ma bruśașće în uokĭ ku ĭel 948
341 a rođit bukaće đi tuotă suarta: krastavĭeț, piparkă, śapă, potloźań, varḑă, da șî karńe o sî fiĭe đi ĭarnă 805
342 a rođit dovļețî, kîće tri la un vrĭež 1252
343 a rođit kukuruḑu, turuĭagu-iĭ măĭ nalt đi kît uomu 2169
344 a rugato sî sa muće đin sato-la, n-a vrut ńiś s-audă 4492
345 a sakat rîu, a ramas numa ńișći gîltînuță koļa-koļa, ńiś piśuariļi nu puoț sî spĭeļ în ĭaļe 826
346 a sapat apa ș-a fakut numa vîrtuope pi drum, nu sa mĭearźe ńiś ku vićiļi, ńiś pi piśuare 3415
347 a sapat ku furiș ḑîua-nuapća, ș-a đizgropat uala ku bańi 1624
348 a sapat tota ḑîua șî sara vińe la kasă sfîrșît, ku o mînă đi sufļit 4390
349 a sapat, ș-a gasît bańi îngropaț înka-n ćimpu turśiluor 3208
350 a sară 4651
351 a sarit pi Murgu ńinșalat, șî s-a dus kîlarînd 2919
352 a sarit pista gard, șî s-a înbrukat în gļuonțu lu un par frînt 3061
353 a sămanat aĭ bașća pļină 3290
354 a skîrțait în laută tota ḑîua pănă nu sa do-nvațat să kînće kalumĭa 4456
355 a skļinćit mîna stîngă, ku kare skriĭe 4536
356 a skļinćit piśuoru đin nođiț 3552
357 a skobit o țăvuakă în ļiemn, ĭuo iĭ spun kî ĭe țaua prĭamare, ĭel nu ma krĭađe 2178
358 a skuos kuśmiļi afară, să ļi prindă vîntu 3279
359 a slubaḑît radionu prĭa tare, da kopiĭi înga duorm 4347
360 a slubaḑît vićiļi-n țarku ku fîn, ș-akuma ĭe akoluo fînariĭe în tuaće pîărțîļi 1812
361 a spalat skimbur-ļi șî ļ-a-nćins pi gard sî sa ușće la suare 4768
362 a spart gardu muma sî trĭakă, kî ĭe-nvațat tuot sî lukrĭe draśașće 1356
363 a spart kapu, ș-a veńit la kasă tuot krunt 3436
364 a spart la ļamńe-n padurĭe, ș-a fakut țapîăńiț đi vinḑare 1093
365 a spart truaka ku vin đi prazńik, da baba a spus kă măĭ bun a fi fuost s-a fi spart kapu đikît truaka 4855
366 a spus aĭ batrîń kă o să ńe ažungă beļauă 659
367 a spus aĭ batrîń kî șkrofla la gît nu sa taĭe, kî đin aĭa sînźiļi sa strîkă șî uomu muare 3466
368 a spus đeșkis k-ăĭ sa lasă la baĭato-la, șî traźe sî sa mariće dupa ĭel 3917
369 a statut așa spînḑurat puaće-fi o stamînă đi ḑîļe, pănă nu l-a gasît vînatuori 4612
370 a statut mult la źier, ș-a-nțîpeńit atîta đi nu puaće sufla 2006
371 a stokńit buoĭi înapuoĭ, kă n-a putut să trĭakă ku karu pista rîu 4054
372 a strîgat kît a putut măĭ tare, ama ńima nu l-a auḑît đi vînt 3178
373 a sufarat mulće nîkažălurĭ đi vrĭamĭa đi rat în lageru bugarĭesk, șî abĭa a ramas viu 3538
374 a supus ńișći podvaļe supt kada ku varḑă, ș-a rîđikato kîta đi la pomînt, să nu putraḑaskă 4900
375 a surḑît đintr-odată, vrîžîtuarĭa a katat în buobe, șî ĭ-a spus kî ĭ-a fakut o famĭaĭe ku al rău 4513
376 a śerkat ĭel kît șî măĭ kît, ama nu ĭ-a mĭers la mînă 2438
377 a śerkat sî rađiśe sîngur, ș-a vaḑut kă nu puaće 3484
378 a śerkat sî storaskă guonźiļi ku otrauă, n-a putut, ama avut naruok mare k-a dat źeru, șî źeru ļa dostorît đi tuot 2113
379 a śinśiļa lună în an rumîńi aĭ batrîń a kĭemat florarĭ 2565
380 a śupito đin glumă, da ĭa sa plînźe kî-ĭ s-a fakut vînațală 3556
381 a taĭat un țapuoń, parke faśem klańe pănă-n śĭerĭ 4508
382 a tăĭnuit đi trĭaba luor, ĭuo nu ĭam askultat 4193
383 a tîrsît pi lînga luok, ș-a lasat ńișći spińamă în mižluoku drumuluĭ, sî șća ku spińi bolđiș în sus, da pi aśiĭa trĭek kopiĭi đeskulț kînd sa duk la rîu sî sa skalđe 1244
384 a tĭeu 384
385 a trait bun ku suoțu iĭ đintîń 4684
386 a trait ka sfîntu, a kreḑut în dumńeḑîu, șă traĭu luĭ a fuost pļin đi bunatățurĭ 891
387 a trait ku ańi ka lumĭe sîrbaćikă, ku mîrză șî ku sfadă 4018
388 a trait la nuoĭ un uom pi kare la poļikrit Ĭuakă Buzduakă, kă a fuost, saraku, uom prostovan 1497
389 a traĭit tare bun, așa înfrațîț înga đi la kopilariĭe 4502
390 a tras dupa ĭel, đin kasa batrînă, un astaluoń ku tuot, șî n-a putut să-l baźe-n kasa nuauă numa la lasat supt șupă 841
391 a tras o dungă ruoșîĭe pista fuaĭe 1755
392 a tras să fiĭe stîna la ĭeĭ, în tîrla lor, đin kauza băļegarĭuluĭ 4885
393 a trasńit đin sańin 3935
394 a trekut ĭepćin kă marturi a mințît la sud 3560
395 a trekut ku ruata pista vro pĭatră, a-nbrukat guma ș-a-mpins ruata pănă la kasă ku guma înpunsă 3890
396 a trekut ku vićiļi pista rîu îngețat, numa a bagat sama să nu đa pista gĭață supțîre 5000
397 a trekut pin buĭeḑar, șî akuma sa vaĭtă k-ăl furńikă tuata pĭaļa 3117
398 a trekut pin mulće greotăț pănă n-a kreskut 3225
399 a trekut ruata pistă un dîlm, șî karu sî rasturnat 1211
400 a triĭļa ḑî sapăm la fundamĭentu kășî, șî înga nuĭe gata 1940
401 a triĭļa uorĭ va spun 300
402 a trîbuit sî sa-nsuare, ama fata s-a pișmańit 3716
403 a trĭekut ań șî ań 356
404 a trĭekut baș pi lînga nuoĭ 797
405 a trĭekut ćimpurĭ șî ćimpurĭ đ-atunśa 1156
406 a trĭekut ka plumbu pi parća stîngă 4536
407 a trĭekut kare a fi trĭekt ku saĭna pin namĭeț, ș-a ramas brîăžđ adînś dupa ĭel 917
408 a trĭekut lumĭa înkruśiș șă-n kurmeḑîș 3846
409 a trĭekut pi drum o insă ńikunoskută 3379
410 a trĭekut pista Dunîrĭe la ĭuț, đispre Porĭeśa 1655
411 a trĭekut un kîmiuon ka sfulđiru, șî s-a rîđikat o bușnariĭe ku tuot dupa ĭel 857
412 a tunat apukatu în kopiĭi aĭ miś, đin tuoț șkolari la șkuală a veńit numa o triĭme 2560
413 a tunat în butuoń, să-l kurîță đinuntru 1547
414 a tunat în mĭană o talalînkă ńekunoskută, ńima n-a șćut đe unđe ar vińit 3205
415 a tunat în traușă ku o skurtatură đi bît, șî kînd a sarit kînoćeĭi aĭ miĭ la ĭel, n-avut ku śe sî sa apire 2931
416 a tunat într-o pĭeșćiră șî sa zbĭară ka magarĭu, să audă kum rasună pĭeșćira 4757
417 a tunat ku opinśiļi imuasă, ș-a umplut oźaku đi pomîntarĭ 3555
418 a tunat lunarĭu, sa-nkĭaptură anu 3372
419 a tunat mare dușmańiĭe-n lume, fraț ku fraț nu sa măĭ sufîră 1311
420 a tunat stîrśu în gaiń 3297
421 a tunat tuamna, sa skurtă ḑîļiļi 2927
422 a tuors kairu gata tuot, ĭ-a ramas numa un zmuaćik đi lînă 4144
423 a tuors o ață gruoasă ka źeĭśtu, un ațuoń ku tuot 289
424 a uđińit un vrau bun, șî s-a pus pi lukru 4877
425 a umplut arćiĭĭa đi-nfluriturĭ, śkă, daskulu așa ĭ-a-nvațat 1894
426 a umplut đisaźi ku grîu, ļ-a pus pi kal șî s-a dus ku ĭiĭ la muară 1691
427 a ustańit, s-a dat đi aranga la umbră, a pus mîna kîpatîń, śkă, să uđińaskă o țîră 1296
428 a vaḑut pi vrun kopil kum fură 3246
429 a vazut ku oĭki luĭ, kum ĭasă dim kasa i 3419
430 a veńit amînduoĭ într-o ḑî 3076
431 a veńit apa 116
432 a veńit apa ku tot, șî ļ-a luvat kășîļi 3547
433 a veńit apa mare, ș-a luvat punća 2940
434 a veńit ațîțîĭat đi śeva, șî sa luvă la gîlśavă 490
435 a veńit boșćinari s-aduńe boșćina 835
436 a veńit duauă bukĭarță, șă ļ-a spus să sa muće đ-aśiĭa ku vićiļi în alt luok 766
437 a veńit đesńață tîbarît șî frînt, kî tuata nuapća a piroćit la lukru 3064
438 a veńit đi la lukru obosît ka kalu 3068
439 a veńit đi-nkotrova un gagauz, șî ń-a strîkat visaļiĭa 2034
440 a veńit în sat kuortu țîgańiesk, ku fîrauonu luor kalărĭ pi kal 2253
441 a veńit ĭarna, da nuĭe ļiak đi kukuruḑ în puod 2730
442 a veńit ku karu ș-adunat fĭerariĭļi luĭ tuaće đin pîrvaļiĭa-mĭa 1918
443 a veńit ku nuoĭ la źuok, ama śuava s-a-nbufnat, șî tuata vrĭamĭa stă đi razna 3594
444 a veńit la lukru înainća lu tuoț 2
445 a veńit la lukru sfîrșît 4390
446 a veńit la șîḑîtuare ku-n fofoluok đi lînă supt mînă 1995
447 a veńit maĭsturu, a mîtańit pi lînga kar un śas șî măĭ bińe, șî s-a lasat, śkă, karu ĭe rău strîkat 4311
448 a veńit nainće pi la mińe, șî sa vaĭtă kă ĭe bolnau grĭeu 3210
449 a veńit ńikemat în tuoĭu lukruluĭ, kînd lukru a fuost măĭ mare, șî s-a mîńiĭat kă ńima nu l-a luvat în samă 3512
450 a veńit ńiskaĭ uamiń ńikunoskuț, ș-a-npuļito 2442
451 a veńit ńiś đi unđe 3195
452 a veńit ńișći inș đi la vaļe, nu sa batură la nuoĭ, numa spusîră kî sînt ńigustuorĭ kare sa duk vrunđiva la bîlś 3379
453 a veńit o vrĭamĭa rău opaśită: tuot sa vinđe, șî tuot sa kumpîră, numa bań să fiĭe 4215
454 a veńit puopa la vrĭame, șî muoșu a murit spoveđit 3969
455 a veńit rîu, șî apa s-a bîrbarit ku marźina 621
456 a veńit tuamna, a strîns źeru, o să ńi sa brumĭaḑă fluoriļi în građină 958
457 a veńit tuamna, a-ngîlbińit frunḑa în duos 3129
458 a veńit un uom al nuostru k-o muĭare ńikunoskută 3270
459 a veńit un uom đin đeparće, ńikunoskut, ama sa vĭađe pi vuorbă kî ĭe șkolait 4304
460 a veńit un uom ďi la apus 493
461 a veńit un uom, boznakît đi mare 839
462 a veńit uoțî, șî mĭ-a furat tuot đin kasă 2208
463 a veńit vrĭamĭa đi fatat, da koćețu đi mńiĭ nuĭe gata 1872
464 a veńit vrĭamĭa đi giorat la pasuĭ 1762
465 a veńit vrĭamĭa đi mînkare, da muĭarĭa n-a gaćit prînḑu 4062
466 a veńit vrĭamĭa sî sa spargă baśiĭa, trîabe a razńi uoiļi đi tot nat să ĭa kîrdu luĭ 3593
467 a veńit țîgańi pră pragu kășî șî kată o bukatură dă karńe, a nuoĭ măĭ saraś dă kît ĭeĭ 723
468 a vindut buoĭi, șă-n luok să kumpire kar nuou, ĭel a kumparat o spartură ku tuot đi la ńiska-ĭ țîgań đi la Kraĭna 4858
469 a vindut moșiĭa la un Bîrloağan 757
470 a vorbito tuoț đi rău, ama ĭa ĭară mĭarźe maruasă pin lume, șĭ ku kapu rîđikat sa uĭtă la lume-n uokĭ 3243
471 a vrut s-o sprižuană, ama slabuț, n-a putut, șă stîkla ĭ-a kaḑut đin mîń, șî s-a spart đi pomînt 4748
472 a vrut să-ĭ vind ĭuo bunataća a mĭa pi duauă parîaļe 891
473 a vrut sî sa kunuaskă ku mińe, ama miĭe baĭatu nu mi sa-mparut 3983
474 a zburat kîtra amńaḑîț 429
475 a zburat un pîlk đi śuara, șî sa slubaḑî în aratură 2104
476 a zminćit drumu, ș-a pļekat în parća strîmbă 3803
477 a zminćit la numîr 3803
478 a źiźerat tuot pănă n-ažuns la koļibă 3358
479 a șaḑut ku muoșu la taĭnă, kî muoșu a șćut mulće povĭeșć đi bîtrîńață 4192
480 a șaḑut la kamin ku fuok skinćiĭuos, a sarit skinćiĭa șî ĭa ars krețanu 4451
481 a șapćesprîaśiļa ḑî 2547
482 a țasut bun, ma n-a do șćut să aļiagă fărburĭ putrîviće, kă nu mĭarźe tuota farba una ku alta 3324
483 a țasut o pîătură ku fluorĭ 1889
484 a-ļergat la ĭa orbiuluĭ, n-avut parinț să-ĭ đeșkidă uoki 2240
485 a-nbîtrîńit, abĭa kîtva miśkă 2748
486 a-nbunat kă vińe înđisară la mińe 4653
487 a-nflurit bužuoru đi pi kîmp 533
488 a-nflurit druogu, mirusă întoaťe părțîļi 2244
489 a-ngăurit gaura-n ļiemn ku sfrĭađiru 2671
490 a-ngețat pomîntu șî građina ĭe pļină đi gļuonțurĭ askuțîće 3061
491 a-ngropat duoĭ kopiĭ đi la ińima 2950
492 a-nkoveĭat bîtu, pănă nu l-a kurmat pista mižluok 4543
493 a-nparțît krumpiĭi: aĭ marĭ într-o parće, aĭ gigiļiś în alaltă 3360
494 a-npļećit pîăru în bĭerkă 708
495 a-nśeput ćinîr să lukre pintru bań, a ginđit tatî-su k-o să fiĭe bun đi ĭel 4872
496 a-nśeput noroḑî înga đi mik 3956
497 a-nśeput ogașu saka, o să muară vićiļi đi sîaće 4374
498 a-nśeput să armĭaḑă ćińerișu, să fiĭe sprimiț đi rat 1508
499 a-nśeput sîmanatu înga laltîĭerĭ 4595
500 a-ntuors kuțîtu ku askuțîtura kîtra mińe, ama ĭuo-l prinsăĭ đi mînă 259
501 a-nvațat bun, ș-a gaćit șkuala labdat đi la daskîl 4182
502 a-nvațat la șkuală sî kînće đin armuńikă 812
503 a-nvațat ńemțîașće parke l-a fakut ńemțuaĭka 3446
504 a-nvațato parințî đi mikă să nu krĭadă în minśuna baĭețîluor 3976
505 a?! śe ḑîś?! 419
506 aăla kare va înpreuna pi iĭ duoĭ, mare lukru o să fakă 4241
507 aăla kopil 81
508 aăla uom 81
509 aăļa muĭerĭ 81
510 aăsta uom 80
511 abatut đin minće 227
512 abĭa am oprit bîșńala api la un izvuor đin đal đi koļibă 900
513 abĭa așćetarîm înkeĭatu anuluĭ 3283
514 abĭa ĭeșîrîm đin morśilarĭ 83
515 abĭa sa țîńe minće kă babiļi vorbĭa đi vro lună kare a kĭemato marćiń kă pi ĭa a kaḑut Marćino-l Mare 3370
516 abĭa sa țîńe minće kă vrodată în luok đi katușă a fuost o gužbă đi kurpiń, or đi ćiĭ 3702
517 abĭa skapaĭ đi gîlśavitura-ĭa đin sat 2722
518 Abraș a fost kińez la Praova doĭspreče ań 473
519 abur đi śĭață 84
520 adapatuarĭa a sakat, unđe am adapa vićiļi, nu șću 126
521 adapatuarĭa ĭe pļină đi frunḑă 126
522 adastă o țără 445
523 adăst pe čińeva 445
524 adînśimĭa rîuluĭ 363
525 adu kućiĭa đi țîmpur 1040
526 adu lumanarĭa, kă în podrum ĭe ńegura, nu sa vĭađe ńimik 2917
527 aduk kĭaĭa đin luok 264
528 adun țîăndre sî fak fuoku 1018
529 adunat doĭ ku doĭ șă aflat kî ĭe patru 284
530 adunat đi pi ļivađe petruańiļi, ș-a fakut grameźuare în șîr pi lînga ĭa, să însămńe otaru 4728
531 adunat la fîn ku grĭebla, șî n-a lasat ńiś un paĭ dupa iĭ 4904
532 adunat mulće fîmeļiĭ đin sat 1845
533 adunatuorĭ la pruńe 185
534 adună blokuku-la dupa ťińe 4690
535 adună-ț burdukaļiļi, șî ĭeș afară 976
536 adună-ț partaļiļi șă fuź, să nu ći măĭ văd 4171
537 adurmită, pi mîna luĭ, am visat kum zbuor pi śĭerĭ 350
538 adus ku śeva 267
539 aduśe minća 264
540 aduśe unu ku altu 264
541 ađet babĭesk 306
542 ađet đi bîtrîńață 306
543 ađet đi bîtrîńață 700
544 ađet muĭerĭesk 4643
545 ađet rău 306
546 ađeturļi nunțăšć mult sa skimbat 3269
547 ađeturļi ńemțășć nu sînt ka ’ļi nuaștre 3447
548 afară a strîns źeru, la nuapće tuot are s-îngĭață 4999
549 afară bańi đin pungă 278
550 afară burîĭe, ĭa umbrĭelu 882
551 afară ĭe atîta źer đi tare, đi pokńașće ļemnu-n padure 3359
552 afară ĭe ğer mare 63
553 afară ĭe frig mare 2377
554 afară rău viskuļe 2019
555 aftaĭ, kopiļe, śe măĭ așćeț? 915
556 afumă ka mașîna đi vuoz 276
557 afumă karńa sî nu să strîśe 276
558 afumă puomi đi brumă 276
559 agîră sî trĭeś drumu kînd nuĭe ńima 293
560 aiśa nuĭe ka altunđe 330
561 aîăsta uom mĭ-a ogođit o brașuavă, đi am s-o țîn minće kît sînt viu 1367
562 aĭ batrîń a ginđit kî uoiļi stîngaśesk kînd ļi muśkă vro ală 4746
563 aĭ batrîń a kunoskut mulț luśafurĭ: đi sară, đi zuorĭ, đi đimińață, đi ḑîuă, porkarĭeț, șî alțî 4720
564 aĭ batrîń a puvestît kă pi Vińirĭa Mare sa kunuosk rumîńi veńiț đin Rumîńiĭe 4077
565 aĭ batrîń a puvestît kî ĭe kapra žuavina drakuluĭ, kă are kuarńe șî barbă ka draku 3387
566 aĭ batrîń a puvestît kî ĭe sakara buĭađe măĭ batrînă đikît grîu 4427
567 aĭ batrîń a vorbit kă nuĭe pașćuńe fara pîržuol 3214
568 aĭ batrîń a șćut să aļiagă luok putrîvit đi sapat borđiĭu 3324
569 aĭ batrîń a țînut albińiļi în kuoșńiță, tumu înkuaśa a ĭeșît sanduśiļi 127
570 aĭ batrîń n-a șćut đi bundă, ĭa a ĭeșît înkuaśa, a kîpatato lukratuori pi la rudńik, ka înbrîkamînt đi ĭarnă 982
571 aĭ batrîń n-a șćut đi mîrveńeś, tot nat a șćut sîngur să ļekuĭe tuaće buaļiļi în viće 4660
572 aĭ batrîń n-avut kurauă, da vruńi ńiś braśirĭ, pă a mĭers înśinș ku ćiĭ șă ku kurpiń 4186
573 aĭ batrîń s-a dus în peșkariĭe numa dupa pĭeșć đi prazńik kare a kaḑut în ḑîļiļi đi puost 3565
574 aĭ batrîń s-a nîkažît măĭ mult đikît nuoĭ, kă tuot a lukrat la snagă 3536
575 aĭ batrîń s-a țînut ku vićiļi, da-r măĭ mult ku oĭariĭa 3583
576 aĭ batrîń uaĭa kăpiĭată a taĭat ku briśu la kap, șî ĭ-a skuos đin kriĭir vro guangă, gaura a uns ku său ș-a-nkiso ku katran 4004
577 aĭ batrîń, kare avut bań, ĭ-a țînut îngropaț în pomînt 2790
578 aĭ ćińirĭ nu șćiu kum ĭe fakut sîmanatu ku mîna 4595
579 Aĭ fuost la lukru? - Ba! 459
580 aĭ grižă, berbĭeku nuostru înpunźe 546
581 aĭ grižă, koluo ĭe parĭaćiļi boboșat 1007
582 aĭ înbrakat kîlțanu pi duos 1237
583 aĭ măĭ saraś baĭeț a lukrat la ĭardum: a tras ku sfuara la vopuară pi Dunîrĭe la đal 3725
584 aĭ miĭ a fuost saraś, ș-am avut o kopilariĭe graśină 2710
585 aĭ nuoștri 300
586 aĭ nuoștri aĭ batrîń a fuist oĭarĭ, ama tot nat a țînut șî kîć-o kapră đi lapće 3387
587 aĭ nuoștri aĭ batrîń a șćut sîngurĭ să skopĭaskă maskuru, kalu șî berbĭeku 4654
588 aĭ nuoștri aĭ batrîń n-a fuost ńiskaĭ pomînćeń, a trait la munće, kuprinș ku viće, măĭ mult ku oĭariĭa 77
589 aĭ nuoștri aĭ batrîń, kînd a fuźit đin Țara rumîńaskă, a trĭekut Dunîrĭa, notînd ku truaśiļi la brîu 1314
590 aĭ nuoștri aĭ batrń n-așćut đi furuń, iĭ sa-ngalḑît la kamin 2833
591 aĭ nuoștri ĭa batrîń n-a șćut đi bumb, s-a-nkiptorat ku kiptuorĭ 667
592 aĭ nuoștri, kare avut fuśiĭ, a țînut în ĭiaļe oțîăt 2257
593 aĭ putut sî ĭaĭ vro dîrkă pi ćińe, sî nu-ngeț đi frig 1391
594 aĭ să ńe tăbărîm pe pivă rîaśe 2386
595 aĭ șî vaĭ 452
596 aĭ, faśem aramaș, dakă kućeḑ 236
597 aĭ’ să ńe-nkurăm dumińikă, dakă kućez 1829
598 aĭa a fi fuost, puaće fi, kîndva, ama astîḑ aĭa sigurat nuĭe 2427
599 aĭa a fuost an 356
600 aĭa a fuost đemult, ńima ńiś nu măĭ țîńe minće 3511
601 aĭa a fuost în față đi ḑîuă 2043
602 aĭa a fuost koźa đemult 4011
603 aĭa a fuost vrodată, kînd a trait lupi aĭ albĭ 1708
604 aĭa așa a ramas la nuoĭ đin babaluk 829
605 aĭa fată ĭe tare frumuasă 450
606 aĭa fu la un śas đispre zuorĭ 1655
607 aĭa ĭe moșîĭa astuora veśiń, lu kare nu ļi ḑîk pi nume, kî ńis în sfadă ku iĭ 1425
608 aĭa ĭe rușîńe mare, tuot satu ĭe rușînat 4003
609 aĭa ĭe tare urît śe vorbĭașće kînd sa-nbată 3925
610 aĭa mînkarĭe nuĭe bună 450
611 aĭa mĭ-aĭ spus, spuńem alalt śeva śe ma ĭastă nou pi la vuoĭ? 2714
612 aĭa muĭarĭe 81
613 aĭa nu păsuĭe, are nalțîme mikă 2969
614 aĭa pućină kurĭe 450
615 aĭa ś-a fakut iĭ duoĭ bĭeț, întra lume, nu vińe ńiśkum să fakă lumĭa krĭeskută 3152
616 aĭa ś-a fuost, trăbe zuĭta 2732
617 aĭa śe ĭe la sîrbĭ palačinka, la nuoĭ sa kĭamă ćuș, da aĭa śe nuoĭ kemăm plaśintă, sîrbi n-au, șî đ-aĭa plaśinta ńiś n-are nume sîrbĭesk 1174
618 aĭa śe nuĭe ļegat bun, sa đizļagă ĭuta 4332
619 aĭa śi ĭe în Poreśĭa bușćan, la nuoĭ sa kĭamă buśim, da bușćeńi la nuoĭ sînt rîdaśińiļi kare ramîn șî putraḑăsk dupa buĭeḑ, kînd buĭađa sa uskă 777
620 aĭa trăbe ļegat strîns, țapîn 4332
621 aĭa vrĭamĭe a trekut đimult 450
622 aĭdană ĭe uom kîta ćokńit la kap 1082
623 aĭdańit sa ḑîśe đ-aăla kare ĭe kîta ćokńit la kap 1079
624 aĭde akuma să lukrăm, đ-adauară nu puot să vin 2435
625 aĭde akuma sî povestîm adăvarat, sî nu ńi mințîm 124
626 aĭde, aĭde, śarkă dakă kućeḑ! 453
627 aĭde, pļekaț ku lukru 453
628 aĭde, să ńi așaḑăm pi lukru 408
629 aĭde, sîgo, sîgo! śe ći traź ka śĭața? 4412
630 aĭduk ĭe uom vićaz kare a fuźit în duos đi rău turśilor, șî đ-akolo iĭ baće șî omuară 978
631 aĭman đi kopil, đi tuoț sa atîrnă șî ku tuoț sa baće 389
632 aĭman ńidoturnat, n-a putut să gaćaskă ńiś șkuala mikă 389
633 aĭna s-a purtat pistă kamașă șî pistă oprĭeź 303
634 aĭușu krĭașće în viĭ, șî pi luokurĭ uđiluasă 373
635 ak đi gĭață 292
636 ak đi înpuns vićiļi kînd sî unflă 292
637 ak đi kusut 1675
638 ak đi kusut 292
639 ak đi kusut la saś 292
640 ak đi mașînă 292
641 ak đi pîăr 292
642 ak đi ștroit 292
643 ak făr đi urĭekĭ 628
644 ak înkeptorat 292
645 ak la pușkă 292
646 ak supțîre 3937
647 akolo ĭe buriku pomîntuluĭ 540
648 akoluo ĭe așa đi țîrmuruos đi ńiś kapra nu puaće sî paskă 1059
649 akoluo ĭe đepartat, șî nu sa vĭađe, da akoļa ĭe măĭ apruape, șî sa vĭađe ku uoki 2774
650 akoluo unđe s-a luvat la kuțîće uńi ku alțî, a ramas numa biglă đi sînźe uskat 3407
651 aku lu albină ursaskă nu ramîńe în muśkatură, șî ĭa dupa śe muśkă nu muare ka albina domńaskă 3504
652 aku tunaĭ în avļiĭe 308
653 aku vińiĭ đe la lukru, numa ś-ažunsăĭ 308
654 akuma aratăț barbațîĭa 513
655 akuma ažuns, a veńit 298
656 akuma ćińerișu puartă pîăru lung 1151
657 akuma duoĭ ań 298
658 akuma în Țîgańiĭe nus măĭ Țîgań, sa mutat tuoț la Ńigoćin, da uńi la Măĭdan 1117
659 akuma ĭe akuma! 298
660 akuma ĭe bună vrĭamĭa đi îngropat pruńi 2791
661 akuma ĭe nuauă śasurĭ, șî žumataće 2576
662 akuma ĭe vrĭamĭa đi kuļes buruĭańe 879
663 akuma kļet ḑîśem la odăĭ unđe sa țîn budonuoasîļi 4249
664 akuma mi ĭe karu đirĭes, șî puot să-l mîn 1427
665 akuma minće, da șćiu bińe kî ń-am vorbit ĭak-așa să fiĭe 3308
666 akuma ńima nu măĭ vorbĭașće kurat rumîńașće, numa tăntăļiașće vuorbiļi kum iĭ vińe: una rumîńaskă, doă sîrbĭeșć, pă doă rumîńeșć, ș-așa pi rînd 3499
667 akuma pîntaluońi sa ļagă ku kuraua, da đemult s-a ļegat ku bîrnaș 3905
668 akuma rar ĭe kasa fara tumobil, fara kar đi karat kînd drumîĭe fiĭe unđe măĭ đeparće đi kasă 3489
669 akuma rar kare măĭ țîńe minće kă famiĭa śerbuluĭ vînatuori aĭ batrîń vrodată a kemato śută, tuoț astîḑ iĭ ḑîk śerbuaĭkă, dupa śerb 3383
670 akuma vińe, ļenuosu, la fîrșîtura lukruluĭ, kînd ĭe tuot gata 2925
671 akuma vĭađe șî ĭel kă đin fiu-su n-o sî fiĭe ńimika 2293
672 akupit ku lukru 640
673 akuș ńi vińe muma, ńi duśe mĭnkare 3152
674 akuș-akuș! 299
675 akșiu ĭe uom kare ažută la nuntă 4122
676 akșiță ĭe muĭarĭa kare ažută sî sa gaćaskă pomana 4122
677 al batatarńik sa skuaće dă tuot luoku, fi ĭe kum dă grĭe să fiĭe 554
678 al dușman nu zauĭtă șî nu prostîașće ńiś kînd 1308
679 al đi patru 2538
680 al măĭ batrîn Binđesku đi kare sa șćiĭe kî ar vińit đin Bușńag, ĭe Kosta Binđesku 1885
681 al mĭeu 300
682 al ńegru 300
683 al triĭļa 300
684 al unsprîaśiļa stă în rînd întra al ḑîaśiļa șî al doĭsprîaśiļa 2585
685 ala a fuost pîržuol mare, a ĭeșît tumu la kuama Vizakuluĭ 2781
686 ala kășî 3041
687 alaltă vrĭame a fuost atunśa 2714
688 alaltăsară am fuost la uoră 427
689 alaltîĭerĭ đimińață 1421
690 alaltîĭerĭ fu vrĭamĭa bună đi kosît 1774
691 alaltîsară 4651
692 alaman, ńiśkînd nu sa măĭ satură 302
693 alat adîns đi un lukru 188
694 alb ka lapćiļi 2836
695 albastru înkis 195
696 albina bîz koļa, bîz koļa, zbuară đi la fluarĭe la fluarĭe 666
697 albina ĭe o guangă mikă kare dă mńare dulśe 127
698 albina ursaskă are ak ku kare muśkă ka vĭaspĭa, đi măĭ mulće uorĭ, da durĭarĭa ĭe măĭ tare đi kît alu albińiļi domńeșć 3504
699 albina ursaskă are kuru galbin 3504
700 albină ursaskă faśe fagurĭ ku mńare dulśe, ka șî albina domńaskă 3504
701 albină ursaskă faśe kuĭb pi supt pomînt 3504
702 albină ursaskă ĭe guangă sîrbaćikă, ńagră, flokuasă, șî măĭ mare đi kît albina domńaskă 3504
703 albiśuasă ĭe tuata farba kare mult baće-n alb: vînît albiśuos, vĭarđe albiśuos ... 200
704 albĭaće la krastavĭaće 209
705 albĭe đi adapat vićiļi a fuost fakută ka șî albĭa muĭeriluor, numa măĭ lungă șî prinsă ku parĭ đi pomînt sî nu puată vićiļi s-o rastuarńe; în ĭa nu s-a spalat țuaļiļi 196
706 albĭe sa kĭamă o karļiță lungă șî largă, skobită în tutuk đi ļiemn, în kare muĭeriļi spală, or albĭesk rufiļi 196
707 albĭesk uoki, viđeriļi 197
708 Albuļeșći au imańe la munće 432
709 aldanu ĭe omeńesk, da kîńipa muĭerĭaskă 307
710 aldanu sî kunuașće pi nalțîmĭe, mîĭ nalt ĭe đi kĭt kîńipa 307
711 aldań ĭe kîńipa ku samînță 307
712 aldańi sî kuļeg dupa śe ļagă kîńipa 307
713 aldrakuluĭ ĭe koplio-sta, trasńirĭar dumńeḑîu gogița naruadă! 889
714 aldrakuluĭ kopil, numa faśe la nîsarîmbĭe, alta nu șćiĭe 3866
715 aldrakuluĭ kopilo-sta, a krĭeskut, da nu sa măĭ lasă đi znuabe 2336
716 aldrakuluĭ uom a fuost, s-a țînut ku mulće muĭerĭ 1052
717 alkă đi ļiemn 468
718 alkuță ĭe alkă mikă 1912
719 aloatu a kreskut 454
720 Alova ĭe sat aproape de otar ku Bugariĭa 649
721 Alova ĭe sat mare 649
722 Aloveńi ĭarna fak foku-n ornă 650
723 Aloveńiļi sînt muĭerĭ frumoasă 650
724 Alovĭańi, Șpikovĭańi, Grațkovĭańi șî Izvorîańi sînt bugaraș 396
725 alt nume alu luna unsprăśiļa pi an, a fuost rîpśuń 3370
726 alt uom 324
727 alta fuarmă dî ćuș sa faśe dîn fańină mistakată ku kîta apă măĭ nultă, puń brînḑă, șî ĭaĭ ku ļingura șî puń în untura kaldă-n ćigańe 1174
728 alta fuarmă đi fîntînă ĭe kînd îngrađieșć izvuoru, ăl zîđeșć șă-ĭ puń śuśur, aĭa vińe un fieļ đi śieșmă 2181
729 alta nuĭe, frațîluor, đikît sî fuźim đ-aiśa 1664
730 altă vuorbă 999
731 altă vuorbă ĭe la mńamț, altfĭeļ vorbĭesk, nu-ĭ înțaļeź fara învațat 999
732 altfĭaļ đi strugurĭ 332
733 altkum a fuost vrodată 320
734 altu sa fi fuost atîta đi șćetuit ka ĭel, ĭa fi frînt uasîļi la șćetuituorĭu-la đi uom 4255
735 alu Anta 443
736 alu Avram, alu Avramuță, alu Avraman 439
737 alu Biriș 814
738 alu Dragu 1362
739 alu Dumitrașku 1360
740 alu Dumitru 1361
741 alu Țugină 1061
742 aluna ĭe sîmburu lu alun 8
743 alunuĭe ļiemn ușuor, șî đin ĭel sa fak bîće đi rîḑîmat, koļinḑ đi koļindrĭeț la Aźun, șî bîće đi dat đi pomană l-aĭ muorț 319
744 aluńikat pi zapadă, ș-a skapat pi o șkarpă în borugă 4213
745 aluvat aḑîm 154
746 aluvat đi malaĭ 154
747 aluvat đi puĭ 154
748 aluvat kreskut 154
749 aluvatu aźuns đi plumađit 342
750 aluvatu đi plaśintă sa plumađașće pi fund șî ku sulu sa înćinźe în fuaĭe 4151
751 aluvatu sa plumađiașće-n karļiță 154
752 aļargă ka naruodu 314
753 aļergat pin padure, șî l-a lovit krĭanga pista uokĭ 4867
754 aļergat, pănă nu ĭ-a ĭeșît sufļitu 4505
755 aļergatură în tuaće părțîļi 316
756 aļes fata pi spusu lu un praćin đin sato-la 4421
757 aļeźarĭe multă, brațîļi guaļe 191
758 aļiaźe kărțîļi kare-s śećiće, șî mută-ļi în lăturĭ 2485
759 Aļifuońi au pomînt șî kasă în Bukuva Vaļakuańi 704
760 am adunat kîća krenguță ș-am fakut un fokuļeț, numa să nu-ngĭeț đi frig 2330
761 am adunat pruńe, kuok kazanu șă fak rakiu să am bĭare đi prazńik 568
762 am adunat un śubîăr đi duđe đi rakiĭe 1268
763 am aflat aĭa śe am katat 287
764 am aļergat ku furka-n mînă pin ńișći tufe dupa viće, șî abĭa pĭe urmă am điskurkat kairu đi spińamă 1635
765 am amurțît đi șađarĭe 410
766 am askultat o ḑîkatură batrînă în fluĭer 1385
767 am avut bič, și ku biču bačam popiku, mînam popiku să-nvirćaskă 4889
768 am avut daskîl kare ń-a spomîntat ku bataĭe dakă vorbim rumîńașće 4640
769 am avut dîskaļiță ćinîră, șî la șkolarĭ mult ļ-a fuost drag đi ĭa 1280
770 am avut duoĭ barbaț 511
771 am avut duoĭ kîń la baśiĭe, unu la kĭemat Duorśa, da unu Murźa 1438
772 am avut fîn mult, da la grîmađit mĭ-ažutat numa tata ku muma 4730
773 am avut mîndră baĭațîĭe, am aļergat dupa fĭaće kît m-a tras ińima 972
774 am avut mulț sîpatuorĭ, șî am gaćit lukru ĭuta 61
775 am avut o bežuĭkă đi fakut opinś 628
776 am avut triĭ muĭerĭ la drîglat, ș-am fîrșît lukru ĭut 1331
777 am avut trĭabă ku una, frumuasă muĭarĭe, ama n-avut fluaśe numa țăvuaśe 2178
778 am avut un amnaruț, șî l-am pĭerdut 358
779 am avut un kuțît ku plasîaļe frumuasă, adîns înfrumoșaće pi plaku mĭeu, ama mi l-a furat 1999
780 am avut șasă ań, kînd muma mĭ-a pus śerśiĭ în urĭekĭ 2764
781 am ažuns într-o vrĭame ku ĭel 3232
782 am bań đi aźuns să kumpîr aĭa 342
783 am boťezat kopilu kînd avut un an 1501
784 am ćistît kalumĭa, ș-akuma nu mi rușîńe, kă așćet guoșći ku kasa ćistîtă 2482
785 am ćokńit karu pi đinainće, șî l-am mînat la un farbarĭ sî mĭ-el fărbuĭe 1842
786 am dat đi beļauă, mĭ-am frĭnt mĭna 659
787 am dat pistă bîrluog đi vulpiĭe 451
788 am doĭ berbeč în kîrd 546
789 am doĭ unkĭ, unu ďi la tată și unu ďi la mumă 3156
790 am dovadă, kî uomu a vaḑut uoĭļi tîaļe în građină mĭa 1232
791 am duauă fĭaće đizmerdaće, dakă nu ļi laș la źuok, în stare sînt sî fiĭe tuota ḑîua înbrusnaće 1967
792 am duauă uoĭ stîngaśe 4746
793 am duoi golîmbĭ, un bîrbatuș șî o muĭerușkă 608
794 am duoĭ ĭeḑ, nu sînt iĭ măĭ mîndri kîta, numa mîndri rău 2039
795 am dus piuku la maĭstur kî-ĭ s-a frînt ćiku 1143
796 am ḑakut đi apukat, șî înga mis muaļe, fara pućiare 2162
797 am ḑîaśe bușćeń đi viĭe 777
798 am đirĭes uala ku pasuĭ numa ku uou șî ku brînḑă 1426
799 am fakut morśilă ku pļauă, să astup đizļipituriļi la konak 1478
800 am farbuit kîta tuort đi śiștuorĭ ku aļin 413
801 am farbuit tuortu în buordă 890
802 am fumat într-o vrĭame, pănă a fuost tutunuĭepćin, pĭe urmă m-am lasat 2477
803 am fuost alîăturĭ ku ĭel kînd la lovit saźata în pĭept 114
804 am fuost baĭat, ńinsurat, șă am fuost rău mărțînuos dupa pîrdańika-ĭa, muĭerĭaskă 2809
805 am fuost bukuruos kînd veńa mama pi la nuoĭ 559
806 am fuost în Biļigrad numă odată 13
807 am fuost în brađet dupa mrtaś đi kasă 971
808 am fuost kopilandri dupa viće, șî măĭ drag ń-a fuost să baćem puarka, đikît să aļergăm dupa fĭaće 3676
809 am fuost la maĭstur, șî ma tokmiĭ ku ĭel đi fărbuito-la đi kare ț-am puvestît đimult 1843
810 am fuost la șîḑîtuare, tuoț puvestîră una-ntruuna, șă nu-m đațîră ragaz să ḑîk șî ĭuo śeva 2180
811 am fuost ńigustuorĭ, ș-atîta am drumait đi m-am sîturat đi drum 1272
812 am fuost sarak, n-am avut țuaļe nuoĭ, numa-m mĭers în ńiśći dîrză 1208
813 am fuost sarak, n-am avut țuaļe, am purtat ńișći drîsmańe rupće 1348
814 am fuost sarak, ș-am ćigorit đi tuaće 1498
815 am fuost tare saraś, șă tata pi mińe m-a dat să fiu slugă înga đi mik 4814
816 am fuźit đi la kasă kînd am înpļińit śinsprîaśe ań 2066
817 am gaćit tunsu, ma duk să ma spîăl kă mis tuot usukuos pi mîń șî pi țuaļe 2476
818 am gaiń mulće, pļină mi traușa đi ĭaļe 39
819 am gasît o buĭađe, ama nu șćiu kum o kĭamă 856
820 am gasît un drîmb, șî ma-nvîăț sî drîmbuon ku ĭel 1293
821 am grabit s-ažung la koļibă pănă la apus đe suare 493
822 am građină pļină đi stînžîń, da đemult stînžîńi a dat șî pi ļivĭeḑ 2108
823 am ispravit lukru, akuma uđinăm 2758
824 am în obuor un dud đ-aĭ albĭ, batrîn ka mińe 1267
825 am înbunat la fata mĭa triĭ karaturĭ pi kîrauș kînd o fi bîlśu, ma iĭ i kaḑu munkă la a đintîń, șî abĭa a sufarat numa o karatură 3491
826 am îngrađit klańa ku țarku, sî nu manînśe vićiļi fînu 1060
827 am înkis pĭatra muori în sanduk dă blăn, să nu tuńe îrtî 5022
828 am întuors fuaĭa, ș-akuma sînt alt uom 1933
829 am învațat să mulg vaśiļi înga pănă am fuost mik 2829
830 am învațat să śećiesk la șkuală, pi sîrbĭașće: mulț ań am śećit, ama n-am înțaļies gata ńimika, kî sîrbĭașće ń-a fuost ļimbă strină 2484
831 am înțîpeńit đi frig, nu puot ńiś să miśk đin luok 2018
832 am kaḑut pi gĭață, șă am pi șuold o butavitură mare 940
833 am katat trĭaba mĭa, șă nu mis đevină ńimika 1579
834 am kîpatat bataĭe odată kînd am fuost mik, pintru śe m-am bagat în ardou sî ma źuok 336
835 am kîta vrĭame đi tăĭnuit 2439
836 am kopiĭ tare ńimĭarńiś, șî đi mulće uorĭ îm vińe sî noroḑîăsk đi țupaĭala-luor pin kasă 1449
837 am kosît un ĭektîr đi deteļină, șî ma duko s-o kar 1253
838 am krĭeskut fara parinț, șî kopilariĭa-mĭa a fuost ćigorită șî amarîtă 1499
839 am krĭeskut la munće đeparće đi rîu, đ-aĭa nu șću să nuot 3839
840 am kuļes firiśiaļe đi busuĭuok, sî đeskînt ku ĭaļe 2255
841 am kumparat la muĭere țîpĭeļ nuoĭ 1107
842 am kumparat o vakă, n-am bagat sama kă ĭe pańivuasă, nu vĭađe kalumĭa 2558
843 am kumparat țîmpur đi țîmpurit butuańiļi đi vin 1040
844 am lapîdat sfuara pistă krĭangă, șî la kopiĭ am fakut daĭnaĭuș 1371
845 am lasat ușa đișkuńată, kă nau uoțî śe s-îm fure đin koļibă 1617
846 am lukrat tuata nuapća, ș-akuma mis atita đi frîmîntat đi nu puot sta în piśuare 1973
847 am marźiaļe, numa ļi pazăsk đeșîraće într-un vas 1485
848 am mătkait pănă-pănă, șî ĭară urḑîśiļi s-a prins đi fund 3930
849 am mĭers đeskulț pista kîmp, șî m-am înbrukat într-un țap 1041
850 am mĭers điskulț, șî ma-nbrukat într-un țaruș đi spińe 1019
851 am moșîĭe la Bonduok, luok ĭe bun șî poļažńik 907
852 am numa o kilă đi naft, da-m trĭabe triĭ kiļe đi naftă pļińe 2115
853 am numa o parĭake đi zîrță, ļi duk kînd lukru ku aku 4042
854 am nuoră Isîkovĭană 2799
855 am o dorință tare să-l măĭ țuk odată 1981
856 am o durĭarĭe la burtă, șî muara sî ma duk la duoktur 1332
857 am o fećiță ku dulśe guriță 1873
858 am o frengiĭe, numa ĭe skurtă, nu faśe trĭaba 2287
859 am o ļivađe fînuosă kare n-o are ńima-n arito-sta 1813
860 am o mîrțuagă đi kal, nuĭe đi ńimika, đi źaba ăl arańesk 2810
861 am o vakă mulgatuare, da una ĭe starpă 2830
862 am oltańit un dud, ș-am vaḑut kî s-a prins 1267
863 am omarît lastavi dă la stupi 2313
864 am oprit kopilu đi la șkuală, kă n-are kare s-ăm pazîaskă vićiļi 2511
865 am parĭake đi mîț: am un mîț ku o mîță 3316
866 am pazît uoĭļ ku Milan Bala pi śuaka Îrnaglîăvi 1883
867 am pļakat ku amaru-n mińe 321
868 am pļekat đampreuna la bîlś, akolo ń-am đisparțît șî ń-am întuors la kasă tot nat đi trĭaba luĭ 1634
869 am pļekat, kă n-am vrut să măĭ fiu potluogu luor, sî ma gazîaskă kare kum vrĭa 20
870 am pļin puzanarĭu đi mărunțîș 2979
871 am pus grîu vro tri ḑîļe đi aratură 1383
872 am pus pribuoĭ în građină dă miruos șî dă frumoșață 2128
873 am pus spomînta în porumb 3301
874 am putut sî ma kar ku ăroplanu, numa ći frikă n-am kućeḑat 2417
875 am ramas sarak đi mik, pî m-a krĭeskut ćeĭkă ku mutușuońu ka pi kopilu luor 3147
876 am ramas văduvă, ș-am skuos kopiĭi pi brînś 1557
877 am samînță đi grîu, ama nu l-aș samana kî ĭe prĭa țapuos ș-amunkă sî ļagă snuopi 1025
878 am sî muor đi duoru luĭ 1231
879 am sîĭ fak așa pakustă, đi o s-îl duară pîn va fi viu 1333
880 am skļinćit piśuoru đin kișiță 2802
881 am spart gĭața la fusu mori, ș-akuma muara lukră bun, đispanată 1688
882 am spart ļamnjiļi, am fakut țapļiź șî ļ-am vindut 1022
883 am suoră mîritată în Brestouț, dupa un bristovĭan 647
884 am śerkat, șî m-am lasat, nu mis kadîr đ-ala lukru 3484
885 am śinś gîșć șî un gîsak 2660
886 am taĭat gaina, șî ma pun s-o žumuļiesk đi pĭańe 2946
887 am tîrsît pođina, șî mĭ-a măĭ ramas numa ńișći bușćeń đi skuos 777
888 am tri klîăń ku fîn, una ĭe đisfîrșîtă da dua nus 1609
889 am triḑăś đi uoĭ, žumataće sînt mîrļiće, žumataće nu 2176
890 am trînćit ļamńe, ļ-am taĭat tutuśe, da tutuśi am skuos ku buoĭ đin ogaș la drum 2893
891 am tuors bunbak đi arńiś 873
892 am uḑît đi vrun mîrļitu-pomîntuluĭ, puvesta aĭ batrîń, ama n-am înțaļies bińe śi ĭe 2177
893 am uḑît kî tu n-aĭ fuost akoluo 2445
894 am un bankĭet đi țîglă, măĭ întrîabe triĭ đi kasă 1443
895 am un furtat, măĭ bun ĭe dăkĭt fraćiļe al mĭeu 2459
896 am un gutîn în traiușa kășî, sađit înga đi paradĭeda 2920
897 am un kațăl, șî kînd ma vĭađe, înśape a bîzdîkai đin kuadă, đi mi sa-mpare k-o să-ĭ piśe 949
898 am un lukratuorĭ, îm tîrsîașće țăļina 1096
899 am un luok lînga rîu, apuos ku tuot, bun ĭe numa đi vîrḑariĭe 370
900 am un luok supt kîrșe, șî în tota primovara žumataće ăl kutrupĭașće vîrsatura śe sa suduame đi pi kļanț 3949
901 am un prĭaćin, țîrnaśan 1113
902 am un śas batrîn, ăl țîn pi parĭaće în suobă, da țakaĭala iĭ s-auđe tumu obuor 1091
903 am uolbă đi trîĭ kafe, kînd sînt măĭ mulț, fĭerb đi dîdauorĭ 4964
904 am uoptsuće, măĭ îm faļiașće duauăsuće pă să am omiĭe 2196
905 am vaḑut ku uoki miĭ 2879
906 am vaḑut ku uoki miĭ: asară, pin kapu murguluĭ, trĭeku pista śerĭ o viđiarĭe lunguĭată, șî-m đață-n gînd kum mama mĭ-a puvestît kî așa zbuară al zburatuorĭ 469
907 am vaḑut la un muoș o karće, ĭel spuńe kî ĭe vro sfeta pisma, are ńișći foiță atîća đi supțîriśe đi sa vĭađe pin ĭaļe 2292
908 am vaḑut un balaur đi duauă mĭetîrĭe 573
909 am vindut vaśiļi sî plaćesk dațîĭa la držauă 1191
910 am visat, ama parke ĭe aĭevĭa 2922
911 am vorbit đi mik la fiu-mĭu să poarće griža śe fată-n suară, nu ma askultat 2293
912 am șapće kapre, ama mi pîrśu o mîrțuagă, n-o să fiĭe ĭeḑ ano-sta 2381
913 am șćut ĭuo kă o sî-ț ĭasă pi nas atîta bîzgoĭală 969
914 ama, kînd îț spun ĭuo, așa ĭe 875
915 aman îț măĭ întuarśe ĭel bańi 787
916 aman, brĭe, lasî-će đi mińe, nu ma nîkažî 787
917 amară ka fĭarĭ 1919
918 amarĭelurĭ marĭ a tras în traĭu luĭ 2940
919 amaru-n lapće ĭe đin ĭarbă, kare a paskuto uoiļi 321
920 ambarĭu ńi pļin đi samînțîĭe 4599
921 amețît đi durĭarĭe 359
922 amețît đi lovitură 359
923 amînat ĭe đi ĭel, nu-l măĭ skuaće ńimika 415
924 amîndoă a supt la o țîță 3076
925 amńaḑîța nuopțî 429
926 amparatu a pĭerdut amparațîĭa 354
927 amunka ĭel doaźunźe la aĭa la ś-am aźuns ĭuo 1757
928 amurće gura, kît ĭe đi akru 409
929 amurțît ĭeș tu în kap đi kînd iș fakut 410
930 amurțît mîńiļi đi źĭer, nu măĭ sîmće ńimika 4494
931 amuțît đi frikă 436
932 an ćimpuriu 1157
933 an mĭ-a fuost toaće kapriļi kalbeźoasă 3292
934 an tîrḑîu 356
935 an traĭit numa ku durĭerĭ șî amară 321
936 Ana a fost nume đes dat la fĭaće 1511
937 andîră pi draku 463
938 Andriĭuońi đin saćiļi nuaștrĭe, nu sînt tot o rudă 442
939 andrĭaua đe mult s-a kĭemat șă doă stamîń pi luna đi la urmă în an kînd s-a vișńit lupi 365
940 andrĭaua ĭe luna đi la urmă în an, ku ĭa s-a-nkĭeptorat anu pi kîļindarĭu ăl babĭesk 365
941 andrĭeauă ĭe ak mare ku kare s-a fakut la śarapĭ șî manușă gruasă 134
942 Androbĭeșći sînt vrĭańiś uamiń, șî traĭesk bińe ku tuoț 433
943 Anđeluońi a fuost triĭ fraț, șî tuoț a lukrat în maĭdan 435
944 Anđeļiĭa a fuost muĭare ćinîră kînd a ramas văduvă 1856
945 Angeluońi au kîăș lîngă drumu Babi-Ĭuańi 431
946 Angeluońi, famiļa lu Angel Țîganu, kovaśu đi vrodată în Arnaglaua 431
947 Ankuța ĭe un bobuok đi fată 901
948 ano-la kînd nu sa muśiașće, obļiaga ĭe pașuńe; dakă sa lasă măĭ mulț ań, ĭa sa înļiveḑîașće; la urmă, porńiesk spińi, vin pănă la pragu kășî 2364
949 ano-sta 356
950 ano-sta a ploĭat la vrĭame, pî ĭastă șî fînariĭe đestulă 1812
951 ano-sta a pus un luok đi kukuruḑ, șă doă luokurĭ đi grîu 3855
952 ano-sta am fakut rakiĭe blažînă, ńiś prĭa tarĭe, ńiś prĭa muaļe 831
953 ano-sta ĭuta a ogoit ku kosîtu 3877
954 ano-sta mult măĭ întîń s-a pus vrĭamĭa ĭernaćikă 2698
955 ano-sta n-am avut usturuoĭ sađit în bașćaua nuastră, kă ńima-n kasă nu-l manînkă 4674
956 ano-sta ruodu a fuost mare 4626
957 ano-sta, în agustă, a fuost sîăśită mare, a sakat șî rîu în Vaļa mare 121
958 anol nou 356
959 Anol Nou ĭe ḑîua đintîń pi kîļindarĭ ku kare înśape sî sa sokoćiaskă anu 3542
960 Anta ĭe poļikra lu uom kare ĭe la karće skris ka Antoniĭe, dar aăla nume la rumîń a veńit pista bisîarikă 1509
961 anu a fuost bun, șî puamiļi s-a kuopt măĭ ćimpuriu 3363
962 anu a fuost rău, n-a fuost o bukată sî ĭaĭ în gură 805
963 anu a fuost săkuos, șî a dat slab ponou 4229
964 anu đi ḑîļe 356
965 anu n-a fuost bun đi bruobđe, n-a rođit ńiśkît 773
966 anu trĭekut 356
967 anu-sta pouađiļi a fakut mare șćetă la saćeń 4253
968 anuaștre uoĭ đe bîtrîńață a fuost miś, ku lînă lungă șă aspură 3580
969 anțarțuoń a fuost un skuturatu pomîntuluĭ tare, șî đ-atunśa ńi koļiba strîmbată într-o parće 4443
970 ańińiș ĭe luok unđe ĭastă mulț ańiń 367
971 apa a sakat, da-n ogaș a ramas numa bauț 583
972 apa adusă đi la fîntînă 267
973 Apa albă a fuost ogaș kare avut izvuor la Kulmeźiĭ, ș-a tunat în Șașka đi đirĭapta, la Stîlp 2902
974 apa ḑakută în vas đi fĭer nuĭe bună ńiś đi fĭert mînkarĭa 1406
975 apa đi pi strĭeș 116
976 apa đi žumuļit puorku ĭe prĭa ferbinće, trăbe sî sa stîmpîre kîta, să nu ńi arđem 4424
977 apa fĭarbe ku aburĭ 84
978 apa fĭarbe șî aburĭașće 86
979 apa în ogaș ĭe mult împuțînată, n-o sî avĭem unđe adapa vićiļi 2938
980 apa în valîău ĭe đižgețată, pućem să adapîăm vićiļi 1627
981 apa întuarsă ĭe apă kare-n matkă sa-nvîrćașće în luok, kare sa-ntuarśe napuoĭ 2904
982 apa întuarsă sa duśe la vrîžîtuare, șî ĭa ku ĭa faśe đeskînćik kare sa kĭamă întorsură 2904
983 apa ĭe ńentorkatuare kă kure tuot înainće 3130
984 apa kure ku vîžuoĭu 4807
985 apa s-a tras, poćaka śe mĭarźe pi ogaș ĭe akuma trekatuare 4921
986 apa sa bagă-n pomînt 475
987 apa stuarsă 116
988 apa śurîĭe pi ĭel, șî đ-aĭa sa kĭamă śuśur 3871
989 apa-n lak pista vară skađe gata pănă la žumataće 4571
990 apă adînkă 116
991 apă adînkă 168
992 apă akră 116
993 apă albă 116
994 apă boćeḑată 116
995 apă bolobuokă 639
996 apă bualkă 641
997 apă dulśe 116
998 apă fĭartă 116
999 apă fĭerbinće 116
1000 apă înfundată 116
1001 apă întîńită 116
1002 apă întuarsă 116
1003 apă kaldă 116
1004 apă klośită, klośitură 116
1005 apă kurată 116
1006 apă kurgatuare în kare vrîžîtuorĭu pokńașće ku puška, s-o omuară đi sî fakă ku ĭa đeskînćiśiļi aļi măĭ tarĭ 372
1007 apă ļimpiđe 116
1008 apă ļină 116
1009 apă mare 116
1010 apă molkuță 116
1011 apă morțuagă (morțîșuagă) 116
1012 apă mută 116
1013 apă ńagră 116
1014 apă ńinśepută 116
1015 apă ńinśepută ĭe apă kurată, kare n-a bauto ńima, luvată đi la luok đi unđe apa izvorĭaḑă đin pomînt 2903
1016 apă rîaśe 2370
1017 apă rîstośită 116
1018 apă sarată 116
1019 apă skumpă 116
1020 apă skumpă 116
1021 apă skumpă 3562
1022 apă skundă 116
1023 apă slubaḑîtă 116
1024 apă spintă 116
1025 apă tulburĭe 116
1026 apără-ńi duamńe 296
1027 apîră kopiĭi đi kîń 296
1028 apîră lumĭa đi dušmań 296
1029 apļakă kopilu 148
1030 apļakă vițălu 148
1031 apļakăm krĭanga ku śerĭașă, numa bagă sama să nu sa đežgińe đi la ļiemn 1604
1032 apļekatuarĭe ĭe uaĭa kare nu lasă mńelu iĭ s-o sugă, numa pîkurari o apļeakă la sîlă 152
1033 aprinđe fuoku ku bîrḑaușu 117
1034 aprinđe-m bîtu đi mașînă 135
1035 apruape la o sută 138
1036 apruapĭe đe vizak ĭe Stuolu, vîr mare đe kîrșĭe kare sa kĭamă așa kă ĭe pļoșćenat ka astalu 4246
1037 aptaș ĭe aăla kare ĭa ku aptă 1459
1038 apukatura-sta ĭe buală dobînđită đin raśială 1377
1039 apukatură ĭe đeskînćik đi apukat 241
1040 apukă đin skurt 238
1041 apukă lukru 238
1042 apukă pi drum în đal 238
1043 apukă-ț drumu! 238
1044 apuriĭe în tuaće părțîļi 371
1045 apșuară ĭe apă mikă, slabă or puțînă 146
1046 ar fi bun fraćiļi să ći bată ka pi uom, da nu frațîașće, k-atunśa îț vo măĭ rămîńa vrun uos întrĭeg 4499
1047 ar fi bun kînd muĭerļi nuaștre ar puća țăsa ka babiļi nuaștre vrodată 2522
1048 ar fi bun kînd sa-r sîśara luoku pănă astară 4800
1049 ar fi bun să vină kît đi-ndată 2432
1050 ar fi bun tuota lumĭa să traĭaska într-o frațîĭe mare 4500
1051 ar vinđa pi bĭare șî uou đi supt gaină 4215
1052 ar vińit gogomańi đi la sat, șî ń-ar luvat lukru 2260
1053 aragu ĭe un bît, śopļit în patru mukĭe, pi kare ku kuțîtu sa skobĭesk sămńiļi kînd sa masură lapćiļi la baśiĭe 147
1054 aram să fiĭe 242
1055 arambaș mare, aramiu, ńima n-are paśe đi ĭel 243
1056 arambașa puartă uoțî 243
1057 arańașće puorśi 179
1058 arat boldoruos, a ramas gļiĭ marĭ dupa plug 808
1059 aratat la marturĭ đi unđe pănă unđe ĭe moșîĭa luĭ 3195
1060 aratura ku samînțîșu đi tuot ĭe rîkait đi śuară 3496
1061 arbarĭ ĭe mĭal, purśĭal or vițăal, apļekat la țîță ku lapće dă vakă, kă mumă-sa a-nțarkat, or n-are luok la țîță dă ĭeal 572
1062 arbiu s-a fakut đi-n ļiemn tarĭe 374
1063 arćiĭa đi skris 161
1064 arđe fuoku fîră balbataĭe 522
1065 arđe fuoku ku stînsu 112
1066 arđe fuoku șî bîlbîĭe 672
1067 arđe suariļi 112
1068 arđe suariļi đi friźe, atîta ĭe fuok đi tare afară đi puoț sî friź pîńa pi pĭatră 2328
1069 arđeĭ palmă! 112
1070 arđimĭe mare, sa uskă tuot 491
1071 arďiĭe umpluťe 492
1072 arďiu dulče 492
1073 arďiu ĭuťe 492
1074 are ađet urît să ĭasă-n lumĭe tuată spîrloșată, ńipipćenată 4854
1075 are avuțîĭe puțînă 103
1076 are bubuoń la talpă 802
1077 are doă fĭaće đi źamînă 4985
1078 are doĭ fraț đi źamîn 4146
1079 are duoĭ fiśuorĭ, unuĭe kum trăbe, da alalalt ĭe un somsău ku tuot, pruost la kap șă urît la fire ka draku 4371
1080 are duoĭ kopiĭ, amînduoĭ grăsulań 4823
1081 are duoĭ puorś graș, unu-l taĭe đi Iginat 4822
1082 are durĭerĭ la burtă 503
1083 are đi gînd sî sa însuare 2650
1084 are fată, ama mult măĭ naltă đikît ĭel, șî nus parĭake bună 2968
1085 are frîntură đeșkisă la piśuor 3080
1086 are kîńe rău 3851
1087 are lukru bun, șî duśe la kasă plată mare 1302
1088 are mare lukru, trăbuĭe să rînduĭe kasa đi nuntă 4044
1089 are mulț kopiĭ, șî ńiśkînd n-are ogoĭ đi iĭ 3876
1090 are narau bataĭuos, sa baće ku tuoț, ama șî pi ĭel ăl bat alțî 553
1091 are numa patrusprîaśe ańi, ama nu-ĭ drag đi șkuală, șî vrĭa sî sa mariće 2552
1092 are numa un fiśuor, ažuns đi kăsătorit 3726
1093 are o blană, skurtată pi masura lu vrakńiță, ama nu șćiĭe unđe a puso 2929
1094 are o gramadă đi kopiĭ, ama tuoț sînt ńișći gigiļiś, parke sînt pituļiś, da nus 3360
1095 are o șļingă sîmanată ku sakară, da triĭ luokurĭ marĭ sînt sîmanaće ku grîu 4596
1096 are plată mikă, nu puaće să kumpire aĭa śi ĭe skump 3562
1097 are pļin đi śuoburĭ ku fluorĭ 3853
1098 are primĭažđe 4984
1099 are sămn la burtă đi la nașćire 4600
1100 are sînataće, nu-ĭ trĭabe alta ńimika 3878
1101 are tuot, ama sa vaĭtă kă-l manînkă sîngurataća 4523
1102 are uobḑăś đi ań, da mĭarźe ka baĭatu 2575
1103 are urît învăț s-îm borîșkîĭe pin puzanarĭe 1014
1104 are șî ĭa un baĭațîăl, đi la munće 506
1105 are șî ĭel, saraku, o fećiță fusuļikă, supțîrikă ka blana uskată, numa śe nu pikă țuaļiļi đi pi ĭa 2218
1106 are șî kopilu un fluĭeruț, dakă învață ĭută, o sî-ĭ kumparăm fluir măĭ mare 2291
1107 are șîaļe țapîn 4620
1108 aripa śĭeruluĭ 163
1109 ariśu aćins sî faśe gĭem 269
1110 ariśu ku ariśuaĭka duorm în frunḑă 128
1111 aritu kăśî 165
1112 ariuș ĭe puom sîrbaćik ku puama akră 162
1113 arĭaće ĭe berbĭek, ažuns đi mîrļit uoiļi 172
1114 arĭe brațărĭ mîndrĭe la zabun 531
1115 arĭe burtuoń, ka kînd la arańit ku laturĭ 3777
1116 arĭe dar đi kîntat 1187
1117 arĭe gît ka biulu 710
1118 arĭe ĭe luok unđe sa trăirat șî s-a vînturat grîu ku kalu șî ku vîntu 111
1119 arĭe o građină pļină ku fluorĭ 1889
1120 arĭe uokĭ totrlaț ka bumńița 758
1121 arĭe źaĭśće rarĭ 460
1122 arĭe źaźiće gruasă șî botoșaće 1017
1123 ark đi laută 211
1124 ark ku kare sa arunkă saźata 211
1125 arkaș a fuost uom înarmat ku ark șî saźată 212
1126 arku dă taĭat koļiașa 211
1127 arma ađiră 466
1128 armă înćinsă 219
1129 armă trasă 219
1130 armurikă ďe gură 812
1131 Arnaglaua are patru kotunurĭ marĭ, kare sa kĭamă: Bļizńa, Krșĭe, Șopît șî Bugoglaua 485
1132 Arnaglaua ĭe sat đaluruos, are mulće kulmĭe șî ogașă 485
1133 arnaglavĭană ĭe famĭaĭe muĭerĭaskă, kare ĭe naskută or traĭașće în sat rumîńesk Arnaglaua, în Porĭeśa đi Sus 3470
1134 arnaglavĭanuĭe uom đi Arnaglaua, sat rumîńesk în Porĭeśa đi Sus 486
1135 Arnaglavĭańi frig rakiu la kazan, da Tanđeńi o kuok 2897
1136 arnaut a fuost o fuarmă đe kukuruḑ gruos ku doaḑăś șî patru đi rîndurĭ đi buobe pi drugă 3992
1137 Arnauta buļuoțuluĭ pimovara ĭe turburĭe, da vară arĭe apă puțînă 425
1138 arnautu nu s-a prins la nuoĭ, șî lumĭa s-a lasat đi ĭel 3992
1139 arńiź 873
1140 arpaźiku ĭe măĭ bun sĭ sa pună tuamna, kă śĭapa, kînd krĭașće n-o prinđe sîaśita 157
1141 Arsenuońi sînt una đin śinś fameļiĭ sîrbĭeșć, karĭe a trait în Podguorț 441
1142 arsura ĭe luok unđe a ars fuoku 159
1143 aru nuĭe masură batrînă đi pomînt 3133
1144 arunkă țuaļiļi la Suare 260
1145 arźa ĭe vuorbă zuĭtată, rar sa gasîașće vrunđiva vro babă sî măĭ țînă minće kî așa vrodată s-a kĭemat razbuoĭu đi țasut 1710
1146 arźaua a fuost borđeĭ fakut adîns đi țasut vara la tuortu đi kîńipă șî đi in, kî atunśa tuortu a prins măĭ multă molavină 115
1147 arźauă a fuost adînkatură đi žîgaraĭ supt razbuoĭ đi țasut 115
1148 arźauă s-a ḑîs đivrodată la luok unđe s-a fakut fuok 115
1149 arźintuaĭka are floriśikă albă 1890
1150 arźintuaĭka ĭe buĭađe mikă ku fluare albă, krĭașće pin ļivĭeḑ 765
1151 arșițăļi a fuost babiļi dăn sat kare a șćut să fakă kolaś dă pomană, șî kare ĭ-a plumađit șî ĭ-a kuopt 4012
1152 arșîță ĭe pomînt ars, ńirođituorĭ, fara ĭarbă șî ļamńe, numa kîć-o tufă koļa-koļa 155
1153 arț sa kĭamă ḑîļiļi dupa puosturĭ marĭ, în kare nu sa postîașće mĭerkurĭa șî vińirĭa 412
1154 arțarĭ ĭe un fĭeļ đi palćin 246
1155 arțarĭu ĭe bun đi fakut fluĭere șî dĭelurĭ đi laută 246
1156 arțurĭ măĭ întîń kad dupa Kraśun, șî țîn pănă la Boćaḑă, pĭe urmă ĭastă dupa Pașć, kînd ĭasă puostu parĭasîmiluor 412
1157 asară ĭe tuout una ku ĭerĭ sara 248
1158 asară la uoră s-a luvat la gîlśao ńișće baĭaț, a fakut tămbalău ș-a strîkat visaļiĭa 2729
1159 asară s-a țukat ku furiș đi parinț 1072
1160 askultaĭ kînćiku, șî ma prinsă o blînđață 1527
1161 askultatuorĭ la nuntă 250
1162 askultatuаrĭе 250
1163 askultă ka bańișuoru 460
1164 askultă, parke s-auđe kopuoĭu kă mînă ĭepuru 249
1165 askultă: sa uđe kînd șî kînd dur! pin puod, sigurat ĭară s-a-npuĭat șobolama-ĭa 1309
1166 askuțîĭ ćokîrlanu đ-amîndoă pîărț, șî akuma ma duk la tîrsît 1171
1167 askuțît ka aku 255
1168 askuțît ka kuțîtu 4357
1169 askuțît ka vîru akuluĭ 4291
1170 asta daskîl đies ńi baće 449
1171 asta dîn Mireiĭva ĭe mare turugă 3328
1172 asta đimińață 1421
1173 asta firuț ĭe prĭa supțîrĭe, nu puot sî kuos ku ĭel 2254
1174 asta fĭeļ đi înkeĭat blăńiļi nuĭe bun 3283
1175 asta ĭe fiśuoru mĭeu ku muĭarĭa đintîń 2297
1176 asta ĭe fraćiļi mĭeu al mare 2940
1177 asta ĭe kuțît dușmańesk, alu dușmanu-la kare a taĭat lumĭa đi vrĭamĭa đi rat 1313
1178 asta ĭe muĭarĭa a mĭa, sînt însurat ku ĭa pista doaḑăś đi ań 2637
1179 asta ĭe muĭarĭa mĭa 4642
1180 asta ĭe ńaćid, aĭa aspuriu, da aĭa akolo aspur 274
1181 asta ĭe pomînt bun đi aratură 144
1182 asta ĭe prĭa mare, mićikuļeḑî-ĭ marimĭa, șî sî veđem śe sî faśem 2972
1183 asta ĭe prĭa multă bĭare đi nuoĭ duoĭ 568
1184 asta kasă ĭe marĭe 449
1185 asta kopil are tată vitrîg 449
1186 asta luok ĭe bun đi kasă 3856
1187 asta muĭarĭa ĭe vrĭańikă 449
1188 asta nu kî ĭe skurt, numa ĭe skurt đi tuot 2928
1189 asta nu vińe la luok, măĭ trăbe lukrat 3152
1190 asta śe fak iĭ ku nuoĭ ĭe numa o rușîńe mare 4000
1191 asta śe sîrbi kĭamă palačinke, n-a fuost đi bîtrîńață, a ĭeșît dupa ratu-sta ku ńamțî; ļi kĭemăm șă pi rumîńașće palaćinkĭe 1174
1192 asta uom ĭe ńikunoskut 449
1193 asta vuorbă s-auđe la nuoĭ pin kînćiśe, nuĭe a nuastră, kî nuoĭ la țap iĭ ḑîśem pîrś; puaće fi kă ń-a veńit đi la Kraĭna, țarańi așa kĭamă pîrśu 1042
1194 asta-ĭarnă 449
1195 asta-nuapće uoki n-a-nkis đi durĭarĭa đințîlor 4533
1196 asta-primovară ń-a dat vorbă kă ńi ažută, ama trĭeku anu da đin vroba lor ńimika 4534
1197 asta-tuamnă fură bîlśur-ļi slabe đi tuot, ńiś nu s-a vindut ńimik, ńiś nu s-a kumparat 4535
1198 asta-vară 449
1199 astaĭarnă a fuost źer mare 1011
1200 astal đi kopiĭ 770
1201 astal đi kuĭnă 770
1202 astal đi ļiemn 770
1203 astalu đi sufļit 770
1204 astanuapće (=asta + nuapće) 80
1205 astanuapće n-am durmit ńiśkum đi durĭarĭa đințîlor 3
1206 astară ńi duśem la șîḑîtuarĭe 428
1207 astară ńi duśem la șîḑîtuarĭe sî žukîăm damă 1184
1208 astatuamnă mi s-a mîritat fata, șî am fakut nuntă mare 1012
1209 astavară sa ḑîśe la vara trĭekută 1010
1210 astăḑ sa duk la șkuală tuaće fĭelurĭ đi kopiĭ: ș-aĭ miś, ș-aĭ marĭ, ș-aĭ mižlośiń 2885
1211 astîḑ amunka sa gasîașće lukru 355
1212 astîḑ înśiep a urḑî, n-o sî puot kapu rîđika đi lokru 2521
1213 astîḑ ĭastă Bobuoĭ șî-n Arnaglaua, a veńit înainća đi rat unu Marćin Șkĭopu đin ńamo-la, đin Țrnaĭka la otar ku Gorńana, a skimbat imańa ku vrunu đi la Muskidău în Bļizńe 912
1214 astîḑ ĭe frigarĭa fakută đi fĭer, șî o-nvîrćiașće motoru la struĭe 2376
1215 astîḑ ĭe lumĭa învațată, tuoț au șkuaļe 2815
1216 astîḑ ĭe noasprîaśiļa în marțîșuor, măĭ o ḑî-duauă șâ tunăm în primovară 2580
1217 astîḑ ĭe vrĭamĭă bună 383
1218 astîḑ la ńima nuĭe ușuor 2942
1219 astîḑ lumĭa are ińimă rîaśe, la ńima nu-ĭ sa pasă đi ńima 2370
1220 astîḑ lumĭa gata tuată ka kînd s-a bulnavit đi strîkaśuńe, nu sa șćiĭe kare đin kare ĭe măĭ strîkat 4440
1221 astîḑ nu măĭ vĭeḑ tu kopiĭ vrĭańiś, numa đarîndu vĭeḑ gramadă đi kopilamă đizmĭerdată 1429
1222 astîḑ numa mîrveńaku skopĭașće, da đimult tot stapînu a trabuit să șćiĭe să skopĭaskă puorśi luĭ 4657
1223 astîḑ omeńiĭa a pus supt piśuare 3265
1224 astîḑ rar đin-tra-ĭ batrîń kare măĭ țîńe minće kă luna đi la urmă pi kîļindarĭo-l babĭesk s-a kĭemat, pi lînga andrĭauă, șî lunarĭ 3372
1225 astîḑ satu traźe la uopșćina măĭdanuluĭ 3526
1226 astîḑ să ći văĭerĭ ku glasu pănă-n śierĭ, ńima nu ć-auđe 3201
1227 astîḑ tuot nat kată trĭaba luĭ, șî lumĭa mult s-a înstrinat 4743
1228 astîḑ uomu n-are ńiś o sprižońală-n kopiĭ 4749
1229 astîḑ-mîńe 107
1230 astîḑ-mîńe, nu sa șćiĭe kînd 2490
1231 astruka samînța ku pomînt marunt 375
1232 astrukamînt đi konaśe 376
1233 astrukamînt đi lînă 376
1234 astrukamînt đi paĭe 376
1235 astrukă kasa 375
1236 astrukă kopilu đi frig 375
1237 astrukă rușîńa 375
1238 astrukă-ț uoki 375
1239 astupat ĭn pĭept, grĭeu suflă 458
1240 astupî-će, drakuluĭ, odată, nu măĭ zdrîmbońa atîta, ći askultă drumașî, șî sa rîd đi ćińe 1294
1241 astupîće, uomuļe, kî kapiț pista fļit 379
1242 aśi am fuost 305
1243 aśi ĭe rîu skund, puoț să-l trĭeś ļesńe 4085
1244 aśiră ka mîțu șokîćiļi 91
1245 atita uom đi mare n-a măĭ vaḑut, kapu ka mĭerńica, da piśuariļi ka karļița 2940
1246 atîća înkîlśiturĭ întra iĭ nu măĭ đizvîrḑîașće ńiś dumńeḑîu 1908
1247 atîća luază sa puvestăsk đi ĭa pin sat, da ĭa nu dă doă parîaļe 2811
1248 atîrnat în vrun bușćan, ș-a rîsturnat karu pļin đi fîn 3489
1249 atîrnat la grindă 311
1250 atîrnă prikoļița đi traktur 310
1251 atîrnă trasta-n kuń 310
1252 atît ĭa fuost drag đi ĭa, đi la urmă s-a-nsurat ku ĭa 381
1253 atîta a rođit puomi anu-sta, đi sa frîng înkarkaț ku puame 3079
1254 atîta a ustańit đi nu ĭ-a ramas ńiś o mînă đi sufļit 4320
1255 atîta alaviĭe đi pîăsîrĭ în viĭe pîn akuma n-a mîĭ fuost 1368
1256 atîta am fuost đi saraś, đi ńiś plug n-am avut, l-am luvat înprumut đi la veśiń 749
1257 atîta askultatură đi ĭel, șî la urmă ńimika 252
1258 atîta aśirĭală, șî la urmă ńimika 92
1259 atîta boldăńi uoki kînd ma vaḑu, đi ma spumîntaĭ kî o sî-ĭ ĭasă đin kap 1005
1260 atîta đi bun a traĭit iĭ duoĭ înga đi la kopilariĭe, đi la urmă sa do înfrațît în bisîarikă 4501
1261 atîta đi greu a fuost năpăstuit đin parća veśińilor, đi nu ĭ-a ramas alta ńimika, numa să-ĭ tužaskă 3410
1262 atîta đi sarak am fuost, đ-a-nmĭers numa-n ńișći țurfurĭe, adunaće đi pin gunuaĭe 1115
1263 atîta đi tare ĭ-a dat un pumn, đi l-a trînćit đin piśuare 4282
1264 atîta fuok am avut, đi muma s-a spumîntat k-în kađe la ińimă, șî muor, ș-a kĭemat o babă đi mĭ-a skuos fuoku ku bulobrĭeț 2328
1265 atîta ĭe afară spulburu đi tare, đi nu puoț uoki đeșkiđa 4772
1266 atîta ĭe đi budaluos kînd sa-nbată, đi n-aĭ altśe, numa să fuź đi ĭel 914
1267 atîta ĭe đi gras, đi nu puaće sî sa apļaśe sî sa-nkalță 4822
1268 atîta ĭe đi mare lăbdatuorĭ, đi nu sa puaće trai đi ĭel 4181
1269 atîta ĭe karu strîkat, đi nu sa măĭ puaće đireźe 1426
1270 atîta ĭe tuot đi skump, da plățîļi sînt miś 1401
1271 atîta ĭuta trĭaśe vrĭamĭa đi ĭuo ńiś n-am bagat sama kînd mĭ-a trekut a uoptsprîaśiļa an 2574
1272 atîta ku ańi a nîkažîto fara ńiśkotrĭabă, đ-a fakuto la urmă sî sa spînḑure đi rău 1795
1273 atîta ma duarĭe kapu đi nu vîăd ńimika 1333
1274 atîta ma spumîntaĭ, đi ma luvară fiuoriļi đi frikă 2263
1275 atîta ma strîns în șîaļe, đu nu puot ma điskļeșta ļesńe 1750
1276 atîta mi đi grieu ku ĭel, đi-n vińe kîćodată sî ma spînḑur 2428
1277 atîta mi đi grĭeu, đi-m vińe sî bufńesk ka vita turbată 943
1278 atîta mĭ-a fuost drag đi ĭa, đi m-am spumîntat k-o s-ăm krîape ińima đi drag 1242
1279 atîta puće în kurĭańik, đi vĭerș đi gruază, kînd će duś să ĭaĭ vrun uou 3434
1280 atîta s-a mîńiĭat đi ĭ-a kaḑut śĭața pi uokĭ 3581
1281 atîta samîna, ka kînd sînt đi źamînă 4985
1282 atîta źier a fuist, đi mi s-a îngĭețat buriku źeĭśtuluĭ 540
1283 atîta źier ĭe la śuaka, đi la nuapće o sî duarmă lupu ku kîńiļi într-un bîrluog 63
1284 atunśa gaińiļi nu strîź la buobe, numa ļe laș sî sa aduńe sîngure 1162
1285 atunșa ĭasă Rusaļiļi șî sî puńe puostu lu Sîm-Pĭetru 1336
1286 au bań kî sînt strînș, zgîrśiț 4392
1287 au đi gînd să înśapă ku lukru luńa śe vińe 4078
1288 au kuļes porumbu șî astădz au đe gînd să taie tuļeńi șî să fakă țoță 3367
1289 au, lălă! 309
1290 au, sufļețălu mĭeu, nu puot trai fara ćińe 4506
1291 aud bińe, ćokńașće śe ćokńașće la ușă toblarĭuluĭ, da kîńi nu latră 1145
1292 aud kînd șî kînd în kuzńiță: drr! drr! - śe va dîrai, draku va șći, mi frikă sî ma duk sî vîăd śiĭe 1215
1293 auḑ puorśi în gîrļeu: koik! koik! una-ntruuna un śas întrĭeg, o sî muară đi fuame dakă nu grabĭeșć ku laturļi 2867
1294 auḑăl, kum sarĭaḑă, da aășća, pruoșć, tuot iĭ krĭed! 4345
1295 auḑît bińe kă uala ku tuot faśe sfîr! sfîr!, ama pănă ĭ-a ažuns, ḑama a dat în fuok 4804
1296 auđe bińe la o urĭake, la alalaltă ĭe surd đi tuot 1503
1297 avĭa - nu avĭa, tuot una ĭe 102
1298 avĭem numa șapće uoĭ ku mńiĭ 2544
1299 avĭem viće marĭ șî viće miś 3212
1300 avļiĭa îngrađită s-a kĭemat șî la nuoĭ đemult obuor, ș-a fuost obuoru kășî, oboru puorśilor, obuoru vićilor 108
1301 Avraman ĭ-a ḑîs la-l mîĭ batrîń đin duoĭ kopiĭ ku nume Avram, or la uom kare ĭe đin fîmeļiĭa lu Avram, kare ĭe đi Avramuońi 1857
1302 Avramuońi s-a mutat đin Kurduman, ș-akuma traĭesk lîngă drumu satuluĭ 434
1303 Avramuońi, Avramĭeșći, Avramițuońi, Avramițańi, Avramĭeluońi 439
1304 Avramuță ĭe poļikra alu Avram măĭ mik đin duoĭ kopiĭ ku nume Avram, or ĭa ḑîs așa đi drag la kopil pi kare la bućeḑat Avram 1858
1305 avut bun lukru, ama ĭel numa a fakut ńiskaĭ kufurĭelurĭ, șî la urmă la do dudait 3193
1306 avut gît skurt șî gruos, ș-a vorbit ku un glas rogoșît 2728
1307 avut ĭe uom kare are moșîĭe mare 118
1308 avut kopilariĭe sarakă, fara ńiś o źukariĭe 4280
1309 avut ku muĭarĭa đintîń triĭ kopiĭ 2950
1310 avut mare greotaće la lukru, ama nu s-a vaĭatat la ńima 3225
1311 avut mare naruok kă plumbu la lovit lînga ińimă, ș-a ramas viu 4867
1312 avut num un banuț atîrnat la gît, kă a fuost fată sarakă 3455
1313 avut o ḑîsă rîa 3102
1314 avut pĭatră-n bĭeșîkă 876
1315 avut pruń marĭ, ș-a kĭemat mulț lukratuorĭ la astrîns la pruńe 4397
1316 avut tata kopiĭ mulț, șî kînd ń-a-nparțît, miĭe mĭ-a kaḑut abĭa o șapćime đi moșîĭe 2548
1317 avut un lukru maruț, șî ĭuta la gaćit 2971
1318 avut un narau gîlśavuos, ku tuot nat s-a atîrnat 2720
1319 avut vaś buńe, akuma a skaḑut la doă kotorĭanță kare sa trag prăn obuor ka umbra 4267
1320 avut vîtamatură grĭa la mîna stîngă 4433
1321 avut șî ĭa un flakău, ama a fuost putuare đi ńitrîbuit 1337
1322 az am fost în Bruođița, sat pă Pĭek 941
1323 aznoapťe n-a durmit ďe duerea kauluĭ 7
1324 azvîrļașće aĭa în borugă 104
1325 ažuns amînat 415
1326 ažuns la primĭažđe grĭa 4984
1327 ažuns la puaļiļi munțî, ș-a đižugat buoi să-ĭ uđińaskă 4172
1328 ažuns la raskruče, și s-a dus la skăpatat 3520
1329 ažuns marfă ĭepćină la dućan, șî s-a fakut o gargazală đă uamiń 2350
1330 ažuns rîndu la ĭel să vorbĭaskă, ama kînd sa skulat ș-a vaḑut kîtă lume-l askultă, iî s-a strîns śoa-n gît, șî n-a putut 4391
1331 ažuns vrĭamĭa grĭa, la ńima nuĭe ļesńe 2941
1332 ažuns vrĭamĭa lu mîrļitu uoilor 2175
1333 ažută la uom kînd ĭe sîngur 214
1334 ažută sî ma điskroșńieḑ, kă nu puot sîngură sî điznuod obrăńiļi trîășći đi la pĭept 2359
1335 ažutăĭ la kopil să sumĭată urḑala la opinś, să nu sa tragă dupa ĭel 3942
1336 ažutăĭ să dubuară nuśiļi đin puod 1220
1337 ažutura ușurĭaḑă lukru 215
1338 ažuturatu nuĭe lukru ĭnprumut 217
1339 aźun ĭe ađet să nu sa manînśe înainća lu vro ḑî mare 338
1340 Aźun ĭe ḑîua înainća lu Kraśun 339
1341 aźuns kopilu đi la șkuală 342
1342 aźuns nămļaḑîțu, vreamea ĭe dă prînḑî 2678
1343 aźutaĭ la dĭeda să muće stupi, șî kîpataĭ duoĭ fagurĭ đi mńare 1802
1344 aźutaț, uamiń 1770
1345 aș ḑîśa kî ĭe đi plaku mĭeu baĭato-la prĭa đispiđekat 1480
1346 aș veńi ĭuo, numa nu vrĭa muma sî ma lasă 4492
1347 aș veńi, numa sînt akupit ku mare grižă 640
1348 așa apaș n-a măĭ vaḑut lumĭa pănă akuma, minće șă fură ka ńima 3701
1349 așa arțag n-a fuost în lumĭe đi dupa ratu ku mńamțî 244
1350 așa au așa 2436
1351 așa baĭat dragustuos n-am măĭ avut în satu nuostru 1245
1352 așa budală kum ĭe ĭel, n-a măĭ vaḑut ĭuo ku uokĭi miĭ 913
1353 așa bun ĭel întămpina doă blăń, dă întămpinala nu s-a vaḑut 3157
1354 așa furaluk ka la nuoĭ, nu m-a-ĭastă pi pomînt 76
1355 așa grozavĭ baĭeț nu sa măĭ însuară ńiśkînd 3431
1356 așa ĭe blîstamat đi la Dumńeḑîu 615
1357 așa ĭe fļankă đi muĭarĭe đi n-are parĭake-n sat 1862
1358 așa kopil aldrak n-a măĭ vaḑut pănă akuma 655
1359 așa luok tuot śuguļit đi păsîrĭ n-a măĭ vaḑut ńima 3221
1360 așa mik șî gras, n-are ńiś un stat 4624
1361 așa muĭare sumĭarńikă nu gasășć în triĭ saće 2957
1362 așa muĭarĭe nu ma-ĭastă-n lume 290
1363 așa ńi ađetu 306
1364 așa pakaće grĭaļe ńiś dumńeḑîu nu puaće ĭerta 3965
1365 așa śeva 2603
1366 așa śeva/śuava 290
1367 așa uom nu sa puaće gasî în țara întrĭagă 3208
1368 așa uom sîrbaćik nuĭe-n lumĭa întrĭagă, n-o-l măĭ omeńi ńima, numa vro buată grĭa 3267
1369 așa uom znobiu dămult ar trăbuĭa să fiĭe źungĭat 2340
1370 așa visaļiĭe n-a fuost đemult la zavĭećină-n sat, noroḑîĭe mare pănă-n zuorĭ 3429
1371 așa vuorbe sînt: dofaśa (do + faśa, doraditi), dokînta (do + kînta, dopevati), dopuńa (do + puńa, dostaviti), dopļińi (do + [în]pļińi, dopuniti, napuniti), doaźunźa (do + aźunźa, dostići, dospeti), dostorî (do + storî, dotući, zatreti, uništiti), șî alćiļi 2114
1372 așa žîguare đi uom kum ĭe Trailă, n-a măĭ vaḑut ĭuo pănă akuma 2463
1373 așa țîkă đi lume rîa, n-a măĭ vaḑut ńima 1088
1374 așa-ĭ daćina, grĭeu sa đizvață 1201
1375 așaḑarĭe pistă lume 408
1376 așaḑă kîta mîĭ bińe 405
1377 așaḑă krĭanga să ažungă kopiĭi la śerĭașă 405
1378 așaḑă krĭanga, să kuļeg śerĭașă 408
1379 așaḑî-će, să nu ći vadă vrunu 408
1380 așćarnut đi opinkă 349
1381 așćarnut đi pat 349
1382 așćarnut đi viće 349
1383 așćată ibomńiku să-ĭ vină înđisară, în kapu murguluĭ 4653
1384 așćată la marźină să-nśapă skađarĭa api, șă să trĭakă rîu 4572
1385 așćată să trĭakă śińiva pi drum 4098
1386 așćată să-ĭ kadă śeva đin śierĭ 2603
1387 așćată să-ĭ vină vrun kunoskut 3986
1388 așćernutu nu mi bun, ma baće la șîaļe 1827
1389 așćetaĭ tuota ḑîua într-un kuodńik să vină duolturu, la urmă nu veńi duolturu numa veńi o ćistuoćiță șî sa luvă dupa mińe đ-akolo 2481
1390 așćetăm șumarĭu să vină să ńi însîamńe ļamńiļi đi taĭat 4602
1391 așćаrnut đi masă 349
1392 așťerńe patu 348
1393 aț spun a trîĭ-ļa uară 2435
1394 ața sa mînžîașće ku karbuńe, sa-nćinźe țapîn pi grîndă, șî sa traźe la mižluok ka la ark, șî sa slubuađe să đa-n grindă 457
1395 ață đi bumbak 541
1396 ață đi kusut 281
1397 ață gruasă 2661
1398 ațîșuară supțîrikă 288
1399 ațîțîĭatu fuokuluĭ 2328
1400 ațîțĭe fuoku să fĭarbă uala ku bîrzaușu 117
ă

