ORTOGRAFSKI SISTEM
(Princip pisanja)


Zapisivanje vlaških narečja vršeno je u potpunosti prema dijalektološkom fonetskom principu "jedan glas - jedno slovo", a izbor znakova zasnovan je na APHI tablicama, usvojenih od strane međunarodnih lingvističkih asocijacija, a uobličen je i s posebnim obzirom prema rumunskoj ortografskoj tradiciji, zbog gledišta autora da je vlaški jezik rumunski narodni jezik, i da vlaški govori stoje prema rumunskom književnom jeziku kao što stoje dijalekti bilo koga jezika prema svom književnom idiomu; APHI sdandard - nastao 1928. godine - modifikovan je u skladu sa mogućnostima UTF-8 kodnog sistema, koji je dominantni trend u korišćenju savremenih internet aplikacija.

BrBr. Lat.     Ћир. Ung. Car. Primeri Izgovor
01 а а + + muma, tata
02 ă /ъ/ + + mumă, tată
03 b б + + bun
04 ţ ц + + ţîţă
05 č ч - + čas, činstă
06 ć ћ + - ćuş, punće
07 d д + + dada
08 /дз/ + - amă, buă
09 ğ џ - + ğam, ğer, ğińere  
10 đ ђ + - đestul, đimikat
11 ď /дј/ - + ďeparťe
12 e е + + umbrĭel
13 f ф + + fată, fufă
14 g г + + guangă
15 h х /+/ /?/ hoĭ, hală
16 i и + + mik, ļipit
17 î /ы/ + + înka, mîńe
18 ĭ ј + + ĭerĭ, naĭurļa
19 k к + + kuonk
20 l л + + lumină, pulpĭe
21 ļ љ + + bukļuk, ļină
22 m м + + umblarĭe
23 n н + + nană
24 ń њ + + ńikruśatu, ińel
25 o о + + koluo, busuĭuok
26 p п + + pumn, zdumpîńe
27 r р + + pripur
28 s с + + somsou, kuprins
29 ş ш + + muşmulă, şuşumigă
30 ś /шј/ + - śas, urḑîś
31 t т + + tuamna, atîta
32 ť /тј/ - + preťin, pĭeşťe, ťindă
33 u у + + mult, dus
34 v в + + vîlvă
35 z з + + zatrit, zorzoļană
36 ž ж + + žîguare, žîglă
37 ź /жј/ + + źugastru, murźa
          32 32    

Vidi osnovna pravopisna pravila / vezi reguli de ortografie ...

1. Home rečnik |  2. Home sajta |  3. Admin |  4. Akcija |  5. ANALITIKA |  6. Atlas |  7. Etimologija |  8. Download |  9. Karte |  10. Konkurs |  11. Konvertor |  12. Kontakt |  13. Linkovi |  14. Listanje |  15. Literatura |  16. Metodologija |  17. Moto |  18. NARODNA KNJIŽEVNOST |  19. Nova reč |  20. O vlaškom jeziku |  21. O NAMA |  22. Ortografija |  23. PRETRAGA |  24. Pretraga tematska |  25. Print/PDF |  26. Sela |  27. S(A)MRT JEZIKA |  28. Statistika |  29. Forum |  30. Fraze |  31. Škola pisanja |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. MAPA SAJTA

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *