Home

Teritorija Muzeja
.
OPŠTINA MAJDANPEK - KOLEVKA DREVNE EVROPE!

Teritorija nadležnosti našeg Muzeja je opština Majdanpek, u kojoj se nalaze dva, za kulturnu istoriju rane Evrope, najznačajnija lokaliteta: Lepenski Vir, prva ljudska naseobina na otvorenom prostoru posle milenijumskog života pračoveka ledenog doba po pećinama, i Rudna Glava, prvi rudnik na tlu Evrope kojim se na izvanredan način dokumentuje prelazak čoveka iz kamenog doba u doba metala, u kome i danas živi. Pored ovoga, većinsko stanovništvo u seoskim naseljima jesu Vlasi, u čijoj obrednoj praksi još uvek žive običaji za koje je etnološka nauka utvrdila da su najarhaičniji na tlu savremene Evrope. Ova tri elementa, od kojih je svaki za sebe neprocenjiv kulturni i naučni biser, daju za pravo stručnjacima koji teritoriju opštine Majdanpek smatraju kolevkom drevne Evrope!

Osnovne karakteristike

Teritorija opštine Majdanpek nalazi se u severoistočnoj Srbiji i zahvata površinu od 932 km2, odnosno 1% teritorije Republike Srbije. Po površini je na 12. mestu u Republici. U opštini živi 27.316 stanovnika u dva gradska i 12 seoskih naselja. Osim Miroča, sva ostala naselja nalazi na aluvijalnim i kotlinskim proširenjima rečnih dolina. Jedan deo seoskih naselja ima zaseoke (kulma) koji su dislocirani u dolinama potoka i na južnim stranama visoravni. Najviše zaseoka imaju Rudna Glava i Golubinje. Sem Debelog Luga, sva sela su razbijenog tipa. Prosečna gustina naseljenosti u opštini je 29. stanovnika na km2, što je karakteristično za redje naseljene oblasti. Centri naselja Donji Milanovac, Golubinje, Boljetin, Mosna, Klokočevac, Crnajka i Rudna Glava locirani su na nadmorskoj visini do 200 m, dok su njihovi zaseoci na većoj nadmorskoj visini. Centri preostalih naselja: Majdanpek, Debeli Lug, Leskovo, Jasikovo, Vlaole i Miroč - smešteni su na nadmorskoj visini izmedju 300 i 550 metara.            

Medje

Opština Majdanpek se graniči na severu sa Republikom Rumunijom u dužini od 45 km vodenim tokom reke Dunav, na istoku sa opštinama Negotin i Kladovo, na jugu sa opštinama Bor i na zapadu sa opštinama Žagubica, Kučevo i Golubac. Opština Majdanpek pripada Okrugu Bor, zajedno sa opštinama Bor, Kladovo i Negotin. Administrativni centar opštine je grad Majdanpek sa pojedinim isturenim službama državne i lokalne uprave u Donjem Milanovcu i 13 mesnih kancelarija u naseljima.                               

Reljef

Teritorija opštine Majdanpek smaštena je na obroncima Južnih Karpata, koji su vulkanskog porekla. Reljef je znatno razudjen, tako da najveći deo površina pripada terenima sa nagibom, na ravne terene otpada samo 8,14% i to u dolinama reka (Veliki i Mali Pek, Šaška, Crnajka i Porečka reka), gde su i pedološke osobine terena povoljne. Najveći deo površina - 669 km2, pokriven je šumom (bukva, hrast, jasen i dr. lišćari ). Najviši vrh je Garvan 929 m i nalazi se na Malom Kršu. Na površinu pogodnu za poljoprivrednu proizvodnju otpada 198 km2.                

Klima

Područje opštine Majdanpek odlikuje kontinentalna klima, u okviru koje se izdvajaju tri pojasa , sa karakterističnim mikroklimatskim uslovima, i to: 1) priobalni pojas Djerdapskog jezera sa Porečkim zalivom, 2) dolinsko kotlinski tereni i 3) kotlinsko brdski pojas. Preovladjujući prirodni potencijal čine: rudna ležišta, šume, vode, površine pašnjaka, livade sa lekovitim biljem, i u manjoj meri ograničene površine na nižim brežuljkastim terenima pored reka, tereni za uzgajanje raznih vrsta divljači i riba u vodotocima, prirodni objekti od izuzetnog značaja, koji su zbog svoje lepote i retkosti pod režimom zaštite (potez pored Djerdapskog jezera koji pokriva Nacionalni park "Djerdap", "Rajkova Pećina", i dr. ).            