1401 ă, kolo 654
1402 ăăă, kît ĭe đi marĭe!? 654
1403 ăće-ma, vin 56
1404 ăće, aĭa kolo trăbe mutat în alt luok 56
1405 ăće, akoluo s-a întîńit, șî s-a luvat la bataĭe 2773
1406 ăće, ăla uom vrĭa să vină la nuoĭ 1452
1407 ăći-ț muaka! 4027
1408 ăći, vaḑuș akuma ku uoki tiĭ 56
1409 ăĭ vińe la uom gînd urît, șî faśe aĭa śe n-ar trăbui 2650
1410 ăĭa kare sînt naskuț tuot într-o ḑîuă în stamînă, sînt ļegaț tuot k-o ursă 1756
1411 ăl ambiĭ pră vrunu kînd ăl roź dă măĭ mulće orĭ să mănînśe, da ĭel sa sviĭașće 4943
1412 ăl apukă śe-l apukă 238
1413 ăl așćată lukru gaćit 3276
1414 ăl așćetăm, va veńi kîndva 2427
1415 ăl duare piśoro-l stîng 4536
1416 ăl duare-n kur, nu marĭașće kî ăl vorbĭașće lumĭa đi rău 3906
1417 ăl fîrșîașće frika, kînd triĭaśe nuapća pi lînga morminț 2923
1418 ăl gasîĭ în vuoĭa bună 715
1419 ăl kolo, stă pitulat 653
1420 ăl luvară đin skurt, da ĭel, saraku: kă v-o fi, kă nu v-o fi, șî la urmă do spusă tuot 2445
1421 ăl luvă la uokĭ, șă aprinsă pușkă 135
1422 ăl manînkă pĭaļa, sa skarpină, saraku, ka kînd are rîńe 4060
1423 ăl mînă gazda ka pi lup, da śe va mînka, nu șćiĭe 4060
1424 ăl purtară pin sat ļegat șî înfirekat 1753
1425 ăl sîkîĭe, ku adîns iĭ faśe la śudă 4388
1426 ăl strînźe-n gît, nu puaće să îngită 2728
1427 ăl trasă, sa bîlbańi kîta, șî sa dusă la fund 675
1428 ăl vaḑuĭ kalumĭa kum zbuară pi śer, ș-odată mi sa pĭerdu đin uokĭ, da śerĭu sańin, fara nuvirĭ 2879
1429 ăl vaḑuĭ, stă kolo bîskîkarat dupa gard, șî varsă, kî ĭară s-a-mbatat 929
1430 ăl țîńe đi vuorbă 999
1431 ăl, zbură! 653
1432 ăma, veńiĭ 1334
1433 ăn sak a fuost apropiĭat śinḑăś đi kiļe 140
1434 ăńi, doveńirăm kumva 652
1435 ăńi, pă faśeț ku nuoĭ śe vi vuoĭa 652
1436 ăńi, unu în o žukariĭe kopilarĭaskă 1542
1437 ăsta lukru nuĭe grĭeu 1451
1438 ătă-l uomu, vińe la ușă 3003
b

1439 ba vrĭeĭ, ba nu vrĭeĭ 459
1440 ba-n kuaś, ba-n koluo 459
1441 ba, ĭuo 459
1442 baba a fuost gușată, avut o gîlkă mare la gît 2724
1443 baba a ļegat saku ku ață slabă, șî grîu s-a varsat 4332
1444 baba a pitulat bańi într-o ļigatură đi kîrpă batrînă, ama kopiĭi a gasît șî ĭ-a luvat 4331
1445 baba a sarat ļegumĭa đi dîdauorĭ, șî mînkarĭa ĭe sarat morugă, ka otraua sarată, nu sa puaće mînka 4348
1446 baba a-nśeput a butavi la firĭe, n-o să traĭaskă mult 684
1447 baba a-nśeput înga dă-n ćińerĭață să stîrļezîaskă 4363
1448 baba a-nśeput să lozîaskă, nu măĭ șćiĭe śe vorbĭașće 2812
1449 baba așćarńe țîańiku pi masă 348
1450 baba batrînă a kaḑut đi pi o trĭaptă kare s-a klăćinat, ș-a frînt piśuoru 3254
1451 Baba Bîăla a fuost vrîžîtuare kunoskută 699
1452 baba đisfaśe điemper batrîn să îmļerćiaskă manuș đi ńepuot 1551
1453 baba Fluarĭa a traĭit o sută đi ań 2025
1454 baba fonfîĭe kînd vrobĭașće, grĭeu o-nțaļeź śe ḑîśe; muoșu s-a-nvațat ku ĭa, șă iĭ duoĭ frumuos sa-nțaļieg 2147
1455 baba în vrĭamĭa đi la urmă kînd gaćaiașće mînkarĭa, nu sarĭaḑă ļegumĭa pi plaku muoșuluĭ, șî ĭel sa mîńiĭe pi ĭa 4345
1456 baba ĭe surdă, n-auđe la o urĭake 2158
1457 baba ĭe tuata muĭarĭa kare are ńepuoț 3199
1458 baba ĭe vrĭańika, da muoșu ĭe o dîrkĭelă đi uom 2282
1459 baba mĭa șćiĭe să đa ku buabiļi 670
1460 baba n-a sufarat pi ńima s-o strîźe babă 3178
1461 baba Nata ĭe mama lu Drăgomir šî mumă lu mumă-sa Kăla 3199
1462 baba răsuśașće doă fire, îndoĭașće, đin doă fire faśe unu 4210
1463 baba s-a bulnavit đi surḑală ku duoĭ ań măĭ întîń đikît muoșu, ama surḑala luĭ a fuost măĭ grĭa 4515
1464 baba s-a bulnavit, șî triĭ ḑîļe în stamînă urđină la o vrîžîtuare minśinuasă, kî sa ćiame sî sa dukă la duoltur 3191
1465 baba s-a dus în duos să aduńe tîrș uskaț, să aĭbă ĭarna đi ațîțîĭat fuoku 3330
1466 baba s-a mîńiĭat pi muoșu, șî numa fîrfuańe pin kasă 2229
1467 baba sa vaĭtă kî-ĭ s-a fakut ńiskaĭ panžîńiș la uokĭ, șî nu vĭađe ńimika, sa ćiame kă kĭorîașće 2634
1468 baba țîfnuasă, sa-nfruntă ĭuta șî ļesńe 1820
1469 baba-ntr-o vrĭame a trait ku nuoĭ, numa odată ĭ-a veńit fofiku, șî sa-ntuors la feĭ-sa 1996
1470 baba-uarbă ń-a fuost žuok plakuț, kopilarĭesk 518
1471 babă batrînă 515
1472 babă Ĭana fărbuĭe burka 864
1473 babiļi a puvestît kă la-ĭ muorț ĭe mare sfiĭală să primĭaskă pomana kînd ļ-o dă vro insă kare nuĭe đin ńemeńa lor apruape 4635
1474 babiļi a-nvațat kopiĭi să nu frîngă ńiś să nu taĭe sînerișu, kî ĭe pakat 4563
1475 babiļi la źeĭśće a sokoćit kîlindarĭu pi an, întrĭeg, a kunoskut bińe tuaće luńiļi, stamîńiļi șî sîrbatuoriļi 4698
1476 babiļi măĭ mult đeskîntă-n truok 2745
1477 Babiļi sînt aļi doasprăśe ḑîļe întra Dragobĭaće șî Sîmț, kînd tota ḑîua însamnă kîć-o lună pi an 517
1478 babiļi uskă smidaruĭśiļi, sî aĭbe pista ĭarnă fluorĭ đi dus la morminț 2315
1479 babiļu nuaștre n-avut ađet să śupă sprinśańiļi 2889
1480 babĭesk s-a ḑîs vrodată la tuot aĭa ś-a șćut numa babiļi batrîńe vikļańe, kî șćirĭa luor a țînut șî śĭerĭu șî pomîntu 3306
1481 baćala sî puńe pi țauă đi suok karĭe sî bagă în suvĭaĭkă 555
1482 baće arîngu, a murit vrunu 464
1483 baće bîrbĭețî ku șlaĭdîru 714
1484 baće bruma 552
1485 baće drumu đi źaba 552
1486 baće đin ărpĭ 163
1487 baće đin kuadă 2996
1488 baće đin palmĭe 552
1489 baće fĭeru înśintat 552
1490 baće kopilu luĭ 552
1491 baće kopilu, ama nu-l fîrîma 1807
1492 baće luopta 552
1493 baće ļimba đi đinț, da ńima nu askultă 552
1494 baće pasuĭu s-îl skuată đin postaĭka 552
1495 baće pîăsîrĭ ku prașća 552
1496 baće pĭatra 552
1497 baće pĭatra đi rupĭe, numa țîrîĭe pi puod 1086
1498 baće pruńiļi 552
1499 baće puarka 552
1500 baće ruopîta 552
1501 baće un vînt aspru 270
1502 baće un vînt friguruos đi pi Artan 235
1503 baće un vînt rîaśe, strabaće pănă la uos 4257
1504 baće vaka 552
1505 baće vîntu 552
1506 baće žuok 552
1507 baće țapă đi klańe 552
1508 baćiala la razbuoĭ sa țîasă pin urḑală 555
1509 badîńu ĭe vas strîmt șî lung, fakut numa đi skuos untu 461
1510 Bađikuońi đin Vaļakuańa s-a mutat în Buļuoț 702
1511 bag pula-n ĭel 4173
1512 bagabuont ĭe ka o mară strîkată-n podrum, kare strîkă mĭarîļi tuaće 1895
1513 bagabuont ĭe o bișćală, o uļimișńiță, uom fara rînd 1895
1514 Bagaĭuovîțu ĭe pi puaļiļi lu Tîlva Ruoșîĭe 479
1515 bagat în grižă 476
1516 bagat în kînćik 476
1517 bagat în ńivuoĭe 476
1518 bagat în povastă 476
1519 bagă ața-n ak 475
1520 bagă bań în pozanarĭ 475
1521 bagă kapu în ńivuoĭe 475
1522 bagă kîlțanu-n śuariś 475
1523 bagă kolaś în trastă 475
1524 bagă mîna-n sîn 475
1525 bagă mńiĭi-n țark, să nu sugă uoiļi pănă nu ļi mulźem 1060
1526 bagă sama 475
1527 bagă sama bińe 557
1528 bagă sama bińe, nu sa șćiĭe śe tuot puaće faśa așa daravĭelă đi uom 1366
1529 bagă sama bińe, să nu ći amnarĭaskă vrunu 360
1530 bagă sama kă kurkanu-la înśepu sî sa înfuaĭe, îț sîare-n șîaļe 1934
1531 bagă sama sî nu luńiś 475
1532 bagă sama śe vorbĭeșć, nu fi ćuș 1172
1533 bagă sama, kopiĭu nuapća sa đistrukă, puot sî raśiaskă 1595
1534 bagă sama, muĭarĭa ĭe greuańe, akuș trăbe sî sa nașće 3543
1535 bagă sama, să nu ći-nbruś în țuțuro-la 1051
1536 bagă uoĭļi-n strungă 475
1537 bagă vina śe n-am ažuns la vrĭamĭe 475
1538 bagîće înluntru, nu ḑînḑai afară đi frig 1399
1539 baglamă đi ușă 478
1540 baglamĭe đi vrakńiță 478
1541 baglamĭe la uoknă 478
1542 bagramu ĭe ļiemn tarĭe, bun đi mulće trabuĭaļe 926
1543 Baińeșći đin Șarbanuț au kîăș apruapĭe đi Ćimuok 462
1544 baĭat batrîn 505
1545 baĭat ĭe voĭńik ažuns đi însurat 505
1546 baĭat kare moare ńinsurat, gasașće suđina luĭ pi lumĭa-ĭa 4898
1547 baĭat sumĭarńik nuĭe ńiś gras, ńiś uskat 2957
1548 baĭatu a iĭ ĭe tare frumuos la stat 4624
1549 baĭatu a sprižońit fata pănă a trekut pista punće 4748
1550 baĭatu al dragalaș, mîĭ mulće fĭaće arĭe 1241
1551 baĭatu ĭe supțîre la stat 3937
1552 baĭatu ku fata źuakă-n uară 4279
1553 baĭatu n-a putut sî sa însuare, pănă n-a învațat să înkĭaĭe razbuoĭu đi țasut 2615
1554 baĭatu s-a ratuns în oraș, șă sa țîńe maruos, da nu vĭađe kî ĭe slut ka ńima pi lumĭe 4262
1555 baĭațî s-a-nbrakat boĭerĭașće 921
1556 baĭațîașće (pril.) 973
1557 baĭer đi kĭes 482
1558 baĭer la kaldarĭe 482
1559 baĭer la vadră 482
1560 baĭețî đi astîḑ nu-ĭ razńeșć đin fĭaće, kî tuoț sînt flokuoș, șî iĭ puartă păru lung 2050
1561 baĭețîlor, țîńețî-va bińe, ăći vińe o fofoluankă mare pista vuoĭ 1994
1562 baĭluogu ĭe un pĭaćik đi gumă kare sa puńe la ruată kînd iĭ sa rupe guma đin afară 2726
1563 baĭluogu sa faśe đin gumă batrînă alu ruată 2726
1564 bakuĭ ar fost poļikră đe bažokură la bufań đen Pemska 378
1565 bakuĭ ĭ-ar ḑîs kă ĭ-a țînut kă-s omiń proșć 378
1566 balbańală pin namĭeț 674
1567 balbataĭe mikă, balbataĭe marĭe 522
1568 balmișu sî manînkă pîn ĭe ferbinće 521
1569 balmușu a fuost măĭ mare dulśață pîkurarĭaskă 1971
1570 balta ĭe la mižluok măĭ adînkă 2884
1571 baltă đin pluaĭe 534
1572 baltă vĭarđe 534
1573 baltuos luok, bun numa đi bruoșć 535
1574 baluonu đi apă ĭe burtanuos, da kila nu 603
1575 baluos ka kîńiļi al turbat 577
1576 baluos ka slańina viĭe 577
1577 balușăl ĭe burĭaće kare krĭașće pi fag 4161
1578 Baluță, uaĭe blîndă ku lapće dulśe 645
1579 Baluțuońi au kîrd marĭe đi uoĭ la baśiĭe 691
1580 baļagarĭu ĭe guangă mikă, ńagră, kunoskută kă adună skrume đi baļigă, șî mĭergînd înapuoĭ, ļi faśe buboloș ka kikirĭaḑa đi ĭepur 2121
1581 Baļańi a vińit în Măĭdan đin Banatul rumîńesk, da în Banat s-a mutat đin Kraĭova 1884
1582 baļe đi kulkumĭek 575
1583 baļigă đi kal 537
1584 baļigă đi uom 537
1585 baļigă đi vakă 537
1586 bandaś, kîntă-n bandă 578
1587 bandașî kîntă, rasună vaļa, da ĭel źuakă kișnat, nu vĭađe pi ńima 2689
1588 bandă mîĭ marĭe 578
1589 bankă ĭ-a ḑîs aĭ batrîń la un fĭeļ đi bań kare avut vrĭad ḑîaśe, doaḑăś șî triḑăś đi dinarĭ 3468
1590 banu luĭ ĭe grĭeu ka Artanu 460
1591 bań ĭastă, numa ļi s-a împuțînat vrĭadu 2935
1592 bańeće ĭe uom pļin dă bań 1135
1593 bańi, gasîț pitulaț în kasă, ĭ-a înparțît kopiĭi 3209
1594 Bańiĭa sńigoćinuluĭ, la Golumbăț 994
1595 bańiuluĭ, ore-n skimb 576
1596 barba ku kroviț 523
1597 barba la firiz 523
1598 barba la sakurĭe 523
1599 barbatî-mĭu s-a dus la lukru, kă astîḑ înśape đisfundarĭa țîăvilor đi apă 1728
1600 barbatol futaĭuos no-l țîńe luoku, luĭ nu-ĭ đestul numa o muĭarĭe 1950
1601 barbațîĭa-mĭa ku ĭel a fuost bună, ĭel a fuost bun barbat 513
1602 barbă albă 523
1603 barbă askuțîtă 523
1604 barbă lungă 523
1605 barbă rară 523
1606 barbă rasă 523
1607 barbă rasuśită 523
1608 barbiĭe ĭe grasîmĭa supt barbă, la uom, or la vro vită 526
1609 Barbuļeșći đin Izvuoru al mik sînt uamiń đi vuorbă 693
1610 barbuos k-așa vrĭa 525
1611 barbuos kî žaļașće 525
1612 Barbura are doă suruorĭ, kare sa kĭamă Vîrvare; ĭastă doă Vîrvare: a đin tîń ĭe k-o ḑî nainća Barburi, a Vîrvarĭa a doĭļa ĭe k-o ḑî dupa ĭa 741
1613 Barbura ĭe muĭare sfînțîtă, kare dă birekĭetu pomîntuluĭ 741
1614 Barbură ĭe prazńiku alu gaiń 741
1615 barda ĭe sakurĭe đ-o mînă, adîns fakută đi śopļit la ļiamńe 527
1616 bardaku a mĭers đin mănă-n mînă, pi lînga masă, șî tot nat a tras đin ĭel kît ĭ-a plakut, kă pară n-a fuost, or n-a fuost đ-ažuns 867
1617 basama ĭe așa lasat đi la Dumńeḑîu 602
1618 basama nu vińe kî ĭe kuprins ku śuava 602
1619 basanka așa ĭ-a ḑîs 3102
1620 basanka n-a fuost să fiĭe, nuĭe ursat 2306
1621 baskiĭ đi svińak 582
1622 baskiĭ đi śaruoń 582
1623 bastra a ars piparka 887
1624 Baśevița ĭe sat kare vrodată a fuost bun luok đi baśiĭe 484
1625 baśiĭa-mĭa în Sîga ĭe la śuaka lu Truĭkă 644
1626 Baśilă ĭe poļikra đi bîtrîńață alu vrun Arnaglavĭan, kare a trait tot la baśiĭe, dupa ĭel ruda аluĭ s-a poļikrit Bîśiluońi 962
1627 baśivă mîĭ marĭe, kuprinđe pistă duauăḑîăś đi kazańe, da aĭa ĭe pistă duauă miĭ đi kiļ 636
1628 baśo-l mare, stapînu baśiĭi, oĭarĭ alu kare uoĭ a dat măĭ mult lapće 963
1629 bat drînd 1290
1630 bat ka kurka 4209
1631 bat muort 4209
1632 bat muort, ḑaśe blańiuluĭ în morśilă 1576
1633 bat muort, mĭarźe điduoĭļa, numa śe nu kađe 1658
1634 bat muort, mĭarźe pi drum șî sa dăĭnăĭe, numa śe nu kađe 3421
1635 bat muort, nu stă în kraś 4236
1636 bataĭa ku ńamțî la Drina 549
1637 bataĭa la Kîmpu Ĭedrĭenuluĭ 549
1638 bataĭa la Kumanuva 549
1639 bataĭe la muarće 549
1640 bată-l dumńeḑîu 552
1641 bată-l śĭerĭu 552
1642 batrîn, ama înga are uokĭ buń 2879
1643 batrîn, ama țîńe bińe-n gînd tuot ś-a-nvațat đi la parințî 2650
1644 batu un vîntuț, șî ńe aburi un miruos frumuos đi la fluorĭ đin građină 86
1645 batu vîntu șî-m înfoĭe krețanu, statuĭ o vrĭame așa ku ĭel înfoĭat, parke mis ku kuru guol 1935
1646 batu vîntu, șî rîđikă bușnariĭe boznakîtă 860
1647 bautuorĭ đi kînd l-a turnat mumî-sa 563
1648 bautuorĭ, da nu faśe rîaļe 563
1649 bauș tuot, ńimika nu lasaș đi mińe 2446
1650 Bauța ĭe o pĭatra marĭe la Maļińik pi karĭe nu krĭașće ńimika 4277
1651 bauțarĭu nuĭe ńiś akuĭ, kî pi ĭel nu rođașće ńimika 584
1652 bažuokură kopilarĭaskă 564
1653 baș ma nîkažîĭ ku aratu, ama-l dogaćiĭ ĭerĭ 2271
1654 bașkașîașće mńeĭi đin kîrd sî ļi đa uruĭală 877
1655 baț vita sî sa învĭață să nu sa dukă în luok 2814
1656 băĭat ďe-nsurat 507
1657 băĭețăl, kopilandru kare aļeargă dupa feťe, ama înga nuĭe kopt ďe însurat 508
1658 băĭkon ĭe pĭatră mare 769
1659 Băĭkońi sîn o fămeļiĭe în Praova 769
1660 bălțuit ĭe aĭa śe nuĭe ļegat strîns 574
1661 bășkașîăsk saśi aĭ rupț đ-aĭ întrĭeź 877
1662 bećažîașće kopilu ku bataĭa 823
1663 bećažîașće puomu, kî nuĭe stropit la vrĭamĭe 823
1664 bećažîașće, da nu sî ļekuĭe 823
1665 bećažîĭe đi la lukru în maĭdan 817
1666 belśug đi fĭer 658
1667 belśug đi purtat biśi 658
1668 beļiașće bîtu đi alun, să-l đa đi pomană la-l muort 664
1669 beļiașće ćiĭu, să fakă buśin 664
1670 beļiașće ļiamńiļi-n padure, însamnă otaru 664
1671 beļiașće pula 664
1672 berbĭek rînkaś 546
1673 berbĭeku ĭe ćinîr, sîarĭe pi uoĭ 546
1674 berbĭeku tîău ĭe kornut 546
1675 beskĭekĭeră 925
1676 bețîĭuos ĭe ka șî tatî-su 566
1677 biku bĭelțî 2148
1678 biku ĭe vită lasată đi pripluod, să gońaskă vaśiļi, da buou ĭe skopit șî lasat đi tras în žug 2148
1679 biku-bĭelțî a fuost o ală, puaće-fi vro pasîrĭe, draku va șći śiĭe, kare a trait în Balta ńigoćinuluĭ, ș-aĭ nuoștri, kînd s-a dus la Kraĭna dupa vin, tare s-a ćemut đi ĭa, kî ĭa, śkă, rău urît a zbĭerat đin ćikarișu bĭelțî, d-aĭ nuoștri n-așćut śi ĭe, kă ńima n-amăĭ vaḑuto 2149
1680 biku-bĭelțî s-a pĭerdut kînd ńigoćințî a uskat balta 2149
1681 bilovinkă ĭe fluarĭa đi bužuor, đi śerĭeș, đi pĭarsîkă ... 2110
1682 Biļigradu ĭe oraș mare 13
1683 Biļigradu ĭe skamnu lu Sîrbiĭe 3072
1684 bińe ĭaĭ spus, ama n-aĭ avut la kare 557
1685 bińișuor, nu va grabirîț, kă ĭastă vrĭamĭe 547
1686 bisaźiļi a fuost fakuće đi pîăr đi kapră 952
1687 bisîarika ĭe kasa sfîntă, kă î-ńa sa-ntîńesk kređințuoșî ku dumńeḑîu luor 4584
1688 biś đi fuok 851
1689 biś đi kuažă 851
1690 biulu puțîn manînkă, ama ĭe muaļe la tras 710
1691 bizărĭu a fuost o rîză imuasă, atîrnată-n kuń la stalpĭaće, ku kare s-a dubarît feruaĭka đi pi ḑalarĭ, ku kare s-a șćers uaļiļi đi śanușă, or alta imală đi pi vasurĭ 2001
1692 biț đi pîăr, or đi lînă 707
1693 bîćiļi nuaștre la botur sînt gata tot una 847
1694 bîĭbaraku măĭ đies sa faśe đi śuarik, da șî sa împļećiașće đi lină 1737
1695 bîĭbaraku puartă șî muĭeriļi, șî uamińi 1737
1696 bîksală đi nu puoț sî sufļi 625
1697 bîksîțî-vă mîĭ kîta, sî-nkĭapĭe tuoț 626
1698 Bîkuońi sînt fir đin vrun Marku Suruoń, alu kare ńepuot, śkă, ĭa ḑîs bîkă la mumî-sa kînd a fuost mik 898
1699 bîlbîĭe în tuaće părțîļi 672
1700 bîlbîĭe kîmpu, bîlbîĭe padurĭa, șî ńima n-o sî puată sî stîngă atîta fuok 672
1701 bîlguĭașće, nu-l înțaļieź ńimika 2225
1702 bîlguĭe, șî vĭađe pră mam-sa konđika 2225
1703 bîlś đi primovară 1532
1704 bîlś đi tuamnă 1532
1705 bîlś đi vară 1532
1706 bîlśo-sta a fuost slab đi tuot, ńigustuorĭ n-a fuost șî n-am putut să vind vițălu kum am ginđit; nu șću kum o sî vin la bań să plaćesk porĭezu 1532
1707 bîr-brr! na baluța, na! 997
1708 bîrabar una ku alta 620
1709 bîrbarĭașće drumu 621
1710 Bîrlań a kîpatat poļikra kă avut uoĭ mulće, șă mînînd turmiļi pin Dîbiļug, a zberat đin tuată gura brr! brr!, sî vadă lumĭa kît sînt iĭ đi gazdă 1882
1711 Bîrloğeńi nu sînt ungureń, nu vorbesk ka și rumâńi ďi la munťe 757
1712 bîrnarĭață s-a kĭemat șî koļiba fakută đi bîrńe, da șî aĭa kare a fuost înpļećită ku nuĭaļe, șî ļipită ku morśilă 587
1713 bîrnaș ĭe frîmbĭe inpļećită dă ļegat śuariśi 607
1714 bîrnașu ĭe o împļećitură đi ață, supțîrĭe șî lungă, ku kare s-a fakut rîurĭ pi la țuaļe omeńieșć șî muĭerĭeșć 607
1715 bîrńiļi la koļibă a șćut înkeĭa numa maĭstorĭ buń 2615
1716 Bîrńița ĭe sat rumîńesk, a fuost la marźina Dunări, da kînd a zătońit Dunărĭa, s-a mutat pră vaļa rîuluĭ kare-l kĭamă ĭară Bîrńița. 1004
1717 bîrśagu ĭe kuțît kare are plasîaļe, șî sa înkĭaĭe 1847
1718 bîsamaśe đi pĭatră 918
1719 bît adîns taĭat în duos đi pasuĭ în građină, sa kĭamă tîrș 3330
1720 bît đi alun 588
1721 bît đi koļindă sa župuaĭe đi kuažă, sa-nfășură ku kurîaļe đin kuaža-ĭa șî s-afumă la fuok, la urmă vińe șurguĭat ka nopîrka ku obrańe 5037
1722 bît đi kuastă 588
1723 bît đi kuorn 588
1724 bît đi pomană 588
1725 bît înkunđiĭat 588
1726 bîtu đi piskuańe đi salkă sî puaće raćeḑa, ore ćeșî 1133
1727 bîtu kare ĭe bagat đintr-o parće în lațu lu iță sa kĭamă fuśiĭu đi iță 2503
1728 bîză akră 662
1729 bîză am fakut đin țauă đi spin alb, șî am suflat î-ńa pănă am pazît vićiļi 662
1730 bîză kaĭaskă 662
1731 bîzîĭe bîza, albina, gargauńiļi, muska șî țînțarĭu 663
1732 bîțîĭe ku kapu, nu-ĭ śuva pi vuoĭe 571
1733 bîțîĭe ku mîńiļi amîndoă 571
1734 bĭa apă 565
1735 bĭa đi nakaz 565
1736 bĭa đi sîaće 565
1737 bĭa đi uskă (paru) 565
1738 bĭa kî-ĭ plaśe 565
1739 bĭa pistă masură 565
1740 bĭa tutun 565
1741 bĭaĭka a mînkat puĭi 713
1742 bĭare dulśe 568
1743 bĭare rîaśe 2370
1744 bĭarĭa măĭ ĭuta sa raśiașće la fîntînă ku apă rîaśe 2369
1745 bĭat a spart tuot śe ĭ-a fuost îndamînă, șî s-a lasat tumu kînd a ustańit đi sparźare 4857
1746 bĭetu uom, a murit fîră lomanarĭe 673
1747 bĭeșikuță ĭe pruna kară puăće sa fiĭe galbină, ruoșiĭe, vînătă 871
1748 bĭeșîkă đi puork uskată a fuost luoptă ku kare s-a źukat kopiĭi vrodată 876
1749 bĭeșînă puće 840
1750 bĭeșînă puorkuluĭ 840
1751 bĭețîĭa ĭe grĭa buală 581
1752 bĭețîuosu, a vindut moșîĭa întrĭagă, ș-a ramas pi drumol mare 3835
1753 Blagoĭe Bîrlan a veńit źińirĭe în kasă đin Dîbiļug în Îrnaglaua 1882
1754 blagu đi ćińe, ku atîța kopiĭ 1927
1755 blana đi brad frumuos mirusă 775
1756 blana ku nuodurĭ nu sa spinćikă ļesńe 2751
1757 blana nuĭe đi ńimika, pļină đi gîlś 2724
1758 blană đi frasîn 2125
1759 blană đi masă fakută ĭe ku braśinarĭe 720
1760 blană gruasă 2661
1761 blană lată žumataće đi mĭetîr, da đi lungă, ḑîaśe 2982
1762 blanuța-sta nuĭe frekată đestul, înga nuĭe ńiaćidă kum trîabe 1806
1763 blastîmă pi Dumńeḑîu kî ĭ-a dat suđină urîtă 616
1764 blažînă ka fluarĭa 831
1765 blăń dă brad 775
1766 blăń dă gorun 687
1767 blăńiļi în astal sînt întămpinaće ku șîpurĭ 3159
1768 Blizńan, uom đi la Bļizńe 896
1769 blînd ka uaĭa 3580
1770 blîstamaĭ puorko-la să-ĭ piśe fļitu dakă va măĭ rîmuĭi pin fluoriļi mĭaļe 1865
1771 bluontu ĭe buala kînd îț putraḑîașće karńa 1880
1772 bluož ĭe buala pĭeļi, în fĭeļ đi bube roșkaćiśe miś, ku mînkarime 767
1773 bļau s-a kĭemat un parśel la plugol dă ļeamn kare a mĭers prăn pomînt 1568
1774 bļauka ļagă karu đi la osîĭe pănă la stupăț la kotur, înțîpeńașće karu kînd duś vrun tovar mare șî grĭeu 1568
1775 bļid ĭe măĭ batrîn vas la rumîń 680
1776 Bļizńa ĭe un nume șî alu un rîu skurt, kare-l fak Bļizńa mikă ku Bļizńa mare 896
1777 bļizńan ĭe uom kare traĭașće în Bļizńe, al măĭ mare kotun a satuluĭ Arnaglaua 3471
1778 bļizńană ĭe famĭaĭe muĭerĭaskă đi la Bļizńe, đin kotunu al măĭ mare a satuluĭ rumîńesk Arnaglaua 3472
1779 boabiļi ďe porumb să mačină și să fače făină ďe porumb 3137
1780 boala rîa ĭe batrînă șî grĭa buala kare uomu o pațîașće pintru pakaće alu stramoșî luĭ 4088
1781 Boboĭuoń ĭe poļikra-lu ńepuoțî alu vrun Bobuoĭ 912
1782 boboluașă îs kolaśĭiei kare sî fak dîn untură șî aluvat 671
1783 Bobońeșći au kasă lîngă Drumu muskaļesk 734
1784 boboruanțîļ-așća sî kĭamă dramiĭ 1009
1785 bobuoĭ îĭ ḑîśem șî la o fluarĭe, kare sa kĭamă șî bobośĭel 912
1786 Boćuon ku Boćuanka, s-ar dus dupa kļisă la Dăbiļug 945
1787 bođikaiĭ pin tuot kuotu sî gasîăsk amnarĭu, șî nu-l gasîĭ 1573
1788 bogațîĭa-luor ĭe dobînđită ku furaluku 1377
1789 Boĭuońi đin Podguorț ku aĭ đin Osńiśa, nu sînt rudă 695
1790 bokșa đi bîtrîńață a fuost astrukată ku pomînt 2029
1791 Bolboroș ĭe izvor tare, în kare bolborosășťe apa ka kînd fĭerbe în uoală 813
1792 bolđal, sî sa muće măĭ înkolo 806
1793 bolđiu ĭe kîńe fara kuadă, dakă arĭe kuadă, kuada iĭ sa taĭe 804
1794 bolđiu ĭe kîńe mik, ăl țîń đi drag, să ći žuoś ku ĭel, șă să-ț latre pi lînga kasă 804
1795 bolnau đi gîlbinare, a-ngîlbińit ka śara 3129
1796 bolnau đi uskatură 595
1797 bolnau rîău 595
1798 bolnau, da lukră 595
1799 bolnauă đi an 595
1800 bolnaviśuos đin kopilariĭe 597
1801 bolnaviśuos, da nu sî ļekuĭe 597
1802 bolnăv, ḑaśe ogluoń pră pat 2452
1803 boļașće đi buala rîa 594
1804 boļașće đi buală grĭa 594
1805 boļașće đi frigurĭ 594
1806 boļașće đi ļańe 594
1807 boļașće în pat 594
1808 bombońașće, kî ĭe mîńiĭuos pi tuoț 965
1809 borđeĭu n-avut ńiś o ferĭastă 728
1810 borđiĭu n-avut ńiś ușă, ńiś ferĭeșć, șî lumĭa ńiś n-avut śe sî-nkĭaĭe 3284
1811 borfańală în tuaće pîărțîļi 736
1812 borfańală pin kasă 736
1813 borîlaș să-l borăsk 630
1814 borîmĭar în ćińe 630
1815 borkan ĭe vas ĭn kare s-a pastrat grĭu or faĭna 788
1816 boruga pi kare kure apa, sa kĭamă ogaș 791
1817 borugă adănkă 791
1818 borugă mikă 791
1819 botgruos ĭe o pasîrĭe mikă, ku ćiku skurt șă gruos 2060
1820 botoruog ĭe fiĭe śe lunguĭat, fara vîr frumuos, tîmpit la vîr 1015
1821 boznakît đi kînd ăl așćet 839
1822 Boža Beļa a țînut kafană în Arnaglaua 699
1823 Boșńaku ĭe astîḑ Moldova la marźina Dunîri, în prĭežba lu Golumbăț 1325
1824 bradoaĭa ĭe un feļ đe putină mikă, đe ļemn ku kapak, în kare sa păzește pastrama 4016
1825 bradu ĭe viarđe șî ĭarna șî vara 775
1826 braḑ îs puĭ or floriśĭaļe kusuće pră kimĭașă dă fuĭuor 1567
1827 braḑ ĭe aĭa kînd muĭarĭa kuasă muskiță pi pînḑă 1567
1828 braḑ ĭe șîru kare sa kuasă la mîńiś, or la guļir, or la pĭept 1567
1829 Brańe Bastuon ĭe rîău bolnau 854
1830 braśinarĭ la kuarńiļi pluguluĭ ĭe laćiță, ore verźauă, karĭe ļi-nțîpeńașće șî ļi țîńe la masură 720
1831 braśirļi a fuost un fĭeļ đi înćingatuare 4187
1832 braț đi tuļeń dupa kuļies s-adună șî sa faśe stup đui kukuruḑ 530
1833 brațarĭa țîńe kuasa-n držală 531
1834 brăśinarĭu ĭe un ițuoń ku kare s-a ļegat śuariśi 720
1835 brenu la aparat đi șfăĭsuit sa aprins ku mașîna 1574
1836 Brestuouțu ĭe lîngă Buor, șî tuoț Brestovĭańi lukră în maĭdanu Buoruluĭ 648
1837 briĭu ku buobe ruoșîĭe ĭe ļak, da aăla ku boboļi ńagre ĭe otrauă, puoț numa să ći mînžășć ku ĭel 986
1838 brîbeńel ĭe un fĭeļ đi fluarĭe padurĭaļńikă, kare-n fluare măĭ întîń primovara 742
1839 brîbeńelu ĭe buĭađe tare veńinuasă 742
1840 brîglarĭ ĭe bîtu đi kare sînt ļegaće brîgļiļi la razbuoĭu đi țasut 763
1841 brîglarĭu sî mută kînd brîgļiļi n-au luok sî bată 763
1842 brîndușauă đi primovara 683
1843 brîndușauă đi tuamnă 683
1844 brînḑa sa întarit 756
1845 brînḑa sa sarĭaḑă ku sare mazarată 2617
1846 brînḑă đi kapră 756
1847 brînḑă đi uaĭe 756
1848 brînḑă đi vakă 756
1849 brînḑă đin lapće đi uaĭe 756
1850 brînḑă đin lapće đi vakă 756
1851 brînḑă ku koļașă 756
1852 brînḑă muaļe 756
1853 brînḑă ńisarată 4349
1854 brînḑă stuarsă 756
1855 brînḑă tare 756
1856 brîu đi śiștuarĭe 529
1857 brîu ku kurauă 529
1858 brîurĭ șî brîurĭ đi rumîń a trait aiśa 529
1859 Brĭaz ĭe poļikra lu uom kare ĭe pistriț pi față, kare are pĭaće albe pi fire, da aĭ luĭ ńepuoț kapîtă poļikră Brezuońi 911
1860 brĭeză ĭe ļiemn supțîrĭe, are skuarță albă ku pĭaće ńagre 2016
1861 Brĭezńiśĭan ĭe uom kare traĭașće-n Brĭezńița, sat rumîńesk în Omuoļ 643
1862 Brĭezńița ĭe sat rumîńesk, apruape dă Žgobița 642
1863 brnarĭață ku podrum 587
1864 broskan 677
1865 brotak ĭe bruaskă đi apă 678
1866 brotaku ĭe bruaskă sărituare 678
1867 brotaku ĭe bruaskă voĭńiśaskă 678
1868 brśag ku plasîaļe đi kuorn 611
1869 brśag marĭe 611
1870 brśag mik, kopilarĭesk 611
1871 bruaska đi pi padure 677
1872 bruaska rîpată 677
1873 bruaskă ku śovańe are śovańe đi uos tare, kare grĭeu sa sparźe 4976
1874 bruaskă ku śovańe sapă kuĭb în pomînt, șî-n ĭel faśe uauă 4976
1875 bruaskă ku śuvań 677
1876 bruont ĭe karńe viĭe 1878
1877 bruoșćiļi rîkańesk tuota nuapća, nu sa puaće durmi đi iĭ 4978
1878 brus đi kuasă 1966
1879 bruśașće la glśauă 886
1880 bruśașće vrîsńiśi sî nu askulće đi parinț 886
1881 bruśi ku un bît pin orman, bruśi pi supt pat, șî nu gasî ńimika 886
1882 buabiļi ći kukuruḑ sînt fluturaće đi gîrgariț 1992
1883 buala în înkeĭaturĭ 592
1884 buala rîa 3851
1885 buala rîa 592
1886 buală afurisîtă 275
1887 buală đin uală 592
1888 buală grĭa 592
1889 buală în piśurĭe 592
1890 buarfe la nuoĭ sa kĭamă samînțîĭa-ĭa ș-alalalt, śe ĭastă în dovļeće 738
1891 Buarkă ĭe poļikra lu ăla kare are nas marĭe 2667
1892 buaska sa dîă la puorś 794
1893 buata ĭe un bît skurt șî țapîn, ku buot gruos șî tare 589
1894 buata-sta đi pasuĭ n-are buot kum trîabe 689
1895 buată đi batut în pivă 589
1896 buată đi batut parĭ 589
1897 bubă dulśe ĭe o bubă kare kriașće la kopiĭ pră kap, șî kînd sa kuaśe, ĭa kure 795
1898 bubă kuaptă 795
1899 bubă ńagră 795
1900 budonuasă sa ḑîśe la gramadă đi lomańe batrîńe, mutaće în vrun kuot, or în podrum, kă înga nus đi lupadat đi tuot în gunuoĭ 4701
1901 buduroń đi ļingurĭ 681
1902 buduruoĭu a fuost tare grĭeu đi gasît în padurĭe 2214
1903 buduruoĭu la muară a fuost fakut đin butuarkă đi gorun, kare morarĭu adîns a katato ș-a gasîto pi padurĭe 2214
1904 buduruoń đi fusă 681
1905 buduruoń đi sarĭe 681
1906 Buḑatu, alu Buḑatu, Buḑatuońi, Buḑońi, Buzeĭa, Buzeuońi ... 799
1907 buḑîļi a iĭ sînt dulśe ka mńarĭa 539
1908 Bufańi aĭ batrîń la Măĭdan la draku ĭ-a ḑîs Marku, ș-a blîstamat: ĭa-će Marku, du-će la Marku 1248
1909 Bufańi au vińit đen Banato-l rumîńesk, măĭ mulț đin Bușńag, în prĭežba Golumbățîluĭ 100
1910 Bufańi kred kă-n Starițîu Raĭku aĭduku a-ngropat șapće tovară đe bań 4511
1911 bufańi ku bună poftă mînkă kļisă 3057
1912 Bufańi la saćań đin saće đi pi lînga Măĭdan, iĭ ḑîk Guźi or Gogolań 100
1913 bufańi noștri ar avut gata toț viće, ș-ar avut gražđe đi bîrńe, astrukaće ku șîndră 2778
1914 bugaraș ĭe uom đin Bugariĭe 396
1915 bugari a fakut mare znuabe dă vrĭamĭa dă rat, da ńima nu ĭ-a suđit prăntu aĭa 2336
1916 bugari la nuoĭ a fakut mare rîaļe đi vrĭamĭa đi rato-l đin tîń 3852
1917 bugari traĭesk în Bugariĭe, ama bugarĭ ĭastă șî-n Srbiĭe 885
1918 Bugariĭa ĭe la rasarit đispră nuoĭ 884
1919 bugarĭaska, un fĭeļ đi uară, tare frumuasă, la rumîń în Porĭeśa 632
1920 bugarĭașće șćiu kîta, da ńamțîașće niśkît 399
1921 bugarĭu l-a vaḑut ș-a pokńit, ama ĭel, basama, avut ḑîļe: plumbu numa ĭ-a fiońat pi lînga kap 4333
1922 buĭađa l-aĭ nuoștri aĭ batrîń n-a fuost đi alta trĭabă, numa-n ĭa sî vadă kum o să fiĭe birekĭetu pi vara śe vińe 2163
1923 buĭađa-sta ĭe bună đi vinđakat 856
1924 buĭađa-sta sa kĭamă laptukă, kî are lapće-n dudă 2160
1925 buĭađe kodrĭană 2407
1926 buĭeḑ ku lapće 2836
1927 buĭeḑîļa-șća sînt buńe đi pus în mînkarĭe 856
1928 Bukalaĭa ĭe numiļi kare sa dă la uaĭe albă ku buotu ńegru 688
1929 bukatură ĭe un parśel đi śeva śe sa înbukă kînd sa manînkă, măĭ đes sa ḑîśe așa la un parśel đi karńe 723
1930 Bukuva Osńiśi altfĭaļ sî kĭamă șî Satu al nuou 922
1931 Bulakuońi au kîăș șî imańe pi lîngă Ćimuok 783
1932 bulă la țîță 592
1933 bulobrĭețî la nuoĭ sa gasăsk pi la izvuarîļi alu ogașă, traĭesk pi supt frunḑă kare a kaḑut în apă 1001
1934 bulumaku ĭe bun kînd ĭe ferbinće 609
1935 bulumanźe ĭe salată dă patlaźeańe, krastavĭeț, piparkă, usturuoĭ, śapă, praz șî brînḑă zdrumikată 3396
1936 Bulutuońi, fîmeļiĭe mare în Eresnița, veńită dîn Almăș în Banatu rumîńesk 931
1937 buļendre ďe oamiń 724
1938 buļendre ďe țoaļe 724
1939 Buļuoțu arĭe vro patru miĭ đi inș 496
1940 Buļuoțu ĭe oraș mik, k-în ĭel traĭesk puțîń Boļeviśań 497
1941 bumb galbin 667
1942 bumbarĭ ĭe o guangă flokuasă, ńagră, pistriță ku galbin 3502
1943 bumńița faśe kuĭb în butuarkă 758
1944 bun a trait, nu s-a svađit ńiśkînd 4762
1945 bun arkaș ĭe uom kare puaće să putrîvĭaskă ku pușka tuot śe ĭa la nișan 212
1946 bun dugaĭaș, la ĭel puoț pi aļes să kumpirĭ 422
1947 bun ĭe kî kopiĭi nuoștri sa păĭtașîăsk, ama să nu fakă vrun rău 3252
1948 bun lăutarĭ kare kîntă đisfundat, ka kînd îț dîă îăripĭ pănă žuoś 1727
1949 bun lukru, să fĭ sînatos 715
1950 bun pomînt 715
1951 bun s-a-nkeĭat blăńiļi, întămpinarĭa gata nu sa vĭađe 3158
1952 bun vînatuorĭ đi tuot, unđe sa uĭtă ku uokĭu, akolo lovĭașće ku plumbu 4867
1953 bun, aĭde, lasaț aĭa aiśa 453
1954 bun, atunśa ń-am vorbit 715
1955 bun, bun, nu trăbe să-m spuń đi dîdauorĭ 715
1956 buna ḑîua 715
1957 buna sara 715
1958 bunataće đi uom 891
1959 bundușîașće lumĭa pin sat sî-nskimbĭe kińezu 859
1960 buob dă grîu 670
1961 buob đi grîu 2669
1962 buobabi ĭe o guangă ku kuarńe 790
1963 buobu-turbuluĭ ĭe buruĭană karĭe sî samîna în građină, ore în luok 883
1964 buoĭi sa buankîńe kînd sa bat în kuarńe șî rîșkîĭe pomîntu 4723
1965 buolbura ĭe bună numa đi dat la puorś, đi iĭ aĭa ĭe mare dulśață 837
1966 buoldu fusuluĭ đi tuors 803
1967 buoldu lu kalkîńu muori ĭe askuțîț, da kalkîńu ĭe îń patru muke, fakut đin oțăl đi rang 803
1968 buonțu ĭe măĭ dulśe kînd un parśiel đi brînḑă tare șî sarată baź într-un vîžmîk đi koļașă kaldă, fakută đin kukuruḑ alb, șî laș kîta sî șćia pănă brînḑa-ĭa nu sa muaĭe 1896
1969 buordă, ruoșu ka bužuoru, așa ḑîśa mama đi farba-ĭa 890
1970 buorśu a fuost ḑamă đi pruńe đi tuamnă: kînd fĭerb pruńiļi în śubăr, sa ĭa komina-ĭa sa mĭastîkă ku uasă ku tuot, sa sarĭaḑă, șî sa manînkă ku koļașa 2604
1971 buot đi krak 4236
1972 Buotu Krakuluĭ 689
1973 buou aratuorĭ 182
1974 buou blînd, nu-npunźe, da pîrdańiku đi berbĭek înpunźe ku furișu, đi la șîaļe 3887
1975 buou bufńașće la ćińe, dăće-n lîăturĭ 943
1976 buou ĭe biku lu kare sînt batuće kuaĭļi, să nu sară pi vaś, numa să fiĭe bun đi lukru 543
1977 buou sa borîșkîĭe, șî buankîĭe, ka kînd draku s-a bagat în ĭel 1014
1978 buou sî-nvață la žug pîn ĭe ćinîr 1150
1979 buou vro stamînă mĭarźe întrokĭat: uoki-ĭ sînt sînźaruoș, pļińe đi lîăkrîmĭ ... sa kunuașće kă nu vĭađe kalumĭa 2530
1980 bură ĭe un fĭeļ đi śĭață ku ploiță 881
1981 burća sa ḑîśe đi uom ku burta mare 604
1982 burćilă ĭe aăla kare ĭe ku burta mare, kare ĭe burtanuos 2806
1983 buriku ďeșťuluĭ 540
1984 burîndău faśe kuru rău 610
1985 burĭaće ĭuće ĭe śuparkă albă, pļină đi lapće, kare dă pin padure 4159
1986 burĭaćiļi dă pi ļemn, da śuparka pi kîmp 852
1987 burĭeț đ-aĭ galbiń sa măĭ kĭamă șî burĭeț đi pin sfińak 4160
1988 burĭeț đ-aĭ galbiń sînt śupĭerś galbińe ka śara 4160
1989 burĭețî aĭ ĭuț îs buń dăkă să frig în ćigańe ku uavă 852
1990 burĭețî aĭ ńegri krĭesk pră fag 852
1991 burka đe lînă ĭe kalduruăsă 864
1992 Burkeșo-l batrîn a veńit în Tanda đin Kļuś, ș-a fakut borđiĭ la Kraku uokńi, supt Guol 866
1993 Burkeșuońi au mulće krĭenź, kare s-a poļikrit dupa kopiĭi, or dupa ńepuoțî-luĭ: alu Stoĭan Burkeș, alu Ńițu Burkeș, alu Dumitru Burkeș, alu Žîuku Burkeș ... 866
1994 burta guală 3879
1995 burta mikă, burta pi žuos 503
1996 burta muaļe 503
1997 burtanuos ĭe uom ku burta mare 603
1998 burtanuos șî kurimanuos, duamńe pazîașće śe rîtatură 3907
1999 buskomĭeļńiță ie lumanarĭe numarată ku ungiĭa, kă la pomană trîabe să fiĭe tuot la număr 772
2000 Busuĭokuońi đin Bukuva sînt proboćeḑaț pi srbĭașće Lazarević" 692
2001 busuĭuok ĭe buĭađe sfîntă 1853
2002 busuĭuoku ćimpuluĭ 1853
2003 busuĭuoku kaluluĭ 1853
2004 Buśa ĭe sat rumîńesk, supt puaļiļi lu Kîrșĭa mare 1558
2005 buśaua ĭe fakută đi kovaś, ka un ińel đi fĭer 780
2006 buśaua la buśin sa faśe đin suok, kî ĭel ĭe îngăurit gata 780
2007 Buśeń ĭe poļikră lu famiļiĭ kare sînt pin saćiļi nuaștre veńiț đin Buśa; la karće sînt skriș ku prezimiļi Bučanović 1559
2008 Buśeńi sînt uamiń vrĭańiś 1559
2009 buśim ĭe kăpățîna la rotă đi kar, or la rota đi moră 778
2010 buśimu ĭe bușćanu kare ramîńe în pomînt kînd taĭ ļemnu đen piśuare 778
2011 buśinu a fakut pîkurari, pănă a pazît uoĭiļi 580
2012 buśinu sî faśe primovara, kînd ĭe ćeĭu-n mîzgă 580
2013 buśińișu are dudă marĭ, krĭașće înalt 784
2014 buśu kuruluĭ 1560
2015 butuarka taĭată đi butuoń s-a ars bińe pi đinuntru, ku fuok đi tîrș uskaț 567
2016 butuoń đi rakiu 567
2017 butuoń đi vin 567
2018 butuońo-sta ĭe fakut đin dauoź đi gorun 1202
2019 butuońu muori 567
2020 butuońu muori rumîńi đemult a fakut đin butuarkă, lungă pista șasă-șapće pașurĭ, șă îngustă la vîr 567
2021 buturiĭ pistă aĭa baș śe-m trîabĭe 888
2022 buturiĭ pistă uom pi kare nu l-am vaḑut đin kopilariĭe 888
2023 bužuor đin građină 533
2024 bușćoruagă ĭe koļibă batrînă, urńită 1562
2025 bușćoruog, koļibă batrînă, spartă, în kare traźe în toaće părțîļi 1562
2026 bușî la nuoĭ să fak dîntr-o suartă dă kukuruḑ da-l galbin ku buobu mik 1546
2027 bușu ĭe kokoluoș mare đe zapadă muaļe, kare sa faśe kînd sa ĭa kokoluoș mik șă sa tîvaļeașće đin vîru śuośi-n vaļe, șî ĭel krĭașće boznakît, adunînd pi drum zapadă ļipiśuasă 3378
2028 Buțuļeșći fak zavĭećină la Ńiđiĭa Ispasuluĭ 698
2029 bоrfańașće, katînd śaua 737
ţ