Privreda

Ovakvi uslovi opredelili su sadašnju orijentaciju stanovništva na eksploata- ciju rudnih ležišta (Rudnik bakra Majdanpek najveće i ekonomski najjače preduzeće), preradu plemenitih metala ("Zlatara"), preradu bakra i njegovih legura (Fabrika bakarnih cevi ), preradu plastike i metala, ("Megaplast"), izradu elektroproizvoda (Fep), eksploataciju šuma (JP "Srbija šume"), preradu drveta (DD "Poreč" i pilana u Debelom Lugu), poljoprivredu (ZZ "Sloga", ZZ "Deli Jovan" i ZZ Homoljac") i individualni sektor, turizam i ugo- stiteljstvo ("Lepenski vir" i "Pek"), trgovinu (DD "Inex-bakar"), gradjevi- narstvo i komunalnu privredu (GP"Gradjevinac" i JP "Komunalac"). Radi zadovoljavanja potreba stanovništva deluju i druga manja preduzeća kao i institucije u oblasti saobraćaja, kulture, obrazovanja, zdravstva, informi- sanja i sporta. Saobraćajna povezanost ostvaruje se drumskim, železničkim i vodenim putem na reci Dunav.                         


Karta Jugoslavije

Crvenom bojom označen je položaj opštine Majdanpek na karti Srbije i Crne Gore

Karta opstine Majdanpek

Karta opštine Majdanpek. Kliknite mišom na odredjeno naselje da biste dobili više podataka o njemu. (Dostupni: Majdanpek i Rudna Glava).


STATISTIČKI PODACI IZ POPISA

Broj stanovnika po naseljima 1948-1991.

Broj stanovnika

Index rasta 91/48 Index rasta 91/81
1948. 1951. 1961. 1971. 1981. 1991.
Boljetin 1.257 1.331 1.334 1.172 987 795 63,2 80,5
Vlaole 1.202 1.206 1.287 1.204 1.100 951 79,1 86,5
Golubinje 1.907 1.983 2.073 1.755 1.566 1.302 68,2 83,1
Debeli Lug 448 717 543 801 666 499 111,4 74,9
D. Milanovac 2.274 2.629 2.669 2.595 2.996 3.258 143,3 108,7
Jasikovo 1.032 1.071 1.071 1.049 963 830 80,4 86,2
Klokočevac 1.454 1.472 1.422 1.244 1.132 879 60,4 77,6
MAJDANPEK 1.914 2.244 3.746 8.065 9.489 11.811 615,5 124,5
Leskovo 787 788 790 698 641 512 65,0 79,9
Miroč 609 678 642 624 501 464 76,2 94,6
Mosna 923 966 1.027 905 920 911 98,9 99,1
Rudna_Glava 2.863 3.010 3.215 3.088 2.887 2.573 89,9 89,1
Topolnica 1.522 1.587 1.649 1.577 1.450 1.285 84,4 88,6
Crnajka 1.413 1.460 1.554 1.343 1.330 1.526 88,9 95,5
UKUPNO 19.610 21.155 23.022 26.120 26.628 27.326 139,3 102,6

Starosna struktura stanovnika 1971-1981.

1971 % 1981 %
do 5 god. 2.274 8,7 2.109 7,9
od 5 god. 2.114 8,1 2.190 8,2
od 10 - 14 2.219 8,5 2.073 7,9
od 15 - 19 2.366 9,0 1.872 7,0
od 20 - 24 3.030 11,6 2.082 7,8
od 25 - 29 2.074 7,9 2.495 9,4
od 30 - 34 2.016 7,7 2.245 8,4
od 35 - 39 2.114 8,1 1.829 6,9
od 40 - 44 2.132 8,2 1.753 6,6
od 45 - 49 1.551 5,9 2.034 7,6
od 50 - 54 606 2,3 1.784 6,7
od 55 - 59 981 3,7 1.332 5,0
od 60 - 64 788 3,0 594 2,2
od 65 - 69 857 3,3 756 2,8
od 70 - 74 500 1,9 777 2,9
od 75 navise 498 1,9 728 2,7
26.120 100 26.628 100

Nacionalna struktura stanovnika 1981-1991.

1981 % 1991 %
UKUPNO 26.628 100 27.326 100
SRBI 23.698 92,5 24.912 91,2
VLASI 914 3,4 587 2,1
CRNOGORCI 291 1,1 467 1,7
HRVATI 119 0,4 186 0,7
MAKEDONCI 80 0,3 121 0,4
MUSLIMANI 40 0,2 77 0,3
SLOVENCI 19 0,1 22 0,1
ALBANCI 38 0,1 11 0,0
BUGARI 39 0,1 58 0,2
RUMUNI 15 0,1 19 0,1
MADJARI 9 0,0 13 0,0
TURCI 7 0,0 12 0,0
ROMI 2 0,0 2 0,0
RUSINI 8 0,0 2 0,0
SLOVACI 4 0,0 7 0,0
JUGOSLOVENI - - 670 2,4
NEOPREDELJENI 498 1,9 728 2,7
REGIONALNA PRIP. - - 42 0,2
OSTALI 11 0,0 49 0,2
NEPOZNATI - - 108 0,4
 

.
.

 *[Home]*[Novosti]*[Mapa sajta]*[O nama]*[O mestu]*

*[Naš teren]*[Zbirke]*[Postavka]*[Arheologija]*[Etnologija]*[Istorija]*
*[Istorija umetnosti]*[Projekti]*[Sponzori]*[Knjiga utisaka]*
*[Linkovi]*[Forum]*[Bilten]*[Muzika]*[FotoGalerija]*[Jezik]*
*[Pretraga]*
.
.

© Muzej u Majdanpeku

24-02-2008