č

2030 čina ĭe după če să duče soarele la skapît 9
2031 čina prazńikuluĭ ĭe seara în oki prazńikuluĭ 9
2032 čuok-puok! 1776
ć

2033 ćaĭu sî bĭa đin ćașkă marĭe 1130
2034 ćakă đi dus kuća, đi askuțît kuasa 1090
2035 ćakma-n puop s-a skobit ku alat karĭe s-a kĭemat pruosîk 1097
2036 ćask ĭe fakut đin patru blanuț înkruśișaće, kare sa pun pi varḑă în pućină, da pi ĭaļe sa puńe o pĭatră, să pisaḑă varḑa în rasurĭ, să nu fiĭe-n săk 3596
2037 ćasku ĭe o ļaspiđe ńaćidă, skuasă đi la fundu rîuluĭ, ku kare sa pisaḑă varḑa akră în kadă 3596
2038 će duś la ĭel, ama bagă sama, țîńe uoki đeșkiș, kă nu șćiĭ śe ć-așćată 2879
2039 će uĭtă, în śe țurfurĭ sa îmbrakat, kum nu-ĭ rușîńe? 1115
2040 ćeća la nuoĭ sa ḑîśe numa la suora lu tata 3160
2041 ćeće ĭe suora lu tata ș-alu muma 3160
2042 ćeće, unđe mutușuońu? 3147
2043 ćećo, vinu pănă la nuoĭ 3160
2044 ćeiru ĭe pașuńe đi viće, îngrađită, pi kare vićiļi pask fara pîkurarĭ 2630
2045 ćeĭka a dat đi pomană la tuoț, ama paramama n-a fuost pumeńită ș-a veńit la ćeĭka-n vis mîńiuasă 3816
2046 ćeĭkă ĭe suora lu tata ș-alu muma 3147
2047 ćeză n-avut tuot nat, numă găzdoćińļi 1397
2048 Ći duś mîńe la lukru? - Ma duk, dakum. 1363
2049 ći duś, or nu ći duś? 2434
2050 ći manînkă pĭaļa 600
2051 ći prinḑ ku nasu đi pomînt pănă ĭeș pi țîfnă-n sus 1027
2052 ći ustură kînd iș fîrîmat, da aźunź ku śeva sarat or akru đi fîrîmatură 3294
2053 ći vi bîrbori ku nakazurĭ numa pănă iș ćinîr, kînd înbătrîńeșć, pĭerḑ pućarĭa șî vuoĭa đ-așa trĭabă 1013
2054 Ćićuoțu ĭe sat rumîńesk întra Mlaua șî Muraua 5031
2055 ćiĭu mirusă frumuos 1525
2056 ćikar ĭe o padure maruntă đi nu puoț sî mĭerź pin ĭa 1423
2057 ćimp rîău, ńirođituorĭ 1156
2058 ćimpo-sta a fuost berekĭetu bun 618
2059 ćimpo-sta grîu a fuost mîndru șî bobat 1002
2060 ćimpo-sta mîndru a rođit kukuruḑu: kîće tri druź la un fir 1265
2061 ćimpol trĭekut 1156
2062 ćimpu ĭe bun, kî nuĭe prĭa ploĭuos 1156
2063 ćinîră, are numa śinsprîaśe ań 2065
2064 ćińerișu nu măĭ krĭađe-n dumńeḑîu 1227
2065 ćińerișu nu numa śe kară ĭuta, numa ĭastă kare kară bĭeț muorț 3490
2066 ćińerișu sa friźe la suare kînd sa duśe la rîu sî sa skalđe, da kînd lukră, fuźe đi suare ka đi draku 2373
2067 ćińerĭața ĭe mîndră dakă n-aĭ ńiś o grižă 1149
2068 ćińerĭață ĭuta trĭaśe 1149
2069 ćipsîĭa nuĭe vas batrîn, kî aĭ nuoștri aĭ batrîń a șćĭut numa đi vas đi pomînt, șî đi ļiemn: đi uaļă, śirińe, strakină, bļid ... 1152
2070 ćipșîna nuĭe ńiś đi pașuńe, ńiś đi kuasă 1164
2071 Ćirikuavĭa ĭe o ḑîvă în marta, atunśa ĭe nunta păsîrilor 1162
2072 Ćirikuva ĭe ḑîua śuarîlor aļi marĭ, șî sî kađe mńerkurĭ pi Saptamîna pistriță, karĭe ĭe înainća saptamîńi ku Muoșî đi pipćeĭ 4082
2073 ćistîră kuoșu, șî pļekară fuńiźinuoș ka draśi, kă n-au unđe sî sa spĭaļe 2210
2074 ćivigarĭa la kamin țîńe ḑalarĭu 1158
2075 ćivigarĭa țîńe lanțu la kamin 1158
2076 ćizu a mĭeu a kapatat poziu đi sud 1166
2077 ću, brĭe! kum puaće sî fakă așa nîroḑîĭ?! 1445
2078 ću! ardîće fuoku! 1445
2079 ćuaka ĭe fakută đin bît pruost ku kîrļig, da kîržîĭa ĭe bît đi rîḑîmat, fakut frumus, đi maĭsturĭ kîržań 1404
2080 ćunku s-a umplut đi fuńiźină, șî furuna slab îngalḑîașće 1393
2081 ćuok đi kuće, o kućiĭe lunguĭată, skobită-n ļiemn, pi kare kosîtuori a duso la brîu; în ĭel a țînut kuća đi askuțît kuasa 1777
2082 ćuok đi pulă: vrodată, kînd n-a dus uoamińi izmĭańe supt śuariś, đi ĭarnă a fakut un kĭes, în kare a-nbrakat pula, să nu-ngĭață đi frig 1777
2083 ćuok ĭe sapă mikă, ku kuarńe or fara ĭaļe, đi sapat în bașćauă 3078
2084 ćur! ćur! faśe vîžuoĭu đi lapće în gaļată kînd sa mulg uoiļi 3874
2085 ćurk ku biaće 743
2086 ćușka sa faśe đin plamad kare ramîńe dupa śe plumađeșć pîńa 1174
2087 ćușu ḑîua nu vĭađe ńimika 1172
2088 ćușu faśem dîn fańină, ku kîta brînḑă: mĭastîś, puń în ćipsîĭe șî kuoś în șporĭet 1174
2089 ćușu sî kuĭbarĭașće în butuarkă 1172
2090 ćušuļe, đeșkiđeț uoki odată, da nu vĭeḑ śe-ț lukră muĭarĭa pin sat? 1172
d

2091 da kît va fi țaurika đi tun? 1039
2092 da or ba 1364
2093 da-Ļena a fuos’ ku doĭ ań măĭ mare đi kît mińe 1186
2094 da, așa ĭe kum tu ḑîś 1364
2095 daćină bisăriśiaskă 448
2096 dada Mariĭa ĭe suora-mĭa măĭ mare 1186
2097 daĭka mĭa, ku uoki ńegri 1183
2098 daĭkă iĭ ḑîś la ibomńikă, kînd će dragaļeșć ku ĭa 1183
2099 daĭkă ĭe nume đizmerdat; kînd la vruna-ĭ ḑîś daĭko, daĭkuțo, ĭa înțaļiaźe śi ĭe ku ćińe, șî śe tu aĭ đi gînd 1183
2100 dakă a fuost lovit, s-a tras kîćikîta, kîćikîta pi kuaće, pănă n-a ĭeșît la șļau 4617
2101 dakă asta nuĭe bun, află śuava măĭ bun 283
2102 dakă ći înkurś ku iĭ, numa are kasa sî țî sa umpļe đi flomînźuoș 1901
2103 dakă ći-nkîlśeșć ku îĭ, nu ći măĭ điskobeļieșć ļesńe đin gĭarîļi luor 2779
2104 dakă doă blăń înkeĭaće sa uskă, șî sa larźesk, aĭ batrîń în îkeĭatură a batut un kuń đi ļiemn kare la kĭemat popik 3312
2105 dakă gaina-sta îndată nu va înśepe oua, ĭuo o taĭ, ș-o bag în ḑamă 2960
2106 dakă îm sparź truoku, ĭuo țîĭe-ț sparg truaka 2745
2107 dakă ĭe așa trĭaba, atunś đin lukru nuostru nuĭe ńimik 297
2108 dakă ĭe kuada lungă la skîrtaš, nu ći uḑ la piśuarĭe 732
2109 dakă ĭe lumĭa astîḑ măĭ șkolaită, șî ĭastă duokturĭ în tuaće pîărțîļi, mulț sa duk la vrîžîtuorĭ să ļi sa đeskînće đi fiĭe śe 1679
2110 dakă ĭe ļivađa mare ku fîn grĭeu, sa fak șî porkuońi măĭ marĭ, șî sa înžugă vićiļi kă așa porkouń sa traźe ku tînžala 3336
2111 dakă ĭe ļivađa pi pođină kostîșată, porkuońu sa faśe pi tîrș, șî lumĭa ăl traźe pănă la klańe tragînd tîrș-aĭa ku mîńiļi 3334
2112 dakă ĭe ļivađa pi pođină, or ĭe măĭ mikă ku fîn măĭ ușuor, șî porkuońi sînt măĭ miś kî sa trag ku mîńiļi pi tîrș, or iĭ duk duoĭ inș pi duoĭ parĭ lunź, bagaț supt porkuoń 3336
2113 dakă ĭe o sfuară skurtă, ļeź duauă, șă ļi lunźieșć sî aĭ lunźime kît îț trăbe 2318
2114 dakă kopiĭi nu struogîĭ păn’ sînt miś, iĭ sa đisfrîńaḑă kînd krĭesk, șî sa duk în lumĭa albă 1581
2115 dakă mi ĭel naș, kî ma bućeḑat, ĭuo sînt luĭ fin 2284
2116 dakă muare ḑîvaćiku tĭeu, ĭel puaće să ći tragă ku ĭel, ș-atunśa će duś la vro vrîžîtuare să ći đizļaźe đi ĭel 1756
2117 dakă n-adurmiț điluok, vińe bau-bau la ferĭastă, șî va manînkă 2571
2118 dakă nu baź sama unđe ĭe abaćarĭa, aĭ sî rataśeșć 222
2119 dakă nu ći vi lasa đi bĭare, o să noroḑășć ĭuta 3956
2120 dakă nu kunuoșć luoku, amunka brođeșć drumu 995
2121 dakă nu puot porkuońu să-l tragă pi tîrș, lumĭa bagă un par supt ĭel, ļegat ku lanțu đi tînžală, șî pănă la klańe ăl trag ku vaśiļi înžugaće 3334
2122 dakă nu sa kunuosk akuma, sa va kunoșća vrodată sigurat 3983
2123 dakă nu sa lasă đi bĭare, o sî muară 3917
2124 dakă nu sa puńe znamînu pănă la triĭ ań, đ-aśi înkolo nu sa măĭ puaće puńa ńiśkînd 4480
2125 dakă nu va fi așa kum ḑîś tu, o să fiĭ pîkatuos pănă la muarće 3420
2126 dakă nu va gaći îndată ku lukro-la, n-o sî fiĭe bun đi nuoĭ 2759
2127 dakă nu va puća pănă la tuamnă astrînźa bańi śe sînt daturĭ, n-o să fiĭe bun đi iĭ ńiśkum 4396
2128 dakă nu va șći ĭel, va șći śińiva altu 4098
2129 dakă nu-ĭ alta ńimik dă mînkare, bun ĭe șî făsuĭ d-asară 3339
2130 dakă ń-adunăm tuoț la vrĭame, nuoĭ vom veńi la bîlś 2896
2131 dakă pi kopil ăl prinđe ļeșîna, aļargă ku ĭel la duoktur, nu la vrîžîtuare 4328
2132 dakă plînźe șî sa ruagă, totuna o să-l las 2593
2133 dakă puće, miĭe aĭu mult îm plaśe 3290
2134 dakă puorț griža đi mînkare, ăț lunźieșć traĭu 2318
2135 dakă sa kunuașće lupadatu kî ĭe kopil muĭerĭesk, iĭ să ḑîśe ĭevuțu, dupa baba Ĭeva lu muoșu Adam 2344
2136 dakă sînt aiśa aĭ nuoștri kam ļenuoș, în Ńemțîĭe ĭuta skimbă narau, șî tuoț lukră pi ńemțîașće đi tuot pîrîĭe 3446
2137 dakă skruafa are doasprîaśe zatuară, da fată trisprîaśe purśiĭ, al đi trisprîaśe muare đi fuame kî n-are zatuor 3847
2138 dakă soțu nuĭe kasatuorńik, kasa sa pîrasîașće ĭuta 3727
2139 dakă tatî-su no va lasa sî sa mariće, ĭa o sî fugă dupa ĭel 3917
2140 dakă tatî-su nu va lasao sî sa mariće dupa baĭato-la, pî șî mumî-sa dakă va țîńa parća ku tatî-su, ĭa la urmă tot o să fugă, șî ĭar’ o să fiĭe pi plaku iĭ 3420
2141 dakă traĭesk la un luok, nuora iĭ ḑîśe la suokrî-su: taĭkă 4843
2142 dakă Trikă are fiśuor, lor ļi sa ḑîśe alu Trikă, la urmă lumĭa sa-nvață ku iĭ ka ku Trikuońi 2537
2143 dakă uomu n-are ḑîļe, ńiś un ļekuituorĭ nu-ĭ ažută 3094
2144 dakă uomu nu bagă sama șă bĭa vro gușă, puaće sî sa bulnavĭaskă, pă șî sî muară 3014
2145 dakă uomu nu puaće să pună znamîn la parinț pănă la anu, ăl puńe pănă la triĭ ań 4480
2146 dakă va fi așa rușînuasă șî ka fata mare, n-o sî sa măĭ mariće ńiśkînd 4001
2147 dakă va fi șî ćimpo-sta uskaśiu ka al đi an, arĭe sî fiĭe marĭe fuamiće 1156
2148 dakă va măĭ kađa așa zapada ku vînt tare kum kađe akuma, pănă la ḑîuă are sî sa namețaskă tuaće drumurļi pin munće 4777
2149 dakă va țîńa tuot așa, kum ĭe akuma traĭu-n Sîrbiĭe, n-o sî măĭ uđaskă ńiś krak đi uom pin saćiļu nuaștre 3177
2150 dakă vi faśa aĭa, ĭuo am să ći śinstîăsk 2656
2151 dakă vinḑ, nu da điźaba 1712
2152 dakă vĭađe kă mult greșîașće, ĭel vrĭa sî sa însuare ku ĭa, șî gata 2711
2153 dakă vrĭeĭ sî baț puarka, muara sî botoșîăḑ bîtu la kapatîń, sî nu fiĭe askuțît 1961
2154 dakă vrĭeĭ sî ći skuoț đi la aăla pakat grĭeu, îț trîabe un aźunat țapîn 340
2155 dakă vrĭeĭ sî faś farbă bilovinkă, mĭastîś ruoșu ku vînît, șă-ĭ dodaĭ koźa albă sî sa đeškidă mistakatura-ĭa 2110
2156 dakă vrĭeĭ sî faś kimîtă kî vorbĭeșć țîgańașće, ḑîś ku gîtu strîns: Kar nou, par nou; sok avĭem, sok arđem! 1050
2157 dakă vrĭeĭ sî faś koļașă, îț trîabe fańină đi kukuruḑ, feruaĭkă, koļeșîărĭ, drînd șî fund 1288
2158 dakă vrĭeĭ, sî-ț dau un berbeśel đi tamazlîk 1349
2159 dakă vrun Mlađen are kopiĭ șî ńepuoț, șî dakă đin iĭ sa mulțăsk brîńe, firu luĭ kapîtă poļikră Mlăđeńieșći 2618
2160 dakă șćiĭ altkum, fă, dakă nu: taś 320
2161 dakum đi nu 1363
2162 dalaku au șî vićiļi 1182
2163 dalaku ĭe bubuoń, sa kuaśe șî învînațîașće 1182
2164 dalaśița mușkă numa pĭ-aĭ ļenuoș, k-aĭ vrĭańiś lukră, miśkă tuoata vrĭamĭa, șî muska-ĭa nu puaće sî sa prindă đi iĭ 1351
2165 dalta mi sa-ntîmpit, trîabe s-o askut 1181
2166 daltă đi fĭer 1181
2167 daltă đi ļiemn 1181
2168 danaśel ĭeș đi la patrusprĭaśe pîn la șapćesprĭaśe ań 1175
2169 danaśesk, șî mîĭ vrĭeu șîmîĭ 1176
2170 danaśiĭa sî petrĭaśe ku mulće fĭaće 1177
2171 dangă trasă ku pļeĭvazu 862
2172 dangubă, nu lukră ńimika, traĭașće pi șîaļiļi alu tuoĭa 1330
2173 danțu la nuoĭ s-a žukat numa pi la nunț, șî aĭa kînd nuntașî a trĭekut pin sat 1744
2174 dar așa fuost đe đemult, or ĭe bažuokură đe kurînd, nu șću, ama đe kînd mis ĭuo kopilandru, la nuoĭ fofĭaḑă sa ḑîśe șî la buḑîļi pižđi 3311
2175 dar ĭastă așa, kum sa puvestîașće, or nuĭe, nu puot să șćiu 2891
2176 dar kum puaće altfĭeļ să-l fakă, kînd nu șćiĭe? 2283
2177 dar nu putuș tu sîngur sî vĭeḑ kî aĭa nu mĭarźe la bun? 2283
2178 dar va fi așa, dar nu va fi, ńima nu puaće să șćiĭe 2283
2179 dar șćiĭe ĭel aĭa, or nu, aĭa o să veđiem 2283
2180 daraku arĭe patru rîndurĭ đi đinț đi fĭer: duauă đasă, șî duauă rarĭ 1192
2181 daraku la ușă ĭe fakut đin triĭ blăń măĭ gruasă, înkeĭaće la kolțurĭ, șî prinsă đi pragu kăšî însus 3218
2182 daraśesk lîna, kî sî tuork đi pîăturĭ 1193
2183 darîm la frunḑă, fak frunḑarĭ să am ĭernaćik đi viće 1196
2184 darĭe ku narĭe sînt fraće ku suora 1190
2185 daruit ĭe đi kîntat, ńima nuĭe-n sat mîĭ bun đi-kît ĭel 1188
2186 darurļi alu guove la nuntă a dus uamiń kĭemaț adîns đ-așa lukru, șî pi iĭ ĭa kĭemat dîrzarĭ 1185
2187 daskîlu nuostru ń-a-nvațat bińe 1279
2188 daskulu a slubaḑît șkolari đi la șkuală sî sa dukă la kasă, da iĭ s-a dus đirĭept la rîu la skaldat 4347
2189 daskulu învață kopiĭi 2814
2190 daskulu nuostru nu ń-a lasat sî vorbim rumîńașće la șkuală; am kućeḑat sî vorbim tumu kînd am fi ažuns la kasă 1279
2191 daskulu ń-a-nparțît, șî miĭe đi suoț în klupă kađe Truță 4684
2192 datoriĭa îngreońaḑă viĭața, kî nu să muĭtă 1199
2193 dă Doropĭeșći sa-r puvăstuit dă dămult k-a fuost uamiń ukașĭeļńiś, ĭuta s-a mîńiĭat, a sarit la bataĭe dă fiĭe śe 3286
2194 dă ku mînă largă 2973
2195 dă la întuńerik baće vîn kare-l kĭamă pîșļa or dunarĭanu 2918
2196 dă la uară 131
2197 dă nuoĭ dîn Mlaoa, Guguļan ĭe rumîn kare traĭașće-n munće ku vićiļi 2329
2198 dă śe va fi karu-la așa dă înkućinat? 3313
2199 dă vreamĭa dă turś a fuost okituare la măĭ mulće luokurĭ pră lîngă Rănovăț 3059
2200 dă țîță 1047
2201 dă țîță la kopil 1047
2202 dă țîță la sapă 1047
2203 Dăbiļugu ĭe sat în Pĭekol đi Sus, apruape đi rudńiku măĭdanuluĭ 2794
2204 Dăbļiźană, Dăbļiźankă 2795
2205 dădăușa ĭe un feļ de țițăĭkă, kare ĭe ļegată de kraka lemnuluĭ ku frengie 4232
2206 dăĭ guană! 4334
2207 dăĭ o frîmîntare rîapiđe la aluvato-la șî bagăl în śirińe, kopiĭi sînt tare flomînḑ șî nu puot să așćiaće mult 1974
2208 dăĭ pi la mińe întuđiuna kînd puoț 2880
2209 dăĭ pi la mińe la o bĭare 568
2210 dăkă n-aĭ beļeturĭ, nu puoț sî-ț vinḑ vićiļi 828
2211 dăm bripta să taĭ kîta pîńe 746
2212 dăm burgiĭa să fak o gaură în parĭaće 711
2213 dăm o baklă đi olaĭ 1566
2214 dăm un bît đi țîmpur 1040
2215 dăm șî miĭe kîta ragaz să ḑîk śe am, kî đ-asară numa tu puvestîășć 2180
2216 dăm șî miĭe, să trag un fum đin lulă 2475
2217 dămăzluku ĭe măĭ bun śe aĭ în viće, ku śe kasa dîă înainće 1349
2218 dămult a fost lupĭ pļină munća, ĭarna nu sa puća durmi dă urļetu luor 2349
2219 dămult a fuost kuoș saćesk, în kare s-adunat bukaćiļi dă pră kîmp 3524
2220 dăn ĭel sa fakut șă baćală dă kuśimă 2506
2221 dăn Ram baku kară prăsta Dunăre dă mulće uorĭ prăsta ḑî 3309
2222 dăsńață a fuost mare uzuoń 3398
2223 dăstul lătraș, măĭ înkiđe kîta fļanka-ĭa tîa 1860
2224 dim toate mărfiļi de lukrat în kîmp, če le-am adunat pin sat de muzeĭ, măĭ frumos ĭe săčeraru făkut dim lemn moale, kă pe ĭel no-l are nima altu în țara nostă 3419
2225 dî fifă s-a șćut șî-n Buļećin; aiśa fluĭerļi a fuost fakuće dîn kovragu alu duļeaće 1276
2226 dî la nuoĭ atîta, dî la vuoĭ ńiś atîta 1283
2227 dîăĭ la vaś sî manîśe, da la vițîăl puńe bășka 874
2228 dîăm o parĭake đe fuarfiś 1936
2229 dîlmu ĭe zapatuit ku zîd đi pĭatră, đi sî nu sa mîĭ suduamă în drum 3233
2230 dîn băgram să taĭe un tutuśiel dă lung vro źumătaće dă mĭetîr 2697
2231 dîn žuaviń, urlă lupi, kîńi șî vulpiļi 2348
2232 dîntr-odată s-a pus un uzuoń ku tuot, șî tuoț s-a udat fļuarkă 3398
2233 dîraśiță ĭe o guangă mikă, ńagră, ku ăripĭ ka muska, ńiś albină, ńiś vĭaspĭe, kare vara, pin zapușală, kînd ći trĭaśe apa, sa bagă supt kimĭașă, șî uomu kînd śarkă ku mîna s-o skuată, or s-omuare, ĭa-l muśkă așa đi rîău đi-ĭ sa-mpare kî l-a-nbrukat ku fĭer fĭerbinće 1351
2234 dîrdaku a žukat numa aăĭa kare a șćut să fakă pănă žuakă dîrdaĭală đin tuotă pućarĭa, șî s-o țînă mult 3355
2235 dîrîmat đi bataĭe 1197
2236 dîrlugă ĭe uom sărăkaśuos, fara ńimika 1392
2237 dîrmuoksa arĭe moduvă supțîrĭe, șî đi aĭa đin ĭa a fakut śibuk đi lulă 1278
2238 dîrpĭelă, minśinuos șî oțoman, așa ĭe ĭel 1347
2239 dîrzari sa măĭ țînut într-o vrĭame șî dupa Oslobođeńe, ama pĭe urmă înkuaśa s-a pĭerdut 1209
2240 dîrzarĭu a mĭers kalîărĭ pi kal ș-adus dîrzîļi guovi 1209
2241 dîrzarĭu nu numa śe adus dîrzîļi, numa ĭel șî ļ-aratat, sî vadă lumĭa-n sat kît ĭe mirĭasa đi sprimită 1209
2242 dîrză a kuprins țuaļiļi đi purtat, kapatîńe, așćernut șî astrukamînt 1208
2243 dîržala ĭe ļemn ńićeḑat șî supțîĭat în kare ĭe pus vrun alat śe sa țîńe-n mîń kînd sa lukră ku ĭel, kum ĭe sakurĭa, kuasa, sapa, tîrnakuopu 5027
2244 dîržala sa faśe đin ļemn ușuor șî tare, măĭ mult đi frasîn șî bagrĭem 5027
2245 dîržaļa đi kuasă sa faśe đin ļiemn ușuor șî žîlau 3075
2246 dîșkĭaptură bumbu la kamașă, kă-ĭ zapuk 667
2247 dĭeda a trait o sută đi ań, ș-a murit ku tuoț đințî-n kap, d-akuma lumĭa ćinără ramîńe fuanfă 2145
2248 dĭeda, kînd aprins lula, a luvat karbuńiļi ku mîna guală 2825
2249 dĭedî-mĭu a fuost kovaś, avut kuzńiță într-o kośuabă lînga kasă 3166
2250 do faś lukru, or ći laș? 2434
2251 do veńi kumva ș-a doĭsprîaśiļa lună, sa do va înkeĭa șî anu-sta odată 2586
2252 doaḑăś, doaḑăś șî unu, doaḑăś șî duoĭ ... 2590
2253 doasprăśe șî unu sînt trisprîaśe 2540
2254 doăsprîaśe muĭerĭ sapă-n luok 1260
2255 Dobrițańi sînt o krĭangă đin Bîlabańi, famiļiĭe batrînă în Arnaglaua, veńită đin luok Bușńak în Banatu-l rumîńesk 1325
2256 dobuară ogļinda đin parĭaće, s-o șćerg 1220
2257 doda Mariĭa ĭe suora-mĭa măĭ mare 1315
2258 Dogarĭeșći-n Arnaglaua sînt fir đi fir alu vrunu Pîătru Dogarĭu 1205
2259 doĭ kopiĭ mĭerg pe drum și să uĭtă la doo feťe 1259
2260 doĭ pîkurarĭ a înpuļit vro fećiță pi munće 4175
2261 doĭsprîaśe apastuoļ 750
2262 dolap, ruată la apă, kare pista kurauă a mînat stružńița, or muara 1180
2263 domńiĭa luĭ a kuprins žumataće satu 1224
2264 doplaćiĭ tuot śe mĭ-a măĭ ramas đi rîndol đintîń 1759
2265 Dopuońi a avut muară astrukată ku ļespiḑ đi pĭatră 1358
2266 dor nu va veńi să ńi prindă la gramadă? 1234
2267 dorĭesk dupa ćińerĭață, k-am strîvito điźaba 1980
2268 doruțu ĭe duor mik, ama arđe ka ș-al mare 1982
2269 doveńi (do + veńi): așćetară tuota ḑîua să vină, la urmă ĭel doveńi, ama sara, kînd n-a măĭ fuost ńima 2114
2270 Dragoban ĭe baba đintîń, ș-a-nsamnat pi marta, în vrĭamĭa kînd anu a-nśeput ku aĭa lună 517
2271 Dragobĭaće ĭe ḑîua păsîrilor, atunśa sa-npreună păsîriļi șî pun paĭu unu pi altu, fak kuĭb 4081
2272 Dragu Bosan a fuost lautarĭ 735
2273 dragu ćińerișuluĭ ĭerĭa kînd pi la bîlśurĭ a veńit țîgańi ku kîrauș 3494
2274 dragu fećesk ĭe măĭ adînk 4317
2275 Dragu lu Duorća a lukrat în maĭdan la Buor 1322
2276 Dragu lu Truță Bala avut moșîĭe bună la Śuaka Arnăglîăvi 1362
2277 Draguļeșći ku kasa lîngă rîu Șarbanuțuluĭ, a lukrat la fĭer 1359
2278 dragusta ĭe kînd ći ginđešć numa la unu, șî danaśi aĭlalț nu-ĭ mîĭ kunuoșć 1240
2279 draguțuļe, mult ći dorĭesk 1980
2280 draku înđamnă uomu sî fakă rîaļe 3895
2281 draku ku drakuaĭka 1435
2282 draku va șći đi unđe sa traźe țîka luor 1088
2283 draku va șći unđe s-a gasît ku vro strîkatură, șî s-a dus ku ĭel în lumĭa albă 4842
2284 draśi au nume, iĭ kĭamă Marku, Ĭordan, da pi fîrauonu luor ăl kĭamă Șoĭtan 2253
2285 drăgoļubu are fluare ruoșîĭe, la nuoĭ ĭe fluare batrînă, pusă-n građină 2100
2286 drîglaĭ kîńipa, kî am đi gînd sî țîăs đi saś 1328
2287 Drîmbakuońi sînt în marźina satuluĭ, kîtră Kravarńik 1292
2288 drîmbu puń întra buḑă, sufļi, da ku źaĭśtu al marĭe daĭ în ļimba luĭ 1295
2289 drîn! șî drr! nuĭe tuot una: đin drr!, or kă dîrr! ĭasă dîrpońală, glas urît șî grĭeu đi urĭekĭ, da drîn ĭe măĭ frumuos, măĭ đeșkis, rasună ... 1289
2290 drîndari a mĭers đi la kasă la kasă, ku drndu-n șîaļe, șa drîndait lîna la uamiń 1291
2291 drîndari s-a rarit kînd a ĭeșît daraśiļi, da đi tuot s-a pĭerdut kînd a-nśeput sî sa fakă mașîń đi miță 1291
2292 drîndarĭ a fuost đe mult, akuma s-a pĭerdut 1291
2293 drîndu sî faśe đin ļiemn tarĭe, đi sî nu să frîngă 1288
2294 drîsman s-a ḑîs la un fĭeļ đi pînḑă supțîrĭe, kare s-a țasut atîta đi rat đ-aĭ putut pin ĭa să trĭeś ku źeĭśtu, đin kare s-a kusut nadraź đi uamiń đi vară, đi să ļi fiĭe la uamiń rakuare pănă lukră 1348
2295 drĭava ku fluiru sînt duauă uasă la piśuor 1352
2296 drĭeșu a katat drumurĭ đi kar larźe, șî mulț lukratuorĭ 2342
2297 drĭeșu ĭe mașînă đi trăirat mare, kare a mînato motuoru pista o kurao lungă, da kînd s-a ivit traktur-ļi, a mînato trakturu 2342
2298 druga a fuost đisupra înkreștată, unđe a veńit ļilmba kĭeĭi 1618
2299 druga a slubaḑît kikă, kukuruḑu ĭe bun đi fiert 3138
2300 druga a țînuto duauă kuńe batuće-n ușă, kare avut kîrļig la vîr, să țînă blanuța să nu skadă 1618
2301 druga ĭe o blanuță đi ļiemn îmblatuare, ku kare sa-nkis ușa đi bătrîńață 1618
2302 drum đi kar 1266
2303 drum đi viće 1266
2304 drumaind, đață într-o munće pista o adunatură đi inș ńikunoskuț, șî trĭeku pi lînga ĭa takînd 187
2305 drumașî mĭerg pi drum, da uoțî-ĭ aśiră đin padure 1271
2306 drumo-l batrîn a fuost pļin đi kovĭaĭe, al nuou ĭe înđirĭeptat, mîndriĭe ĭe să mîń karu pi ĭel 1717
2307 drumo-l mare 1266
2308 drumo-l mik 1266
2309 drumo-sta ĭe pļin đi găurĭ, iĭ trîabe o bîrbarĭală țapînă 622
2310 drumu dupa pluaĭe pļin ĭe đi gruopĭ 2785
2311 drumu đi kar într-o vrĭame mĭarźe pi kuastă, pĭeurmă ĭasă la kulme șă pi vîru kulmi țîńe pănă la baśiĭe la munće 4929
2312 drumu đi kar pi kulme ĭe tuot înbrĭezdat đi apă, kare a kurs dupa pluaĭe, parke ĭe arat ku plugu 989
2313 drumu ĭe tuot troĭańit đi ruoț đi kar 1555
2314 drumu n-are fîrșîtură 2925
2315 drumu nuĭe putrîvit, nu l-a batut bun, a ramas pļin đi moțîkluaĭe 4731
2316 drumu pista kulme stă sudumit înga đ-asta-vară, ńima nu puńe mînă să-l ogođaskă 4529
2317 drumu pista munće ĭe larźit, puoț sî trĭeś șî ku karu înkarkat 2975
2318 drumu pista śuakă ĭe tare rău 3851
2319 drumu s-a umplut đi adusatură dupa pluaĭa-sta 265
2320 držaļa đi kuasă sa śopļiașće în patru mukĭe 2605
2321 du-će drakuluĭ 1302
2322 du-će drakuluĭ, larg țî drumu 2973
2323 du-će la lukru, ama ogođașći-će frumuos 875
2324 du-će, aprinđe gunuoĭu-la să ardă 135
2325 du-će, așćearńe patu 348
2326 duaḑăś đi ań am așćetat să vină 2590
2327 duamńe apîră 296
2328 duamńe aźută 1770
2329 duarme bińe, să nu viń adurmit la lukru 350
2330 duarme ușuor, kît đi înśetuńel să puvestîm, kopilu sa pumeńașće șî plînźe 4049
2331 duauăsprĭaśe luń ĭastă pi un an 1260
2332 dud đ-aĭ albĭ (Morus alba) 1267
2333 dud đ-aĭ ńegi (Morus nigra) 1267
2334 duda la șporĭet ĭe pļină đi fuńiźină 1269
2335 dudai așa bunataće đi muĭarĭe, numa pîntru parinț 1304
2336 dudait đi la lukru șîađe akas 1305
2337 dudîĭe pîăsîrļi đin viĭe, sî nu manîśe struguri 1304
2338 dudurîăĭśiļi a fuost fakuće đin duauă duđe đi laptukă, una măĭ skurtă, una măĭ lungă, đ-aĭa avut duauă glasurĭ, măĭ supțîrĭe șî măĭ gruos 1270
2339 dugaĭa ĭe înkisă, dugaĭașu primĭașće marfa șă nu puaće să lukre ku lumĭa 4659
2340 dugaĭașu n-are marunt, nu-ntuarśe kusuru la lume 2977
2341 dukenźiu nuostru ĭe koźa burćikanuos 598
2342 dukî-sa drakuluĭ, are o uĭtatură bolđișă, frika ma taĭe kînd guod îm skapă uoki sî ma uĭt la ĭel 1244
2343 dukî-sa drakuluĭ, înka nu la omorît? 2465
2344 dukĭanźiu nu đișkiđe mĭńe dukĭanu, kî ĭe ḑî marĭe 1344
2345 dulfă ĭe un fĭeļ đi kațauă 1437
2346 duluźala luĭ ku datoriĭa, arĭe sî ma mîńe sî nu-ĭ mîĭ dau ńimika 1346
2347 duļaćiļi la kovrag are dudă, șî kopiĭi fak fluir đin ĭa 1269
2348 duļaĭkă ĭe žukariĭe kopilarĭaskă, fakută đin bît đi buśińiș 1277
2349 dumińika ćinîră ĭe la svîrșîtu saptamîńi pi karĭe s-a pus luna nuauă 5035
2350 dumińika ĭe ḑîuă đi ođină șî đi dus la fameļiĭe 1336
2351 Dumińika marĭe sî kađe la șapće saptamîń dupa Pașć 1336
2352 dumińika śe vińe 1336
2353 dumińika trĭekută 1336
2354 dumińikă ćinîră ĭe șî sîptamîna întrĭagă, đin ḑîua-ĭa kînd sa puńe luna mikă 5035
2355 dumńeḑău 1228
2356 dumńișuoru ĭe măĭ mikă pasîrĭe la nuoĭ 1374
2357 dundă ĭe insă mikă șî grasă, rar s-a ḑîs așa đi uamiń 1350
2358 Dunîrĭe, apă tulburĭe 1314
2359 duodă sa ḑîśe la fiĭekare muĭare măĭ batrînă, fiva suoră, or nu 1315
2360 duoĭ đin sută 1259
2361 duor đi ibomńikă ĭe măĭ mare durĭarĭe 1980
2362 duor înka 2465
2363 duor nu sînt iĭ ńiskaĭ uamiń kum ar trăbuĭa să fiĭe, numa sînt ńișće pugańiĭ kum nu ĭastă pi lume 2442
2364 duor ușuor 1231
2365 duor-doruțuļe 1982
2366 duornu puaće să fiĭe numa đi fĭer 1446
2367 duorśa ĭe un feļ đi kal, ama aăĭa kare ĭ-avut, așa șî ļ-a ḑîs pi nume 1438
2368 duoru lu Marćin Kĭuoru 1231
2369 duosńikă, buĭađe padurĭaļnikă ku frunḑă întuarsă ku duosu una kîtra alta, a fuost kunoskută numa lu vrăžîtuorĭ 3412
2370 duosu înfrunḑîașće, a veńit primovara, 2404
2371 duosu ĭe mîĭ rîaśe, mîĭ mult țîńe raveńala, șî đi aĭa mîĭ bińe rođașće kînd ĭe ćimpu uskaśiu 1237
2372 duosu palmi; duosu mîńi 1237
2373 duosu s-a umplut đi krengarime, nu sa măĭ strabaće ńima pănă la ogaș 2856
2374 Duosu smiđakuluĭ ĭe un duos pļin dă smidă în Manastirița 4274
2375 dupa aĭa puńe un ou roșu în sîn, ĭa sakurĭa șî sa duśe în livađe, puńe sakurĭa žos, stă pe ĭa ku piśoarļi, sa întoarśe kătră răsărit șî faśe kruśe 4084
2376 dupa amńaḑîț 1285
2377 dupa amńaḑîț 429
2378 dupa amńaḑîț s-a pus pluaĭa, șî bîlśu ĭuta s-a spart 4855
2379 dupa așa mînkare guală, lukratuori numa sa va kufuri, alta ńimika nu puot lukra 3194
2380 dupa buĭađe busuĭuok, đemult la mulće fĭaće nașî a dat nume Busuĭaka 3304
2381 dupa dĭeda a ramas mulće puame sađiće đi mîna luĭ 4672
2382 dupa durĭarĭe la burtă, s-a pus șî o kufurĭală ku tuot pi ĭel 3193
2383 dupa floriļ-eșća frumuasă, s-a dat nume la fĭaće: Brndușa 1769
2384 dupa insă ku poļikra Urḑîkă ńepuoțî sa poļekrĭesk Urḑîkuońi 4110
2385 dupa kosît, vićiļi sînt sluobîđe sî paskă đarîndu 4358
2386 dupa kum zbuară gîrluźiļi tuamna, lumĭa a giśit kum o să fiĭe ĭarna 2914
2387 dupa numîru lu dîrzarĭ s-a vaḑut kît ĭe guovĭa găzdoćină 1209
2388 dupa nuntă, o așćată mare sîruĭală 4702
2389 dupa pluaĭe a ramas mulće baltuță pi luokurĭ poļiažńiśe 843
2390 dupa pluaĭe ĭasă suariļi 1285
2391 dupa pluaĭe kaldă vara, đin pomînt ĭasă multă aburiĭe 89
2392 dupa pluaĭe s-a rupt pomîntu pi pođină, ș-a veńit un suduom ku tuot, șî ļ-a kutrupit toblarĭu ku viće 4527
2393 dupa pluaĭe, a veńit pista nuoĭ un danf aburuos, kald 87
2394 dupa pouod sa țărmurĭașće pomîntu unđe a dus apa namuol 1530
2395 dupa prînḑ 1285
2396 dupa rat a ĭeșît ńișće sukńe pļińe đi înkrețîturĭ, ļ-a kĭemat muĭeriļi plisirke 2876
2397 dupa rat a tunat mare đisparțală în lume 1721
2398 dupa rat, adunat părtizańi găzdoćińiļi la un luok, șî ĭ-a mînat gramadă la iskaļit să tuńe-n kolkuoz 4604
2399 dupa rat, înkuaśa 2913
2400 dupa rat, kînd s-a prins lumĭa pi la lukru pin preduzeće, a-nśeput sî puarće șî alće kaśuļ: kașkĭet, barĭetă, șăĭkaće, pîlariĭe 3680
2401 dupa rato-l đintîń, s-a kîsîtorit la noĭ ńișći țîgań, bandaș, ń-a dus kînćiśe strińe ș-a strîkat pĭ-aļi nuaștre aļi batrîńe 4741
2402 dupa ratu ku ńamțî, s-a lasat đi țasut, kă dugaĭașî a-nśeput să dukă sulurĭ đi pînḑă 2612
2403 dupa śe a-nśeput să fakă koļibĭ, rumîńi sa-nvațat să fakă șă paturĭ đi ļemn 5008
2404 dupa śe faś fuoku ku ćumuru dîn maĭdan, să faśe multă zgură în ćionk or în șporiĭet 782
2405 dupa śe fîrșîăsk sapatu la mińe, vin sî ț-ažut șî fîrșîșć șî tu 2923
2406 dupa śe gaćieșć luoku, aduń măldari, șî-ĭ faś glugă 2489
2407 dupa śe ĭe gata, koļașa sa tuarnă pi fund 2009
2408 dupa śe kuļĭeź kukuruzu, tuļeńi iĭ taĭ șî faś măldar, kăt puoț să ĭaĭ ăn brață, șă-l ļieź ku nuĭauă đi salkă 2489
2409 dupa śe l-a lasat fata, ku ḑîļiļi a fuost vĭașćid, șî la tuoț s-a vaĭtat kî-ĭ ińima frîntă 3189
2410 dupa śe ļi pașće, pîkurarĭu mînă uoiļi la borugă să ļi adîape 791
2411 dupa śe s-a pĭerdut krețańi, duamńiļi a skuos ńișći sukńe ku krĭețurĭ marĭ, kare s-a kĭemat plisirke 2872
2412 dupa śe sa ară luoku, vińe la rînd grapatu 4852
2413 dupa śe sa fĭarbe, ḑama sa gustă ku sorbitu sî sa vadă kum ĭe đi fĭartă 4615
2414 dupa śe sa uskă, đin otkuoș sa fak kupițîaļe, kare pĭe urmă sa adună în porkuoń 3333
2415 dupa śe sînźerĭaḑă, sînźiļi sa-ngroșaḑă șî buba sa korožîașće, șî sa faśe zgaĭbă, kare la urmă pikă sîngură 3908
2416 dupa śe strîkurăm kașu, taĭem brînḑa-n faļiĭe, șă ļi puńem în śubăr 1814
2417 dupa taĭatură avut pumeńală rău grĭa 3817
2418 dupa traĭu uomuluĭ ramîńe numa o pustîńe đi trĭaśire guală 4922
2419 dupa trămurala pomîntuluĭ, đin kăș zîđiće ku tuglă, a ramas numa sparturĭ, da la bîrnarĭeț n-a fuost ńimika 4858
2420 dupa tuot sfulđiru dă trîasńitu în vrun ļemn mare, șă-l krapă ku saźata pănă la pomînt 3139
2421 dupa vižuļia-sta a ramas pruńi pļiń đi krĭanźe đežginaće 1605
2422 dupa șapće ań, al muort trĭaśe în zuĭtare, tuoț ăl zauĭtă 2731
2423 dupa țîfna-ĭa ĭe kasa mĭa 1027
2424 după nămļaḑîțî ńe duśiem la skăldat 2678
2425 după ploaĭe sa faśe atîta naruoĭ đe mare, đe nu puoț mĭerźa 5009
2426 după sat esťe un baltuoń, bun numa ďe broșťi 842
2427 dur, îrțuaźilor! 1309
2428 dur! dur! pi śĭerĭ, șî la urmă ńimika, nu pikă ńiś un struop đi pluaĭe 1309
2429 duraĭala a dus nuvirĭ grĭeĭ, ku pĭatră 3222
2430 duraĭala țîńe una-ntruuna, da pluaĭa înga nuĭe 1310
2431 durîĭe șî sfulđiră în tuaće părțîļi, așćetăm ku frikă să veđem unđe o să trasńaskă 1307
2432 durîĭe-n śĭerĭ 1307
2433 durĭarĭa đințîlor 1447
2434 Durļa al măĭ batrîn a veńit đin Raśița-n Banato-l rumîńesk 1460
2435 durmitu ođińašće uomu șî-ĭ întuarśe pućarĭa đi sî puată lukra 1301
2436 duru, duru, duruĭan ḑîś kînd puń kopilo-l mik pi źanunkĭe, șă-l țupîĭ ka kînd kîlarĭașće kalu 29
2437 duruorĭ ĭe buală kare s-a ļekuit numa ku ḑakutu 1335
2438 dusă, luvată đi șoĭmańe 1303
2439 duśe amńaḑîtu la sîpatuorĭ 429
2440 duśe minća la luok 1302
2441 Dușanka Buduruońe a fost maritată dupa Ļikă lu Buĭa 865
2442 dușman, kîńe đi uom, ńiśkînd nu sa șćiĭe śe-ț ginđașće 1308

2443 ḑalarĭu a fuost fakut đin krĭangă đi kuorn, gruasă 2005
2444 ḑama đi varḑă a fĭert prĭa mult, akuma ĭe tuată fluturuasă pi đi supra 1991
2445 ḑama ĭe bun gaćită, are gust bun 3354
2446 ḑama s-a akrit, nuĭe đi mînkare 345
2447 ḑama strîkată, are gust grețuos, ma mînă să vărs 4994
2448 ḑama-sta la kaldură înśape akri 347
2449 ḑamă akră 343
2450 ḑamă akră 44
2451 ḑamă đi kuńe 2599
2452 ḑamă đi kuńe 44
2453 ḑamă đi pĭașće 16
2454 ḑamă đi pĭeșć 44
2455 ḑamă đi pruńe 44
2456 ḑamă đi urḑîś 4108
2457 ḑamă đi varḑă 44
2458 ḑamă guală 3879
2459 ḑamă supțîre, apă guală fara o bukatură đi karńe 3937
2460 ḑară ku ḑăru la nuoĭ ĭe tuot una 2332
2461 ḑară sa faśe đin lapće fĭert, în kare puń triĭ pikurĭ đi akrĭală, șă-l laș duauă ḑîļe să șća la kaldură; sa manînkă ku đimikat đi malaĭ, vara kînd sa lukră pin zîpușală mare 2332
2462 ḑară sa faśe kînd sa mĭastîkă lapće akru ku ḑăr, șî ku ĭa sa faśe ḑamă đi șćir, kare ĭe dulśe đi tuot 2332
2463 ḑaśe dus ku ḑîļiļi, n-o sî traĭaskă mult 1303
2464 ḑaśe đi buală grĭa 1389
2465 ḑaśe pumeńit în pat, nu puaće mult s-aduarmă đi grižă 3816
2466 ḑaśe trînćit pi șîaļe, nu sa șćiĭe dar ĭe muort, or numa ļeșînat 4330
2467 ḑăru sa kapîtă đin lapće îkegat, kînd sa străkură kașu pin strîkuratuare 1380
2468 ḑău, mă, așa ĭe kum îț spusăĭ 1228
2469 ḑî ḑău 1228
2470 ḑîaļiļi a fakut țîgańi ferari 2004
2471 ḑîaśe ań am lukrat ku lopata, am fuost điskărkatuorĭ la stańița đi vuoz 1631
2472 ḑîăru a dat la puorś 1380
2473 ḑîkală ĭe vuorba đi batrîńață, șćirĭa lu lumĭa vikļană đin vrĭemuriļi trĭekuiće 1657
2474 ḑîkatura lu moșu Voĭna lăutarĭu a fuost kunoskută șî-n afară dă Mlaoa 1385
2475 ḑîļļi în stamînă sînt: luń, marț, mĭerkurĭ, žuoĭ, vińirĭ, sîmbîtă șî dumińikă 4080
2476 ḑînă batrînă 1714
2477 ḑînḑîĭe đi frig supt ferĭastă, kă ńima no-l lasă înuntru 2397
2478 ḑîsa ĭe sîl-aĭa śe rașîașće suđina uomuluĭ, în śasu nașćiri 3102
2479 ḑîśe în bandă mikă 578
2480 ḑîśem đi śeva kî ĭe țapiș kînd ĭe țapîn, șî stă đirĭept în sus 1119
2481 ḑîua avĭem lumină đi la suare, nuapća đi la lună 4716
2482 ḑîua đi întîń mama m-a dus la șkuală șî m-a dat la oćitulu kare ma bagă în ućitankă, șî mĭ-arată în śe klupă trăbe sî șăd 3688
2483 ḑîua la pîkurarĭ trĭaśe ĭuta, dakă au fîrtaț đi źuok 4278
2484 ḑîua-nuapća pin kafeń, nu sa lasă đi keltuĭală pănă nu va rămîńa fara ńimik ka kuku 4342
2485 ḑĭļiļi în kare nu sa kućaḑă lukra pintru buala rîa, sînt marța șî žuoĭa đintîń dupa Kraśun, Zîpostîtol mik, Pașć șî Rusaļe 4088
ğ

2486 ğińere în kasă 65
2487 ğińere ĭe soțu miresi la nuntă 3518
đ

2488 đ-a triĭļa uorĭ śarkă sî sa însuare 2559
2489 đ-a șasîļa uorĭ 2542
2490 đ-adauară îț spun kî aĭa nuĭe bun śe lukri 472
2491 đ-adauară nu ma zađina atîta, ma ruog đi ćińe 2487
2492 đ-aiś pîn în Buļuoț drumu ĭe larg șĭ đirĭept 1266
2493 đ-aiśa pî pănă unđe vĭeḑ ku uoki, tot anuastră moșîĭe a fuost 3547
2494 đ-akoluo 2773
2495 đ-akuluo baće vîntu 2773
2496 đ-akuma am fakut numa o fîntîńuară-n padurĭe unđe sînt ku vićiļi, kă izvuoru mi slab 2182
2497 đ-akuma înkoluo nuoĭ o să lukrăm altfĭeļ 2777
2498 đ-alalt lukru nu sa prinđe, numa șîađe șî bĭa 2714
2499 đ-alaltîsară pluaĭa țîńe una într-una 1775
2500 đ-autunśa ĭastă o ḑî șî măĭ bińe 2303
2501 đ-o țîntă mĭ-a skapat vuozu 1054
2502 đa kuasta 4929
2503 đa-nkuaś, đa-nkolo, șî đebĭa do skaparăm đi ĭel 1700
2504 đa-nkuaśa, đa-nkoluo, ș-abĭa kumva do skapaĭ đi ĭel 2686
2505 đaće kîta dupa dungă 1755
2506 đafĭeća ĭ-am vorbit, n-a luvat ńimika la kap 1578
2507 đarîndu la katat, șî nuĭe șî nuĭe 1660
2508 đarîndu luok poļažńik kît vĭeḑ ku uoki, niś unđe ńiś o śokiță sî sa vadă 3773
2509 đarîndu pi lînga luok a krĭeskut ćikarĭ đes, đi nu măĭ puoț treśa 1395
2510 đasńață m-am amînatat la lukru 1414
2511 đasńață n-am putut sî manînk, ș-akuma mis flomînd 1414
2512 đață đintr-odată un ploĭuoń, ka kînd tuorń ku gaļata, șî numa faku ńișći dîrĭe adînś pin grîo-la-n față 1206
2513 đață ku kraku, șî skuasă ușa đin țîțînă 480
2514 đață odată dușmańașće, ș-îl trînći la pomînt 1312
2515 đe beșikuță să kuaśe bun rakiĭu 871
2516 đe mult n-a fuost kasă fara kar đi buoĭ, da akumă kare ăl măĭ are, la fîrbuit, la kićit ku fluorĭ șă-l țîńe đi frumoșață în avļiĭa kășî 3489
2517 đe mult s-a ļegat snuopi ku ćiĭu, la źanunkĭe, da dupa rat a izaflat aĭ nuoštri o mîkarauă, ļigatuare 3074
2518 đe ńișće kîń sa ḑîśe kă źavļesk, kînd latră fara trĭabă, sa ḑîśă đin glumă đi iĭ kă latră la stîaļe 3620
2519 đe pļakă, đe nu pļakă, nu șćiĭe ńiś ĭel śe sî fakă, saraku 1676
2520 đe uom lu kare mațîļi đen burtă kad în kuaĭe, sa ḑîśe kî ĭe sîbarît, kă are kilă 4553
2521 đe va vrĭa, đe nu va vrĭa, tuot una-ĭ vińe 1676
2522 đe, mă, nuĭe aĭa așa kum sa puvestîașće 1676
2523 đemper ku dunźi 1755
2524 đemult a fuost ađet sî sa oltańaskă puomi pi lînga drum, sî đa drumașî đi pomană puamiļi la sufļitu lu oltanđiu 1
2525 đemult a fuost duos kît vrĭeĭ, șî tuot pļin đi žîr 3441
2526 đemult a fuost mulț fluĭeraș, akuma s-a rarit 2290
2527 đemult a fuost pļină padurĭa đi golîmbĭ, akuma s-a rarit, sa vîăd numa pi la munće 1533
2528 đemult am ĭeșît la glasańe, d-akumă ažuns ńiskaĭ aļiaźirĭ, śkă demokratija, aļieź pi kare vrĭeĭ, da kînd kaț, vĭeḑ kî puoț numa pi draku să-l aļeź 1824
2529 đemult boćeḑ în bisîarikă, ku puopa, a fakut numa aĭ gîzdoćiń 993
2530 đemult ḑîua kare a sîrbatorito aĭ nuoștri ka anol nou, a kaḑut la Sînvasîĭ 3542
2531 đemult gata n-a fuost ńima să fiĭe așa îngrașat, kum ĭastă akuma gata în tota kasa 4827
2532 đemult gazda a mînat sluga ku lungu, ka pi lup 2321
2533 đemult ku ramńiku a vinđikat fîrîmaturĭ: taĭatură, lovitură, frîntură, da uoțî șî înpușkatură 2167
2534 đemult la nuoĭ în sat nu sa măĭ argasîăsk pĭeiļi 229
2535 đemult lumĭa n-a șćut đi kîtaramă, sa-nćins ku brăśinarĭ 1707
2536 đemult munćeńi a țînut buoĭ marĭ, șî mulț inș a fuost înpunș pănă la muarće 3887
2537 đemult n-a fuost alt vas đi apă, or đi bĭare, numa truaka, kare s-a purtat ļegată la brîu 2744
2538 đemult n-a fuost ferĭeșć la borđiĭe, đ-aĭa aĭ nuoștri n-așćut đi feruanke 2256
2539 đemult n-a fuost furkuļiță la masă, lumĭa a luvat ku mîna 1713
2540 đemult n-a sakat rîu đituot ka vara-sta 4374
2541 đemult parințî n-a dat kopiĭi la șkuală să aĭbă kare să ļi pazîaskă vićiļi 4301
2542 đemult pomînt sa mîsurat ku ḑîua đi arat, da ļivađa ku ḑîua đi kosît 3133
2543 đemult purśi tuamna s-a mînat la munće la gindă 4130
2544 đemult rar a fuost fuolśe pin sat, kă s-a lukrat mult, da mînkarĭa a fuost slabă 2456
2545 đemult rar a fuost kîrpĭe șî muĭeriļi vara a mĭers ku kapu guol; pîăru l-adunat în muoț la vîru kapiluĭ, șî pista ĭel a pus fĭesu 2309
2546 đemult s-a adunat uauļi lu pîtpalak, a fuost ļak đi ńiskaĭ buaļe kopilarĭeșć 23
2547 đemult s-a arat ku triĭ parĭekĭ đi buoĭ, șî žordarĭu a purtat griža đi tuaće parĭeki-ļa sî tragă plugu kum trîabe 2367
2548 đemult s-a mînat puorśi în padure la munće, sî sa arańiaskă ku gindă 2649
2549 đemult s-a pĭerdut golîmbi ś-a trait pin butuorś 668
2550 đemult s-a purtat țuala tuot pănă nu s-a fakut zdrĭanță 4951
2551 đemult sa ńemuit lumĭ pănă la vĭerĭ a triĭļa 3170
2552 đemult tuaće șkolarițîļi a dus păr înpļećit în kike 3138
2553 đemult tuoț uamińi a fuost vînatuorĭ, kă ku vînatu s-a arańit pista ĭarnă, da s-a aparat șî đi žuaviń sîrbaćiśe, kum a fuost lupi șî urșî 3510
2554 đemult uom îngrașat s-a sokoćit kî ĭe gazdă, da akuma sa vĭađe kî ĭe grasîmĭa buală 4827
2555 đemult vînatuori a taĭat ku fuarfiśiļi žuorḑ đi plumb, șî a boboloșat drîmiĭiļi pi țîăst 1529
2556 đemult vînațî a țînut kîń țapiń, kare a putut ușuor să ulmĭe puorku-l sîrbaćik, or lupu, kînd s-a rîđikat urkașî să-ĭ prindă 3264
2557 đemult șî kășîļi a fuost ļipiće ku morśilă 3025
2558 đemult, aĭ batrîń în Porĭeśa, a taĭat buriku pi rastău 540
2559 đemult, în vrĭamĭa lu stramuoșî nuoștri, ku un grunđin đi miriśikă aĭ putut să țuś fata măĭ frumuasă-n sat 3183
2560 đemult, la întîńală ku aĭ batrîń, aĭ ćińirĭ ļ-a țukat mîna 3207
2561 đemult, măĭ đemult, șî măĭ đemult 3511
2562 đemult, tuata vara lumĭa a mĭers đeskulț, fara înkîlțamînće 4028
2563 Đenă Spatarĭu a fuost în rat ku Ńamțî 1661
2564 đes are urduorĭ, da n-are învăț sî-ĭ șćargă 3927
2565 đes la nuoĭ aĭ măĭ saraś au o gramadă đi kopilamă 3403
2566 đes, dupa imańa în a kuĭ ĭe, kļanțu kapîtă șî nume, șî avĭem Kļanțu lu Ĭanku, lu Marku, or lu Pătru 2967
2567 đesfălorat ĭe uom kare nuĭe înbrakat kum trăbe: mĭarźe fara bumbĭ, fara kurauă, đișkiptorat 4316
2568 đeskînćik đi apukatu, đi apukatură 240
2569 đeskînćik đi aratarĭe 233
2570 đeskînćik đi dragusta 1681
2571 đeskînćik đi dragustă 1240
2572 đeskînćik đi naluś 1681
2573 đeskînćik đi skrisa 1681
2574 đeskînćik đi spurkat 4414
2575 đeskînćik ku al kurat 1681
2576 đeskînćik ku al rîău 1681
2577 đeskînćiśiļi đi dragusta au măĭ frumuasă vuorbe 1681
2578 đesńață m-am pumeńit prĭa đinuapće 1463
2579 đestul, nu măĭ țălui la lume 1092
2580 đeșfațare sa faśe ku ańi, da sa pĭarđe đ-un momĭent 3425
2581 đeșkiđe uoki bińe, nu će aluńika kînd vi trĭeśa pi punće 398
2582 đeșkiđe uoki șî pazîa bińe: numa-m va faļi fiĭe śe, tu iș gata 2196
2583 đi akuma înainće 298
2584 đi akuma-n kolo 298
2585 đi aramă 175
2586 đi aranga nu puoț mult sî ḑaś, kî ći duor uasîļi, da ńiś n-aĭ kînd kî ĭe aranga ođină skurtă 1296
2587 đi aranga sa ḑîśe kînd staĭ pi o parće, rîḑîmat în kuot; așa nu puoț sî duormĭ, numa kukîĭ kîćikîta 1296
2588 đi arźint 224
2589 đi asară 248
2590 đi astăḑ pănă mîńe 107
2591 đi atunśa; đ-atunśa 297
2592 đi batut puarka sa aļaźe bît botoșat la kapatîń 1017
2593 đi bătrîńață kopiĭi nu s-a-nfășurat în skućik, numa piśorițîļ ļ-a ļegat în fașîĭe să nu sa strîmbe 4372
2594 đi bătrîńață uamińi nu sa ras șă nu sa tuns numa kînd a fuost în vrun žăļ mare, đi flokań lumĭa s-a ćemut 2052
2595 đi bîtrńață a fuost rumîń ku nume German, đin iĭ sînt astîḑ Germańeșći 3449
2596 đi bĭare la uom puot s-ă putraḑaskă fikaț-aĭ ńegri 2693
2597 đi buala rîa ļiak ĭastă numa la vrîžîtuorĭ 3091
2598 đi darîmăt la frunḑă trîabĭe topuor askuțît 1196
2599 đi ḑalarĭ a fuost atîrnaće ḑîaļiļi, kare a putut sî sa skurćaḑă, or sî sa lunźaskă, kît a trîbuit vasu sî fiĭe rîđikat đi la fuok 2005
2600 đi đemult în bisîarika nuastră puopi n-a țînut služba 4815
2601 đi đesńață n-am bagat ńimik în gură 475
2602 đi đesńață s-a pus un strănutat pi mińe, đi o sî-m sară uoki đin kap 4710
2603 đi đesńață s-auđe mare rămît la veśiń, ka kînd ĭară s-a luvat la gîlśao 4997
2604 đi điokĭ măĭ mult trîabe sî sa pazîaskă kopiĭi în ļagîn 1683
2605 đi đirĭapta 1719
2606 đi fakut mușuruoń la kukuruḑ, la plugu đi prașît sî pun kormańe 749
2607 đi fakut țîșńituarĭe îm trîabĭe brîśag, bît đi suok, bîćiśel đi razbik, șî kîlț 1062
2608 đi fată frumuasă sa ḑîśe kă ĭe frumuasă ka papușa 3136
2609 đi fikaț ĭe ļipită fĭarĭa 2690
2610 đi frig la uom sa spîrloșaḑă pĭaļa 4850
2611 đi frumoșața iĭ mi sa-nvîrćiașće-n kap 2000
2612 đi gard ăț trîabe kîći duauă baskiĭ întra șćiumpĭ; sa pun poļiažńik, șî đi șćiump sa prind ku klanfe 582
2613 đi grîmađit klańa trîabe furkuoń țapîn 844
2614 đi iĭ ļi drag lu toț 3390
2615 đi insă muĭerĭaskă, șî kănd ĭe una, șî kînd sînt măĭ mulće, tot una sa ḑîśe - insă: vaḑuĭ o insă muĭerĭaskă, vaḑuĭ o gramadă đi insă muĭerĭeșć 3379
2616 đi ĭarnă măĭ mult s-a ćemut oĭeri aĭ batrîń, k-a putut să ramînă fara ĭernaćik, kînd a fuost ĭarna lungă 2985
2617 đi kap marĭe, kaśulă aļasă 189
2618 đi kaśulă ĭe bună pĭaļa đi uaĭe ku lîna aspră 270
2619 đi kînd a ĭeșît ļekurĭ đi tuata buala, traĭu lu uom ĭe lunźit 2320
2620 đi kînd aśiĭa nu traĭașće ńima, a krĭeskut dudău pănă-n gard 1264
2621 đi kînd ăl șćiu, Pîătru ĭe uom đadavĭeră, n-a mințît pi ńima ńiśkînd, pi ńima n-a lasat la ńevuoĭe ... 1699
2622 đi kînd iĭ s-a rapus mumî-sa, plînźe întruuna ḑîua, nuapća 3718
2623 đi kînd iĭ sa klăćină un đinće, ama ĭa sa ćiamĭe să-l skuată 4285
2624 đi kînd m-am mîritat, barbatu ma ćamĭe ku Pîătru, kî mĭ-a fuost vrodată baĭat, da ĭuo ku uomu akuma n-am ńimika 1129
2625 đi kînd mi ĭe điskļeștat șîaļiļi, ĭuo mis alt uom 1751
2626 đi kînd nu traĭașće ńima la munće, drumu pin padure ĭe numa skobîlțîĭe lînga skobîlțîĭe 4739
2627 đi kînd ńi s-a strîkat pîrdańiku đi śastuorńik, parke sînćem pĭerduț, kă ń-am învațat ku ĭel pi parĭaće 4
2628 đi kînd s-a goļit butońu în podrum, moșu s-a fakut o țîfńitură đi uom, numa fîrfuańe, sa zbĭară pi tuoț đi fiĭe śe, da slab șî manînkă 2003
2629 đi kînd s-a mutat lumĭa-n orașă, śuośiļi s-a umplut đi đesîș 1424
2630 đi kînd stîă taraba đisprinsă đi baskiĭe, mîńiļi sî-ț piśe đi śe n-o prinḑ 1600
2631 đi kînd uaĭa-ĭa stă ku kapu apļekat, puaće-fi đi śieva ĭ-a kaḑut grĭeu 150
2632 đi kînd je trakturu, aratu ĭe ușurat 2943
2633 đi kosîtuorĭ trîăbe mînkare țapînă 1024
2634 đi kurînd sa-nvațat sî kare, înga nu kućaḑă sîngur la drum măĭ lung 3490
2635 đi la aluńauă sa ĭa numa fluarĭa, bună ĭe đi ćaĭ 318
2636 đi la doktur înka ńimika 2465
2637 đi la fuśiu đisupra, ițăļi sînt ļegaće đi brîglarĭu lu iță, da đi la-l đi žuos sînt ļegaće ku talpițîļi 2503
2638 đi la ĭel am auḑît mulće bazakuańe 392
2639 đi la kasă-n vaļe luoku ĭe stîrminuos, puoț kubarî numa pi piśuare 2682
2640 đi la Luśin s-a slubaḑît kîmpu, a putut sî sa paskă vićiļi đarîndu pin sat, fara ńiśun otar 4719
2641 đi la maĭdan la Lugńița, am karat ḑîaśe kară đi ćumur đi ars tugla 1168
2642 đi la slobođeńe pănă astîḑ țara sîrbĭaskă mult sa skimbat 4360
2643 đi la śuakă 3772
2644 đi la tata mĭ-a ramas numa ńikovala șî śokanu 6
2645 đi la un luok înśape suișu đi uoki-ț ĭasă pănă nu ći suĭ la vîru śuośi 2623
2646 đi la žuaviń, vuorba a trĭekut la muĭerĭ, ama aĭ batrîń a vorbit kî ĭe rușîńe șî pakat sî sa ḑîkă đi vro muĭarĭe kî fată, a ḑîs: Vaka fată, da muĭarĭa sa nașće! 1871
2647 đi ļegumĭe kare a-nśeput sî sa strîśe șî baće-n akru, sa ḑîśe kî ĭe ļegume sarbîdă, strîkată 3321
2648 đi ļemn 4880
2649 đi mik am înśeput să suflu în bandă 4504
2650 đi mikă a-nvațato să fiĭe sfiĭuasă întra lume ńikunoskută, sî sa uĭće-n pomînt, sî takă, să nu sa rîdă 4636
2651 đi mirare: uomu urît, muĭarĭa șî măĭ urîtă, kopiĭi urîț ka draśi da parințî urîț ka muarća 3925
2652 đi mulće uorĭ, đin gîlśauă uomu ĭasă ku kapu spart, kî dupa ĭa vińe bataĭa 2716
2653 đi mulće uorĭ, turśi a tunat în lumĭe adunată la vro visaļiĭe, ș-a snopit pi tuoț kare n-ažuns să fugă 4688
2654 đi mult n-aĭ putut să vĭeḑ muĭarĭe kare mĭarźe pi drum fara kair în furkă 2453
2655 đi mult sa-nśins ku braśirĭ, n-a fuost kurauă 719
2656 đi napașće grĭaļe șî la sud amunka đi apirĭ 3408
2657 đi noasprîaśe ań s-a dus pin țîăriļe strińe 2577
2658 đi nuĭaļiļi lu rakită sa-nplećesk kutarițîļî 4567
2659 đi nuntă trîabĭe bautură multă 562
2660 đi nuoĭ 3388
2661 đi o sută đi uorĭ să śarkă, nu skapă đi mińe 3484
2662 đi pasîrĭe ḑîśem kă ćirikîĭe, da đi kopil mik ḑîśem kă grîngurĭașće 2033
2663 đi patru ĭe măĭ đes źuok kare sa źuakă pi la visaļiĭ 4278
2664 đi Pașć sa konđeĭe uauļi 2881
2665 đi pi fuga s-a fîrșît luna 2923
2666 đi pokńit ku priskopala s-a fakut duauă valușurĭ, șî s-a udat bun ku șkipĭeț să aluńiśe pi țauă 4458
2667 đi postaviță ĭe ļegat śokîtu kare totoroskîĭe pi pĭatra muori, ș-o zgîndîră đi sî piśe buobiļi đin kuoș îń gaura pĭetri 4924
2668 đi Prerast sînt ļegaće mulće povĭeșć, măĭ mult đi vîlve kare aśiĭa s-a bat ș-astupă poarta să ńaśe lumĭa pi vaļa Șășki 4239
2669 đi primĭažđa ursată uomu nu puaće skapa ńiśkum 4984
2670 đi prins boțuoś trîabĭe bun skartaș 729
2671 đi rău boĭerilor, a fuźit đin Rumîńiĭe ku fîmeļiĭa întrĭagă 1845
2672 đi rîndo-sta a skapat, đ-altadată nu 4043
2673 đi rușîńe, înśepu sî gîngîĭe 2642
2674 đi sapă nu trîabe ńiś o șkuală 57
2675 đi sî fiĭe pusă strîns pi sul, kuarda ĭe ku kîpatîńu đinvaļe ļegată đi vulpĭe, kare ĭe-ngreonată ku petruańe 2524
2676 đi sîmbriĭe s-a tokmit sluga ku stapînu la Sînźuorḑ, da a kîpatato la Sîmĭedru 3982
2677 đi skrisa luĭ uomu nu puaće să skîape 4157
2678 đi skuturatu sa bulnavĭesk muĭeriļi, kînd ļi kađe rînḑa la burta muaļe 4560
2679 đi sus 2613
2680 đi śe ć-aĭ ćemĭa đi moruoń, daka moruoń nu ĭastă? 1129
2681 đi śe sa va bîksî atîta, kînd ĭastă luok đi tuoț 626
2682 đi śe sa va mîrzî atîta, ńima nu șćiĭe 4017
2683 đi śe să fiĭe rușînat, fara ńiś o vină 4003
2684 đi śe va fi rușîńe la rumîń să spună kă sînt rumîń, rar kare șćiĭe să spună 4000
2685 đi śe? 2437
2686 đi śinś uorĭ ț-am vorbit, ama tu nu-nțaļeź ńimika 2065
2687 đi triĭ uorĭ ĭ-a spus mumî-sa să nu sa strîmbe așa kînd vorbĭașće, da ĭel ńimika, ka kînd ĭe kopilu drakuluĭ 4677
2688 đi tuata buńață dumńeḑîu îț mulțamĭașće 2266
2689 đi tuś a fuost fakuće ńișći vasurĭ kumparaće, ama ĭel a fuost krtuv șî vasu s-a śonćit kum a dat măĭ tare în śuava 5007
2690 đi unđe a veńit atîta țîgańamă în satu nuostru? 1121
2691 đi unđe ĭeș kopiļe, đin śe sat? 3195
2692 đi unđe veńiră nuviri-șća aĭ ńegri, kî fu sańin pănă đinuarļa? 3195
2693 đi uom kare ĭe vĭasîl șî vorbituorĭ, sa spuńe kă are narau bun 4828
2694 đi uom kare țîńe aźun sa ḑîśe kă aźuńaḑă 338
2695 đi uom vĭasîl șî glumăț lu tuoț ļi drag 4992
2696 đi vaļe 3107
2697 đi varńiță în pomînt sa sapă un gropan adînk 2786
2698 đi vramĭa đi ratu-sta, nuoĭ am fuźit đi tuoț: vin ńamțî - fuź, vin flokańi - fuź, vin partizańi - ĭară fuź 3443
2699 đi vrĭama đi rat nu s-a dus ńiś unđe, a fuost tot în sat 3547
2700 đi vrĭama đi rat, pi lînga alće nakazurĭ, đes s-a pus pi lumĭe șî mulće bićeșugurĭ grĭaļe 3251
2701 đi vrĭamĭ đi turś, moșîĭa la Begluk a fuost alu vrun turk Budimalaĭ 934
2702 đi vrĭamĭa đi bugarĭ, Golubuońi a fuost în duos 1237
2703 đi vrĭamĭa đi mńamț, odată a trekut atîća ăroplańe, đi śĭerĭu nu s-a vaḑut đi iĭ 2417
2704 đi vrĭamĭa đi rat a fuost fugariĭe mare în tuaće părțîļi 2046
2705 đi vrĭamĭa đi rat, ńamțî a fakut mulće îăpț 1457
2706 đi vrĭamĭa đi rat, ńi ļeșîna kopiĭi đi fuame 4327
2707 đi vrĭamĭa đi rat, tuata lumĭa a fuost pădukĭuasă 4315
2708 đi vrĭamĭa đi rat: vin ńamțî - fuź în duos, vin ćetńiśi - fuź în duos, vin partizańi - fuź în duos, kă pi saćanu tuoț ĭ-a apaurît 1237
2709 đi vrĭamĭa ratuluĭ satu nuostru a fuost pļin đi bežînarĭ 637
2710 đi vrodată șî kukuruḑu s-a pus ku bruka 400
2711 đi vrunđiva s-auđe o drîmbońală 1294
2712 đi vuoĭ 3389
2713 đi źaba a fakut înpreunare, kînd nu s-a dat ńima ku iĭ 4244
2714 đi źaba atîta apipiĭală pi parĭeț, nu gasîră ńimika 753
2715 đi źaba atîta așîḑatură, strîviț pućarĭa ńiś k-o trĭabă 408
2716 đi źaba atîta beļieșć uoki-n muĭarĭa-ĭa, nuĭe ĭa đi ćińe 664
2717 đi źaba ăl vurîĭe să gaćaskă lukru pănă nu însarĭaḑă 3913
2718 đi źaba ći kinuĭ, ĭ-a pazîașće fofoluanka iĭ bińe, n-o dă la ńima 1994
2719 đi źaba ĭe luoku îngrađit, ĭară puorśi aĭ sîrbaćiś a tunat ș-a zatrit kukuruḑu 4326
2720 đi źaba m-am trîpadat ku atîta drum, ńiś o faĭdă n-am avut 1791
2721 đi źaba sa apîră, đe vină ĭe đi kînd s-a naskut 404
2722 đi źaba sa faśe maruos, kî tuoț ăl șćiu kare ĭe 3243
2723 đi źiaba atîta îngăduĭală đi nuoĭ, guoșći nu veńiră 2467
2724 đi șasă ań am trekut triĭ raturĭ, pistă triĭ țîărĭ, ș-am ažuns đi unđe am pļakat 1045
2725 đi șasă uorĭ s-a dus la duoltur 2541
2726 đi țîganu 1048
2727 đi-ntadă 2432
2728 điđikă guală 1654
2729 đikît va fi aĭa așa, nuoĭ o să perim 1664
2730 điluok slobuoḑ uoĭļi la pașuńe, kî muor đi fuame înkisă-n strungă 1464
2731 đimikatu sa faśe așa: puń apă ku sarĭe să fĭarbă; kînd fĭarbe apa, puń pîńe zdrumikată, șî mĭastîś; kînd s-angroșîașće, puń brînḑă, șă ĭară mĭastîś 1432
2732 đimińața ĭe vrĭamĭa đin krapat đi ḑî, pîn la prînḑu al mik, pănă pi la nuauă śasurĭ 1420
2733 đimińață îm vin ńimituori la sapat la kukuruḑ 2056
2734 đimińață; mîńe đimińață 1421
2735 đimult fărburļi a fakut muĭerļi đin buĭeḑ, d-akuma fiĭe śe farbă-ț trîabe, o gasîășć în dugaĭe 1839
2736 đimult kopiĭi a țukat mîna l-aĭ batrîń 1072
2737 đimult ku omeńiĭa a fakut măĭ mult đikît ku o gramadă đi bań akuma 3265
2738 đimult la nuntă guoviĭa lu taĭkî-su a dat kožuok đi dar 1187
2739 đimult la nuntă guoșći a dus friptură đi la kasă 2375
2740 đimult lumĭa a akrit turșîĭa ku oțîăt đi korikuvĭe 173
2741 đimult lumĭa a trait în borđeĭ 1462
2742 đimult mulț a murit đi uskatură 2696
2743 đimult n-a fuost atîta țolamă, akumă labdă aćiĭatura întrĭagă, numa kă nu sa măĭ puartă așa fĭeļ đi aĭnă 2601
2744 đimult n-am mînkat așa pasuĭ dulśe 1316
2745 đimult s-a purtat griža să nu sa pĭardă đin moșîĭe ńiś o brĭazdă 4482
2746 đimult s-a pus măĭ mult sakară đikît grîu, kare la sîmanat numa să aĭbe đi kolaku prazńikuluĭ 4427
2747 đimult tot nat avut bîtu luĭ ku kare dupa mînkare a skobit đințî 4447
2748 đimult, kînd s-a-ntîlńit duoĭ drumaș, unu a ḑîs: Bună kaļa!, d-alalalt s-a raspuns ku: Mulțamĭesk, dumitaļe! 1298
2749 đimult, lumĭa n-a fakut kurĭańiśe, kă gaińiļi vor să duarmă sus, pi krĭanźiļi lu vrun puom, în aritu kășî 2965
2750 đimult, măĭ đimult, șî măĭ đimult 1462
2751 đin aăla lukru n-aĭ ńiś o dobîndă 1375
2752 đin aĭ kĭemaț, kîțîva baĭeț a veńit, kîțîva nu 2748
2753 đin aĭ-lu Buambă nu ma-ĭastă ńima-n Izvuoro-l Mik 853
2754 đin Avrameluoń în Podguorț a ramas numa o kasă 440
2755 đin balmažala luĭ, ńimik n-am înțaļes 810
2756 đin Banat, Durļa a veńit în Sîrbiĭe, s-a kăsătorit în Buśa supt Stuol 1460
2757 đin bardak măĭ đes s-a baut rakiĭe pi la prazńiśe, pi la nunț, or pi la pomeń 867
2758 đin bićeșug în bićeșug 3251
2759 đin Bîlaban alu Adam, astîḑ în sat sînt Bîlabańi, Popĭeșći, Katuońi, Trifuļeșći, Bugarĭeșći, Dobrițańi, șî alțî 824
2760 đin Boșńak în Banatu rumîńesk, în prĭežba Golumbățuluĭ la Dunăre, ar vińit în Măĭdan doĭ fraț: Trailă ku Ńikolaĭe Đura; Ńikolaĭe ar fost om țapîn, tare la pućare, șî în Măĭdan a kautat poļikră țîpeńor, șî đin ĭel sînt toț Țîpeńori, da alu Trailă Đura ar rămas Đurońi 2008
2761 đin Buĭa sînt Buĭeșći or Buĭuońi, da pi srbĭașće Buĭić 1521
2762 đin buĭeḑîļi kuļasă la Sîmḑîĭana sa fak kunuńe ku kare sa kićesk vrăkńițîļi, sî fiĭe în sînataća kăsîtuorilor 4691
2763 đin bumbak s-a fakut kamașă đe uamiń, măĭ mult đe baĭețî a kuĭ parințî a fuost gîzdoćiń 541
2764 đin bundușală s-a fakut raskuol 858
2765 đin buorś s-a fakut șă oțăt ku kare s-a akrit krîstavĭețî, piparka or varḑa đi ĭarnă 2604
2766 đin buož bufańi fak pekmĭez 771
2767 đin Buśa, đi rîău lu turś, ńepuoțî luĭ a fuźit în Ļiskuauă, đ-akolo, kînd s-a mulțît, uńi s-a mutat pin saćiļi đin okuol 1460
2768 đin domńiĭa luĭ nuĭe ńimika, ku aĭa nu sa arańesk gluaćiļi 1224
2769 đin duda ropanuluĭ kopiĭi vrodată a fakut fluir 2092
2770 đin duoĭ omeńeșć, un mńel las đi arĭaće 172
2771 đin ḑăr fĭert sî faśe urdă 1380
2772 đin ḑîaśe gaiń, numa una ĭe uoutuare, alalće manînkă buobiļi điźaba 2964
2773 đin glumă 4991
2774 đin grîu sa faśe pîńe 2669
2775 đin iĭ nu ma ĭastă ńima, ļi s-a stîns ruda 3150
2776 đin kasa batrînă a ramas numa sudumitură 4530
2777 đin kîlț sa fak saśi, șî s-anvăluĭe astupușur-ļi să nu slubuadă 2991
2778 đin kîta s-îm skuată uoki un țaruș đin krĭangă frîntă 1019
2779 đin kotruo atîta așaḑarĭe? 408
2780 đin kuarńe muĭeriļi fak dulśață 3991
2781 đin kuažă đi śerĭeș s-a fakut vapaĭț đi viđerat 4162
2782 đin kulmău babiļi a fakut olațăl 2183
2783 đin lubarĭ đi ćiĭ pîkurari fak buśin 1525
2784 đin ļiemnu đi ćeĭ sa fakut blîăń đi loitre đi kar, da fluarĭa đi ćeĭ sî kuļaźe đi ļekuit durĭarĭarĭ la burtă 1132
2785 đin mastak aĭ batrîń a fakut faulare la žug, kî ĭe ļiemn ușuor da žîlau 2017
2786 đin matasă măĭ mult s-a fakut kimĭeș đi baĭeț măĭ gîzdoćiń, șî śupaźe șî kîrpe muĭerĭeșć, ama ĭară đi aļi gîzdoćiń 2990
2787 đin mîtaśină sa fĭarbe ćaĭ tare bun đi ińimă kînd zbaće, đi durĭerĭ la burtă, đi ustańală, șî đi alće durĭerĭ 4112
2788 đin nume Ana a ĭeșît poļikre Ańița șî Anuța 1511
2789 đin nume Duorća s-a fakut poļikra lu ńam Dorćuońi 1523
2790 đin nume or poļikră Patruț s-a skuos nume skurtat Truță, đes la rumîń 4478
2791 đin ogrișćană la Sînźuorḑ sa faśe kunună kare sa puńe la gira gaļețî kînd sa mulźe uaĭa đintîń 3116
2792 đin optako-l alb koļașa ĭe măĭ dulśe 3989
2793 đin padurĭe s-auđe ćirikaĭală tarĭe 1160
2794 đin palćin rumîńi a fakut sulurĭ đi razbuoĭ da pîkurari a luor ļingurĭ marĭ kare ļ-a purtat la brîu 4147
2795 đin papură a fuost împlećiće rugožîńiļi, pi kare am durmit kînd am fuost kopiĭ 2131
2796 đin parća-ĭa vin nuvirĭ ńegri 1465
2797 đin patru krĭenź ļegaće la vîr șă pusă pista porkuoń, sa faśe pîrpak kare țîńe porkuońu să nu-l sprînžaskă vîntu 2680
2798 đin Pătru a ĭeșît Petrikă șî Patruț, đin Petrikă Trikă, da đin Patruț Truța, đin Truță ĭară Truĭa, ș-așa-nainće 4476
2799 đin pĭaļa đi puork s-a fakut opinś 4130
2800 đin plumb s-a turnat dramļiĭ đi pușkă la krĭamińe 510
2801 đin poļikra Karabaș s-a fakut la karće prezimiļi Karabašević 4272
2802 đin poļikră Fîraun, a ĭeșît alće poļikre đi Țîgań: Firu, Firuļiesku, Firanu 2253
2803 đin poļikră fuĭuor, ĭasă prezimiļi rumĭńesk sîrbizat Fuĭorić or Fuĭuorović 3109
2804 đin porîmbe, mistakaće ku rînḑă đi mńel șî ku șopîrlă vĭarđe aĭ batrîń a fakut kĭag 2077
2805 đin porkuoń đi fîn sa grîmađiașće klańa 3334
2806 đin romańiță sa fĭarbe ćiaĭ ku kare sa spală muĭeriļi, sa dă la kopiĭi aĭ miś kare sînt ļigăĭ đi mînkarĭe, șî sa bĭa așa, đi sînataća întrĭagă 2153
2807 đin sakară s-a fakut pîńe đi uamiń, șî ku ĭa s-a arańit vićiļi 4427
2808 đin sîmḑîĭańe fĭaćiļi a-nplećit kunuń, șă ļ-a pus đisupra đi ușă, să dukă sînataće șî naruok la kasă, da birekĭet la moșîĭe 2237
2809 đin skîrțîĭe ĭasă skîrțaĭală, da đin skîrțuańe, skîrțońală 4455
2810 đin skuarță đi ćiĭ pîkurari fak buśin 4705
2811 đin skuarță đi ćiĭ s-a fakut skulă adînśa đi prins pĭeșć 4705
2812 đin stîaļe, rumîńi a kunoskut Karo-l mik șă-l mare, Kloța ku puĭi, Toldăĭe șî Luśafurĭ đi sara, đi zuorĭ Porkarușa șî Pozdărĭ 4625
2813 đin Stîlp nu ma-ĭastă ńimka, ku tuot l-a kutrupit kopu alu rudńiku đi astîḑ 4558
2814 đin suok sa faśe suok tare dulśe 4697
2815 đin śară măĭ mult sa fak lumanărĭ 4100
2816 đin śuariko-sta fă un vig duduļiu, sî puot să-l duk pi bît 1274
2817 đin tota karńa đi gaină, măĭ dulśe ĭe kotoĭu fript 4453
2818 đin tuaće saćiļi pi Vaļa Ćimuokuluĭ, Ćirikuva sî sarbĭaḑă numa în Osńiśa 4082
2819 đin tuoț pîkurarĭ ĭuo am fuost măĭ bun azvîrļituorĭ ku șlaĭdîru 106
2820 đin uala spartă a ramas numa îrburĭ 4958
2821 đin uala śonćită a ramas numa îrburĭ 4957
2822 đin urmă 3915
2823 đin urśuor apă bĭeĭ pi țîță 1047
2824 đin vuoz s-a dobarît numa o muĭarĭe 1220
2825 đin zapadă kopiĭi fak kukoluașă 3017
2826 đin șćetă-n șćetă 4253
2827 đin țuaļiļi luĭ mĭarźe duguĭală ka kînd a durmit în ștală 1338
2828 Đinkă țîganu a fuost tare źukatuorĭ la kărț 4281
2829 đinkuaś đi ogaș n-a ploĭat 1467
2830 đintîń mi s-a împarut kî ĭe uom đi trĭabă, pĭe urmă vaḑuĭ kî ĭe ĭel o žîguare putrîdă 1544
2831 đintr-odată amețîĭ, șî kaḑuĭ pi pomînt 362
2832 đintr-odată anśeput s-o sfulđire tare pista pĭept 3141
2833 đintr-odată la munće s-a pus vižuļiĭa k-un sfik grĭeu đe zapadă, ș-a-nkis pîrća kîtra vaļe 4087
2834 đintr-odată s-a pĭerdut, śe s-a fi întîmplat ku ĭel, ńima nu șćiĭe 4307
2835 đintr-odată sa nuvară, șî sa pusă o ńegură grĭa, parke a kaḑut nuapća pi pomînt 2917
2836 đintro vrĭame sara ĭasă ńișći guonź ńagre, đimińața nus 4154
2837 đintrodată înśepu sugița atîta đi grĭeu đi ńi spumîntarîm kî sa astupă 4606
2838 đinuarļa ažunsăĭ, n-am avut ńiś kînd sî ma điskulț 1448
2839 đințî aĭ marĭ, aĭ miś, aĭ marunț 1447
2840 đințî firizuluĭ 1447
2841 đințî sa klaćină, da źinźiĭi sînźarĭaḑă 2727
2842 điokĭatură ĭe muĭarĭa ku uokĭ urîț, kare sa miră kînd sa uĭtă la śuava 1684
2843 điparće ĭe Ńișu, da Beļigradu ĭe șîmîĭ điparće 1470
2844 đisfakuĭ grapa đi s-o pućem înkarka-n kar 1551
2845 đisfășură skućiku la kopil, sî nu sa nîparĭaskă 1722
2846 đisparće kopiĭe-ĭa pănă nu sa ĭau la bataĭe 1632
2847 đisparțî (đis + sparțî) 1619
2848 đispĭađikă karu, kî ažunsărîm la luok bun 1479
2849 đispre nuoĭ 3388
2850 đispre vuoĭ 3389
2851 đistrîăm điemperu 1591
2852 đistul a fuost odată să-ĭ spună 2842
2853 đistupară țaua, șî đin ĭa bîșńi un bukļuk đi imală 1734
2854 đizbraka (điz + /în/braka) 1619
2855 đizbrakat în pĭaļe 600
2856 đizbrakă kopiĭi, vrĭamĭa ĭe đi kulkuș 1586
2857 đizlokat, nuĭe la luok unđe l-am pus 1615
2858 đizļegatuorĭ la saś la muară, đizļegatuorĭ la snuopĭ la mașînă đi trîirat 1475
2859 điznuadă sfuară, ļagă vaśiļi đi par, șî pļakă 1493
2860 đizvață kopilu pănă ĭe mik să nu sa zgîmbuaĭe așa, kî ĭe tare urît 4310
2861 đižugă buoĭi sî ođińaskă, șî dîăļe kîta uruĭală 1731
2862 điźaba a mĭers la șkuală 1712
2863 điźaba źabuță 1712
2864 đișćaptîće, kî ĭe vrĭamĭa sî pļeś la lukru 1702
2865 đișkiđe pĭenđira sî ĭasă fumu đin kasă 3219
2866 đișkuńa (đis /s:ș/ + kuńa) 1619
2867 Đuĭkuońi sînt vrĭańiș, șî pazîăsk mulće vaś ku lapće 2190
2868 đurđița ĭe fluare padurĭană kare dă în primovară, șî are fluorĭ albe, marunće șî fakuće ka klopațăļiļi 2765
ď

2869 ďin ďeparťe 66
2870 ďin făina ďe porumb lumĭa fače mălaĭ ši mămăļigă 3137
2871 ďinaďins am făkut așa 1006
e

2872 e, auḑ tu śe-ț vorbĭesk, or sî-ț trag o palmă 1823
2873 e, fut, nuĭe aĭa așa kum ginđeșć tu 1952
2874 e, ma duare-n kuaĭe đi nakazu luĭ 2865
2875 e, măĭ ḑî odată, pă sî krĭed în urĭekiļi mĭaļe 1823
2876 e, muaka ăl măĭ prinđe, ĭut ĭe ka sfulđeru 4027
2877 e, pă ĭuo atîta am șćut, atîta v-am spus 1823
2878 eee, kopiĭ, ńimik n-o sî fiĭe đin vuoĭ, kă durmiț pănă-n amńaḑîț 1823
f

2879 fa arată mare dragusta într-a duauă muĭerĭ 2468
2880 fa puaće să ḑîkă fiĭekare la o famĭaĭe, numa dakă sînt baș prĭaćiń buń, șî nuĭe ńiś-o mîńiĭe într-a iĭ 2468
2881 fa, Mariĭo, m-auḑ tu, ba, or ći faś surdă? 2468
2882 fa, nu ma dîrî, kă kînd mi sa đistîrnă dîravĭela-sta a mĭa, are să ći farîmĭe 2041
2883 fa, prĭa mult aĭ rîđikat fļitu, slubuaḑîl kîta 1865
2884 faina la moră, đi supt pĭatră pikă-n lada, đin kare s-adună ku lopata șî sa puńe-n sak 3916
2885 faĭń uamiń đi tuot 1838
2886 fak kum am ginđit, pă să fiĭe śiguod va fi 2910
2887 fakļiĭe aĭ nuoștri a fakut đin skuarță đi śerieș 1798
2888 faku albĭață-n gură 198
2889 faku ku mîna đi duauă-triĭ uorĭ 2539
2890 fakuĭ kîća țîăvĭ đi suok, k-o sî-ĭ trîabĭe mumi sî pună baćala kînd va țasa 1075
2891 fakuĭ kîta ragaz la lukru, să pun śuava-n gură 2180
2892 fakură ś-o fakură, akuma ĭe amînat 1795
2893 fakut a puļi 1796
2894 fakut adîns đ-așa trĭabă 1796
2895 fakut altfĭeļ 332
2896 fakut blańiu, fara ńiś un nuod 1576
2897 fakut đi fĭer 1913
2898 fakut đin aur 380
2899 fakut ĭe prĭa țîțuos, șî ma ćĭem kî atîrnă vrunđiva 1120
2900 fakut ka pĭașćiļi 16
2901 fakut numa đi rîs 1796
2902 fakut rotat, samînă la ruată or la śerk 4866
2903 fakută fusuļiuluĭ, supțîrĭe, înaltă, fara țîță și fara kuriț 2217
2904 faļiĭ đi brînḑă 756
2905 faļiuos sa ḑîśe đi śeva śe ĭe fakut ka faļiĭa, da n-ar trăbuĭa să fiĭe așa 1815
2906 fameĭa kăpriuoruluĭ sa kĭamă kăpriuară, da puĭu luor ĭed 3384
2907 fameĭa śerbuluĭ sa kĭamă śută 3382
2908 famĭaĭe batrînă sa kĭamă babă 1850
2909 famĭaĭe ćinîră, ńimîritată sa kĭamă fată 1850
2910 famĭaĭe mîritată ĭe muĭarĭe 1850
2911 famĭaĭe sumĭarńikă, muĭare kare lukră tuot la masură 2957
2912 fańina đi grîu ĭe pulbur alb marunt 4771
2913 fańina în saś s-a fakut boboruanță 1009
2914 fańina ĭe mîtriĭal marunt, ușuor șă pulburuos 4775
2915 fańina ĭe śernută pin sîtă điasă 3085
2916 fańină đi grîu 2669
2917 fara apă 116
2918 fara bań, grĭeu o sî ĭeș la đirĭeptaće 1720
2919 fara bogdapruost al muort pi lumĭa-ĭa nu primĭașće ńimika đin aĭa śe-ĭ dau aĭ viĭ đi pomană 1556
2920 fara ćiknă 3885
2921 fara dinarĭ în pîzanarĭ 1745
2922 fara gust 3354
2923 fara ĭel sa puaće 1810
2924 fara kîrabuoĭ śuariku al śerńit n-a putut sî țînă ńegriala 38
2925 fara kurđisală adîns la vrĭame, śasu đin parĭaće n-a lukrat bun: or a grabit, or s-a amînatat 2700
2926 fara lukru, uomu sa đesfrînźe ĭuta 1904
2927 fara mită, nup puoț fi ļikuit bun ńiśunđe 3093
2928 fara ńimika 1810
2929 fara sprižońală, ńima n-o sî trĭakă punća 4749
2930 fara žuok nuĭe visaļiĭe 4830
2931 farbă albă 194
2932 farbă albă, galbină, ruoșîĭe, bilovinkă 1839
2933 farbă đeșkisă 3224
2934 farbă đeșkisă, farbă înkisă 1839
2935 farbă galbină 3123
2936 farbă sarbîdă, ńiś galbină, ńiś vĭarđe, ńiś vînîtă 3321
2937 farburļi pi pîătură, ś-a țasuto mama đimult, nu sa ogođesk prĭa bińe 1839
2938 farńikă faśe la farmiśe 2239
2939 faś kruśe, ĭaĭ pașćaua ku ļingura șă ći-ntuorś pi gļiĭa-ĭa đi la đirĭapta la stînga; așa faś đi triĭ uorĭ 2882
2940 faśe ban bun 460
2941 faśe farmiśe 2238
2942 faśe ku ogļinda 4271
2943 faśe la źukariĭ đi kopiĭ 4280
2944 faśiare guală 1797
2945 fata a kaḑut, luvată dă vînturĭ, ș-a ḑakut pră strań pănă noĭ am źukat pră lînga ĭa s-o pumeńim 2036
2946 fata a putut să fiĭe moșćeńituare numa kînd n-avut fraț 4481
2947 fata a trait în padure, n-a fuost sărutată pănă nu s-a gasît ku ĭel 4666
2948 fata are berkă lungă 708
2949 fata aźuns đi mîritat 342
2950 fata așază țoaļiļi pe pat 406
2951 fata ĭe blažînă la katatură, șî narau blažîn arĭe 831
2952 fata ĭe imuasă ka skruafa 4218
2953 fata ĭe mikă, șî ușurikă 2945
2954 fata kare nu șćiĭe să mătkîĭe koļașa, nu puaće sî sa mariće 3930
2955 fata kare s-a lasat la vrun baĭat, ș-a pĭerdut fećinźiĭa, a putut sî sa mariće numa dupa vrun văduvuoń batrîn șî sarak 1877
2956 fata kîntă ku glas supțîre, da uomu ku glas gruos, șî sa ogođiesk frumuos 3937
2957 fata mare are mîndru đi baĭat 4201
2958 fata mare ĭe frumuasă, a mîžlośină ĭe măĭ frumuasă đi kît ĭa, da a mikă șî măĭ frumuasă, kî ĭe măĭ frumuasă đi kît ĭaļe amîndoă, da asta śe are numa șapće ań, mi sa-m pare k-o sî fiĭe măĭ frumuasă pista tuoț 1999
2959 fata mare trîabe să pazaskă fećiĭa ka uoki-n kap, kă dakă o pĭarđe, grĭeu sa marită 1876
2960 fata mi tare frikuasă, nu vrĭa sî sa kare ku fiĭe kare 3490
2961 fata mĭa a gaćit șkuala đi daskîļ ș-akuma ĭe dîskaļiță, lukră la șkuală la nuoĭ în sat, învață kopiĭi 1280
2962 fata mĭa ĭe frumuasă ka ḑîna 1714
2963 fata nu s-a pipćenat, numa s-a dus dupa viće imuasă șî žumuļită 2947
2964 fata nuĭe đi vinḑare 4216
2965 fata-sta ĭe pļesńită șî đispoĭată 1590
2966 fată batrînă 1869
2967 fată ćinîră 1869
2968 fată fećiuară, înga nu șćiĭe śi ĭe lukru voĭńiśesk 1874
2969 fată frumuasă 1869
2970 fată frumuasă, ma ĭe tuată bubuasă la firĭe 983
2971 fată ĭe famĭaĭe ńimăritată 1869
2972 fată ka ḑîna, da s-a mîritat dupa un fućevînt đin oraș, numa sî skîape đi la sapă 1944
2973 fată ku uoki ńegri 2879
2974 fată mikă, supțîrika 3939
2975 fată tuata žuavina: vaka, skruafa, ĭapa, ursuaĭka, lupuaĭka; rumîńi nau vuorbĭe adînsă đi tuata suartă đi viće 1871
2976 fată vitrîgă 3161
2977 fată, nu ći bîskîkara așa pănă șîăḑ, kî ĭe rușîńe 928
2978 fată, nu șađa rîskańată, kî țî sa vĭađe rușîńa 2201
2979 faźiet đies 1800
2980 faźiet ĭe padure đi fag 1800
2981 fașîĭ sînt barbațî alu duauă suruorĭ 3169
2982 fața ĭe pomîntu întuors kîtra suare 2043
2983 Fața lu Ĭuon 2043
2984 Fața mikă (or mare) 2043
2985 Fața muori 2043
2986 fața uomuluĭ kuprinđe frunća, uoki, nasu, obrazu, gura șî barba 2043
2987 față ĭe parća đi-nainće alu kapu uomuluĭ, da fire ĭe faktura fĭețî: puaće-fi ruoșu la fire, alb, ńegru, pusumorît, tras ... 2058
2988 fă fuoku, dăĭ iț la kazan să fĭarbă țuĭka măĭ ĭuta 2486
2989 fă o dangă ku kuțîtu pi blana-ĭa, însamnă unđe trîabe s-o taĭ 862
2990 fă tuot, numa nu fura, kă furaluku ĭe măĭ urîtă trĭaba-n lume 2208
2991 făduļitură guală 2199
2992 făgăńiță ĭe un fieļ dă fag alb, kare ĭe bun dă blîăń, kî sa sparźe frumuos șî n-are nuodurĭ pră ĭeal 1801
2993 făgăńiță ĭe un ļiemn đi fag, ćinăr, supțîrĭe șî nalt 1801
2994 făĭ đi adavĭeră, să nu sa mîńiĭe 122
2995 făurarĭu ĭe lună ĭernuasă 2204
2996 fećița ĭe fată mikă, kopil 1873
2997 fećița ĭe pļină dă bube 795
2998 fećița mĭa are guriță dulśe 2706
2999 fećița-sta arĭe așa vuorbă dulśe, ka pasarika 1316
3000 fećiță frumuasă ka floriśika đin građină 1890
3001 fećițîļi ažuns đi șkuală 1873
3002 feĭma a fatat a sară, a fakut duoĭ kopiĭ đi źiamîn 1871
3003 feĭmĭa ĭe ćistuoćiță la șkuală, șî tuot ćistîtu akoluo kađe pi ĭa 2483
3004 feĭmĭa ku naruok đ-al mare sa do điskurkat đi bĭețîoso-la a iĭ 1635
3005 feĭmĭa n-avrut să-nvĭață la șkuală, numa a gaćit șkuală skurtă đi forfikariță 1939
3006 feĭmĭa nu măĭ lukră ńimika, numa aļargă dupa danaś 1175
3007 Feļeșana ĭe un rîurĭel, izvorĭaḑă supt Pĭatra roșîĭe, la izvuor are un bobît mik; sa-npreună ku Brĭeza, șî la gura văĭu tună-n Țrna; Țîrnă măĭ amînat, la kapu satuluĭ, tună-n Pĭek 2262
3008 ferarĭu arĭe skuļiļi luĭ adînsă dă lukrat la fĭer 4689
3009 ferfeļița ĭe ḑamă dă prună, a sa pun pruńiļi la soare, pă ĭeasă ḑama dîn ĭeļe, pă aĭa s-a mînkat vrodată pănă nu sa nakrĭașće, a kînd s-a nakrit, a kĭemato kiseļiță 2275
3010 feriku đi mińe 1925
3011 feriku șî blagu đi ćińe kînd aĭ skapat đi la muarće 1925
3012 ferĭasta đeșkisă, ferĭasta înkisă 2397
3013 ferĭasta ĭe gaura-n parĭaće pin kare tună viđiarĭa 2397
3014 ferĭeșćiļi tuaće a fuost înśețoșaće đi aburĭ, nu s-a vaḑut ńimika pin ĭaļe 4892
3015 ferkeđeu sa atîrnă la am șî kînd kalu traźe-n plug, or kînd skuoț la tutuśe đin padure 1928
3016 fi bun ku tot nat 3548
3017 fi bun, borîćaș 630
3018 fi bun, kă ĭakă vińe mum-ta, șî kapiț bataĭe 3308
3019 fi bun, să nu će ĭa naĭba 3503
3020 fi bun, să nu kapiț o fļuță đi la mińe 1988
3021 fi bună, kî ći pun pi fus 2216
3022 fi dorit đin đeparće kît sî vrĭeĭ, dakă ĭa nuĭe-n brața-tĭa, ći arḑ đi duor 1983
3023 fi kuminće, kă vińe barbatî-mĭu, șî će frînźe 511
3024 fi maruos kî ĭș rumîn 3243
3025 fi mĭarńik, kă kapiț așa o fļuțaĭală đi la mińe, đi muśi o sî-ț zbuare đi pi nas 1989
3026 fi mĭarńik, să nu-ț frîng źeĭśćiļi 2362
3027 fi omeńit, șî nu ći ćemĭa đi ńima 3266
3028 fi śe vrĭeĭ, ama fi uom 2306
3029 fi uom ku lumĭa, să nu daĭ đi rușîńe șî sî pĭerḑ omeńiĭa 3265
3030 fi-va așa, or nu va fi, dumńeḑîu va șći 290
3031 fi-va așa, or nu va fi, nu puot a șći 2306
3032 fiekare luok unđe kopiĭi a batut puarka, or k-a žukat kļisu, s-a kemat buoișće 1236
3033 fiĭe śe śe ĭe fakut lunguĭat șî sa supțîrĭaḑă la kîpatîńe da la mîžluok ĭe măĭ gruos 2216
3034 fiĭe śe śe sa învrćiașće ka uosiĭa 2216
3035 fikaț-aĭ albĭ 2690
3036 fikaț-aĭ ńegri 2690
3037 fikațî la uom sînt supt kuasta đirĭaptă 2690
3038 fikă ĭe muĭare marĭață, frumuasă, skuturată kare arată đeșkis kî-ĭ plaśe lukru uomeńiesk 1998
3039 fikă ku fiku 3287
3040 fiļińierĭ ĭe un fĭeļ đi lampă la gas, đi dus în mînă, kînd će duś vrunđiva la drum 2264
3041 fina ĭe famĭaĭe kare a bućeḑato nașu, or muĭarĭa lu finu, or ĭe ńam apruape alu finu mĭeu 2285
3042 fină ĭe una, da nașîța alta, ama ĭaļe sînt insă ļegaće ku bućeḑatu 2285
3043 fir đi ață 2246
3044 fir đi busuĭuok 1853
3045 fir đi busuĭuok 2246
3046 fir đi firu alu vro Anuță s-a kĭemat Anuțuońi, dupa śe poļikră s-a prizuvit la karće Anucić 1510
3047 fir đi ĭarbă 2168
3048 fir supțîrĭe, gruos 2246
3049 firiz ĭe alat đi taĭat la ļiamńe, are pînḑă đi fĭer ku đinț marunț, kare s-a askut ku ĭega 2390
3050 firizańiļi batrîńe a foust la un luok ku muorîļi, șă pi ĭaļe a mînat apa tuot într-un fĭeļ ka pi muară 2391
3051 firîļi la pîătură sînt điskîlśiće, puoț s-o kuoș pi đi lîăturĭ 1621
3052 firĭa nu sa vinđe 4215
3053 firĭaĭ afurisît 275
3054 firoĭka ĭe ață rasuśită, sa pus la braśire, dă ĭa a fuost ļegată bripta, kare babiļi a duso-n pungă la braśirĭ, a bripta a fuost kîrśură, șî pusă-n kuorn dă berbĭek 2268
3055 Firu Brîndușan đin Vaļakuańa, a avut mulț stupĭ kînd a fuost ćinîr 703
3056 firu lu uom ku nume Dobriță sa kĭamă Dobrițuońi, or Dobrițańi, da pi sîrbĭașće Dobricanović 1522
3057 Fiu-Vaśi, numiļi alu un kopil đi-ntr-o povastă, pi kare la fakut vaka 2293
3058 fiulare sa kĭamă șî pĭaļa đi supt gît la viće, aĭa kare spînḑură đi la buot, păn-la pĭept 1787
3059 fiuorĭ đi muarće 2263
3060 fiva kopil, fiva fată, la suora măĭ batrînă trîabe sî ḑîkă dadă 1186
3061 fiva vrun đeskînćik sî ma skuată đi înkļeștare, kî đi tri-patru uorĭ pi an mi sa-nkļeșćiaḑă șîaļiļi 1749
3062 fișćaĭkă ĭe pîraman đi pînḑă, îngust șî lung 2316
3063 fișîkļiĭa ĭe kĭes đi pĭaļe đi țînut plumbi, kare sa puartă la brîu 1956
3064 fîĭe śe śe ĭe lunguĭat da la vîr krapat în doă șî larźit, puaće sa kĭema źamînă 4986
3065 fîmeļiĭe buna, fîmeļiĭe apruape 1845
3066 fîn muśeḑît vićiļu nu manînkă, ama kînd ăl împalmĭeḑ ku kîta đ-al bun, ăl manînkă tuot 3858
3067 fînka nume Pătru a fuost mulțît, să puată să-ĭ razńaskă șî sî-ĭ kunuaskă ļesńe, lumĭa a proskuos mulće fuarme đi poļikre đin nume Pătru 4476
3068 fînka sînt ļivĭeḑîļi pi śuośiļi nuaștre grĭaļe, kî ĭe ĭarba mare șî fînuasă, la nuoĭ ĭe kosîtu măĭ grĭeu lukru saćeńesk 3331
3069 fînka śața merĭeu sa rađikă, đi lumĭe kare mĭerg mirekuț kînd trăbe sî grabĭaskă, sa ḑîśe kî sa trag ka śața 3581
3070 fînkă dupa buș ramîńe luoku đizgoļit, đemult așa s-a kurațat ļivĭeḑîļi đe zapadă, đi sî puată uoĭļi să ažungă la ĭarbă, înga pănă nu sa topĭașće zapada 3378
3071 fînkă în agusta tuot sa gustă, aĭ batrîń a kĭemat luna đi uopt șî gustarĭ 3351
3072 fînkă pi śuoś luoku ku ļivĭeḑ a fuost kostîșat, aĭ batrîń a fakut porkuońi pi tîrș, șî ĭ-a tras ku mîńiļi pănă la klańe 3330
3073 fînkă varḑa kată multă apă, măĭ bun ĭe vîrḑariĭa să fiĭe apruape đi rîu, or đi vrun ogaș 3089
3074 fîntînarĭu a fuost muara să șćiĭe să gasaskă apa pă tuma prăurmă să săpe bunarĭu 4268
3075 fînu în otkuoș uskat bińe, sa adună în gramĭeḑ kare sa kĭamă kupițîaļe, da lukro-la sa kĭamă kupițît la fîn 1811
3076 fînu nu s-a strîkat, k-a fuost bîksît 624
3077 fînu sa kosîașće ku kuasa 3331
3078 fînuĭe ĭarba kuaptă; pănă ĭarba nu sa kuaśe nu sa ḑîśe fîn, numa ĭarbă 1811
3079 fîră amnarĭ nu faś fuoku 358
3080 fîrbuit ku galbin 3123
3081 fîrfîĭe aăla kare nare đințî đinainće, șî nu-l înțaļieź śe vorbĭașće 2229
3082 fîrfuoșńiță ka ĭa nu ma ĭastă pi lume 2231
3083 fîrtaț buń 1984
3084 fîrțaĭala muĭeri ĭe momĭală đi uom, sî pĭardă kapu, șî să aļiarźe dupa ĭa ka naruodu 2300
3085 fîrțaĭală sa ḑîśe kînd vrunu miśkă đin kur, kînd șîađe, or kînd mĭarźe pi drum 2300
3086 fîsa ĭe un pĭașće mik, traĭașće în rîu 1866
3087 fîurarĭu ĭe a duoĭļa lună în an 3346
3088 fĭaćiļi đemult n-avut đirĭept pi moșîĭe 1718
3089 fĭaćiļi kare a fuost măĭ sprimiće, a putut în duduraĭkă sî fakă kînćik frumuos, kare a rîsunat pista vîăĭ, șî s-a-uḑît đeparće 1270
3090 fĭaćiļi marĭ a fakut dudurăĭś đin laptukă, ș-a sufļat în ĭaļe kînd a vrut s-îĭ audă baĭețî unđe sînt, șî sî vină sî sa gasîaskă 1270
3091 fĭaćiļi puartă o skurtatură đi sukńe, n-au ku śe ńiś kuru s-astruśe 2931
3092 fĭară șî miś șî marĭ a fakut țîgańi la fuaļe 1915
3093 fĭarbe tuot đi mîńiĭe, numa śe nu krapă 1957
3094 fĭarigă măĭ đies krĭașće pi duos, pin krovańe apatuasă, șî apruape đi faźet 1920
3095 fĭer đi plug 1913
3096 fĭer fĭerbinće 1913
3097 fĭer raśit nu puoț să baț ku śokanu 2372
3098 fĭeru ĭe grĭeu, ama plumbu ĭe șî măĭ grĭeu 3222
3099 fĭesu muĭeriļi a-npļećit ku kukița đin ață đi mosuor, kumparată đi la dugaĭe 2309
3100 fĭrfută ĭe uom kare una ḑîśe, alta lukră, da śe ginđiașće, aĭa ńiś draku nu șćiĭe 2469
3101 flămîndu ĭe un krîu la șăļe kare-l are vaka, bou, kalu, uaĭa șî kapra 3175
3102 flokańi a fakut în mižluoku satuluĭ spînḑuratuare đi triĭ bîrńe ńiśopļiće, ș-a spînḑurat pi Tuku Strain, kî s-a dus đi la iĭ la părtizań 4613
3103 flokańi adunat lumĭa la spînḑuratu lu un părtizan, nu sa va spumînta kumva, șî sî sa stokńaskă đi la Titu 4611
3104 flomînd ka lupu 1900
3105 floran sa ḑîśe la bagrĭem or salkim, în Tanda, Gorńiana, Topuoļńița [Por.], Tuopla, Lukĭa, Buśa; Lugńița șî-n Gînzîgrad [Crn.] 2295
3106 florarĭ ku fluorĭ marĭ 2566
3107 florarĭu a fuost la rumîńi aĭ batrîń luna śinśiļa în an 2566
3108 Florĭeșći în Îrnaglaua sînt veńiț đin Topuoļńița 2027
3109 fluarĭa a rîsarit, ș-a slubaḑît frunḑuļița, ginđesk kî o sî sa prindă 2402
3110 fluarĭa đi bagram ĭe bună đi albiń 926
3111 fluarĭa ĭe un parśel đi buĭađe în kare sa fak samînțîļî 1889
3112 fluarĭa mare are un miruos kare nu puaće tot nat să-l sufire, așa lumĭe lasă rugamînt să nu ļi sa dukă la morminț kînd va muri 4902
3113 fluarĭa mare ĭe fluare đin građină, sa puńe numa pintru dus la morminț 4902
3114 fluarĭa mare sa kuļaźe șî sa atîrnă ku rîdaśina-n sus sî sa ușće, sî puată duśa șî ĭarna la morminț 4902
3115 fluarĭa turkuluĭ sa kuļiaźe, sa uskă, șî kînd trîabe sa duśe la morminț, unđe sa dîă đi pomană la-ĭ muorț 2286
3116 fluarĭa turśiaskă krĭașće în bașćauă, înfuare tuamna 2286
3117 fluiru s-a fakut đin prun uskat 2288
3118 fluoriļi alu brîbeńel sînt măĭ mult albe șî vînît đeșkis 742
3119 fluorĭ modurĭe 2109
3120 fluorĭ sađiće 4674
3121 Fluriĭļi sînt în tuot đe una dumińika, ku o stamînă înainća lu Pașć 2296
3122 fļinta ĭe muĭare fara rînd, kare fļikaćiașće mult, șî vorbĭașće lumĭa đe rău fara ńiśkotrĭabă 2462
3123 fļintă ĭe muĭarĭa kare a pļekat đi la uom, șî mĭarźe ka uļimișńița, nu puartă griža kum ĭe-nbrakată, ńiś śe vorbĭașće, or ku kare duarme 2462
3124 fļintă ĭe o žîguare dă muĭare 2462
3125 fļuarkă đi uom, nu țîńe vuorba, minće đi uskă, fură đi rupe 1864
3126 fļuarță đi uom, ar vinđa pi tatî-su đi duauă parîaļe 1863
3127 fofik ĭe atîta lînă kît puoț sî prinḑ ku triĭ źiaĭśće 1996
3128 fofiku vińe o parĭake ku vuorba kĭef: or iĭ vińe fofiku, or iĭ kĭefu đi futaĭ, tot una țî 1996
3129 fofĭaḑîļi la trăkătuare-s pusă-n kostîș ka śuoiļi la muară, să prindă bataĭa vîntuluļ kum prind śuoiļi vîžuoĭu api đin butuońu muori 3311
3130 fonfiu ĭe fluare đin građină, ku fluorĭ vînîće șî ku frunḑă tare ka alu ĭađiră 2165
3131 fraće bun 715
3132 fraće bun ĭe ăla kare ĭe naskut đin o mumă șî đin un tată 4496
3133 fraće dăorat ĭe fraće numa đi pi mumă or đi pi tată 4496
3134 fraće ĭe kopil voĭńiśesk, or đintr-o mumă or đintr-un tată 4496
3135 fraće, sora dăorată 471
3136 fraćiļi mĭeu ĭe bandaș 579
3137 frasînuĭe ļiemn žîlau, đin ĭel sa fakut dîržală đi kuasă 2125
3138 frațî kată bińe la visaļiĭe să okroćeaskă pră sorî-sa dă baĭeț bĭețîuoș 3049
3139 frațîĭa ĭe adunatura frațîlor, alu ńam apruape, or alu prĭaćiń buń kare traĭesk ka frațî 4500
3140 frațîĭuor ĭe fraćiļi al mik, kînd ăl pumeńim đin milă șî ku drag 4497
3141 frig, măĭ frig, șî măĭ frig 2377
3142 frigarĭa ĭe o pražînă đi ļiemn tare, kurațată đi skuarță șî askuțîtă la vîr, șî ku mîńiĭu la kuadă, kare ușurĭaḑă învîrćitu 2376
3143 frikă mare 2382
3144 fript, ńidofript 2374
3145 frîmbĭa ĭe masura đi țasut, sa ĭa dupa lunźimĭa lu rîșkituorĭ 2269
3146 frîmbĭe ĭе ļegatura la trastă, ku kare sa duśe trasta prăsta umăr 2269
3147 frîu ĭe fakut đin kurîaļe kare sa pun la kal în kap 2393
3148 Frĭakă la poļikrit Golubuońi đi la Șuopît pi vrun komșîĭe đin Șćefańeșći, pi kare la gasît kă lukră lukru muĭerĭesk: frĭakă, saraku, rufiļi la albĭe, da muĭarĭa iĭ ođińiașće la umbră 2202
3149 frĭenga ĭe buală ibomńiśiaskă; đi buala-ĭa la muĭerĭ a pikat nasu 2276
3150 frumos ĭe să aĭ kasă lînga rîu, ama nuapća rîkańala bruoșćilor țîńe una-ntruuna, pă-ț vińe să noroḑășć 4979
3151 Frumoșață! 2000
3152 frumuos ĭe kînd lumĭa lukră đi sat tuot înpreuna 4242
3153 frumuos ĭe să fîĭ glumăț, numa să aĭ marźină 4992
3154 frumuos ĭe vara pin zăpușală, kînd vińe đi vrunđiva vrun abur đi vînt 84
3155 frumuos kîntă, ama grĭeu învață kînćik nou 2814
3156 frunća ĭe la uom parća kapuluĭ đi-nainće, đisupra đi uokĭ 1817
3157 Frunća Șășki 1817
3158 frunḑa a-ngălbińit 2401
3159 frunḑa lu țîța uoĭi ĭe bună đi durĭare la burtă 1122
3160 frunḑa pră firĭ de potlaźĭań s-a bastruit 955
3161 frunḑa tuamna gălbińașće șî roșașće, șî pikă đin ļemn pi pomînt 3125
3162 frunḑarĭu ĭe un fĭeļ đi klańe, grîmađită đin krĭanźe ku frunḑă, dîrîmaće đi pi ļiamńe, kare sa pazîașće să fiĭe ĭernaćik đi viće 2403
3163 frunḑă uskată 2401
3164 frunḑă vĭarđe 2401
3165 fruntașî ar trăbuĭa să mĭargă înainća lumi, să-ĭ puarće kîtra bunataće đi tuoț 1819
3166 fruntașî śe-s aļeș akuma sî ńi puarće satu, nus đi ńimika 189
3167 fruńikă galbină 2247
3168 fu mĭarńik, șî đodată sari la mińe, vrĭa sî sa bată 1709
3169 fuaĭa đi aluvat, înćinsă pi fund đi plaśintă, sa mînžîașće ku kufîrțău, șî sa-npîatură în șasă kuolțurĭ 4151
3170 fuaĭe đi arćiĭe 161
3171 fuaĭe đi kukuruḑ 1933
3172 fuaļe đi apă 606
3173 fuaļe đi fuok la kaminu đi lukrat la fĭer 606
3174 fuaļe în karĭe pakurari a dus fańina 606
3175 fuaļe la karîăbĭ 606
3176 fuamiće mare, da multă lume trăbe arańi 179
3177 fuamiće mare, nuĭe mînkare ńam 3172
3178 fuarfiś đi kusut 1936
3179 fuarfiś đi taĭat la pļek 1936
3180 fuarfiś đi taĭat la viĭe 1936
3181 fuarfiśiļi aĭ nuoștri a kumparat đi la țîgań 1936
3182 fuarfiśiļi au duauă masîaļe, șî la una îĭ sa ḑîśe fuarfikă 1936
3183 fuće kît puoț, kînd nu măĭ puoț, atîrnă-ț pula-n kuń, șî taś 1941
3184 fućelkă ĭe muĭere fućeluasă, iĭ skapîră pula đin uokĭ, da ĭa sa faśe sumĭarńikă 2984
3185 Fufu ĭe poļikră batrînă la Gorńana, da ĭastă șî pin alće saće rumîńeșć 2251
3186 Fufuļieșći în Arnaglaua sînt veńiț đi la Gorńana; a luor rudă sa stîns, a ramas numa poļikra la o krĭangă đi Bîlańeșći, kare sînt mutaț đi la Kîrșe la śuaka Rnaglîăvi, ș-a nîsļeđit moșîĭa lu Fufuļieșći 2252
3187 Fufuļieșći puvestîăsk k-a luor aĭ batrîń în Gorńana a veńit đin Buśa 2252
3188 Fufuļieșći traĭesk în Saļișće; sa puvestîașće kî akolo sînt iĭ ku Pipiĭuońi măĭ batrîń 2252
3189 fufuļiśe ĭe numiļi adoĭļa lu un fĭeļ đi ĭarbă kare o kĭamă ćipșînă 3374
3190 fug, kă ma ćem kă ma baće și ma oļigńeșće đe tot 3515
3191 fug, kă vińe śińeva 73
3192 fugarĭ đi puoćiră 638
3193 fugarĭ đin vuoĭskă 638
3194 fugarńiță ĭe muĭarĭa kare a fuźit đi la uom șî s-a dus la altu, or s-a întuors la mumî-sa 2769
3195 fuĭuor đi lînă 3109
3196 fuĭuor ĭe aĭa śe sa kapîtă kînd sa traźe kîńipa pin drîgļiaće, șî ĭe sprimit đi tuors 3109
3197 fuĭuor sa poļikrĭaḑă uomu kare ĭe nalt șî supțîrĭe 3109
3198 fulguie flotaśi, ńinźe rar 2458
3199 fum alb, fum ńiegru 2475
3200 fumărika ĭe buĭađe ku fluare bilovinkă, kare are vîr ka kînd ĭe afumat 2826
3201 fumu mĭarźe fuĭuor pi kuoș 3109
3202 fumu sa faśe đin vro arsură 2475
3203 fumuriu a ḑîs babiļi đi śeva śi ĭe sur, ka śanușa 2827
3204 Fundîrĭu ĭe kopilu al măĭ mik đintr-o povastă ku muĭarĭe kare avut mulț kopiĭ, șî iĭ a pļekat în lume, da Fundîru, kînd a krĭeskut, a pļekat să-ĭ kaće 2195
3205 fundu boruźi, ogașuluĭ, rîuluĭ 1867
3206 fundu kaldîări ĭe gogonat, nuĭe ńiaćid, numa are kîta burtă 2258
3207 fundu la kadă s-a đizlipit la înkeĭatură blăńilor 3282
3208 fundu uaļi 1867
3209 fundu zîdańițî a fuost îngăurit la mižluok 4219
3210 Funduańe, kotunu Gorńeńi, vaļe adînkă, lungă șă înkisă întra kîrșuaće, la otar întra Gorńana șî Buśa 2194
3211 fuńe đi ļegat snuopi s-a fakut đin paĭe đi ovăsk 2270
3212 fuńe ĭe sfuară skurtă la kapăstru, ku kare sa puartă vaka 2270
3213 fuńiźina sa faśe pi kuoș or pi ćunk 2209
3214 fuńiźină muĭeriļi a pus în śară topită, șă đin mistakatura-ĭa a luvat ku konđeĭu ș-ankonđeĭat uauļi đi pașć 2209
3215 fuok putoļit 2328
3216 fuok stîns 2328
3217 fuok tare 2328
3218 fuok șî pară 1461
3219 fuoku arđe 2328
3220 fuoku arđe ku bîlbataĭe 2328
3221 fuoku are bilă; bila ĭe para śe sa rađikă în sus kînd fuoku arđe 2470
3222 fuoku ĭe ațîțîĭat 490
3223 fuoku ĭe prĭa tare, stîmpărăl kîta, să nu sa strîvĭaskă ļamńiļi fara ńiśkotrĭabă 4424
3224 furaluk mare 2502
3225 furgasît: đi śuava śe ĭe furat, da uoțu spuńe kă ĭe gasît vrunđeva 2508
3226 furka a suorî-sî ĭe tuată skobită ku fluorĭ șî păsîrĭ 4448
3227 furka đi tuors akuma sa faśe đin blană, da đimult a fuost fakută đintr-o krĭangă înfurkată 2454
3228 furka ku tri kuarńe înțapată đinuntru în zîdańiță a rarit buobiļi să nu sa izgorĭaskă đi vlagă 4219
3229 furkă đi fĭer 74
3230 furkă đi ļiemn 74
3231 furkă đi tuors 2454
3232 furkă đi tuors 74
3233 furkă ĭe fiĭe śe śe are kuadă șî ĭe raklat la vîr 74
3234 furkă ku triĭ kuarńe đi adunat la fîn 74
3235 furńikă ńagră 2247
3236 furńikă ruoșîĭe 2247
3237 furtatu mĭeu koźa s-a borkonat 850
3238 furu ĭe lukru draśesk 1355
3239 fus đi tuors 2216
3240 fusă sîaśita mare, șî pluaĭa đi astîḑ điață un adapat bun la pomînto-sta uskat 129
3241 fusăĭ datuorĭ pista masură, ama kumva ma điskobeļiĭ đin dîtoriĭ 2779
3242 fusăĭ ku ĭa asară, ńiś în vis n-a fi krĭeḑut kă ĭe o fofikă întrĭagă, ma supsă, ma măśină ka muară, șî ma frînsă tuot 1997
3243 fusăĭ tare bukuruos, numa kînd vaḑuĭ ku uoki miĭ śe sa lukră, ma întristaĭ 559
3244 fusu muori 2216
3245 fusu muori are vîr đi fĭer, askuțît blańiuluĭ đi sî tuńe-n pîrporiță, kare are gaură în patru mukĭe 1576
3246 fusu pomîntuluĭ 2216
3247 fusu purikuluĭ, la žukariĭa kopilarĭaskă 2216
3248 fuśiĭa ĭe vas lunguĭat, fakut đi duoź, ku kare Sîrbi a dus vin đi la Kraĭna 2257
3249 fut-marunt 1952
3250 futaluk ĭe futaĭ đ-al mare, șî ku pula, șî fara pulă 3108
3251 futaș bun șî kî pîntaluońi ļegaț prinđe muĭarĭa măĭ bună 1945
3252 futol-fut 1952
3253 futuĭ nakazu-n kur 1941
3254 futută șî batută, o lasară saraka lînga drum 1943
3255 fuź đi ĭel, kî ĭe fărbuit đin tuaće părțîļi 1841
3256 fuź đi ĭel, kî ĭe un bautuorĭ grĭeu 563
3257 fuź đi la mińe, slućituro 3921
3258 fuź đi uom gîlśavituorĭ, kî luĭ ļi măĭ drag đi gîlśauă đi kît đi pîńe 2719
3259 fuź đin aritu mĭeu! 165
3260 fuź înkoluo! 2044
3261 fuź înkuaśa, dakă vrieĭ sî skăpĭ đi potîrńiś 2913
3262 fuź înuntru, nu sta la pluaĭe afară 2398
3263 fuź kîta măĭ înkoluo, sî puot șî ĭuo sî șîăd 2439
3264 fuź, fa, đi lînga mińe, kă nu șćiĭ, kum ĭe kurkanu-sta-l mĭeu, kînd sa îmflă 2870
3265 fuź, kă ńi prinđe 2448
3266 fuź, nu ma zminći đin lukru 3803
3267 fuź, soro, înkolo, kă mi sa skuală pîrdańiku đi buzdugan, șî o sî fiĭe beļauă! 923
3268 fuźe đi krapă 2044
3269 fuźe ĭel akuma, ama odată tuot vrunu o să-l prindă 2429
3270 fuźe ka mîța udă 2044
3271 fuźe ku kuada-n șîaļe 2044
3272 fuźe, kamguđe ĭepuru 2905
g

3273 gaća, muĭare, mînkîărĭ țapińe, da ḑămuriĭļi-șća a tĭaļe labîdă la puorś 1976
3274 gaćim lukru akuma, kî altkînd nu sa șćiĭe śe o să fiĭe 327
3275 gaćiră bîrkaĭala pin puod 820
3276 gaina a fakut uou, șî kutkurĭaḑă pi kuĭb 4294
3277 gaina a skapat đin gĭarîļu uļuluĭ, ama a fuost tuată žumuļită 2947
3278 gaina uauă în kurĭańik 2960
3279 gaina voĭńiśaskă sa kĭamă kokuoș 39
3280 gainarĭu ĭe kakatu gaińiluor 40
3281 gaină ku puĭ sa kĭamă kluoța 39
3282 gaińiļi rîkîĭe ku gĭarîļi pin građină, maĭka kată rîme 3495
3283 galbin bîăl 699
3284 galbin đeškis 3123
3285 galbin înkis 3123
3286 galbin ku vînît dau vĭarđe 3123
3287 galbin la fire ka śiara 3123
3288 galbinu a fuost ban skump, ku kapu lu Frańa Ĭosif 3457
3289 galbinușu ĭe parśelol galbin đin uou, alalt ĭe albușu 3124
3290 galuată a fakut aĭ saraś, kare n-a putut să aĭbă kar 2496
3291 galuată ĭe žumataće ći kar đi viće, are numa driko-l đinainće 2496
3292 gaļețuĭka ĭe o țauă tolśerată la butuońu đi muară 2213
3293 gaļețuĭkă sa skobĭașće ku o skuabă adînsă kare sa kĭamă gin 2213
3294 gaļețuĭkă, gaļiată mikă la butuońu đi muară, kare sa baće-n gaļiată kînd trîabe sî sa mićikuļiaḑă apa śe kađe pi ruata muori 2212
3295 gaļiata ĭe vas đi ļiemn în kare s-a dus apă pi kobilkă, în kare s-a muls uoiļi or s-a-nkĭegat lapćiļi la baśiĭe 2212
3296 gaļiată đi lapće 2212
3297 gaļiată la butuońu đi muară 2212
3298 gard đi bîrńe 2629
3299 gard đi fĭer 2629
3300 gard đi nuĭaļe 2629
3301 gard đi nuĭaļe 3666
3302 gard đi parĭ 2629
3303 gard đi spiń 2629
3304 gard đi stobuorĭ 2766
3305 gard đi tarabă 2629
3306 gard đi tîrș 3330
3307 gard đi vurgiń 2629
3308 gardu înainća kośińi sa kĭamă gîrļiu 4127
3309 gardu pi lînga koļibă tuot a putraḑît, șî rău sa klaćină kum ažunźe fiĭe śe žuavină đi ĭel 4285
3310 garđin la butuoń ĭe žgĭab, însamnat ku garđinarĭu, șî skobit ku rĭenda adînsă 3012
3311 garđin la źuban ĭe luoko-l guol đi la fundo-l đisupra pănă la vîru daoźilor 3012
3312 garđinarĭu ĭe alatu lu pintărĭ đi însamnat žgĭabu la butuoń 3011
3313 garîna, or pogara, ĭe luok unđe lumĭa a taĭat padurĭa tuată, sî sa fakă ĭarbă đi viće 2624
3314 garînă sa ḑîśe đi luok în padure unđe sînt ļiamńe rare 2624
3315 gasăļńița ĭe vĭarme kare sa faśe în śară, șî puaće să zatrĭaskă stupu 3587
3316 gasăo kînd ĭe sîngură 3208
3317 gasîĭ o firoćină ruźinită-n drum, ș-o luvaĭ ku mińe s-o pun bińe, îm va trîbui đi śuava 1916
3318 gasîĭ o țaurikă đi plumb đi pușkă 1039
3319 gasîĭ un bît đi kuorn đi raḑîmat 588
3320 gata ĭe ku danaśiĭa, ažuns vrĭamĭa să ma kîsîtorĭesk 1177
3321 gata ku žuaka, a veńit vrĭamĭa đi învațat 2816
3322 gata mis, nu măĭ sîmt ńimika 4494
3323 gata pin tuot sat măĭ mare, kare avut kovaś, a ramas ș-ăn ḑî đe astîḑ poļikra Forfikarĭu: Truță Forfikarĭu în Îrnaglaua, Milan Forfikarĭu, țîgan în Țîrnaĭkă, Dinu Forfikarĭu în Vlauļa, șî alțî 1938
3324 gata tuoț Dăbļiźeńi đi vrĭamĭa lu Tita a lukrat în rudńik, ș-avut plăț buńe 2795
3325 gaura ĭe skobită în ļemn muaļe 4448
3326 gaura largă, strîmtă 2671
3327 gaura urĭeki 2158
3328 gaura-n pomînt 2671
3329 gaura-sta trăbe larźi ku sakurĭ 2974
3330 gaură mikă, mare 2671
3331 gavana a fuost fakută đin ļiemn adîns, kum ĭe palćinu, or źugastru, măĭ rar đin alće ļiamńe 1970
3332 gavana a fuost ļingură mare đi ļiemn, đi mistakat mînkarĭa kînd s-a sprimit pi la nunț, la prazńiśe or pi la pomeń 1970
3333 găćituariļi kînd s-apuka să gaćaskă đe pomană, măĭ întîń fak șapće turćiță kare sa kĭamă kalauză, șă ļi dau la morto-la să vadă k-a-nśeput sî sa gaćiaskă pomana luĭ 4009
3334 gălbinaćik nuĭe galbin đeșkis, numa galbin stîns 3126
3335 gălbinare ĭe buală đi kare la uom măĭ întîń îngalbińiașće albușu uokĭuluĭ 3122
3336 Gălbinuońi la Bļizńe sînt ńepuoț alu vrunu Trailă Galbin kare a veńit đin Balta Vĭarđe în Rumîńiĭe 3127
3337 găuri đi plumbi aĭ ńemțășć ș-akuma sa văd pi parĭețî lu kasa batrînă 4333
3338 gibura ĭe zmuaćiku dă lînă kare a ramas pră darak dupa dîraśit 2505
3339 gibura nu sa labdă: sa pastrĭaḑă, șî sa puńe în kîpatîń, ĭarna într-a źeĭśće în opinś să nu źeźire, or în papușă kopilarĭeșć đi trĭanță 2505
3340 gilberĭa ĭe un fĭeļ đi ĭarbă 3373
3341 gindă au gorunu, śaruońu, fagu 2649
3342 ginđind kă la luok însamnat ku kruśiță ĭastă bań îngropaț, s-a frînt sapînd în pĭatră guală 4603
3343 ginđitură ușuară 2652
3344 ginuĭe o skuabă đi fĭer, ku taișu înkîrśurat ka luna ćinără 2211
3345 giośelu înfluare măĭ întîń primovara, înga pănă nu sa ĭa zapada 2101
3346 giśașće, śe ța-m dus în trastă 2914
3347 giśituarĭa ĭe un fĭeļ đi minśună: una spuń, da la alta ći ginđeșć 2915
3348 gižă ĭe frunḑă kare învăluĭe skalanu đi kukuruḑ 2192
3349 Giță lu Branku a fuost fluĭeraș bun, șî frumuos a ḑîs ruopîta 709
3350 Gițe ăl Babi 768
3351 gîf ĭe postaviță mikă đi ļemn, în kare s-a spalat mîńiļi înainća prînḑuluĭ 3684
3352 gîlśaua ĭe kînd duoĭ or măĭ mulț uamiń, zbĭară mîńiuos uńi pi alțî 2716
3353 gîlśauă ĭe kînd sînt uamińi mîńiuoș șî vorbĭesk intro vrĭame; atunśa zbĭară unu pi altu kă ńima pi ńima nu askultă 2716
3354 gîltînă la rîu ĭe măĭ bun luok đi skaldat, dakă șćiĭ să nuoț 826
3355 gîltuop ĭe ćișnă mare șî adînkă 827
3356 gîndaku al vînît traĭașće supt skuarța lu frasîno-l alb, ku ĭel aĭ batrîń a ļekuit buaļiļi ibomńiśieșć: frĭenga, konkau șî vrun șenger kare a fuost măĭ rău 2124
3357 gîndu famĭeĭesk (muĭerĭesk) 1851
3358 gînžăĭ ĭe țauă đi ļemn, înțapată în gaura lu pĭatra muori a đi žuos, pin kare trĭaśe stăńu alu fusu muori 4936
3359 gînžăĭu ĭe fakut đin salkă ruoșe, kî ĭa ĭe muaļe đi lukru, da nu sa tośașće ĭuta 4936
3360 gîrgarița ĭe guangă ńagră, sa faśe đin buob đi grîu, đi pasuĭ or đi kukuruḑ, kînd sînt buabiļi batrîńe, kînd nu-s proîmblaće șî kînd sa-nśintă đi kaldură 1993
3361 gîrgarița manînkă ińima buobuluĭ, șî ĭel nuĭe đi ńimika, giuakă guală 1993
3362 gîrgauńi sînt răĭ, kînd ći muśkă ći umfļi tuot, da puoț șî sî muorĭ 1416
3363 gîrlă ĭe o șļingă îngustă đi pînḑă, înfrumoșată ku rîurĭ, kare a duso fĭaćiļi marĭ la gît 2677
3364 gîrliță ĭe buală porśaskă 2495
3365 gîrlugă ĭe pasîrĭe, gîskă sîrbaćikă 2665
3366 gîrļiu ĭe gardu ănainća lu kośina puorśilor 2666
3367 gîrļiu ĭe traușa kuośińi, îngrađită ku parĭ să nu ĭasă puorśi afară 2666
3368 gîrńișće ĭe luok sîśarat 4801
3369 gîrńița ĭe un fĭeļ đi gorun, numa sănt frunḑîļi a iĭ kîta măĭ marunće șî măĭ lunguĭaće đi kît alu gorun 2648
3370 gîrńița nuĭe bună đi građe, numa đi fuok șî đi bunduś đi gard ku tarabă 2648
3371 gîržab ĭe uom kare đin vro buală ĭ-a krĭeskut șauă-n șîaļe, șî ĭel s-a-ngržobat într-o parće 3998
3372 gîska are gît lung, șî pĭańe albe 2659
3373 gîska gîgîĭe 2659
3374 gîska gîgîĭe kînd ĭe flomîndă, or kînd sa spomîntă đi śeva 2658
3375 gît au vasurļi: kila, kîrśagu șî baluonu 2728
3376 gîtu puļi 2728
3377 gîșć țîn aăĭa kare sînt apruape đi rîu 2659
3378 gîșćiļi s-a dus la baltă, șî kînd înśepură a țofaĭa pin apă, sa spumîntară kîńi, șî-n śepură a latra, parke lupi tună pista iĭ 1069
3379 gĭanță s-a ḑîs la kuopśe ku kare muĭeriļi a prins puaļiļi la krețan 2737
3380 gĭața ĭe rîaśe șî aluńikuasă 4998
3381 gĭața sa faśe đin apă kînd ĭe źer, șă kînd apa mult sa raśiașće 4998
3382 gĭem đi ață 2411
3383 gĭepu a fuost la muoĭ întra trăirat la arĭe ku vînt, șî trairat la mașîń ku motuară 2341
3384 gĭepu ĭe o fuarmă dă mașînă dă trăirat, kare a mînato kalu 2341
3385 gĭorț-gĭorț fak mațîļi guaļe kînd iș flomînd 2702
3386 glas gruos șî spîrćiguos 2661
3387 glugă ĭe gramada dă tuļeĭ, kare sa faśe dupa kuļiesu kukuruḑuluĭ 2301
3388 gluźiļi đi pi luok, traź la kasă șă ļi grămađieșć 2301
3389 gļiĭa ĭe bucată đi pomînt, skuasă ku ĭarbă 3047
3390 gļuonțu ĭe vîru plumbuluĭ, bagat în țaurikă 3061
3391 gogoșu ĭe pîńe aḑîmă, kuaptă pră tabla lu șporĭet, a sa faśe dîn fańină ku apă șî ku sare, fîr dă olațăl, șî sa mursîkă ku mîńiļi spalaće 2259
3392 golan ĭe uom sarak, fara ńimik 3880
3393 golîmb sîrbaćik 1533
3394 golîmbi sa kuĭbarĭesk în butuarkă 2963
3395 golîmbu ku golîmbița fak kuĭb în butuarkă 1533
3396 golman, apîră guolu la luptă 296
3397 golokrak ĭe tot nata kare n-are pîntaluoń or suknă pi ĭel 4987
3398 goloprĭeșńiță ĭe bună momĭală đi pĭeșć, kînd sa prind ku ungița 801
3399 goloprĭeșńiță ĭe guangă mare kare traĭașće în tuor 801
3400 goļișman ĭe aăla kare ĭe atîta đi sarak, đi n-are ńiś țuaļe đi-nbrakat, numa mĭarźe rupćiguos 3881
3401 gorńaku ĭe vînt tare șî răśe kare baće đi la mńaḑa nopțî 4436
3402 gorun ĭe ļiemn bun đi građe 2646
3403 gorunu are albățu șî roșățu 209
3404 gorunu are gindă 2646
3405 gostîĭa ĭe ađet kînd s-adună lumĭa kĭemată la vrunu kare faśe prazńik, nuntă or źuok ku mînkare șî visaļiĭe 4405
3406 gostîĭa la nuntă a țînut triĭ ḑîļe 4405
3407 gostuońu ĭe uom kare vińe la nuntă ńikemat, numa sî manînśe șî sî bĭa 4407
3408 govĭa la nuntă a sărutat mîna la nașu șî la nașîță 4355
3409 grabim, să nu ńe prindă murgu pi drum 2919
3410 grabiț ku lukru, kă akuma ĭe ḑîua skurtă, ĭuta kađe nuapća 2928
3411 grabĭesk, adauară dau la ćińe 472
3412 grabĭesk, nu kućeḑ să ma amînaćeḑ 418
3413 građina ĭe bașćauă lînga kasă, îngrađită pintru viće șî puorś 14
3414 građina sapată ku arșuou mîĭ bińe rođașće 776
3415 građină îngrađită 10
3416 građină ku fluorĭ 10
3417 gramada đi fîn, kare sa faśe đin kupițîaļe, la nuoĭ sa kĭamă porkuoń 3001
3418 gramadă đ-adunatuorĭ, veńiț đin tuaće părțîļi 185
3419 grapatu ĭe kînd dupa arat, sa-nmarunțîașće pomîntu ku grapa 4852
3420 grapița ĭe fluturu lu kapușă, dupa śe sa satură đi sînźe, krĭașće șî sa profaśe kîrśuabă, or kapușă 2675
3421 grapița sa aļiaźe đin kîrśuabă șî kapușă kă are triĭ parĭake đi piśuare 2675
3422 grasun ĭe purśel đi un an đi batrîn 4138
3423 grasună 4138
3424 grăunťe ďe pămînt 3185
3425 grăunťe ďe sare 3185
3426 grăunťe ďe usturoĭ 3185
3427 greu ka băĭkonu 769
3428 greu o sî ńe skoaťem ďe la beļa 1327
3429 greuańa kare vrĭa să sa nașće ușuor, trăbe să bĭa apă în kare s-a fĭert sîta ḑîńi 4704
3430 grieu îm kađe đișćeptarĭa đimińața 1703
3431 grinda la koļibĭ a fost fakută đin grinḑ, pusă bîrabar una ku alta, da întra ĭaļe a fuost pusă valurĭ 2392
3432 grindă ĭe o bîrnă lungă đi ļiemn, śopļită-n patru mukĭe la masură 2392
3433 grinḑîļi n-a fuost înkeĭaće kum trăbe, șî koļiba s-a strîmbat đi pi fuga 3284
3434 grinḑîļi sînt tuot una đi lunź 2592
3435 grîńe ĭe luok sîmanat ku mărunțîș 4996
3436 grîńișće ĭe luoku đi pi kare ĭe sîśarat grîu 2670
3437 grîu a dat rar, numa kîći un spik koluo-koluo 2775
3438 grîu a rasarit 384
3439 grîu ĭe akuma ćimpuriu, pi la Vidum o să ažungă đi sîśerat 1157
3440 grîu ĭe kaḑut đi vînt, rău grĭeu sa sîăśiră 4800
3441 grîu ĭe la nuoĭ ćinîr marunțîș, în Isîkuava ažuns tuma dupa rato-l đintîń 2669
3442 grîu s-a sîmanat numa pintru pîńe đi prazńik 2669
3443 grĭa ĭe frîmîntatura aluvatuluĭ đi muĭarĭe ļenuasă 1975
3444 grĭanguru ĭe o pasîrikă ku pĭańe galbińe ka auru 2032
3445 grĭanguru ĭe pasîrĭe măĭ frumuasă la nuoĭ, đ-aĭa sa ḑîśe đi vrun baĭat kare ĭe înbrakat frumuos kî ĭe înbrakat ka grĭanguru 2032
3446 grĭauri zbuară în pîlkă mare 2102
3447 grĭața țîńe o vrĭame, da kînd ma razbĭașće, sa puńe vîrsatura pi mińe 4993
3448 grĭeś, đin Greśiĭa 465
3449 grĭeu a fuost puostu kînd a trăbuit fomĭa în vrĭamĭa đi kosît 1899
3450 grĭeu bolnau, vĭađe șî ĭel kî ĭe traĭu luĭ skurtat 2929
3451 grĭeu duor ĭ-a kaḑut pi ińimă, șî mĭarźe kîpiĭat pin lume, katînd ku śe să-l stîmpîre 4424
3452 grĭeu ĭe kînd naĭ ku śe să arańeșć kopiĭi 179
3453 grĭeu ĭe la bĭare 568
3454 grĭeu o să skîape viu numa ku ḑaśială în pat, trîabe dus la duoktur 1407
3455 grĭeu o sî ĭasă ku ĭel în kîpatîń 4641
3456 grĭeu sa traĭașće, ńiśkum să skapăm đi pîrdańiśiļi đi dîtoriĭ 1199
3457 gropar ĭe uom kare la morminț sapă gruapa đi uomo-l muort 2788
3458 gropișće ĭe luok unđe sa-ngruapă aĭ muorț 2787
3459 groșala sa faśe đin lapće fĭert ku fańină đi kukuruḑ 2334
3460 groșală ĭe mînkare țapînă șî dulśață mare đi kîń kare pazîăsk uoiļi la munće 2334
3461 grumazu ĭe luoku la trupu uomuluĭ đinapuoĭ, unđe sa-npreună gîtu ku kapu 2668
3462 grunđin đi miriśikă 3183
3463 gruos đi kap 2661
3464 gruos đi obraz 2661
3465 gruos la pungă 2661
3466 gruoso-sta ĭe butorkuos, bun ĭe đi stupină 682
3467 gruoșî đin duos sa skuot numa ku druko-l đi înainće alu karu đi buoĭ 1433
3468 guanga puturuasă puće ka Ĭuda 4155
3469 Guguļiańi a kuprins munțîļi dă la Ždrĭela pănă la Ćimuok 2329
3470 guma aprinsă nu sa stînźe ļesńe 3979
3471 guma imuasă nu sa ļipĭașće bińe 3021
3472 Guolu ĭe munće mare, otar întra Kraĭna șî Porĭeśa 3883
3473 Guolu pi kuamă ĭe o golaĭe, fara ńiś un fĭeļ đi verđeț 3883
3474 guost ĭe insă kare vińe kemată la vr-o gostîĭe 4404
3475 guoviĭa la nuntă dăruĭe nașu șî nașîța 1185
3476 guovĭa đi bătrîńață s-a kĭemat mirĭasă 3257
3477 gura api 116
3478 gura rîuluĭ 2170
3479 gura văĭi 2170
3480 gura-lupuluĭ ĭe buĭađe ku fluarĭe kare la lume iĭ sa-mpare kî samînă la gura lupuluĭ kaskată 2184
3481 gura-șărpilor ĭe u buĭađe naltă, ku fluare vînîtă, kare samînă la gura șărpilor đeșkisă, ku ļimba skuasă 2171
3482 gurguoĭu ĭe vîru la opinkă đi pĭaļe 2707
3483 gurida ĭe un fĭeļ đi viĭe sîrbaćikă, kare dă pi duos, are buobe miś vînîće, kare kînd sa kuok sînt atîta akre đi gura sa strînźe đi tuot đi akrĭală 3353
3484 guridarĭu ĭe luna a đi noă pi an, vrĭamĭa kînd s-a kuļes viĭa 3362
3485 gutîn oltańit rođașće gutîńe marĭ, apruape la o kilă kîć-o gutîne 2920
3486 gutîna ĭe puama lu gutîn, galbină șî fakută ka para 2921
3487 gužba îmļećită đi kurpiń vrodată a fuost un fĭeļ đi proțap, ļegatura întra plugu đi ļiemn șî źugu, kara la tras buoĭi 1738
3488 gužbă ĭe înpļećitură đi kurpiń ku kare s-a ļegat gardu 1738
3489 gușă ĭe vĭarme đin apă, alb, lung șî supțîre ka păru đin kap 3014
3490 gușćira ĭe un fĭeļ đi șopîrlă; vĭarđe ĭe, traĭașće pi ļivĭeḑ șî pin buźakurĭ; manînkă guonź, kare ļi prinđe ku o ļimbă lungă 2224
Warning: mysql_close(): 180 is not a valid MySQL-Link resource in /home/paund/public_html/vlaski.recnik/frazesort.php on line 309
h

i

3491 i s-a înflat fofiku, ș-a pļekat în lumĭa albă dupa pulă 1996
3492 i s-a lunźit mîna, pănă la gramada ku bań 2318
3493 ibuomńika la bundușît sî lasă muĭarĭa 859
3494 Iginatu în vrĭamĭa nuastră kađe a duoĭļa ḑî dupa Anol Nou 3541
3495 igļiśaua dă primovara măĭ întîń 2186
3496 igļiśauă ĭe fluare frumuasă, șî dupa ĭa a dat șî numĭe pi la fĭaće, Igļika 2186
3497 iĭ drag să baźe bruś în uamiń, șî să-ĭ gîlśavĭaskă 2717
3498 iĭ drag sî sa aramașîaska ku fiĭe kare 237
3499 iĭ ḑîśem la loko-la Brĭeză, kî ĭe o golaĭe, unđe dau numa ļamńe kare sîrbi kĭamă breză, da nuoĭ rumîńi iĭ ḑîśem mastak 942
3500 iĭ kađe grĭeu unđe lumĭe multă, unđe nuĭe luok să sufļi, unđe ĭe strînsuare mare 4394
3501 iĭ nu șćiu đi rînd, la iĭ ĭe tuot skimotoșît în tuaće părțîļi 4736
3502 iĭ nu-s rumîń đin parća nuastră, iĭ vorbĭesk alt graĭ, ama ĭară pućem ńi înțăļeźa 3390
3503 iĭ pare rău đi feĭ-sa, kă nu traĭașće bun ku uomî-su 3181
3504 iĭ rîșkiĭe opinśiļi pănă mĭarźe pi drum, kă đi ļiańe nu rađikă piśuariļi, numa ļi traźe pi pomînt 2517
3505 iĭ rușîńe la oraș să spună kă ĭe rumînă, kî tuoț o sî sa rîdă đi ĭa, ș-o sî zbată žuok 4000
3506 iĭ s-a bat, da-n okuol s-adunat o gramadă đi vilaĭt 3238
3507 iĭ s-a fakut albĭață în nainća uoki 198
3508 iĭ s-a luvat mîna đirĭaptă, șî piśuoro-l đirĭept, uloźit ḑaśe în pat 1719
3509 iĭ s-a skulat bîzdîku 948
3510 iĭ s-a suit kopiĭi în vîru kapuluĭ 4291
3511 iĭ s-a urît tuot k-o țuală sî sa dukă la visaļiĭe 3924
3512 iĭ sa miră lumĭa kum nu noroḑîașće đ-atîta învațatură 2818
3513 iĭ traĭesk đin furaluk 2502
3514 iĭ tuarnă apa să stîngă, da fuoku arđe tot măĭ tare șî măĭ tare, pănă nu do arsă koļiba đi tot 3547
3515 imańa lu Drîndarĭeșći kuprinđe izvuoru alu Ogașu Drîndarĭesk 1286
3516 in Buļećin traĭesk duauă fuarme dă rumîń, uńi vorbĭesk la pră, da uńi la pi 953
3517 in sat țîgańi a ogođit kuortu, ș-a porńit sî vindă marfă đi fĭer 1048
3518 ińel đi arźint 3558
3519 ińel đi aur 3558
3520 ińel ku pĭatră skumpă 3558
3521 Isîkovĭană 2799
3522 Isîkuva ĭe sat răsfirat 2798
3523 iśa, ļinga moară, ń-a fuost voĭala, ama kînd s-ă lăsat muĭeriļi să țîasă la śuariś, voĭala s-a pîrasît 4959
3524 ivenk sa kĭamă krĭenguța đi viĭe ku doĭ-triĭ strugurĭ, taĭată đin bușćan șî atîrnată supt strĭeșînă sî sa ușće đi ĭarnă 4989
3525 izvuon ĭe kluopît đi aramă, kare sa atîrnă la viće la gît 3187
3526 izvuonu ĭe đi aramă, da kluopîtu đi fĭer 3187
3527 iș đață suariļi dupa dungă 1755
3528 ișîtoarĭa a fuost afară, aproape đi kasă 4879
3529 iță sînt ață ļegaće în lață, kare sînt înșîraće pi doa bîće, bagaće pin kîpatîńiļi lu lață 2503
î

3530 î-n gaură la fundu zîdańițî a fuost înțapată đinuntru o furkă ku triĭ kuarńe, fakută đin kuorn uskat 4219
3531 îĭ bîțîĭe mîna 571
3532 îĭ đață ku duosu mîńi pistă nas 1237
3533 îĭ đață o fļuașkă pista nas, șî ĭa taku 3020
3534 îĭ mĭarźe lapćiļi đin țîță ka apa đin urśuor, đi aĭa ĭe kopilu marĭe șî kreskut 1047
3535 îĭ sari o țîndîră, șî să dusă 1018
3536 îl loviĭ odată berbeśiuluĭ 619
3537 îm kaḑu śasńiku đin mînă, sî sparsă șî ramasă žuos tuot đisfakut 1552
3538 îm mižluoku vĭeri 3413
3539 îm pļak pĭeșći, ama kînd trăbe să-ĭ spinćik, îm kađe grĭață 2751
3540 îm trîabe un uom tare să-m fiĭe đi aźutarĭe 1772
3541 îm țîuańe urĭakĭa, sigurat ma vorbĭașće vrunu đi rîău 1056
3542 îmblă ka amșîța prîn sat, ku kuada răđikată 2228
3543 împalmĭaḑă sa ḑîśe kînd mistakăm śeva bun, śe n-avĭem đi ažuns, ku śeva măĭ rău, ś-avĭem đestul 3858
3544 împăkaśuńe ĭe ađet nunțăsk, kare fak parințî kînd baĭatu fură fata, or kînd fata fuźe dupa baĭat 3244
3545 împăkaśuńe puaće fi șî întra duoĭ inș, or doa kăș, kare a fuost mult în vro sfadă grĭa 3244
3546 împușkat, golîmbu kaḑu ku ăripiļi larźiće 2975
3547 împuțîńaḑă mînkarĭa kîći kîta, dakă vrĭeĭ sî slabĭeșć 2935
3548 în altfĭeļ 332
3549 în aluńișu ĭe mîĭ mîndru kînd ĭastă aluńe 323
3550 în ambarĭ s-a țînut marunțîș: grîu, ovîăsk, sakară, da kukuruḑu s-a țînut în kuoș 467
3551 în an ĭastă doasprîaśe luń 2983
3552 în ardou s-a țînut komina, în vrĭamĭa kînd kazańiļi a fuost rare 336
3553 în aritu nuostru, kît ĭuo șćiu, ļordarĭ ĭastă la Dîbiļug lînga Măĭdan, la Tanda la Guol, la Miruoś șî la Țrnivîr kîtra Lazńița 2031
3554 în Arnagalua, în aritu Beglukuluĭ, ĭastă luok Kîrîmidariĭe, unđe vro śinḑăś đi ań în urmă, a fuost kîrîmidariĭa lu vrun Piroćan 3100
3555 în Arnaglaua măĭ kunoskut vîrkolak a fuost vrunu Trailă Dogarĭu, gras ka puorku șî ruoșu ka raku, kare s-a labdat kî ĭe așa đin karńa Luńi ș-a Suariluĭ 4752
3556 în arșîță ńimik nu rođașće 155
3557 în asta đimińață 1421
3558 în așa fĭeļ 290
3559 în Baba-Ĭuana izvuară Ogașu Babi-Ĭuańi 514
3560 în badîń s-a batut untu 461
3561 în baĭbuoko-sta nuĭe luok mîĭ mult đi tri inș 614
3562 în baltă traĭașće draku 534
3563 în banda nuastră am avut șî bronkaș, șî tubașîărĭ 869
3564 în baśauă am pus varḑă, piparkă, kîta praz, busuĭuok șî fluorĭ đi tuamnă 569
3565 în Biļizvuorța ĭastă raś 424
3566 în brîgļe alu razbuoĭ ĭe pusă spata, pin kare trĭaśe urḑala 760
3567 în bruankă aĭ nuoștri n-a kîntat đi bîtrîńață, mi-ntîń s-a vaḑut în taĭfiļi țîgańeșć dupa ratu ku mńamț 868
3568 în Bugariĭe traĭesk mulț țînțarĭ șî rumîń 884
3569 în Buor nu sî puaće sufla đi fum đi țîmpur 1040
3570 în buriu kure rakiĭa la kazan 739
3571 în butuarkă traĭașće zmău ku zmauaĭka-luĭ 668
3572 în ćeșîlă lukratuori a dus mînkarĭe la lukru 1398
3573 în Ćićuoț trăĭesk Ćiviśańi 5031
3574 în ćińerĭața mĭa fĭaćiļi a pipćenat păru ku muoț 4726
3575 în ćipsîĭa marĭe am kuopt pîńa, da-n a mikă karńe 1152
3576 în dalap s-a pus strîăkinļi, ļingurļi, zastruźiļi șî mînkarĭa śe a ramas 1180
3577 în daraku ferĭeșći batuće sînt țîțîńiļi, kare țîn źamu ku stîkla 3218
3578 în dosîșće nuĭe bun đi pus grîu, kî amînat să kuaśe 1238
3579 în drum s-a dorîngat un șîarpĭe marĭe, ka proțapu karuluĭ 1230
3580 în dugăĭ măĭ multa a lukrat uamińi, ama koļa-koļa, pin saće, s-a gasît șî kîć-o muĭare ka dugaĭașîță 4658
3581 în ḑîaļe a fuost atîrnată feruaĭka în kare s-a fĭert koļașa 2004
3582 în ḑîua đi astîḑ 107
3583 în đal 1415
3584 în farńiśiĭe akuma krĭed numa muĭeriļi aļi batrîńe 2241
3585 în față mîĭ îndată rasîarĭe kukuruḑu, kî ĭe pomîntu mîĭ kalduruos 2043
3586 în feruaĭkă, atîrnată pi ḑalarĭ la kamin, sa fĭarbe măĭ dulśe koļiașă 2261
3587 în fluir a șćut să kînće tuot păkurarĭu 2288
3588 în frunḑa pîăruluĭ pîkurari kîntă măĭ frumuos 3042
3589 în gîltînă adînkă ĭastă pĭeșć marĭ 826
3590 în Izvor-lu Mik ĭastă tri bigără: bigăr-lu Borđan, bigăr-lu Mrļiś, bigăr-lu Dragoĭ 669
3591 în kasa batrînă puodu ĭe pļin đi șobuoļ 5025
3592 în kînćik batrîńesk, Đeđu ĭe źińere al măĭ mare alu Žîgman kraļu 1663
3593 în kînćik trîabe sî sa adukă vuorbiļi ku vĭarsîku 264
3594 în koptuorĭ măĭ mult s-a kuopt pîńiļi đi pomĭeń, atunśa la plumađit șî la kuopt ažutat triĭ or śinś găćituare 3368
3595 în krapat đi zuorĭ suariļi tuma sa nazîrĭașće dupa dungă 3978
3596 în kuzńița lu tata a fuost fuaļiļi, ńikovala șî alat în tuot fĭeļu 3166
3597 în laută măĭ frumuos sa kîntă źuokurļi aļi batrîńe 2838
3598 în lokșuor în burta mumi traĭașće șî krĭașće kopilu pănă la noă luń 4632
3599 în lume s-a bagat o ćamă đi fuamiće 1131
3600 în lung șî-n larg 2973
3601 în luok đi Busuĭaka, rumîńi sîrbizaț ĭ-a pus la fĭaće nume Bosiljka, da a strîgato Bosîlka 3305
3602 în luok să fiĭe mĭarńik, ĭel kîta-kîta pă sa uĭtă pi ferĭastă 2439
3603 în luok sî sa iskaļaskă frumuos, ĭel trasă o dîră pista fuaĭa-ĭa đi arćiĭe, ș-o lupadă înapuoĭ, la poștarĭ supt piśuarĭe, parke ĭe aăsta đevină 1206
3604 în luok sî taĭe bîrna đirĭept, ĭel ĭa fakut ćeșîtură 1138
3605 în Ļiskuauă kokiĭa la pomĭeń sa kĭamă șî patruḑăśiļi, kă atunśa ĭa petrĭaśe pĭ-al muort pista punća raĭuluĭ în raĭ 4228
3606 în marta în luok đi nopîrkă sa ḑîśe đ-aļi lunź 3041
3607 în marta nu sa puaće trai đi zmĭeuratu mîțîlor 4190
3608 în marta ńima nu kućaḑă să ḑîkă nopîrkă or balaur, kî aļiļi atunśa ĭasă đin pomînt, sînt flomînđe, șî kînd aud numiļi-luor, vin șî ći muśkă, numa ḑîś aļi-lunź 470
3609 în mižluoku batăĭ a ramas făra gļuonț 3061
3610 în momĭent bun aĭ veńit, tuman vorbim đi ćińe 3426
3611 în moșîĭa-mĭa, pomîntu ĭe țăļinuos 1099
3612 în mulće saće sakara a fuost poļikra lu ńișći uamiń saraś 4427
3613 în ogașîaļe nus pĭeșć, puaće sî sa gasîaskă numa bulobrĭeț 3829
3614 în oraș întîńieșć numa lume ńikunoskută 3206
3615 în Osńiśa buož uskaț sî kuļeg đi fokorĭaļe la Žuoĭ marĭ 771
3616 în patru 2538
3617 în Peko-l đe Sus la pomana đe patruḑăś sa fak patruḑăś șî patru đe kokiĭ 4228
3618 în peșkariĭe aĭ batrîń s-a dus nuapća, ș-a prins pĭeșć ku uostiĭa la vapaĭț 3565
3619 în pivă a fakut mînkare đi uară: ku maĭu s-a batut vrĭežî, mistakaț ku kîta fańină, șî s-a dat la puĭ, la gaiń, la rîață 2687
3620 în pĭaļa guală 3879
3621 în popiso-l đi la urmă (în anu 2011), satu avut 405 đi inș, ka sîrbĭ sa skris iĭ 221, da ka rumîń 99, 80 đi inș n-a spus śe sînt 2794
3622 în Porĭeśa asta vuorbă nuĭe kunoskută; aiśa urma pin fîn or pin grîu sa kĭamă povuoĭ 1554
3623 în Porĭeśa, a fuost kunoskuț țîgan laĭeț, kare a lukrat la fĭer, șî țîgań rudarĭ, kare a lukrat la ļiemn 1048
3624 în Porĭeśa, znamînu la mormîntu muortuluĭ sa puńe pănă nu sa-npļińașće anu đi la muarće 4480
3625 în postaĭkă sînt bubiļi đi pasuĭ 1765
3626 în postauă đi ļemn sa plumađașće pîńa 4923
3627 în postauă mare s-a žumuļit puorko-l taĭat 4923
3628 în povĭeșć rumîńešć, Sîmpĭetru puartă lupi, țîńe kĭeiļi raĭuluĭ, baće kopiĭi pîkatuoș kare a mînkat mĭară pănă la ḑîua luĭ, șî alta 4692
3629 în Praova la sveći Gĭorge feťiļi kuļeđa mărgăritar și faťa kunuń 4261
3630 în pućińiu s-a batut laptili sî sa aleğe untu 4014
3631 în puf kuopt ĭastă pulbur ku kare păkurari a oprit sînźiļi kînd a kurs đin lovitură 4771
3632 în rađină sa bagă pĭeșći aĭ măĭ marĭ 2203
3633 în raĭ sa duśe tot nat kare trĭaśe pista punća raĭuluĭ 4010
3634 în raĭ uomu are numa aĭa ś-a dat đi viĭață sîngur luĭ đi pomană, kînd ĭ-a fuost măĭ frumuos 4010
3635 în ratu ku mńamțî, pi dĭeda la întîļerit în Rumîńiĭe, ș-akolo kînd a spus kî ĭe rumîn ș-a vaḑut kă vorbĭașće bun rumîńașće, iĭ la slubaḑît la kasă 3442
3636 în razbuoĭ muĭerļi vrodată a țasut gata tuot śe-n kasă a trîbuit đi înbrîkamînt șî astrukamînt 2424
3637 în rîu nuostru puoț sî prinḑ numa bîrḑaś 786
3638 în ruata muori baće vîžuoĭu api đin butuoń, șî-nvîrćașće fusu muori, kare întuarśe pĭatră đi sus, śe maśină 4914
3639 în ruodu muĭeri ĭastă un kĭes panușîuliĭ, pļin đi apuriĭe, kare-l kĭamă apșuor 4630
3640 în saćiļi rumîńeșć đemult s-a șćut kare ĭe vîrkolak, śe manînkă Luna or Suariļi, șî faśe ńigurĭață 4752
3641 în sak s-a dus la muară buobe đi grîu or đi kukuruḑ, da đi la muară s-a-ntuors ku ĭel pļin đi fańină 3179
3642 în sat n-a fuost kasă fara sakure, kisărĭ șî kuțîtuaĭe 4466
3643 în săčerar s-a țînut săčerli 3357
3644 în spinarĭe sî puaće duśa marĭe tovar 1302
3645 în spuḑă sa frig krîmpiĭi 2103
3646 în stînă avut numa patru stărpiturĭ 4367
3647 în strinataće, zauĭț ĭuta șî ļimba mumi 3000
3648 în strungă, kapriļi trăbe să fiĭe đ-a razna, kă bat uoĭļi kînd ļi sa labîdă fîn 3594
3649 în stuomnă s-a țînut mulće kare-śe, đi la krîstavĭeț akri đi ĭarnă, pănă la untură 4962
3650 în śutură la gura butuońuluĭ sa-nțapă gaļețuĭka, pin kare baće vîžuoĭu api în ruata muori 4906
3651 în Tanda krļigu lu răsuk l-a kĭemat popik 2222
3652 în Tanda Sîmbîta albă ĭe sîmbîta đe la urmă înainća lu Sînźuorḑ 4105
3653 în Tanda vuorba kîlțan nuĭe kunoskută 2992
3654 în tîlvă a krskut ćekĭar đi nu puoț sî strabaț 1423
3655 în tota dumińika, or la vro ḑî mare, sa înpreuna baĭețî la trînćală 4241
3656 în tota ḑîua pi lînga amńaḑîț, kokuoșu nuostru sa suĭe pi gard, baće đin ăripĭ đi doa-triĭ uorĭ șă kîntă kukurigu! kukurigu! 5017
3657 în tota đimińața sa spală pi uokĭ șî pi mîń 4681
3658 în trîabe o brukă sî strapung gaura la kurauă 400
3659 în tuaće saće ĭastă pĭară dumĭastîśe, da șî pĭară porśeșć sa mîĭ gasîăsk unđe-unđe 1318
3660 în tuata đimińața în varsat đi zuorĭ, źiame vaļa đi kîntatu kokoșîlor 4988
3661 în tuata śinsprîaśiļa ḑî în lună primim plata 2564
3662 în tuot fĭeļu ĭe bîrbarit ku mińe 623
3663 în tuot țînutu porĭeśi pomîntu ĭe đaluruos 1743
3664 în tuota ḑîu vińe fiu-mĭu, șî-n skurtă țapļiźiļi sî ļi puot baga-n șporĭet 1022
3665 în tuota đimińața, pănă-n ĭeșît đi suare, sa traźe o albĭață pi vaļe 198
3666 în uală sa fĭarbe ļegumĭa 4965
3667 în uou ĭastă albuș șă galbinuș 193
3668 în urmă 3915
3669 în vaļe 3107
3670 în vară; la vară 3413
3671 în vîru butuońuluĭ a-nțapat un fĭeļ đi gaļată kare sa kĭame śutură 567
3672 în vrĭamĭa đi sîśarat, kum tata faśe vro mîkarauă, uodma o vinđe, șîn nuoĭ ĭară am ļegat snuopi ku mîna 3074
3673 în vrĭamĭa lu armată ku kaĭ, al măĭ înalt, al măĭ frumos ș-al măĭ țapîn soldat întra kîlarĭeț s-a aļes să fîĭe stagar 4751
3674 în vrĭamĭa lu opinś đi puork, tuata vara lumĭa a mĭers điskulță 1584
3675 în vrĭamĭa-ĭa kînd rumîńi la guovĭe ĭ-a ḑîs mirĭasă, la mlîdožăńe ĭ-a ḑîs mirĭe 3259
3676 în vuoĭskă ńima nu kućaḑă sî mĭargă đișkiptorat 1653
3677 în Zvižd tuoț au mormînće prînga kasă, îngruapă pr-aĭ muorț în moșîĭa luor 2793
3678 în žđerîtură a înpuĭat vlaś 759
3679 în žđerîtură a puĭat vĭermi 762
3680 în źug sa înźugă vaśiļi șî buoĭi 1729
3681 în șî ăn ĭe tuot una, ama ĭastă lume pin saće kare măĭ đies vorbĭașće ku ăn đikît ku în 2420
3682 în șîaļe, unđe la lovit berbĭeku ku kuornu, ĭa ĭeșît un dul marĭe 1339
3683 în șkuolă đin Bukuva Vaļakuańi ĭastă duoĭsprĭaśe kopiĭ 922
3684 în țara surdă, ńima n-auđe țîpîtu-n lume, ma kît đi tare sî fiĭe 1102
3685 înainća đi kukuruḑ, la nuoĭ s-a pus miĭu 3135
3686 înainća đi rat, iĭ a fuost găzdoćiń, kunoskuț în tuota Porĭeśa 3984
3687 înainća lu străkiń, kare ļ-a fakut olari, șî ļ-a vindut pi la bîlśurĭ, rumîńi a mînkat numa đin bļidurĭ đi ļemn, kare ĭ-a fakut sîngurĭ 4947
3688 înainće đi amńaḑîț 429
3689 înbrukă ku askuțîșu 256
3690 înćingatuare ĭe fiĭe śe înśins pista brîu 4187
3691 înćinźe țîańiku, șî puńe prînḑu 1026
3692 îndarăt = în + darăt 2419
3693 înđirĭaptî-će, nu mĭerźa kokoșat ka muoșo-l batrîn 1716
3694 înfluriră fluoriļi, sa umplu kîmpu đi mîndriĭe 1891
3695 înga dă mik m-a tras doru dupa laptă 2847
3696 înga đi la ćińerĭață avut đi gînd sî fakă kasă, ama ńiśkînd n-a putut să aduńe bań đestuĭ 2650
3697 înga nu mi s-a vinđikat fîrîmatura la piśuor 1808
3698 înga sa țîn minće povĭeșćiļi kum žîndari sîrbĭeșć a vurait muĭeriļi kare a dus śapsă, șî pi kare a prins ku ĭa-n kap, a tunso ka pi uaĭe, șî ĭa s-a pĭerdut đin puortu nuostru 3258
3699 înga țîńe minće tuot ś-a învațat la șkuală 3973
3700 îngăduĭe kîta, nu grabi 2466
3701 înka odată 2465
3702 înkă ĭe ĭel țînatuorĭ, dakă arĭe mulț ań 1053
3703 înkeĭatură ĭe luok unđe la žuaviń sa-nkĭaĭe uasîļi 3282
3704 înkeĭatură la mînă 3282
3705 înkeĭatură la piśuor 3282
3706 înkiđe pĭenđira sî nu să baźe bîzîĺi în luntru 3219
3707 înkiđeț ușa, kî traźe raśială đi afară 2371
3708 înkinaśuńa la prazńik înśape ku Ĭertaț, guoșć la masă! 4404
3709 înkinatu sa faśe pi kîlțanu stapînuluĭ, așćernut pi pomîntu guol alu puodu kășî 4092
3710 înkinatura ĭe rugamîntu înźenunkĭat la prazńik 4092
3711 înkinatură đemult s-a fakut pi pomînt în kuot dupa ușă, la țîțînă 4092
3712 înkotruo će uĭț, tuot pustîșag 2421
3713 înkotruo să fug, în śe parće? 2421
3714 înparțîm bańi în śinś pîărț, șî tuot nat ĭa kîć-o śinśime 2568
3715 înpļećașće-m pîăru ku duauă bĭerś 708
3716 înśețoșală ĭe kînd sa puńe śața, șî nu sa vĭađe ńimika înainća uokiluĭ 4895
3717 întîń ńe duśem la morminț, promă dăm țuaļiļi dă pomană, pă tumu promă puńem pomana 3477
3718 întîńala fu skurtă, kă tuoț a grabit 3207
3719 întođeuna, kînd ma duk la ĭel, ĭel sa skuală șî-n dă mînă 2880
3720 într-o fuga 2045
3721 într-o ĭarnă, atîta a ńins ḑîua-nuapća, đe șî koļiba ń-a fuost nămĭețîtă pănă-n kuoș 4778
3722 într-o povastă, porkarĭu așa a mînat skruafa în porkarĭață: Țukuće-n bumburĭață, bagî-će în kośińață! 4129
3723 într-o ruată đi kar vin patru, śinś or șasă naplațurĭ 4864
3724 într-o strakină sa sparg uauă șî sa zdrumikă brînḑă șî sa mĭastîkă ku ļingura sî sa fakă kufîrțău 4151
3725 într-o vrĭame a mĭerś đirĭept, pĭeurmă a dat la stînga 4537
3726 într-o vrĭame aĭ nuoștri a traĭit în borđiĭe, pi urmă a-nśeput să fakă kîć-o bîrnarĭață, đi triĭ-patru dîržaļe în lung șî-n lat 587
3727 într-o vrĭame zaĭka gata s-a pĭerdut, rar s-a putut veđa ĭarnă, ama akuma ĭară s-a mulțît 3381
3728 într-o vrĭamĭe am lukrat la țrepană 1108
3729 întra îĭ nuĭe ńiś o sîmanatură 4593
3730 întra koļibiļi luor la munće a fuost o karare, a mĭers pin padure đasă, akuma a-nkiso dudău, kă nuĭe ńima să trĭakă pi ĭa 3492
3731 întra Mustapiś șî-ntra Mînastirița, la Basara, a trait ńiskaĭ Suruļeșći kare a služît la turś ka śokîrdarĭ 3478
3732 întra nuoĭ 3388
3733 întra raturĭ, gîzdoćińiļi s-a momit la paturĭ đi fĭer ku madraț, kare ļ-a kumparat pin orașă 5008
3734 întra Vizaśe ĭastă pașćuńe bună đi viće, ș-aśiĭa a paskut turmiļi luor Tanđeńi, Lukĭeńi șă Buśeńi aĭ batrîń 4246
3735 întrăbaĭ pe unkĭu Pătru, unďe mătușa Stanka 3156
3736 întrîabe / îmtrîabe : ăntrîabe / ămtrîabe 2420
3737 întuarśi-će điluok, nu ći zîbovi akolo ńiśkotrĭabă 1464
3738 învațatu ĭe grĭeu la bîtrîńață 2816
3739 învață kopilu să đișćingă sîngur kuraua la nadraź 1640
3740 învață kopuoĭu să fiĭe bun aflatuorĭ đi žuaviń 285
3741 învăļituarĭa ĭe sulu pus pi duauă furś la vro rîpă 2524
3742 înžuramînt đes la nuo ĭe futul în kur să-l fut 3906
3743 îńekat în apă 116
3744 îz ḑîk odată ka la uom, đ-aduoĭļa uară dau ku pumnu 2435
3745 îț sînt datuorĭ śin-suće đi dinarĭ, ț-am dat patru suće, a măĭ ramas sî-ț dau măĭ o sută 2067
3746 îț spun đi altauară kî nuĭe bun aĭa śe faś 331
ĭ

3747 ĭ-a albit păru đin kap, a înkarunțît 3044
3748 ĭ-a batut kare ĭ-a fi batut ku baĭkuańe nuapća, numa să-ĭ dudîĭe đi la moșîĭe 4467
3749 ĭ-a dat đin mînă, ș-a umplut pătura đi buratură 629
3750 ĭ-a dat ińel ďe aur 380
3751 ĭ-a dat în gînd 1365
3752 ĭ-a dat în gînd 2650
3753 ĭ-a dat ku buata dupa kap, șî ĭ-a rupt grumazu 2668
3754 ĭ-a dat lu kopil numa un darap đi pîńe, kît sî nu pļaśe ku mîńiļi guaļe 4164
3755 ĭ-a dat numa o pălmuță, da luĭ ĭ-a pođiđit sînźîļi pă nas ka kînd la tăĭat 3850
3756 ĭ-a dat veśińi kîći un kodruț đi malaĭ, numa să nu muară đi fuame 2408
3757 ĭ-a dus o rașăńe fara iskaļitură, șî ĭel n-a vrut s-o primĭaskă 3280
3758 ĭ-a ḑîs șî adîpatuare đi viće, da șî valău 196
3759 ĭ-a fakut la kopil totîrlă đi fĭer, să sa žuaśe ku ĭel pin pîrvaļiĭe 4072
3760 ĭ-a fakut vrîžîtuarĭa șî vro farmikă, s-o labiđe în drumu fĭeći, pi unđe ĭa sa duśe la apă, șî ĭar’ ńimika, fata n-a prins drag đi ĭel 2238
3761 ĭ-a frînt kopiĭi koļinda, șî ĭel ku ĭa așa kurmată a veńît plîngînd đin koļindrĭeț 4544
3762 ĭ-a fuost aźutuorĭ în furaluk 1771
3763 ĭ-a fuost drag să-nbraśe țuaļe muĭerĭeșć 4643
3764 ĭ-a ĭeșît uoki ka la bruaskă 677
3765 ĭ-a krapat fĭarĭa 1919
3766 ĭ-a krĭeskut burta ka la vakă, kî-ĭ s-a larźit tîrbanu, saraku, n-are marźină la mînkare 2692
3767 ĭ-a kumparat la bîlś baĭatu un grunđin đi miriśikă, șî ĭa, saraka, đi drag ĭ-a-nbunat sî sa mariće dupa ĭel 3184
3768 ĭ-a luvat vuorba, ama ĭel n-a pĭerdut đin gînd ś-a vrut să spună 2650
3769 ĭ-a skapat numa un suspin grĭeu, dureruos 3801
3770 ĭ-a skris ta-su numa o žumaće đe moșiĭe 4886
3771 ĭ-a sorośit vro vrîžîtuare dakă sa marită dupa baĭato-la dupa kare s-a mîritat, să nu mă-ĭ aĭbe paśe șî naruok ku ĭel 4551
3772 ĭ-a spus drumașu śeva, ama ĭel n-a-nțaļes kum vińe aĭa 3152
3773 ĭ-a spus đeșkis în uokĭ aĭa śe ginđașće đi ĭel 3224
3774 ĭ-a spus đeșkis: mîndra mĭa, draga mĭa ĭubită, ńimika đin dragu nuostru 4202
3775 ĭ-a spus sî mĭargă rîapiđe, da ĭel sa traźe ka śĭața 4040
3776 ĭ-a strîmtat śuariku prĭa mult, ș-akuma nu puaće să-nbraśe pîntaluońi 4398
3777 ĭ-a-ntuors șîaļiļi 4620
3778 ĭ-a-nțapat kuțîtu-n pĭept, șî luĭ ĭuta ĭ-a ĭeșît sufļitu 4357
3779 ĭ-am plaćit să-m raćaḑă puomi frumos, da ĭel numa î-a śukîrćit, șî đ-aĭa nu îa-m plaćit ńimika 3480
3780 ĭ-am spus đi duaă uorĭ, da iĭ spun șî ḑîaśe uorĭ dakă trăbuĭe 2435
3781 ĭ-ar ḑîs Boćuoń kă ar fost fakuț pi bot 945
3782 ĭa a statut pinga ĭel tuota noapća 4095
3783 ĭa akuma așćarńe pîătura pi pat 348
3784 ĭa aźuns uoțî pi drum, șî ĭa omorît 342
3785 ĭa beļit uoki, đi śećit la lumanarĭe 661
3786 ĭa ći điokĭaḑă șî ku uoki-nkiș 1685
3787 ĭa fakut pĭaļa tuobă 600
3788 ĭa fuost șă luĭ drag đi traĭ, ama s-a bulnavit șă n-a trait mult 2534
3789 ĭa furat suarļi uoki, ș-a dat ku karu-n ļiemn 2208
3790 ĭa ĭe bună șî dă bubuoń la burtă: manînś dă triĭ uorĭ la ḑîvă kîć-o frunḑă viĭe înainća dă mînkare 2134
3791 ĭa ĭe đin fîmeļiĭa lu Trifuļeșći, ńam ku Florĭeșći 1845
3792 ĭa ĭe kunoșćința a luĭ đikurînd 3987
3793 ĭa ĭe la rîu đi đesńață, beļiașće pînḑa 664
3794 ĭa ĭe muĭare tare frumuasă, da ĭel ĭe urît đi nuka sî nu-ĭ ĭaĭ đin mînă 3376
3795 ĭa ĭe vĭaspiĭe đi muĭarĭe, ažunźe đarîndu 1418
3796 ĭa ku altu, da berbĭeku ĭeĭ nu vĭađe ńimika 546
3797 ĭa perit kopilu đi vina luĭ, șî ĭel tuot đesfrînt, s-a spînḑurat 1905
3798 ĭa perit kopilu, șî ĭa ku ańi numa a plîns ḑîua-nuapća, s-a kîntat șî s-a văĭkarat pănă n-a murit đi pare rău 3203
3799 ĭa pikat pîăru șî ĭa ramas gogoļaĭa guală 889
3800 ĭa pĭerit kopilu, ș-o durĭa sufļitu ań șî ań 1333
3801 ĭa pļekat muĭarĭa, aman măĭ vińe la ĭel 787
3802 ĭa pokńit bubuońu 802
3803 ĭa prins ĭarna la munće, șî trîabe sî să bîrborĭaskă ku namĭeț marĭ đi sî skîape đi rîău 1013
3804 ĭa rangu, șî baće pomîntu pi lînga șćump sî sa înțîpeńaskă gardu, sî nu măĭ kadă kînd sa va frĭeka puorśi đi ĭel 2006
3805 ĭa s-a źurat în kopiĭ kă întra iĭ n-a fuost ńiś o ļigatură 4331
3806 ĭa skapat o bĭeșînă 840
3807 ĭa skapat skruma pi birigĭată, đin kît sî sa îńaśe 591
3808 ĭa skuos birigĭata 591
3809 ĭa zatrit đi tuot, n-a măĭ ramas ńimik đin iĭ 2446
3810 ĭa-m spus să vină fiĭekînd kînd luĭ iĭ vińe 4838
3811 ĭa-m vaḑut, ama în kotruo s-a fi dus, nu puot să spun 2422
3812 ĭa-ț dunga! 1755
3813 ĭađira krĭașće pi ļiemn, sa-nvăluĭe pi lînga ĭel, ăl kutruapîĭe păn la vîr, șî ļiemnu la urmă sa uskă, kî ĭađira ăl manînkă 2096
3814 ĭađiră ĭe vĭarđe vara-ĭarna 2096
3815 ĭak-așa 3308
3816 ĭaļe a fuost vrĭańiśe ș-a gaćit lukru ĭuta 3391
3817 ĭaļe nu sa lasă đi ĭel așa ļesńe, kum iĭ gindđes 3376
3818 Ĭanku Bîkă a fuost însurat ku baba Visaļina Bîkuańe, kare a fuost tare vrîžîtuare 898
3819 Ĭanku Bruankă n-a kîntat în bruankă, numa a fuost fakut ka bruanka, pă lumĭa la poļikrit așa đin glumă 868
3820 Ĭanku Burtan / Ĭanku Burćanu 605
3821 Ĭanku Đuĭkă a fuost kińez în sat, șî uom vaḑut 2189
3822 Ĭanku ku Dinu a fuost lăutarĭ kunoskuț, parĭake bună: Ĭanku ĭe primaș, da Dinu băsărĭașće dupa ĭel 1178
3823 Ĭanku lu Andriĭ đin Osńiśa șî Marćin đin Baśevița, a fuost mîĭ buń tobașîarĭ 495
3824 ĭapa ĭe đeskîtaramată, bago-n koșîărĭe 1645
3825 ĭapa ĭe fameĭa kaluluĭ 5012
3826 ĭapa ĭe măĭ slabă la tras đikît kalu 5012
3827 ĭară a ars pîńa, a ramas numa skrum đin ĭa 4573
3828 ĭară a veńit bat la lukru 3245
3829 ĭară alțî puvestîăsk kî vrunu đin Bîkuońi aĭ batrîń a kîpatat așa poļikră kî a zbĭerat brk! brk! pănă a muls uoĭļi, da kum a fi fuost adaverĭe, draku va șći 898
3830 ĭară fata-ĭa a pļekat đi la parinț, șî fîrțîĭe pi vaļa mare 2299
3831 ĭară vrunđiva mi s-a pĭerdut frekatuorĭu, dakă no-l gasîăsk, o sî frĭek ku mîń-ļi guaļe păn’ ma ĭa draku 1805
3832 ĭarba fufuļikă a dat pin padurĭ șî pi kîrșuaće, șî uoĭļi a paskuto numa pănă a fost vĭarđe, kă dupa śe s-a uskat n-a măĭ fost đi ńimika 3375
3833 ĭarba kînd sa kuaśe đi kosît, or kînd sa do kosîașće, sa kĭamă fîn 2168
3834 ĭarba ńagră mirusă tare frumuos 4179
3835 ĭarbă ḑîśem la buĭađe śe krĭașće pi ļivĭeḑ, śe sa kosîașće đi arańit vićiļi 2168
3836 ĭarbă krĭață aĭnuoștri a kuļes, a uskat, ș-a baut kînd a fuost bolnavi 2877
3837 ĭarbă uskată 2168
3838 ĭarbă vĭarđe 2168
3839 ĭarbă-n ćinsă 2168
3840 ĭarna ĭe vrĭamĭa friguruasă, ku zapadă multă, întra tuamnă șî primovară 2985
3841 ĭarna ĭe vrĭamĭa ku zapadă mare, kă ńinźe gata în tuota ḑîua 2985
3842 ĭarna kad flotaśi đin nuvîr șă astrukă pomîntu ku zapadă albă 3017
3843 ĭarna kînd pļakă la drum, uomu sa-npodobĭașće ku trankuće în tot fĭeļu sî nu-ĭ fiĭe frig, da kînd vińe la koļibă, ĭel sa đispodobĭașće 1696
3844 ĭarna źaźiră uomu đi frig 3358
3845 ĭarna-sta ĭe koźa aspră 270
3846 ĭarnă grĭa 2985
3847 ĭarnă lungă 2985
3848 ĭartă ma, tu mĭ-aĭ spus frumuos, ama m-am bulnavit, șî mĭ-a ĭeșît đin gînd 2650
3849 ĭartă-l kî s-a amînatat, dă vuorbă kă nu măĭ faśe așa 3965
3850 ĭartă-ma, puaće fi îț fakuĭ dosadă 1409
3851 ĭaruga ĭe kanalu pi kare mĭarźe apa đi la ĭaz pănă la muară 4912
3852 ĭaruga mori nu sa faśe ku rapag mare, numa ku rapag sumĭarńik 4935
3853 ĭaska ĭe kopitarĭ taĭat în parśaļe, șă uskat bińe la suare 4156
3854 ĭaska sa faśe đin burĭaće kare krĭașće pi fag șă-l kĭamă kopitarĭ 4156
3855 ĭasta lume kare la rînḑă sprimită đi-nkĭegat iĭ ḑîk rînḑuok 2020
3856 ĭasta mulț śe krĭed în sîamńe kare sa arată în visurĭ, ka-n aratărĭ adîvaraće 4600
3857 ĭastă astîḑ mulț rumîń đ-aĭ nuoștri kare multă vrĭame lukră în Ńemțîĭe, șî kare s-a însurat ku ńemțuoĭș 3444
3858 ĭastă balușăl đi primovară șî balușăl đi tuamnă 4161
3859 ĭastă brîndușă đi primovară șî đi taumnă 1769
3860 ĭastă duauă fĭelurĭ đi ćigăń: skunđe, fara piśuare, kare s-a pus pi firastău, șî ku triĭ piśuare șî ku kuadă, kare s-a pus pi vatra fuokuluĭ 1153
3861 ĭastă duauă fĭelurĭ đi frasîn, dupa kum ĭe mńieḑu: alb șî ruoșu, ama l-al ku mńeḑu rușu iĭ ḑîśem frasîn ńiegru 2125
3862 ĭastă duauă fĭelurĭ đi șopîrļe, una murgă, traĭașće pin luokurĭ petruasă, da alaltă, vĭarđe, măĭ mult sa gasîașće pin buĭeḑarĭ 2223
3863 ĭastă duauă fuarme đi duđe, albe șî ńagrĭe, miĭe măĭ mult îm plak aļi ńiagre 1268
3864 ĭastă duauă fuarme đi duļeț: porśĭeșć, șî turśĭeșć; ku aĭ porśĭeșć îngraș puorśi, da aĭ turśĭeșć, kare sînt albĭ, lunguĭaț, manînkă șî lumĭa 1252
3865 ĭastă đ-atunśa măĭ mult đi ḑîaśe ań 2891
3866 ĭastă đeskînćiśe în tuaće fĭelurĭ 1681
3867 ĭastă feruaĭkă, șî ĭastă kaldare: feruaĭka ĭe turnată đin tuś, da kaldarĭa ĭe fakută đin pļiek đi aramă 2261
3868 ĭastă gaiń kare kutkurĭaḑă tota ḑîua, da uauă nu duk 4296
3869 ĭastă guonź puturuasă vĭerḑ șî sure 4155
3870 ĭastă kî ĭe uom đi trĭabă, ama aĭa nu ĭa trăbuit 2891
3871 ĭastă kopiĭ kare s-a fak în lokșuor, đi iĭ sa ḑîśe kî sînt fakuț în kimĭașă, șă sa krĭađe kă sînt vîlvuoș 4632
3872 ĭastă kopiĭ la rumîń, lu kare nașu la boćeḑ ļ-a dat nume Aranźel, kî sî-ĭ pazaskă Aranźelu, să nu-ĭ ĭa ćińirĭ 2331
3873 ĭastă la kasă śińiva, kă mĭarźe fumu pi kuoș 2475
3874 ĭastă lu kare-ĭ plaśe ḑamă fĭerbinće, miĭe nu 1958
3875 ĭastă măĭ mulće fĭalurĭ dă spînḑă, una, kare ĭe măĭ tare ļak, sa kĭamă spînḑ stărp, kă n-are fluare 3841
3876 ĭastă măĭ mulće fĭelurĭ đe pļuoșć: đi ļegat pista umăr, đi dus în mînă, ĭastă șă đe stîklă 4968
3877 ĭastă măĭ mulće fĭelurĭ đi firiză 2390
3878 ĭastă muĭerĭ batrîńe kare sînt urîće ka muarća, da au șî narau rău, đi ĭaļe sa ḑîśe kă sînt arțuaźe 247
3879 ĭastă muĭerĭ giśituorĭ, kare numa sa uĭtă în buobe, în kărț, or în paru ku kafă, da ĭastă muĭerĭ vrăžîtuorĭ kare đeskîntă đi sî ļekuĭe lumĭa bolnauă 2915
3880 ĭastă muĭerĭ kare starpĭaḑă đi la dumńeḑîu, da ĭastă kare sa starpĭaḑă sîngure, đi vuoĭa luor 4366
3881 ĭastă mulće fĭelurĭ đi skuabe, fakuće ka sîaśira, fînka ĭastă mulće lukrurĭ kare sa lukră ku ĭa 4446
3882 ĭastă mulće fĭelurĭ đi vîntruĭ, măĭ đes sînt koșaua, gorńak, đi țîganu șî vînto-l rău 4257
3883 ĭastă mulće fĭerlurĭ đi skaĭ, nuoĭ la tuaće ļi ḑîśem spiń 2138
3884 ĭastă mușkĭu kare dă pi ļivađe, ăla ĭe dragu păkurarilor kă ĭe muaļe șî sa puaće ođińi pi ĭel 4153
3885 ĭastă ńișći uoră kare au muoț, da ĭastă șă ńișći noprś ku muoț 4726
3886 ĭastă o arđală în poĭană, sigurat vrunu a fakut fuoku 223
3887 ĭastă o buĭađe kare slubuađe spumă, mi sa-mpare kă ĭe pula bĭelśi or ruodu pomîntuluĭ, ș-aĭ batrîń kînd a vaḑut aĭa, a ḑîs kî s-a mîrļit pomĭntu, șî ĭe vrĭamĭa đi lukru la pomînt 2177
3888 ĭastă o Dumbrauă la Gorńana șî una la Lazńița 1540
3889 ĭastă pîńe đi tuoț, or sî măĭ duśem șîmăĭ 2891
3890 ĭastă pĭapin zgurau, șî ĭastă pĭapin apuos 3046
3891 ĭastă sîrbatuorĭ grĭaļe kînd nuĭe bun đi înpuns ku aku 3889
3892 ĭastă sîrbatuorĭ grĭaļe, kînd nu sa lukră ńimika tuota ḑîua, da ĭastă măĭ ușuare, kînd numa ńișći lukrurĭ nu sa kućaḑă lukra 4059
3893 ĭastă stînžîń vioriĭ, ĭastă albĭ, bilovinś, vînîț, ĭastă în tuaće fĭelurĭ 2108
3894 ĭastă śerĭeș kare faśe śerĭașă roșîĭe, șî ĭastă śerĭeș kare dă śerĭașă albe 4163
3895 ĭastă triĭ ań đi kînd l-a lasat piśuariļi, șî numa ḑaśe-n pat 3917
3896 ĭastă un fĭeļ đi ĭarbă, krĭașće pi kîrșuaće, kare uoĭļu nu kućaḑă s-o manînśe, kî starpĭaḑă tuaće 4366
3897 ĭastă un śas đi kînd ńi gĭorțuon mațîļi đi fuame, da muĭarĭa nuĭe ku prînḑu 2703
3898 ĭastă vasă đi fakut mînkarĭa șî vasă đi mînkat, vasă đi apă șă đi spalat, șă vasă đi muls șă đi fakut brînḑă 4948
3899 ĭastă Vizako-l mik șă Vizako-l mare 4246
3900 ĭastă șî o fîmeļiĭe sîrbĭaskă, a veńit dă la Kosova; saćańi a batut žuok ku iĭ kî sînt turś dă la Kosova 953
3901 ĭastă șî sîtă đi śernut pĭesîku, ĭa ĭe fakută đin sîtă đi fĭer, prinsă pi un źam đi ļetve 4703
3902 ĭastă-n vuorbiļi luĭ kîta adaverĭe, or ĭe tuot minśună guală 2891
3903 ĭaz ĭe primĭeḑ la rîu đi la kare sa đisparće o ĭarugă śe duśe apă la muară 4903
3904 ĭazu muori 4903
3905 ĭaț tagîrțîļi tĭaļe pi bît, șî fuź să nu ći văd 3228
3906 ĭe apipiĭe aiśa, vĭeḑ śi ĭe 751
3907 ĭe bășkașît đin kasă kî n-a poșćińit parințî 880
3908 ĭe đizļagăm nuodurļi la svuara-sta 1472
3909 ĭedu đi un an dă ḑîļe sa kĭamă fatuĭ 2039
3910 ĭedu kînd krĭașće sa kĭamă pîrś, da đin ĭadă krĭașće kapră 2039
3911 ĭeĭ s-a năsăļit dă vrodată dî la Požarevăț 1323
3912 ĭeĭ sînt altfĭaļ đi lume 332
3913 ĭel a fuost bun, ama iĭ la înđemnat să fakă rîaļe 3232
3914 ĭel a fuost futașu mĭeu mulț ań, da ĭuo nu l-am spus la ńima 1945
3915 ĭel a-nśeput a boļi, đi kînd la podmorît să lukrĭe în apă 594
3916 ĭel aĭa a fakut, ama miĭe nu mi s-a-m parut ńiśkum 3181
3917 ĭel bĭasă, nuoĭ bĭeșîm, șî sa umplu kasa đi putuare 846
3918 ĭel flomînḑî kît flomînḑî, la urmă sa rapusă đi fuame 3173
3919 ĭel îț dîă, numa dakă arĭe, kî ĭe uom darńik 1189
3920 ĭel ĭe fiu lu Ĭanku Burtan 701
3921 ĭel ĭe fîrtatu mĭeu înga đi la ćińerĭață 1984
3922 ĭel ĭe măĭ ĭut la-nkuratură 1830
3923 ĭel ĭe tare vrĭańik uom, da muĭari-sa ĭe o mîrțuagă guală, nu șću numa đi śe va țîńao 2810
3924 ĭel ĭe un tontalău ku tuot 3867
3925 ĭel ĭe uom afurisît 275
3926 ĭel ĭe uom auḑît șî kunoskut 417
3927 ĭel ĭe uom đisfațat, śe guođe vorbĭașće, tuot ĭe adăvarat 1549
3928 ĭel ĭe uom đișćeptat, șćiĭe śe ĭe đirĭept, da śe nuĭe 1704
3929 ĭel ĭe uom mult bažukuruos 561
3930 ĭel ĭe uom tare vikļan, puaće să-ț furgasîaskă śe guod vrĭeĭ, șî lapće đi pasîrĭe dakă-ț trîabe 2507
3931 ĭel ĭe vĭasîl numa kînd bĭa kîta 4828
3932 ĭel ĭestă ńepotu lu Pătru Anuțoĭu 818
3933 ĭel ku fraći-su sînt źemanarĭ 4145
3934 ĭel ku ĭa a fuost o parĭake bună înga đi miś 3232
3935 ĭel lukră kalumĭa, n-am śe sî ḑîk 4199
3936 ĭel luvă înainće, pin namĭeț pănă-n brîu, da alalț dupa ĭel 2
3937 ĭel ma dîrît, șî ń-am luvat la bataĭe 1214
3938 ĭel mĭarźe înainće, da muĭarĭa dupa ĭel 1285
3939 ĭel nuată tare bińe, kućaḑă șî la Dunîrĭe sî nuaće 3839
3940 ĭel sufîră, sufîră, ama odată kînd va pokńi, o să fiĭe beļauă mare 2429
3941 ĭepćin ĭe tuot śe nu koștuaĭe mult 3560
3942 ĭepćin, kuaștîĭe numa śinsprîaśe dinarĭ 2066
3943 ĭepćińiĭa s-a pĭerdut đin traĭu nuostru, numa traĭu a ramas ĭepćin 3561
3944 ĭepur ĭe žuavină sîrbaćikă, ku urĭekiļi lunź da ku kuada skurtă 5013
3945 ĭepuru a skapat đi kopuoĭ 3521
3946 ĭepuruaĭka ĭe famiĭa lu ĭepur 5014
3947 ĭer am avut numa un ažutuorĭ, da akuma duoĭ 216
3948 ĭera muĭare la luok, akuma s-a fakut așa o fufă đi n-aĭ trĭabă ku ĭa 2250
3949 ĭerburļi primovara slubuod spumă, atunśa pomîntu lukră, sa mîrļiașće đi sî puată sî rođaskă 2177
3950 ĭerĭ a fuost un Bogovĭan la nuoĭ, a kumparat vin đi prazńik 489
3951 ĭerĭ am pus belśug la puorś în nas, sî nu rîmuĭe 658
3952 ĭerĭ am pus varḑa, krĭed kă sa va mura đi Kraśun 3115
3953 ĭerĭ đimińață 1421
3954 ĭerĭ ĭ-a luvat đin kikă la kopil, la bućeḑat, ș-a fakut visaļiĭe mare 3138
3955 ĭerĭ mi s-a frînt o țauă la pĭađika đi traktur 1075
3956 ĭerĭ tuota ḑîua am fuost la o prĭaćină la daraśit 1194
3957 ĭerĭ, astîḑ șî mîńe am guoșć 2490
3958 ĭerĭa lume sarakă, kare mĭerźa đi la kasă la kasă ku o blană, șî frĭeka la kîńipă, skoća samînța pănă nu sa murĭaḑă kîńipa; ļa ḑîs frekatuorĭ 1805
3959 ĭerĭa uoĭ ku lâna murgă 2919
3960 ĭernaćik ĭe mînkarĭa đi viće, sprimită đi ĭarnă: fîn, frunḑă, tuļeń 2699
3961 ĭerńiļi a fuost đemult lunź șî grĭaļe, ș-aĭ batrîń măĭ mult s-a ćemut kî n-o să fiĭe ĭernaćik đestul, ș-o sî muară vićiļi đi fuame 2699
3962 ĭeș afară 278
3963 ĭeșkĭ măĭ mult sa fak kînd sa śopļașće, sa taĭe, sa askuće or sa sparźe vrun ļemn 3344
3964 ĭî sa zbrśit pĭaļa 600
3965 ĭo alaltăĭerĭ am kosît, ĭerĭ am întuors fînu, da astîḑ l-am adunat 426
3966 ĭo dăzńață će văzuĭ, kînd am trekut pă drum, da tu pă mińe nu 3861
3967 ĭo mis gata, numa muĭarĭa nu sa măĭ pipćenat 2273
3968 Ĭovan Băstă și Milan Băstă sint fraț buń 849
3969 Ĭovan Ramă đin Metońița șî Ļeksa Ĭovĭańi đin Osńiśa, a fuost mîĭ buń ḑîkatuorĭ în fluĭer pi tuata Vaļa Ćimuokuluĭ 1388
3970 Ĭovana lu Buambă a murit đemult 853
3971 ĭuo am așćetat să fiĭe trĭaba-sta altkumva rașîtă, da nu așa 2901
3972 ĭuo am dat pi đin đal, da ĭel pi đin vaļe 1365
3973 ĭuo am trait bińe ku veśińi miĭ, numa kîta ku veśina am fuost kam ńibunaćik 11
3974 ĭuo am treĭ fatuĭ, unu l-am skopit, să-l rańesk șî să-l taĭ, a doĭļa o să-l vind, a treĭļa o să-l las dă mińe dă domazluk 2038
3975 ĭuo am vrut măĭ bun, la urmă am ĭeșît kornut: întra lume sînt îngînat șî fakut đi rîs 2088
3976 ĭuo ḑînḑîĭ đi frig, da ĭa ḑînḑîĭe đi frikă 1399
3977 ĭuo îngăduĭ đi đesńiață, șî nu măĭ puot 2466
3978 ĭuo ku andrĭaua kuos la măturĭ 134
3979 ĭuo ku ĭa ńis fakuț tuot odată, șî đ-aĭa tuot odată am mĭers la șkuală 2429
3980 ĭuo ku Ĭanku sînćem vĭerĭ a duoĭļa 1262
3981 ĭuo ku vuoĭ nu puot să ĭes la kîpatîń 3389
3982 ĭuo mis Baśevĭan, uom dîn Baśevița 487
3983 ĭuo mis kopil mižlokar, fakut întra fraće, măĭ batrîn, șî soră, măĭ ćinîră 2886
3984 ĭuo mis mik, nu șćiu ńimik 2446
3985 ĭuo nu dau la feĭmĭa sî fărbuĭe buḑîļi, kă ĭe prĭaćinîră, șî numa sa buskofĭașće 1840
3986 ĭuo nu șćiu ńiś un uom s-a fi fuost țîsatuorĭ, aăla ĭe numa lukru muĭerĭesk 2461
3987 ĭuo nu șću dar fi-va la nuoĭ în rîu brĭeń, kă nu mis pĭeșkarĭ 904
3988 ĭuo număr: unu, duoĭ, triĭ, da vuoĭ la triĭ să zburaț, să nu va măĭ vîăd ku uoki 2582
3989 ĭuo ńimik nu înțaļeg śe ļifură uomo-sta? 705
3990 ĭuo o să stau, să sumĭet śuariśi pi đe la vaļe, să nu ma im kînd trĭek pin morśilarĭ 3942
3991 ĭuo puot đeparće să azvîrļesk pĭatra 104
3992 ĭuo sînt a triĭļa brîu lu tatamuoș 529
3993 ĭuo sînt Bîrńiđan, traĭesk la Bîrńidău 1249
3994 ĭuo śerk ku mare kin să ma las đi bĭare, da ĭel ma mînă ku sîla sî bĭeu 3484
3995 ĭuo unu sîngur nu puot ńimik, ama dakă ńi adunăm nuoĭ tuoț, pućem ļesńe să ĭeșîm ku iĭ în kîpatîń 3235
3996 ĭuo vorbĭesk, da ĭel bļau n-a ḑîs 1569
3997 ĭuo-ĭ spusîăĭ, dakă nu m-askultă, ma duarĭe-n śokan đi nakazu luĭ 1333
3998 ĭuo-s barbatu ĭeĭ 511
3999 ĭuo, tu, ļel șî ĭa traim în satu-sta đemult 3235
4000 ĭuo, viće, kînd am ažuns fată mare, aăla ađet s-a pĭerdut 3507
4001 ĭuoće țîĭe o pară, da șî țîĭe una, sî nu ći mîńiĭ 1078
4002 Ĭuon, a lu Trailă Bîrță fiśuor 716
4003 ĭut ka gîndu 2650
4004 ĭut ka gîndu, tare ka pomîntu 2912
4005 ĭut ka saźata 3705
k

4006 ka kînd a tunat draku ăn kopiĭi đe astîḑ, nu lukră ńimika, numa fak la popașńiț 4252
4007 ka kînd ĭeș dus, unđa-ĭ pĭerdut gîndurļi? 1303
4008 ka o bubă kuaptă ĭe, nu kućeḑ să-l dîrășć, or să-ĭ ḑîś śuava, uodma săre la sfadă or la bataĭe 3365
4009 ka pi ață 281
4010 ka pin vis țîn minće kî vorbĭa aĭ batrîń đi vro ĭarbă bolboćină, ama n-am luvat la kap baš kare ĭe 981
4011 kaḑuĭ pi gĭață, șî ma đesfrînsîăĭ tuot 1904
4012 kaḑuĭ, șî fakuĭ beļitură mare în źanunkĭe 660
4013 kađe zapada, ńinźe, dragu kopiilor đ-al mare 3103
4014 kairu ĭe un zmuaćik đi lînă, skîrmanat șî spalat, sprimit đi pus în furkă sî sa tuarkă 2453
4015 kal alb, kal ńegru 2780
4016 kal batrîn, nuĭe ńiś đi kîrnaț 54
4017 kal ńiskopit 174
4018 kal zburatuorĭ, labduruos 174
4019 kalamanta are o osiĭe ku doă ruaće, șî kotur dășkis, înkonveĭat ka luna ćinără 3865
4020 kalamantă ĭe un fĭeļ dă karuță ku doă ruoț, dă dus tovar măĭ ușuor 3865
4021 kalapuod đi kaśuļe a fuost fakut đi ļiemn 2684
4022 kalapuod, kalup pus în kap supt śapsă, la portol batrîn, muĭeresk în Mlaoa 2684
4023 kalapuodu đi kaśuļ la vîr ĭe fakut kupiță 2853
4024 kaldarĭa ruźińită ĭuta sa đisfundă 1726
4025 kaldarĭe đi aramă 175
4026 kalu are frîu, vaka are kapăstru 2393
4027 kalu đimult a fuost žuavină tare slugarńikă 4817
4028 kalu ĭe ćesalat, puoț sî-l înkaļiś șî să pļeś la drum 1128
4029 kalu ku pinćiń la piśuare 2784
4030 kalu măĭ mult s-a pazît đi-nkîļikat, đi tras în kośiĭe, da șî đi arat 2780
4031 kalu nu puaće să dukă atîta greotaće 3225
4032 kalu sa arańiașće đintr-un kes ku zuob, kare sa kĭamă zobară 2393
4033 kalu sari sî ma labiđe, da ĭuo-l prinsăĭ đi kuamă, șî rîmasăĭ în șauă 2781
4034 kalu-puopi ĭe o guangă ku trupu lung, ku kap mare șî ku duauă rîndurĭ đi ăripĭ; traĭașće numa pi lînga apă; vĭermi iĭ sînt pi supt pĭetre, bună momĭală đi pĭeșkarĭ kare prind ku ungița 2234
4035 kaluon dă taĭat la ļiamńe, fakut dă skîndurĭ 2451
4036 kalțuoń ĭе un fĭeļ đi śarap fakut đin śuarik, kare a-nkalțat muĭeriļi pănă nu s-a skuos śarapi 4031
4037 kalțuońu ku śuariku avut kruoĭ într-un fĭeļ, numa śe kalțuońu a fuost măĭ skurt 4031
4038 kalțuońu muĭeriļi a-nkalțat pista śuarik 4031
4039 kaļa pista kuastă ĭe măĭ đirĭept drum đi sat 4661
4040 kaļe ńentorkatuare 3130
4041 kam koźa minće 4011
4042 kam s-a pĭerdut farńiśiļi aļi batrîńe, kare a ļikuit lumĭa ku đeskînćiśe șî ku buĭeḑ, așća śe s-a înpuĭat akuma măĭ mult mint lumĭa đikît să șćiu śieva 2239
4043 kamașa muĭerĭaskă n-avut guļir, numa avit gură đi kap ka la sak, șî s-a-nkiptorat pi umăr 2676
4044 kamașa țî ćivită, puoț s-o-nbraś 1140
4045 kaminu stîns da kasa pustîńe 3980
4046 kap đi murg 2919
4047 kapăstru-sta ĭe tuot đistramat, vrĭamĭa ĭe să kumpîr nuou 1592
4048 kapĭaće ĭe vas đi ļemn đi luvat vama la muară 4949
4049 kapra n-a baut apă đi fiĭe-unđe, numa đi la izvuară aļi măĭ kuraće 3387
4050 kapriļi sa pîrśiesk tuamna 2387
4051 kapriļi sa-nkid în kăpriĭață kî bat uoiļi, ļi-npung ku kuarńiļi, ļi muśkă đi urĭekĭ, șî uoĭļi nu puot în paśe mînka đi ĭaļe 3574
4052 kapu guol 3879
4053 kapu uomuluĭ nuĭe totîrlat, numa gogonat 2258
4054 kapu-ĭ pļin đu gogoașă, no-l măĭ tunź vĭek 2259
4055 kapută ĭe oborĭel înainća lu ușa strunźi, unđe s-adună uoiļi ș-așćată să vină la rînd đe muls 3731
4056 kapușa ĭe kîrśuabă muĭerĭaskă, kare suźe sînźe, șî sa unflă boznakît 2673
4057 kapușa traĭașće pin ĭarbă, înviĭe đin uauă învăluiće în panžîn, ka omida 2673
4058 Karabaș ĭe poļikra lu uom kare mult a kîntat în karăbĭ, ș-a fuоst kunoskut đ-arîndu pi karăbĭ, da nu pi numiļi luĭ bućeḑat 4272
4059 karabașu ĭe uom kare kîntă-n karăbĭ 37
4060 kară mirekuț, paza vasurļi đi ćokńală 1402
4061 karća s-a đisfoĭat tuată, șî đîskaļița ma tras đi urĭekĭ 1668
4062 kare a fi azvîrļit asta tumu aiśa? 633
4063 kare a fi ḑîs đi ĭel kă o să fiĭe așa koțuabă đi mare 1553
4064 kare avut fĭaće marĭ, adunat taļirĭ șî ļ-a dat să-ĭ puarće la gît pi salbă kînd a ĭeșît în sat pi la vro visaļiĭe 3459
4065 kare avut moșîĭe șî-n sat șî la munće, în sat avut kasă, da la munće koļibă 3055
4066 kare avut mulț galbiń a purtat kapu-n trastă đi frika uoțîlor 3457
4067 kare ḑaśe ļeșînat pi patu muorțî, sa krĭađe kă s-a dus pi lumĭa-ĭa să đa mîna ku aĭ muorț 4330
4068 kare guod a lukrat la fĭer, kare a fuost kovaś, fi-va țîgan, fi-va rumîn, a fuost poļikrit țîgan 1048
4069 kare guod vrăžîtuare faśe soruaśe, trăbe arsă-n fuok 4550
4070 kare ĭe kređințuos, trăbe sî țînă posturļi, șî sî sa dukă-n bisîarikă sî sa spoveđaskă 3967
4071 kare ĭe sfăđituorĭ, aăla are narau rău 4764
4072 kare ĭe vićaz, întuarśe fața kîtra uom, șî-ĭ tuot đeșkis în uokĭ 2043
4073 kare muare spoveđit, ĭel sa duśe-n raĭ kî ĭe ușurat đi pakaće 3969
4074 kare muĭare avut uom măĭ vrĭańik, ĭel ĭ-a fakut șagîrt, sî nu sa nîkažîaskă ku ļietka, kă ku ĭa lukru a fuost grĭeu 2525
4075 kare n-avut samînța đi grîu, s-a dus la Kraĭnă s-o kumpire 4429
4076 kare nu bagă sam kînd bĭa apă đin vrun ogaš đin padure, șî bĭa gușă, iĭ sa faśe nuod pi gît, kare sa kĭamă gușă 3014
4077 kare nu s-a spoveđit ńiśkînd, kînd sa duśe pi lumĭa-ĭa, svići Pĭetre ăl bagă la fundu ĭaduluĭ 3967
4078 kare nu șćiĭe sî nuaće, puaće sî sa-ńaśe șîn apă skundă 3839
4079 kare omuară uomu ĭe mare greșăļńik 2713
4080 kare s-a fi kakat aiśa în mižluoku poćeśi, ș-a lasat bruso-la așa đi sî đa uomu în ĭel, dabugoda đi pomană sî-ĭ fiĭe 1966
4081 kare s-a suit în kar, s-a suit, kare nu, ramîńe aiśa s-așćaće 4679
4082 kare să duče după apă? 78
4083 kare traĭașće șî-n sat, șî la munće, în sat are kasă da la munće koļibă 3052
4084 kare tuot îm bîrkîĭe miĭe pin trastă? 819
4085 kare tutuńașće prĭa mult, kînd raśașće, tușașće atîta đi tare đi ăl trĭek pișățî tuot 4714
4086 kare vińe dupa nuoĭ? 78
4087 kare vińe? vińe vereśińe 2763
4088 kareguod 2906
4089 karîļi đi buoĭ a skimbat trakturu 3489
4090 karîļi điskarkaće puot sî trĭakă pi puodu đi ļiemn 1629
4091 karĭe a avut mńeĭ ćimpuriĭ, puaće sokoći la vro dobîndă 1157
4092 karńa đin salamură ĭe rău dulśe, kînd sa friźe-n ćigańe șî sa manînkă ku koļașă 4346
4093 karńa ĭepuruluĭ ĭe dulśe, da ĭepuru rumîńi aĭ batrîń a prins măĭ mult ku lațu, nu ļ-a trîbuit pușka 5013
4094 karńe afumată 277
4095 karńe ațuasă 282
4096 karńe đi vițăl 3213
4097 karpin ĭe ļemn tare, bun đi fakut držăļe, alaturĭ kare au dĭelurĭ đi ļemn, șî tare bun ļiemn ĭe đi fakut fuoku 3450
4098 karu a fuost apropiĭat đi borugă, ș-aluńikat șî s-a răsturnat 140
4099 karu đi buoĭ are driku đi înainće șî driku đi înapuoĭ 1433
4100 karu đi buoĭ are patru ruoț, aļi đinainće sînt măĭ miś, da aļi đinapuoĭ sînt măĭ marĭ 4865
4101 karuța ĭe kar ușuor ku patru ruoț, kare-l trag kaĭi, unu or duoĭ, șî ku kare sa kară gîzdoćińiļi kînd ĭasă la vro visaļiĭe 4883
4102 kasa ĭe ku frunća întuarsă kîtra drum 1817
4103 kasa lor ĭe în satu nuostru đemult kunoskută ka o kasă omeńită șă tare đeșfațată 3424
4104 kasa luĭ ĭe đinkoluo đi drum 1466
4105 kasa mare, da fundamĭentu skund, n-o sî fiĭe bun 1940
4106 kasa mi koluo, nuĭe đeparće 2775
4107 kasa mĭa ĭe supt un đaluț 3797
4108 kasa pîrasîtă, ușa-nkisă ku dorînga, nuĭe ńima pusta 1210
4109 kasa rostîtă ĭe fața muĭeri 4385
4110 kasa tuată ļi-n bîrluog 451
4111 kasa-nkuńată 2599
4112 kasă bîrnarĭață ku ćindă 587
4113 kasă đi baskiĭ 582
4114 kasă đi bîrńe, bîrnarĭață 3052
4115 kasă đi bîrńe, bîrnarĭață 586
4116 kasă đi morśilă 3052
4117 kasă đi pĭatră 3052
4118 kasă în ćakme 1097
4119 kasă ĭe zîđitură în kare traĭașće uomu 3052
4120 kasă ku arkurĭ 211
4121 kasă ku patru odăĭ 3052
4122 kasă la doă spraturĭ 3052
4123 kasă mare 3052
4124 kaśulă đi astragană măĭ mul a purtat baĭețî 498
4125 kaśulă ĭe astrukamîntu kapuluĭ; kaśulă đi bîtrîńață a fuost fakută đi pĭaļe đi uaĭe, ku bițurĭ marĭ, ĭarnă să țînă đi źer, da vara sî fakă rakuare 3680
4126 kată baĭatu, saraku, đi la fată numa un sarut, ama ĭa fu tare đi kap, șî nu ĭ-a dat 4665
4127 kată kum iĭ bibăĭe slańină pră burtă 1235
4128 kată lukru tĭeu, n-askulta făduļiĭļi luor, kă nau marźină 2199
4129 kată vrunđeva să marunțîaskă bańi, să kumpire tutun 2978
4130 kată, kopilu ĭe koźa boboșat 1007
4131 katușa đe bîtrîńață a fuost fakută đi ļiemn, șî prinsă đe proțap k-o tăńikĭauă đi fĭer 3702
4132 katușa ĭe un parśel đi fĭer înstrînbat, prins đi vîru lu proțapu karuluĭ or alu tînžală, kare țîńe źugu 3702
4133 kaș ĭe lapće înkegat, kare ĭe pin strîkatuare străkurat đi ḑăr, șî kare s-a fakut brînḑă muaļe șî dulśe 3600
4134 kașketu đinainće are ćindă, șî đi ĭa prinḑ ku mîna kînd dubuorĭ kașkĭetu, or kînd ăl puń în kap 1394
4135 kașu sa puńe pi fund șî sa taĭe în faļiĭ, kare sa sarĭaḑă șî sa pun în śubăr 3600
4136 kațaua-ĭa, înfoĭată, latră đi sa rupĭe 1935
4137 kațauă kurtă 3438
4138 kăkașćoar ĭe lok unđe će duč pintru čińe 3517
4139 kăńala kare s-a prins pi fundu ćipsîĭi, s-a kurațat ku ļingura or ku kuțîtu 4662
4140 kăpriĭață ĭe koćeț, adîns fakut lînga strungă, în kare să bășkuĭe kapriļi đin stînă uoilor 3574
4141 kăpriuara ĭe fameĭa kăpriuoruluĭ, măĭ mik trup are đi kît ĭel șî n-are kuarńe 3385
4142 kăpriuoru ĭe mult măĭ mik đi kît śerbu, șî are doă korńiță raklaće la vîr 3384
4143 kăśular ĭe uom kare faśe șă vinđe la kaśuļ 3691
4144 kiđe ĭe un fĭeļ đi brumă 5034
4145 kiđe sa prinđe pi ļemn đin parća-ĭa đin kare baće vîntu 5034
4146 kiđe sînt aburĭ đi apă îngețaț pi krĭanźiļi ļemnuluĭ, kînd dă źer uskat 5034
4147 kikă ĭe păr muĭerĭesk înpļećit în bîrțâ 3138
4148 kimĭașa albă 194
4149 kimĭașa ĭe prĭa mare, stă trastă pi kopil 3227
4150 kimĭașa ĭe țuală omeńiaskă, sa înbrakă pista pĭaļa guală, ș-astrukă parća trupuluĭ a đisupra 2989
4151 kimĭașa muĭerĭaskă sa kĭamă śupag 2989
4152 kimĭașă batrînă, s-a đistramat tuată 1591
4153 kimĭașă đi in 2989
4154 kimĭașă đi matasă 2989
4155 kimĭașă ku biaće 743
4156 kimĭașă ku guļir pistriț 2676
4157 kimĭașă ku rîurĭ 2989
4158 kimĭeșîļi șî omeńeșć șî muĭerĭeșć, a fuost înpuĭaće ku rîurĭ 3204
4159 kińez đemult a fuost stapînu satuluĭ, da đi dupa ratu ku mńamțî, așa-ĭ ḑîk șî la fruntașu uopșîńi 3571
4160 kińez đemult a putut să fiĭe numa al măĭ mare stapîn în sat 3571
4161 kińezu adună lumĭa în sat 184
4162 kińežîĭa a fuost țînutu kińezuluĭ, unđe ĭel a domńit 3573
4163 kińežîța ĭe muĭarĭa kińezuluĭ 3572
4164 kiptuorĭ la țuaļe a purtat aĭ nuoștri pănă n-a ĭeșît bumbi 1651
4165 kițăļe ku śukurĭ 2937
4166 kîășîļi Brînḑîĭuońilor sînt în konvĭeĭu Ćimuokuluĭ, la otar ku Gînzîgradu 755
4167 kîć-o dată, gluźiļi ramîn pi luok, șă kînd înśiape să ńingă 2301
4168 kîća uoĭ la baśiĭe a kăpiĭat ĭuta, ama n-a fost mărveńak apruape, șî uoĭļi a ļipsît 4006
4169 kîće fĭelurĭ đi bube a dat Dumńeḑîu pi pomînt, ńima nu șćiĭe, da puaće-fi ńiś ĭel 795
4170 kîći unu, kîći unu, șă tuoț tunară înuntru 4715
4171 kîćiva muĭerĭ tumu dupa rat a gaćit șkuala 2748
4172 kîfadarńik a fuost uom kare a primit lumĭa-n kasă ku drag, șă pi tuot nat ambiĭat să bĭa șî să mănînśe 4942
4173 kîlțan ĭe kimĭașă omeńiaskă đi kîlț, đeșkis la pĭept ka śupagu ăl muĭerĭesk, unđe avut vro tri-patru kiptuorĭ, kă bumbĭ n-a fuost 2992
4174 kîlțan vrodată s-a ḑîs la tuaće fĭelurĭ đi kimĭeș omeńieșć 2992
4175 kîļindarĭ babĭesk 3306
4176 kîļindarĭu ĭe luna la kapu anuluĭĭ, ku ĭel înśiape ano-l nou 3345
4177 kîļindarĭu ĭe lună zapaduasă șî friguruasă 3345
4178 kîmp ĭarbuos, ku ĭarbă pănă-n brîu 4178
4179 kîmp lung șî larg 2973
4180 kîmpu a rođit ka ńiśkînd pănă akuma 4627
4181 kînćiko-sta ińima mĭ-aćins 269
4182 kînćiku lu Babĭeĭ a skuos lăutari pi porînka aluĭ; ala ĭe kînćik numa vĭarsîk, fara vuorbe 975
4183 kînćiku spuńe kă uoțî așćetat turśi la luok tare, la strîmtuare, a trînćit ļamńe pi iĭ șă pi tuoc ĭ-a omorît 4401
4184 kînćiśe đi bîtrîńață 700
4185 kînćiśe đi duor 1231
4186 kînćiśe muĭerĭeșć 2640
4187 kînćiśiļi alu lîuatari aĭ batrîń, sînt măĭ batrîńe đi kît așća, śe ļi skuot armuńikașî 54
4188 kînd a fuost baĭat ćinîr, ĭel a fuost un stîrkomĭaće ku tuot, țuaļiļi pi ĭel s-a țînut ka pi strașură 3299
4189 kînd a fuost đispre kasă, s-a pus kîńi sî latre, șî ĭel a fuźit 1655
4190 kînd a fuost fată mare s-a țînut ku uamiń însuraț, ș-a ramas în sat pănă la muarće însamnată ka kurveșćina 4603
4191 kînd a gemuit, n-a strîns ața pi gĭem bińe, șî gĭemu akuma tuot s-a vomait 3417
4192 kînd a ĭeșît înainća mĭa ku sakurĭa, ma sfîrșîĭ đi frikă kî ma omuară 4425
4193 kînd a priśeput k-o sî muară, s-a pus pi ĭel o suspinare grĭa, kare l-a țînut una-ntruuna ku ḑîļiļi 3800
4194 kînd a trait lumĭa-n borđiĭe, a șaḑut pi trușă, kă skamńe rar kare avut, da stoļiță gata ńima 2895
4195 kînd a trăbuit pĭeșć măĭ mulț, kum a fuost đi prazńiku đi puost, atunśa s-a dus aĭ batrîń dupa pĭeșć, ș-aĭa nuapća 3564
4196 kînd a trîbuit să duśem struĭa pănă la koļibĭ pi śuakă, tuot nat a dat đin padurĭa luĭ bandierĭe kîće a trîbuit 2236
4197 kînd a trĭekut Dunîrĭa, fugari đin Rumîńiĭe a notat ku truaśiļi la brîu 3839
4198 kînd a tunat bugari, tuoț a fuźit, n-a ramas ńiśun saćan 4825
4199 kînd a vaḑut guanga-n ḑamă, iĭ s-a gruzavit mînkarĭa 3432
4200 kînd a vaḑut gușăĭu în uokĭu buoluĭ, aĭ batrîń l-a ļegat țapîn în razbuoĭu dă potkovit, șî ku ļingura ĭ-a skuos uokĭu a fară; a prins gușăĭu ku aku șî la lupadat, a uokĭu a spalat ku mĭare, șî la prontuors înapuoĭ 3033
4201 kînd a vaḑut kă aļargă ku sakurĭa dupa ĭel, luĭ a-ngețat ińima đi frikă 4999
4202 kînd a vaḑut kă o săĭ prindă murgu, sa așaḑat pi lukru ku tuota pućerĭa 405
4203 kînd a vaḑut pi mumî-sa, kopilu a sarit în sus đi drag 4645
4204 kînd a veńit đ-a șapćiļa uorĭ, ĭuo m-am do đidat đi tuot 2545
4205 kînd a veńit đin vuoĭskă, s-a întuors la lukru-luĭ, al batrîn 54
4206 kînd a veńit la mińe, a fuost orbĭaće, fara ńimik pi lumĭa albă 2232
4207 kînd a veńit Tita, ń-a mînat să faśem kakațîșńiță, să nu ńi măĭ duśem pintru nuoĭ dupa tufă, la kare unđe-ĭ vińe 3275
4208 kînd a veńit, Anđeļiĭuońi đi la sat a kapatat imańe în utrina Babi-Ĭuańi 1854
4209 kînd a vrut să fakă karbuń măĭ mulț, aĭ nuoștri adunat ļiamnńe, ļ-astrukat ku pomînt, șî ļ-a dat fuok 2029
4210 kînd a vrut sî starpĭaḑă, muĭarĭa greuańe a bagat nalba în ruod, ama kare n-a șćut kît kućaḑă s-o țînă, s-a-nveńinat, ș-a murit 4761
4211 kînd a-nśeput sî sa fakă koļibĭ măĭ marĭ, kļetu s-a mutat î-ńaļe, ș-așa s-a kĭemat șpaĭzu într-o vrĭame 4249
4212 kînd a-nśeput stokńala luor, aĭ nuoștri nu s-a oprit pănă nu ĭ-a dudait đin țară afară 4609
4213 kînd aĭ batrîń s-a mutat đes đin luok în luok, s-a mutat kă kapriļi n-a vrut să bĭa apă đin loko-la unđe iĭ a ginđit sî sa kăsătorĭaskă 3387
4214 kînd aĭ dulăĭ ku ćińe la munće, nu ći ćĭemĭ ńiś đi lupĭ, ńiś đi urș 1450
4215 kînd aĭ fuost mik, ć-am dus-n gîrgă 2645
4216 kînd aĭ noaḑăś, ăț trîabe măĭ ḑîaśe đe sî aĭ o sută 2578
4217 kînd aĭ să rađiś śeva greu, ĭaĭ pîrgu să oćinśeșć, să rađiś măĭ ļesńe 48
4218 kînd aĭ șći kît iș đi urît, așa bîzgoĭat la ogļindă, tu ć-aĭ lasa đi komĭenḑ 970
4219 kînd am fuost baĭat, muma mĭ-a-npuĭat kimĭașa ku floriśaļe în tuaće fĭelurĭ 1890
4220 kînd am fuost ćińără, am fuost o vîrńaĭe dă muĭare 2345
4221 kînd am fuost kopiĭ miś, tota vara am mĭers golokraś 4987
4222 kînd am fuost kopiĭ, am prins pĭeșć la rîu ku kutarițîļi 2840
4223 kînd am fuost kopil, vara am mĭers tuot đeskulț, șî mĭ-a fuost pĭaļa pi tălpĭ gruasă șî rîpată ka kuaža đi śaruoń 3278
4224 kînd am fuost mik, m-a dat tata să fiu slugă la baśiĭe 644
4225 kînd am fuost mik, n-am kućeḑat să krîkńesk đi muma, da akuma kopiĭi sa suĭe în vîru kapuluĭ la parinț 4292
4226 kînd am fuost mikă, măĭ mult ń-am žukat la žumit 2708
4227 kînd am fuost pîkurarĭ, am gin] i kî ĭe banu mîțî aur 481
4228 kînd am fuost pîkurarĭ, am kuļes laptuka, am spinćikato ku ungĭa đi un lat đi duauă źeĭśće la mižluok, ș-am luvat țaua-ĭa-n gură, ș-am suflat în ĭa: a ĭeșît un glas đin ĭa kare a răsunat pista ļivĭeḑ; am vrut să m-audă pîkurarițîļi đin okuol 2160
4229 kînd am înpļińit duauăḑîăś đi ań, m-am dus în vuoĭskă 1261
4230 kînd am lukrat în padurĭe, sparźam la mĭetîrĭe ku sakurĭa ḑîua kît ĭe tuată, șî ma durĭa pućarĭa-ntrĭagă ku ḑîļiļi dupa śe gaćam lukru 1333
4231 kînd am pazît uoĭļi, ș-am avut ku kare să tăĭnuĭ, ḑîua a trĭekut ĭuta 4193
4232 kînd am pļekat đi la vuoĭ, m-a prins pluaĭa 1675
4233 kînd am trekut pistă Albaniĭa, ń-a batut fuamĭa, źeru șî arnauțî 1868
4234 kînd am uḑît kum a putut să pĭară, frika ma taĭat 2426
4235 kînd are bań, ńima nuĭe așa đesfălorat ka ĭel 4316
4236 kînd arĭ ku vićiļi, șî kînd plugu-ț sîare đin brĭazdă, kî ĭe pomîntu tare, loko-la ńiarat în fundu brîažđi, sa kĭamă pîrś 917
4237 kînd armata sîrbĭaskă s-a tras pista Albańiĭa, ńima n-a drîzńit sî fure śeva đi mînkare đi la arnauț, kî arnauțî nu ļ-a dat ńimika ńiś pi bań, numa rumîńi aĭ nuoștri a kućeḑat aĭa să fakă 1868
4238 kînd auḑ lupi kă urlă, să șćiĭ kă s-a apropiĭt duoĭ śopîrĭ unu dă altu, șî lupi aĭ batrîń, kare puartă śopîru sa tăĭnuĭe kum sî sa petrĭakă, da să nu sa îńiaśe 2348
4239 kînd auḑî kî baba o sî vină pi la nuoĭ, țîțai đi drag 1043
4240 kînd auḑî śe râu s-a fakut la kasă, îngîlbeńi șî înkrîmeńi 3128
4241 kînd auḑît kîńi kî latră, s-a pus pi fugă, șî ĭel, șî fîrtatî-su 3288
4242 kînd ažung urḑîśiļi, lumĭa skapă đi fuame 4108
4243 kînd ažunźe barḑa, ažunźe șî primovara 585
4244 kînd ažunźe dragavĭeĭu, ńi duśem pi kîmp s-îl kuļaźem 1254
4245 kînd aș avĭa vrĭame, ļesńe ĭa-ș afla aluĭ sokoată 4732
4246 kînd ăl prinđe buala rîa, uomu kađe, sa pĭarđe, sa zbaće tuot șî faśe spumă la gură 4088
4247 kînd ăl vîăd kî șîađe la masă, nu-m ćikńașće prînḑu 1154
4248 kînd baće pîșļa șuiră krĭanźiļi în ļemn 4258
4249 kînd baće pĭatra, frînźe tot pi pomînt 4470
4250 kînd baće vîntu, sa klaćină krĭanźiļi în ļemn 4257
4251 kînd će duś la ibomńikă, nu ći đispana uodma, kă dakă ći prispĭașće barbatî-su, fuź în pĭaļa guală 1687
4252 kînd će pisaḑă sila mare, or nakazu, ļesńe ći daĭ, măî ĭuta faś învîățu  1222
4253 kînd ći daĭ đi aranga, n-aĭ unđe, numa puń mîna supt kap, kî aĭa ĭe ođină în padure, la luok, dupa viće, unđe nuĭe ńiś pat, ńiś kîpatîń 1296
4254 kînd ći duarĭe kapu, frĭakă tîmpļiļi ku bauță đin apă 590
4255 kînd ći faś kĭoroman, kobĭeșć să kĭorășć, șî puaće șî sî kĭorășć 4032
4256 kînd ći ĭau ku aldamaku-sta pi șîaļe, tu o să staĭ în luok 208
4257 kînd ći spoveđeșć, kapiț ĭertare đi pakaće 3967
4258 kînd ći-ntrabă vrunu kum ći kĭamă, da tu nu vrĭeĭ să-ĭ spuń, spuńeĭ kî ći kĭamă sorbiḑamă, șî ĭel sa lasă đi-ntrîbaśuń ńitrăbuiće 1979
4259 kînd daĭ la kukuruḑ ku plugu đi prașît, nu să sapă pintra rîndurĭ 749
4260 kînd dumńeḑîu a lasat muară la uom, rîndașî aĭ đintîń a fuost draku, sĭntuađiri, șî vrîžîtuoriļi kare fak ku al rîău 2215
4261 kînd duormĭ đistrukat lînga ferĭastă đeșkisă, ći prinđe tusă 1596
4262 kînd durdukîĭe pin puod, ma ginđesk śe va fi: șobuoļi, or suakrîmĭa s-a fakut moruoń 1673
4263 kînd ḑîk lasă aśi (aśiĭa), tu laș śeva lînga ćińe, da kînd ḑîk lasă aiś, laș lînga mińe 305
4264 kînd faś mușuruoń la kukuruḑ, gramađașće țarînă la radaśină 1044
4265 kînd faś zakuańe đi pomană, puń pi ĭaļe frumoșîățurĭ kum am învațat đi la babiļi-nuaștre 2000
4266 kînd fata ći lasă să-ĭ puń mina la muoișće, ĭa arată kî vrĭa să țî sa lasă đe tuot 2161
4267 kînd fată vaka, lapćiļi đintîń sa kĭamă kurastă, ĭel nu sa manînkă, kî trĭabă să-l bĭa vițălu ka un ļak măĭ mare đi sînataća luĭ 2841
4268 kînd fînu în otkuoș sa uskă, otkuoșu sa-ntuarśe ku furka sî sa ușće bińe șî pi parća-ĭa pi kare fînu a fuost kulkat pi pomînt 1811
4269 kînd fînu sa kosîașće, dupa kosîtuorĭ ramîn otkuoș 1811
4270 kînd gaina faśe uou, kutkurĭaḑă înga pi kuĭb kutkudeț! kutkudeț! 4295
4271 kînd guod ma uĭt vara đi pi śuaka-mĭa kum zavrńe suariļi, întuotđeuna trĭaśe pin mińe o blînđață kaldă 1527
4272 kînd guod sa ḑîśe lume, sa ginđașće la uamiń, sprînžîț în tuaće părțîļi 3239
4273 kînd iĭ đi verît, nuoĭ ḑîśem kî la skruafă sa înflă trupu 903
4274 kînd iĭ s-a luvat ku ĭaļe, tuot s-a dus drakuluĭ 3391
4275 kînd iĭ s-a-mparut k-o să-ĭ șća ińima đ-atîta sugițat, s-a dus ĭuta la duoltur 4607
4276 kînd iĭ vĭeḑ kum sînt, fuź đi gruaza luor đi rupĭ 3434
4277 kînd ińima înśĭape a arđe, nu sa stîmpără ku apă 112
4278 kînd iș bat, nu puoț să mĭerź fara dăĭnuĭală pi drum, kă tuot țî sa-mpare kă pomîntu sa dăĭnăĭe supt ćińe 3422
4279 kînd iș bun astrukat, nu raśieșć 377
4280 kînd îĭ dă-n gînd kum a trait la ćińerĭață, îĭ vińe sî sa plîngă 2650
4281 kînd îĭ spusîră k-a murit mumî-sa, ĭel sa pĭerdu, șî statu într-o vrĭame îngîlbińit șî luvat, fara pik đi sînźe în firĭe 3129
4282 kînd îm dă-n gînd kum la baśiĭe đimikam koļașe-n bļidu ku lapće, la burtă ma duare 1431
4283 kînd în kasă a veńit vrunu ńikunoskut, kopiĭi s-a tras în kuot, șî ńiś kîrk n-a kućeḑat sî s-audâ đi la iĭ 4293
4284 kînd în padure daĭ pista izvuor đi apă, șă-l ćistășć đi luomurĭ, șă-ĭ faś la fund kîta kroviț đi s-aduńe apa đi baut, aĭe ĭe fîntînă 2181
4285 kînd în vĭeț sî-nfîășurĭ kopilo-l mik, đisfășurarĭa ĭe ușuară 1724
4286 kînd înbătrîńim, tuoț o sî fim rîskańaț 2201
4287 kînd îngăură, sfrieźelu đin ļiemn skuaće rugumatură 3005
4288 kînd îngăurĭ blana șă trĭeś ku sfrĭađiru pin ĭa, ḑîś k-aĭ razbiśito 4463
4289 kînd înkiḑ kasa ku kĭaĭa, ḑîś kă înkeĭ kasa 2615
4290 kînd înparț pîńa-n patru, un parśiel ĭe o patrîme đi pîńe 2554
4291 kînd înpļińiașće uoptsprîaśe ań, kopilu ažuns đi vuoĭskă 2573
4292 kînd înprauna ńinźe șî pluaĭe, sî faśe țofaĭală 1066
4293 kînd înśĭepĭ vuorba, da nu iș baș đi tuot sigirat śe trîabe să spuń 1823
4294 kînd îș flomînd, or boilnau, n-aĭ ńiś o țîpeńiĭe 1023
4295 kînd îț dau o palmă, vĭeḑ stîaļe vĭerḑ 1365
4296 kînd îț skapă vaka-n dîtaļină, șî manînkă pănă sa satură, sa